Protokół Nr VIII/2007 z przebiegu VIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 26 czerwca 2007 r.

                                         P R O T O K Ó Ł   Nr VIII/2007
 
                              z przebiegu VIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                    odbytej w dniu  26 czerwca 2007 roku
 
      otwartej o godz. 13-tej,
      zamkniętej o godz. 1640.
 
 
W sesji udział wzięło 14 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1.    p. Benedykt Kaczyński – przedstawiciel Zarządu Dróg  Wojewódzkich w Bydgoszczy – Kierownik Rejonu w Żołędowie,                                           
2.    p. Marek Soska - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,                                         
3.    p. Paweł Puchowski - Komendant Gminny  OSP w Drzycimiu,                                                                                                                    
4.    p. Henryk Doliwka - Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu
5.    p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
6.    p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
7.    p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
8.    p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-  Społecznego w Urzędzie Gminy,
9.    p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy,
        oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczył:  p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
  
Porządek obrad ( zaplanowany ):
 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu VII sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Składanie interpelacji.
6.    Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzyse-syjnym.
7.    Analiza stanu dróg i problemów komunikacyjnych na terenie gminy Drzycim.
8.    Dyskusja na temat planów przyszłościowych w zakresie funkcjonowania Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
9.    Stan wyposażenia jednostek OSP do akcji gaśniczych i ratunkowych.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Drzycim na dwa sołectwa Drzycim i Jastrzębie.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. przedstawienia Radzie Gminy kandydatów na ławników.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie terenu istniejącej hydroforni w Drzycimiu.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej ( droga ) w formie bezprzetargowej (sprawa wniosku p. Faleńczyka                             z poprzedniej sesji Rady Gminy ).
16.   Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
17.   Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składach Komisji Rady Gminy.
18.   Powołanie Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
19.   Odpowiedzi na interpelacje.
20.   Wolne wnioski i zapytania.
21.   Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
         Otwarcia VIII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady p. Jerzy Krüger. Powitał zgromadzoną Radę, zaproszonych do udziału w obradach gości ( lista obecności – załącznik nr 3 do protokołu ), Wójta Gminy, sołtysów ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ), oraz pracowników Urzędu Gminy.
 
Ad. 2.
 
         W oparciu o listę obecności, Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, na skład ustawowy 15.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
        
         Protokół z przebiegu VII sesji Rady Gminy został przez Radę przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 4.
 
         Do zaproponowanego porządku obrad VIII sesji radni uwag nie wnieśli.
         O zabranie głosu poprosił Wójt Gminy. Zwrócił się do Rady z prośbą o rozpatrzenie dodatkowego tematu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opieki nad grobami  wojennymi.” Wyjaśnił, że sprawa podyktowana jest koniecznością podjęcia w pierwszej kolejności stosownej uchwały a następnie podpisaniem porozumienia na przyjęcie zarówno zadań, jak i środków na opiekę nad grobami wojennymi.”
         Wniosek Wójta został przez Radę Gminy przyjęty jednogłośnie.
          Przewodniczący Rady zaproponował, że wniesiony temat zostanie rozpatrzony, jako 19 punkt przebiegu obrad. Propozycja ta została zaakceptowana przez Radę jednogłośnie.
 
Porządek obrad – po zmianie:
1.     Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu VII sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Składanie interpelacji.
6.    Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7.    Analiza stanu dróg i problemów komunikacyjnych na terenie gminy Drzycim.
8.    Dyskusja na temat planów przyszłościowych w zakresie funkcjonowania Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
9.    Stan wyposażenia jednostek OSP do akcji gaśniczych i ratunkowych.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Drzycim na dwa sołectwa Drzycim i Jastrzębie.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. przedstawienia Radzie Gminy kandydatów na ławników.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie terenu istniejącej hydroforni w Drzycimiu.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej ( droga ) w formie bezprzetargowej (sprawa wniosku p. Faleńczyka z poprzedniej sesji Rady Gminy ).
16. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składach Komisji Rady Gminy.
18. Powołanie Rady Społecznej Gminnej Przychodni                      w Drzycimiu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opieki nad grobami wojennymi ( temat wprowadzony )
20.  Odpowiedzi na interpelacje.
21.  Wolne wnioski i zapytania.
22.  Zamknięcie obrad.
 
Ad. 5.
 
Interpelacje złożyli:
Radny p. Jacek Gawrych
        1/ Na poprzedniej sesji prosiłem o szczegółowe przedstawienie wydatków na sport i kulturę w 2006 roku. Otrzymałem ją. Teraz chciałbym otrzymać informację o tych wydatkach poniesionych w I półroczu 2007 roku.
        2/ Chciałbym otrzymać informację na temat cennika za wynajem świetlic na terenie gminy. Podobno ostatnio wynajem mocno zdrożał.
Radny p. Zygmunt Wycinek – wracam do sprawy odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Krąży informacja, że został odwołany nie w tym momencie. Czy w związku z tym będą jakieś następstwa finansowe? Czy gmina będzie musiała wypłacić odszkodowanie?
            
