Protokół Nr VII/2007 z przebiegu VII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 kwietnia 2007 r.

                                            P R O T O K Ó Ł   Nr VII/2007
 
                               z przebiegu VII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                   odbytej w dniu  27 kwietnia 2007 roku
 
otwartej o godz. 13-tej,
zamkniętej o godz. 1645.
 
W sesji udział wzięło 15 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1.     p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
2.     p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3.     p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4.     p. Barbara Żurek – inspektor ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego,
      oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczył:  p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady   Bożena Szajerka.
 
     Porządek obrad ( zaplanowany ):
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu VI sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Składanie interpelacji.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzyse-syjnym. 
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
a)     wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok,
b)    wysłuchanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku ubiegłym i do wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)     przedstawienie opinii do sprawozdania przez pozostałe Komisje Rady Gminy,
d)    dyskusja,
e)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną, z przeznaczeniem na budowę przepompowni.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych, z przeznaczeniem na budowę przepom-powni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych, w formie bezprzetargowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospoda-rowania mieszkaniowym zasobem gminy Drzycim w latach 2007-2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże na terenie gminy.
13. Stanowisko Rady w sprawie wniosku p. Macieja Czuryło dotyczącego wykupu od gminy budynku mieszkalnego (dom lekarza).
14. Stanowisko Rady do wniosku p. Romana Faleńczyka zam. Gródek, w sprawie wykupu od gminy działki nr 69 o pow. 0,0100 ha w Gródku ( droga ) w celu poszerzenia własnej działki.
15. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie poinformowania Rady Gminy przez Przewodniczącego o wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
17. Przedstawienie informacji z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Drzycim.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
         Otwarcia VII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady p. Jerzy Krüger. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, sołtysów ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ), oraz pracowników Urzędu Gminy.
 
Ad. 2.
 
         W oparciu o listę obecności, Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, na skład ustawowy 15.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
       
         Protokół z przebiegu VI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
         Do zaproponowanego porządku obrad VII sesji radni uwag nie wnieśli.
         Natomiast Przewodniczący Rady, zwrócił się do Rady Gminy z prośbą, aby rozpatrzyć w pierwszej kolejności punkt, przewidziany w porządku obrad, jako 13, gdyż w sesji uczestniczy p. Maciej Czuryło wnioskujący o wykup domu lekarza. „W związku z tym, że doktor spieszy się na dyżur do Przychodni, a chciałby osobiście wyjaśnić pewne kwestie i usłyszeć głosy przeciwne, zwracam się do Rady Gminy z prośbą o akceptację tej zmiany.”
Głos zabrał radny Zygmunt Wycinek upominając, że zmiana kolejności tematyki może nastąpić dopiero po interpelacjach radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jego zdaniem nie ma to specjalnego znaczenia i zwrócił się ponownie do Rady o przegłosowanie zmiany w porządku obrad.
         Zaproponowana zmiana została przez Radę przyjęta   jednogłośnie.
 
Porządek obrad – po zmianie:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu VI sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Stanowisko Rady w sprawie wniosku p. Macieja Czuryło dotyczącego wykupu od gminy budynku mieszkalnego (dom lekarza).
6.    Składanie interpelacji.
7.    Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzyse-syjnym.
8.    Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
a)   wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok,
b)  wysłuchanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku ubiegłym i do wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)   przedstawienie opinii do sprawozdania przez pozostałe Komisje Rady Gminy,
d)  dyskusja,
e)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną, z przeznaczeniem na budowę przepompowni.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych, z przeznaczeniem na budowę przepom-powni.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych, w formie bezprzetargowej.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospoda-rowania mieszkaniowym zasobem gminy Drzycim w latach 2007-2011.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże na terenie gminy.
14.  Stanowisko Rady do wniosku p. Romana Faleńczyka zam. Gródek, w sprawie wykupu od gminy działki nr 69 o pow. 0,0100 ha w Gródku ( droga ) w celu poszerzenia własnej działki.
15.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie poinformowania Rady Gminy przez Przewodniczącego o wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
17.  Przedstawienie informacji z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Drzycim.
18.  Odpowiedzi na interpelacje.
19.  Wolne wnioski i zapytania.
20.  Zamknięcie obrad.
 