Ad. 6.
         Wójt przedstawił informację z realizacji wykonywanych zadań w okresie między sesjami tj. od  27 kwietnia do 25 czerwca bieżącego roku. Przedstawiona Radzie Gminy informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ad. 7.
 
         Jako pierwszemu, Przewodniczący udzielił  głosu panu Benedyktowi Kaczyńskiemu, który poinformował Radę, jakie zabiegi wykonano na drodze wojewódzkiej, która przebiega przez teren naszej gminy na długości 11,5 km. Wyjaśnił, że dokonano szeregu zabiegów w zakresie bieżącego jej utrzymania i tak : wykonanie oznakowania poziomego, wycinka drzew, odnowienie znaków drogowych, łatanie dziur ( za ponad 20.000,- złotych ) roboty wykonane na przedmiotowej drodze zostały zlecone podwykonawcom w drodze przetargu.  W ciągu roku brygada patrolowa wykonuje bieżące naprawy. W 2007 roku, w miesiącu lipcu nastąpi naprawa poboczy za 17.600,- złotych oraz remont cząstkowy polegający na likwidacji ubytków nawierzchni  ( 2.500,-  złotych ). W sierpniu planowane jest odnowienie oznakowania poziomego. Planujemy w 2008 roku poszerzenie drogi na odcinku Krąplewice - Gródek  i będziemy się stopniowo posuwali w kierunku Jastrzębia. Jeżeli chodziłoby o przyspieszenie tego planu, to oczekuję deklaracji ze strony gminy w zakresie współfinansowania.
Zapytania:
Radna p. Elżbieta Babińska -  chodnik w Gródku, który został położony przy drodze wojewódzkiej nie spełnia swojej roli, położony jest za nisko.
p. Marek Soska Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – była wola ze strony gminy, aby wykonać chodnik, który miałby służyć bezpiecznemu przejściu pomiędzy wsią Gródek, a osiedlem. Lasy nie zgodziły się na usytuowanie chodni8ka w głębi lasu. Wobec tego wykonano chodnik, jaki mamy w chwili obecnej.
Radna p. Elżbieta Babińska – Krąplewice nie należą już do naszej gminy, ale na skrzyżowaniu Gródek – Laskowice – Krąplewice jest słaba widoczność. Może przydałoby się lustro? Nie wiem, co byłoby najlepszym rozwiązaniem. Myślę, że drogowcy znajdą właściwe rozwiązanie.
p. Benedykt Kaczyński – sprawdzaliśmy to zagadnienie. Lustro nie spełni spodziewanej roli, natomiast drzewa, których usunięcie poprawiłoby widoczność są nie do ruszenia, bo jest to aleja prawem chroniona.
p. Marek Soska – konserwator przyrody nie ma środków, stąd też nie robi nic w tym zakresie aby współpracować z zarządami dróg.
Wójt Gminy – jak miałby ten planowany remont drogi przebiegać, bo najważniejszy jest odcinek pomiędzy Gródkiem wsią a osiedlem.
p. Benedykt Kaczyński – jeżeli zdobędziemy pieniądze inwestycyjne, to przebudujemy drogę łącznie z chodnikiem.
Wójt – obawiam się, że więcej środków nie będzie z uwagi na Euro 2012.
p. Benedykt Kaczyński  – utrzymuję, to co powiedziałem.  W 2009 roku, łącznie z chodnikiem przebudujemy drogę. Wciągu roku będziemy w stanie powiedzieć kiedy i co będziemy robić.
Radny p. Stefan Szałański – droga Gródek-Lubocheń wymaga oczyszczenia nawierzchni. Odcinek ten grozi wypadkiem. Może p. Kurtys przyczynił się do tego, że na drodze znalazł się piach. W połowie odcinka tej drogi jest dziura, którą należy zabezpieczyć. Pobocza też nie są wykaszane. Z samochodu osobowego nic nie widać.
p. Marek Soska – mamy 560 km dróg powiatowych na terenie 11 gmin wchodzących w skład powiatu., w tym 53 km w gminie Drzycim. Na zimowe utrzymanie, na terenie tej gminy pozostało nam 6.600,- złotych. Coraz częściej musimy prowadzić łatanie dziur w nawierzchniach bitumicznych. W roku bieżącym ma nastąpić wycinka 29 szt. drzew. Kontynuujemy malowanie poziome ( tj. przejścia przez jezdnię ), natomiast jeżeli chodzi o koszenie poboczy, to tylko w miejscach niebezpiecznych. Prace kapitałochłonne to przebudowa drogi, koszt 1 km to 1mln złotych. Sami Państwo teraz możecie  ocenić, na ile nas stać. Występujemy o środki do Unii Europejskiej. Koszt przebudowy dróg z centrum wsi do przejazdu kolejowego w Drzycimiu będzie sięgał kwoty 6 mln złotych. Planujemy to na okres 2008-2009. Warunkiem przystąpienia do tych robót jest jednak pozyskanie środków unijnych.
        Następnie p. Przewodniczący udzielił głosu p. Marii Majewskiej – Kierownikowi  Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego, która przedstawiła informację na temat stanu dróg gminnych: „Gmina Drzycim jest właścicielem 39 dróg gminnych o łącznej długości 75,3 km. W tej wielkości 56,3 km to drogi o nawierzchni gruntowej. Spośród 39 dróg tylko 3 drogi w swoim przebiegu nie mają nie mają odcinków gruntowych. 15 dróg gminnych ma w całości nawierzchnię gruntową ulepszoną, a na innych odcinki ulepszone obejmują kilka lub kilkadziesiąt metrów. Drogi ulepszone mają niespełna 8 km, z czego około          5 km to drogi ulepszone żużlem, a prawie 3 km to drogi ulepszone kruszywem kamiennym. Ponad 2,2 km dróg to odcinki wyłożone brukiem, 6 dróg gminnych posiada nawierzchnię bitumiczną. Łączna ilość tych dróg to ok. 8,3 km. Droga w miejscowości Gródek, łącząca  osiedle mieszkaniowe z elektrownią wodną ma nawierzchnię betonową. Do kategorii dróg gminnych zalicza się również ulice w miejscowościach Drzycim i Gródek. W Drzycimiu łączna długość 11 ulic to 3,859 km, natomiast w Gródku 24 ulice o łącznej długości 10, 539 km. Każdego roku na dogach gminnych prowadzone są roboty  rekultywacyjne polegające na ich równaniu, wałowaniu  i profilowaniu. W okresie wiosennym do chwili obecnej, na drogach gminnych zostały wykonane następujące prace:
1/ wzmocnienie dróg gminnych: w Sierosławiu warstwą żużla paleniskowego ( nawieziono 50 ton ), w Dólsku uzupełnienie ubytków w nawierzchni warstwą żużla paleniskowego ( nawieziono 50 ton ), w Drzycimiu, Gródku, Werach i Sierosławku uzupełniono ubytki nawierzchni asfaltowej (nawieziono 4,5 t  tłucznia),
2/ profilowanie dróg gruntowych w celu poprawy ich przejezdności  ( 30,6 km na terenie całej gminy ),
3/ sprzątanie terenów przy drogach i placach gminnych, koszenie traw z terenów przydrożnych , placów i boisk,
4/ wykonanie ogrodzenia w Gródku przy ul. Krótkiej ( 85 mb ), profilowanie drogi i terenu przyległego do ogrodzenia,
5/ wykonanie remontu schodów i podjazdu w ciągu komunikacyjnym chodnika przy ul. Dworcowej w Drzycimiu,
6/ na wnioski mieszkańców gminy zamontowane zostało lustro przy ul. Kościelnej w Drzycimiu, zakupiono i zamontowano znak „Parking „ dla szkół w Drzycimiu, Gródku i Sierosławiu.
c.d. zapytań:
Radny p. Michał Pamulak – na poboczu przy drodze w Dólsku stoi woda. Ta droga  na skutek tej stojącej deszczówki niszczeje.
p. Marek Soska – jest to skutek braku ścinki poboczy z gruntu. Od 4 lat tego zabiegu nie robimy, bo nie mamy na to środków. Wystarczająco drogie jest bieżące utrzymanie dróg. Aby zrobić wszystko nie mamy środków. Zmuszeni jesteśmy wybierać zabiegi najbardziej konieczne.
Radny p. Mirosław Parczyk zwrócił się z prośbą o doraźną naprawę pobocza na drodze Sierosław – Drzycim.
p. Marek Soska – pobocza przy drogach należałoby radykalnie zmienić, bo coroczne uzupełnianie niewiele daje.
Radna p. Aniceta Gubańska – czy jest prowadzona jakaś kontrola nad znakami drogowymi? Brakuje od dwóch tygodni znaku na drodze powiatowej.  Co do obkaszania poboczy to muszę przyznać, że tylko dzięki gminie na przejeździe jest coś widać.     
Radny p. Roman Piotrowski – wnioskowałem o lustro w Gackach, czy zostanie ustawione?  
p. Marek Soska – w Gackach lustro będzie ustawione.
Sołtys sołectwa Wery – droga Drzycim- Wery jest okropna, nie można po niej normalnie jechać, takie kocie łby przy drzewach.
p. Marek Soska – jest to wina korzeni drzew, jednak bez konserwatora przyrody nic nie możemy zrobić, nie możemy dotknąć żadnego drzewa.
Sołtys sołectwa Sierosław – za cmentarzem w Drzycimiu należy ustawić kolejne lustro. Jadąc z Jastrzębia do Sierosławia nie ma żadnej widoczności.
p. Benedykt Kaczyński – jest to droga wojewódzka i przyjrzę się tej sprawie.
        Przewodniczący Rady podziękował gościom za udział                  w obradach, goście z kolei stwierdzili, że wszystkie zgłoszone na sesji uwagi i wnioski, zostaną wzięte pod uwagę.
 
Ad. 8.
 
         Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Henrykowi Doliwce Dyrektorowi Gminnej Przychodni w Drzycimiu, który zapoznał Radę z ewentualnymi rozwiązaniami dotyczącymi funkcjonowania Przychodni w najbliższych latach. Wyjaśnił, że rozważane są plany prywatyzacji Przychodni przede wszystkim na skutek konieczności przystosowania obiektu do wymogów unijnych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor dodał, że niezbędną stanie się również inwestycja dotycząca zakupu nowego samochodu służbowego. Na te zadania Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wyznaczyła termin do końca 2008 roku. Kontynuując stwierdził:  „Musiałbym wiedzieć, czy Rada przewiduje środki na te inwestycje. W przypadku prywatyzacji Przychodni wymogi odnośnie przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych nie obowiązywałyby. Nie byłoby również kosztów związanych z zakupem samochodu. W przeciwnym wypadku Przychodnia będzie funkcjonowała, jak do tej pory, tylko bez ginekologa. W latach poprzednich nie były wykonywane żadne remonty poza malowaniem.
Radny p. Zygmunt Wycinek – jaki jest przewidywany koszt remontu?
Dyrektor Przychodni - do końca bieżącego roku musi być przeprowadzone malowanie Przychodni łącznie z remontem toalet i wymianą kilku grzejników. Ubikacje są w stanie tragicznym.
Radna p. Janina Różycka – jeżeli chodzi o przekształcenie Przychodni, jest to nam obojętne, bo lekarze i tak będą. Odczujemy jednak brak ginekologa, bo połowa mieszkańców gminy to kobiety.
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych… p. Dariusz Podlejski stwierdził, że niezbędne remonty muszą być przeprowadzone w roku bieżącym. Należy więc zrobić wstępny kosztorys tych kosztów.
 
Ad. 9.
 
         Przewodniczący Rady udzielił głosu p. kpt. Pawłowi Puchowskiemu Komendantowi Oddziału Gminnego ZOSP RP, który zapoznał Radę z tematem dotyczącym stanu wypo-sażenia i przygotowania jednostek OSP z terenu gminy do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych: „Na terenie gminy istnieje 7 jednostek OSP i tak: 1/ OSP Drzycim, 2/ OSP Gródek, 3/ OSP Gacki, 4/ OSP Sierosław, 5/ OSP Jastrzębie, 6/ OSP Biechówko, 7/ OSP Dąbrówka. Jednostki te zrzeszają łącznie 244 członków czynnych w tym 9 kobiet, 13 członków wspierających oraz 13 członków honorowych. Ponadto istnieją 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zrzeszające 22 członków. Druhowie, aby mogli uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych muszą mieć ukończony 18-sty rok życia ( lecz nie więcej niż 60 lat ), posiadać  aktualne badania lekarskie oraz być ubezpieczonym. Na terenie gminy Drzycim warunki te spełnia 56 druhów. Ze względu na ograniczoną ilość strażaków mogących wyjechać do działań, poczynimy starania, aby w przyszłym roku większa ich ilość mogła uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Łącznie w posiadaniu jednostek OSP jest 10 samochodów specjalnych. Jeden z nich – samochód specjalny oświetleniowy został przekazany w użytkowanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu ze względu na zainstalowany na nim agregat dużej mocy. Może być on użyty w każdej chwili do działań. Jednostka OSP Drzycim, jako jedyna jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka ta , będąc w systemie musi w odpowiednim czasie wyjechać do działań ( w ciągu dnia –  3 min.  w ciągu nocy – 5 min. ). Musi też posiadać odpowiednie samochody oraz wyposażenie w sprzęt. W zamian za spełnienie tych wymogów, za każdy wyjazd do działań  jednostka  otrzymuje dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które może być wykorzystane na zakup sprzętu lub szkolenia druhów. Jednostka w Drzycimiu posiada 3 samochody: Star Man  GBA-Rt 2,5/16 ( rok produkcji 2004, zbiornik wodny o poj. 2,5  m3 ), Star 266 GMB 2,5/13 ( rok produkcji 1983, posiada napęd terenowy, zbiornik wodny o poj. 2,5 m3 ) i Ford Transit GLM 8 ( rok produkcji 2005 ). Dodatkowo jednostka posiada sprzęt specjalistyczny: zestaw hydrauliczny Lukas ( służy do uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych ), zestaw ratunkowy PSPO R-1 ( służący do niesienia pomocy przedlekarskiej ), 2 piły do drewna, 1 piła do betonu i stali, 4 motopompy, ( 21 szlamowa, 1 pływająca, 2 zwykłe ), 2 agregaty prądotwórcze oraz zestawy oświetleniowe, 4 aparaty ochrony dróg oddechowych do pracy w strefie zadymionej, oraz podstawowy sprzęt służący do podawania środków gaśniczych ( węże, prądownice, rozdzielacze itp. ), sprzęt burzący – łomy bosaki, łopaty, szpadle. W roku bieżącym zostanie zakupiona drabina D 10 W służąca do prowadzenia działań na wysokościach ( do 10 m ). Jednostka w Drzycimiu jest jednostką wiodącą na terenie gminy zarówno ze względu na przynależność do KSR-G, położnie remizy w centrum wsi oraz ilość i wyszkolenie członków. Jednostka OSP Gródek posiada samochód GBM 2,5/8 (rok produkcji 1987, napęd terenowy). Samochód jest wyposażony w zbiornik wodny o poj. 2,5 m3 , pilarkę drewna, 2 motopompy ( 1 pływająca, 1 tradycyjna ), podstawowy sprzęt służący do podawania środków gaśniczych i sprzęt burzący. Remiza tej jednostki znajduje się w budynku należącym do firmy B & K. Nie spełnia ona odpowiednich wymagań BHP i znajduje się z dala od miejsca zamieszkania strażaków tej jednostki. Powoduje to wydłużenie czasu wyjazdu jednostki do zdarzenia. Budowa i w konsekwencji usytuowanie nowej remizy na osiedlu przy świetlicy wpłynęłoby pozytywnie na czas wyjazdu jednostki do pożaru. Jednostka OSP Gacki posiada dwa samochody Jelcz GCBA 6/32 ( rok prod. 1988 ze zbiornikiem wodnym o poj.  6 m3 ) i Ford Transit ( rok prod.  1992 ).Na wyposażenie jednostki składa się   podstawowy sprzęt służący do podawania środków gaśniczych i sprzęt burzący. Jednostka OSP Sierosław posiada samochód Lublin GLBM 05/2 ( rok prod. 2000 ). Posiada on zbiornik wodny o pojemności 0,5 m3. Ponadto jednostka posiada  motopompę pływającą i podstawowy sprzęt służący do podawania środków gaśniczych i sprzęt burzący. Kolejna jednostka - OSP Jastrzębie wyposażona jest w samochód Żuk GLM 8 (rok produkcji 1970) przystosowany do przewozu podstawowego sprzętu, jakim dysponuje jednostka: motopompa, podstawowy sprzęt służący do podawania środków gaśniczych i sprzęt burzący. Dodatkowo jednostka posiada przyczepkę wężową, na której znajduje się 13 odcinków węży W-75.  Jednostka – OSP Biechówko posiada taki sam samochód jak jednostka w Jastrzębiu (rok prod. 1974) przystosowany do przewozu podstawowego sprzętu, jakim dysponuje jednostka: motopompa, podstawowy sprzęt służący do podawania środków gaśniczych i sprzęt burzący. Ostatnia jednostka – OSP Dąbrówka posiada podstawowy sprzęt służący do podawania środków gaśniczych i sprzęt burzący. Nie posiada samochodu. W przypadku konieczności wyjazdu do zdarzenia korzysta z samochodu stanowiącego własność sołectwa. Sprzęt, jakim dysponują jednostki PSP na terenie gminy jest wystarczający do prowadzenia podstawowych działań ratowniczo-gaśniczych, jednak rozwój cywilizacji wpływa zasadniczo na powstawanie nowych zagrożeń, w związku z czym , na bieżąco i w miarę możliwości finansowych staramy się dokonywać zakupu nowego sprzętu takiego jak kombinezony do usuwania gniazd os i szerszeni. Dokonujemy również wymiany sprzętu, który ulega zużyciu w czasie działań (węże, ubrania specjalne typu nomex). Tylko 3 jednostki: Drzycim, Gródek, i Gacki posiadają ubrania specjalne na prowadzenie działań na tzw. : „pierwszej linii ognia.” Potrzeby w zakresie zakupów sprzętu oraz wyposażenia osobistego strażaków są bardzo duże. Środki, jakimi straż dysponuje pozwalają tylko na bieżące zakupy niezbędnego i zużytego sprzętu. Po dokonanej analizie wydatków na zakup sprzętu w ostatnich latach oraz późniejszego jego wykorzystania w działaniach stwierdzamy, że środki na ten cel  w budżecie nie mogą być zmniejszone, wręcz przeciwnie powinny wzrastać. Może się to tylko przyczynić do zwiększenia  bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.”
 
Zapytania:
Radna p. Elżbieta Babińska – czy aktualny stan wyposażenia jednostek zabezpiecza potrzeby naszej gminy?
p. Paweł Puchowski – stan ten jest wystarczający.
Radna p. Ewa Kempińska – czy kobiety mogą być członkami OSP?
p. Paweł Puchowski – mogą.
Przewodniczący Rady – czy mamy wystarczającą ilość strażaków?
p. Paweł Puchowski – liczba ta, na dzień dzisiejszy jest wystarczająca, jednak w roku przyszłym będziemy się starali ubezpieczyć większą ilość strażaków.
 
 
 Ad. 10.
 
         Przewodniczący Rady Gminy  udzielił głosu p. Radnej Ewie Kempińskiej, pełnomocnikowi Rady Gminy ds. przeprowa-dzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Drzycim i Jastrzębie w sprawie podziału sołectwa Drzycim na dwa sołectwa Drzycim i Jastrzębie.
Radna p. Ewa Kempińska: „Zgodnie z zapisami Uchwały Nr VI/26/2007 Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2007 roku Wójt zwołał zebrania wiejskie w Jastrzębiu i w Drzycimiu. Mieszkańcy obecnego sołectwa zostali powiadomieni o terminach zebrań w sposób przyjęty zwyczajowo tj. w formie kurend i ogłoszeń na tablicach we wsiach i w Urzędzie Gminy. W Jastrzębiu zebranie zwołano na dzień 17 maja br. na godz. 17-tą. Na ogólną liczbę uprawnionych – 483 osoby, w zebraniu udział wzięło 26 mieszkańców. Zebrani podczas tajnego głosowania odpowiadali na pytanie „czy jestem za podziałem sołectwa Drzycim, w celu utworzenia odrębnego sołectwa we wsi Jastrzębie?” W wyniku przeprowadzonego głosowania wszyscy mieszkańcy opowiedzieli się za podziałem sołectwa i utworzeniem dwóch odrębnych sołectw w Drzycimiu i w Jastrzębiu. W Drzycimiu zebranie w tym przedmiocie odbyło się 18 maja br. Na ogólną liczbę uprawnionych – 1261 osób w zebraniu udział wzięło 7 osób. Za podziałem sołectwa głosowało 6 obecnych. Reasumując, w obu wsiach w zebraniach udział wzięło 33 mieszkańców, na uprawnionych 1744, za podziałem sołectwa głosowały 32 osoby.”
Zapytań do tematu nie było.
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr VIII/37/2007  w sprawie podziału sołectwa Drzycim na dwa  sołectwa Drzycim i Jastrzębie opowiedziało się 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11.
 
         Przewodniczący Rady wyjaśnił, że „Z dniem 31 grudnia 2007 roku upływa obecna kadencja ławników sądowych, wybranych przez Radę Gminy w dniu 10 września 2003 roku na okres czterech lat tj. 2004-2007.  W związku z powyższym, do dnia 30 czerwca 2007 roku, w Urzędzie Gminy w Drzycimiu  przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników nowej kadencji 2008-2011. Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawi na sesji poświęconej wyborom ławników, opinie o kandydatach na ławników, badając wcześniej  spełnienie przez nich wymogów określonych w ustawie. Projekt uchwały      w tym przedmiocie Państwo otrzymaliście. Proszę o zgłaszanie kandydatur do składu zespołu.”
               Do składu zespołu zostały zgłoszone 3 osoby:
1/ p. Zygmunt Wycinek,
2/ p. Dariusz Podlejski,
3/ p. Ewa Kempińska.
         Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Zanim przystąpiono do podjęcia uchwały w tym przedmiocie radni kandydujący do składu zespołu wybrali spośród siebie przewodniczącego. Został nim p. Dariusz Podlejski.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VIII/38/2007 w sprawie powołania Zespołu ds. przedstawienia Radzie Gminy kandydatów na ławników została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ad. 12.
 
         Przewodniczący Rady wyjaśnił: „W związku z pisemną rezygnacją z mandatu, którą złożył radny p. Mirosław Kohlmeyer na sesji w dniu 27 kwietnia br. Rada Gminy, w ciągu trzech miesięcy musi tę rezygnację stwierdzić uchwałą. Podejmując dzisiaj uchwałę o wygaśnięciu mandatu,  termin ustawowy na tę czynność zostanie przez Radę zachowany.  Wszyscy Państwo otrzymaliście projekt przedmiotowej uchwały, czy są jakieś uwagi?”
         Uwag nie wniesiono.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VIII/39/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 7 do protokołu ).
 
Ad. 13.
 
         Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt informując, że „Uchwały o przyjęciu zmian do Statutu Związku Miast I Gmin Zlewni Wdy podejmują wszystkie Rady Gmin, które przynależą do Związku. Z zaproponowanymi zmianami mogliście się Państwo zapoznać, bo zostały dołączone do materiałów na sesję. Jeżeli są pytania, to odpowiem.”
Zapytań nie było.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VIII/40/2007 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast I Gmin Zlewni Wdy została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie I stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ad. 14.
 
         Projekt uchwały omówił Wójt wyjaśniając, że: „Uchwała w tej kwestii podjęta była przez Radę Gminy w dniu 12 kwietnia br. W związku z tym, że Państwo Zawiślak nie zgodzili się na kwotę określoną w tej uchwale musimy podejść do sprawy, jakby od nowa. Pan Zawiślak wyraża zgodę na 10,- złotych, ale netto za 1m2 działki, która jest przedmiotem zakupu. Taki jest wynik negocjacji i działka została już wydzielona. Jeżeli Rada wyrazi zgodę na nowe warunki zakupu, poprzednio podjęta uchwała  musi jednocześnie utracić moc.”
         Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i  Finansów.
Radny p. Zygmunt Wycinek – czy Pan Zawiślak prowadzi działalność gospodarczą?
Wójt – tak.
        Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr VIII/41/2007 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie terenu przy istniejącej hydroforni w Drzycimiu opowiedzieli się wszyscy obecni radni. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ad. 15.
 
         Wójt: „Sprawa sprzedaży drogi położonej przy działce p. Romana Faleńczyka była omawiana na ostatniej sesji Rady Gminy, jednak bez rezultatu. Rozpatrzyliśmy sprawę ponownie. Zgodnie z sugestią Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska zapytaliśmy sąsiadów o zgodę na tę sprzedaż. Okazuje się, że u Państwa Galikowskich nie ma prawowitego właściciela nieruchomości, gdyż nie mają uregulowanych spraw majątkowych i w zasadzie nie ma z kim rozmawiać.”
Radna Ewa Kempińska – a co na to Państwo Galikowscy.
 
Wójt -  nie wnoszą uwag do ewentualnej sprzedaży drogi p. Faleńczykowi. Mają meldunek i wejście od ulicy głównej przy kościele.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VIII/42/2007  sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w formie bezprzetargowej  została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 2 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu ).
       
Ad. 16.
 
         Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2007 rok, w oparciu o projekt uchwały, w imieniu Wójta Gminy przedstawiła p. Skarbnik Gminy Bogusława Radzikowska.
         Pozytywną opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił p. Jacek Gawrych – jej Przewodniczący            
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VIII/43/2007w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 2 wstrzymujące się.  Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu ).
       
Ad. 17.
 
      Przewodniczący Rady: „Podjęliśmy już uchwałę o wygaśnięciu mandatu p. Mirosława Kohlmeyra i w tej sytuacji musimy odwołać go z członkostwa w komisjach Rady. Pan Kohlmeyer był członkiem dwóch Komisji:
- Komisji ds. Budżetu i Finansów
- Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Na skutek tej rezygnacji, Radny p. Zygmunt Wycinek, który nie działa jeszcze w żadnej komisji, złożył akces przystąpienia do pracy w tych Komisjach. Myślę jednak, że aby zapobiec sytuacji, która miała już miejsce, że został radny bez przydziału, należałoby pozostawić wolne miejsce w jednej z tych komisji dla radnego, który zostanie wyłoniony w wyborach uzupełniających, które mają odbyć się w miesiącu wrześniu. W tej sytuacji radny Wycinek musiałby dokonać wyboru jednej komisji, w której chciałby pracować. Czy radny Wycinek chciałby zabrać głos?  Proszę o propozycje rozwiązania tego problemu.”
Radny p. Zygmunt Wycinek -  mam doświadczenie w pracy Komisji ds. Budżetu i Finansów. Na dzisiejszej sesji podjęliśmy uchwałę o podziale sołectwa Drzycim i w związku z tym będziemy musieli dokonać również zmian w Statucie Gminy. Przy tej okazji można się pokusić i z Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska  utworzyć dwie komisje. Jeżeli miałbym wybierać, do wybieram Komisję ds. Budżetu i Finansów.
Radny p. Dariusz Podlejski – z racji pełnionej funkcji w strażach pożarnych na terenie gminy, radny Wycinek może uczestniczyć przecież w posiedzeniach Komisji ds. Kultury.
Radny p. Zygmunt Wycinek – patrząc z drugiej strony, to dlaczego mam mieć ograniczone możliwości pracy w organach Rady Gminy?  Uważam, że należy Komisję ds. Kultury podzielić. Wówczas radni p. Różycka i p. Szałański mogliby należeć do dwóch komisji.
Radny p. Dariusz Podlejski – my na Komisji ds. Kultury radzimy sobie z problematyką i nie widzę potrzeby, aby komisję dzielić.
Radny p. Dariusz Podlejski – należy podjąć uchwałę o przynależności p. Wycinka do jednej komisji.
Propozycja zgłoszona przez radnego p. Dariusz Podlejskiego została zaakceptowana przez Radę jednogłośnie.
Taki też projekt uchwały, z powołaniem do składu Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunta Wycinka,  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Zanim Rada wypowiedziała się w tym względzie,  radny p. Zygmunt Wycinek zaprotestował twierdząc, że w pierwszej kolejności powinna być poddana pod głosowanie uchwała, której projekt otrzymali wszyscy radni, zgodna ze złożoną deklaracją przynależności do komisji Rady.
Po tej uwadze Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały ( zał. nr 12 do protokołu ) przesłany członkom Rady, o którym mówił radny p. Zygmunt Wycinek.
        Za podjęciem tej uchwały opowiedziało się 2 radnych, 12 było przeciwnych.
         W tej sytuacji poddana została pod głosowanie Uchwała Nr VIII/44/2007 w sprawie dokonania zmian w składach Komisji Rady Gminy – zgodna z sugestią radnego p. Dariusza Podlejskiego, za którą opowiedziało się jedenastu radnych, a wstrzymało się trzech. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 18.
 
         Wprowadzenia do tematu dokonała p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego. Wyjaśniła, że: „Upłynęła kadencja działającej uprzednio Społecznej Rady Gminnej Przychodni w Drzycimiu. Od 29 stycznia br. czekamy na zgłoszenie do jej składu przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Do dnia dzisiejszego, po wielokrotnych monitach, Wojewoda nie wskazał swojego przedstawiciela.               W tej sytuacji podjął Wójt decyzję o skonstruowaniu takiego projektu uchwały, że w każdej chwili, kiedy ten przedstawiciel zostanie przez Wojewodę wskazany, będzie mógł brać udział w spotkaniach Społecznej Rady Przychodni.  Spotkania takie odbywają się raz w miesiącu, członkom przysługuje zwrot utraconych dochodów. Przewodniczącym Rady jest Wójt. Pozostaje zatem wybór pozostałych trzech jej  członków.”
Przewodniczący Rady zwrócił się do członków Rady Gminy z prośbą o zgłaszanie kandydatur.
Zgłoszone kandydatki w osobach: p. Janina Różycka i p. Ewa Kempińska wyraziły zgodę na pracę w Społecznej Radzie Gminnej Przychodni. Na skutek braku zgłoszenia trzeciej kandydatury Przewodniczący Rady Gminy zgłosił swoją.
         Uchwała Nr VIII/45/2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Drzycimiu została podjęta przez Radę jednogłośnie przyjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Ad. 19.
 
Wójt, jak na wstępie obrad wyjaśnił, że sprawa podyktowana jest koniecznością podjęcia stosownej uchwały, która będzie Stanowic podstawę do zawarcia porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na przyjęcie zarówno zadań, jak i środków przeznaczonych na opiekę nad grobami wojennymi.”
       Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VIII/46/2007  przyjęcia opieki nad grobami wojennymi została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Ad. 20.
 
Odnośnie interpelacji złożonej przez radnego p. Jacka Gawrycha, w imieniu Wójta p. Skarbnik wyjaśniła, że  odpowiedzi będzie mogła udzielić po opracowaniu informacji             z realizacji budżetu za I półrocze 2007 roku.
Na interpelację złożoną przez radnego p. Zygmunta Wycinka odpowiedzi udzielił Wójt: „Sprawa odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu jest w toku. Nie można przesądzać, że jest to mój błąd. Fakty są takie, że sprawa jest oddana do Sądu Pracy w Świeciu, aktualnie jest zawieszona. Wojewoda wydał zarządzenie uchylające moje zarządzenie w tym przedmiocie. Mogę się od niego odwołać. Pani, która wygrała konkurs zostanie powołana na stanowisko Dyrektora ZPO po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.”
 
 
Ad. 21.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Rada Sołecka w Krakówku prowadzi działania związane z uruchomieniem świetlicy. Brak jednak sanitariatów. Nie mogą być ubezpieczone komputery, które pozyskali. Przecieka dach. Plany Rady Sołeckiej są znaczne, a jak będzie tak dalej, to nie będzie można ze świetlicy korzystać. Myślę, że należy Radzie Sołeckiej udzielić pomocy w celu pozyskania środków unijnych. Uważam, też, że była zbyt mała informacja o spotkaniu na temat Lokalnych Grup Działania.  Druga sprawa dotyczy mieszkańców Jastrzębie, którzy są za przywróceniem przejezdności drogi z Jastrzębia do Solochewicza.
Sołtys sołectwa Gródek p. Leszek Graczkowski podziękował za udział w sesji przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Bronisław Czechowski stwierdził, że po ostatnich silnych opadach deszczu droga przez wieś jest okropna. 
Wójt – ale przecież doga była równana.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – w takich warunkach, to można drogę co tydzień równać.
Wójt – przyjadę zobaczyć tę drogę.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – są teraz pracownicy na robotach publicznych, to trzeba uporządkować teren przy mogiłach poniemieckich w Małym Dólsku.
 
Ad. 22.
               
          Z chwilą wyczerpania głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym za udział w obradach i uznał VIII sesję Rady Gminy  w Drzycimiu za zamkniętą.  
 
                                                               Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                       Jerzy Krüger
    
 
       Uwaga: Opinia Komisji ds. Budżetu ni Finansów stanowi załącznik nr 16 do  protokołu.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (24 września 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 września 2007, 10:03:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1813