Ad. 5.
 
         Wprowadzenia do tematu dokonał p. Wójt przytaczając treść wniosku p. Macieja Czuryło ( załącznik nr 3 do protokołu ). Wyjaśnił również, że tematem zajmowała się Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i zdania były różne, z przewagą negatywnych. Podkreślił, że decyzja w kwestii wniosku należy do Rady Gminy. 
         Przedstawiając opinię Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, jej Przewodnicząca Teresa Piotrowska wyjaśniła, że Komisja zajęła negatywne stanowisko w kwestii sprzedaży domu w wyniku głosowania: 1 za, 5 przeciwnych i 1 głos wstrzymujący się (opinia w załączniku nr 21 do protokołu).
p. Maciej Czuryło – będzie już rok, kiedy zdecydowałem się pracować i na stałe zamieszkać w Drzycimiu. Potwierdzam fakt, co podkreśliłem we wniosku, że dach na budynku jest do wymiany. Zależy mi na tym, aby dom spełniał podstawowy komfort. Przychodząc do Drzycimia, chcąc pracować i mieszkać w godziwych warunkach, zainwestowałem w ten dom sporo własnych środków. Jeżeli Państwo nie zdecydujecie o sprzedaży, proszę o zapewnienie środków na niezbędne remonty. Nie zamierzam się stąd wyprowadzać, bo decyzję o przyjściu do Drzycimia na stałe podejmowałem cały rok przyjeżdżając do Przychodni do pracy na dyżury i decyzja była przemyślana.
Radny p. Jacek Gawrych – czy może Pan oszacować, jakie środki potrzebne są na remonty.
Pan Maciej Czuryło – ja nie potrafię i moim zdaniem nie muszę. Są od tego merytoryczni pracownicy, niech ocenią to fachowcy.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – też jestem zdania, aby nie wyzbywać się budynku. Przemyśleć jednak trzeba, jakie to koszty i zająć się sprawą od strony remontów.
Radny p. Zygmunt Wycinek – obserwuję stanowisko radnych i widzę, że budynek jest traktowany jako strategiczny. Z drugiej strony trzeba przyznać, że wymaga on kapitalnego remontu. Budynek należałoby sprzedać, aby wyzbyć się kłopotu. Nie mamy tu mapki sytuacyjnej, ani szacunku.
Radna p. Janina Różycka – jestem za tym, aby nie sprzedawać. Przygotować kosztorys remontów i odroczyć podjęcie decyzji.
Radny p. Michał Pamulak – czy gmina posiada inne pomieszczenie dla lekarza?
Wójt – nie posiada.
Przewodniczący Rady – widzę, że nie rozstrzygniemy dzisiaj tego tematu. Poddam zatem pod głosowanie kwestię  „kto jest za sprzedażą budynku?”
          Za sprzedaniem budynku p. Maciejowi Czuryło opowiedziało się dwóch radnych, dziesięciu było przeciwnych, trzech wstrzymało się od głosu.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – głosowanie się odbyło, ale nie odchodzimy od sprawy i do tematu powrócimy.
Wiceprzewodnicząca Rady p. Elżbieta Babińska – należy sprawę odłożyć do momentu oszacowania kosztów remontu.
Wójt – byłoby to słuszne rozwiązanie, poddamy to ocenie rzeczoznawcy.
          Za powtórnym rozpatrzeniem tematu, po zapoznaniu się z kosztami koniecznych remontów, opowiedziała się Rada jednogłośnie.
            
Ad. 6.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek:
1/ Chciałbym poznać stopień realizacji sieci wodociągowej z Drzycimia do Jastrzębia;
2/ Czy są podejmowane czynności w celu usunięcia braków wody na ulicach Kościelnej i Podgórnej w Drzycimiu?
3/ Na jakim etapie jest projekt kanalizacji z Jastrzębia do Drzycimia?
4/ Co z budynkiem po Wesołowskich? W obecnej sytuacji stwarza on zagrożenie pożarowe. Nadzór budowlany powinien się tu wypowiedzieć;
5/ Co dalej z boiskiem w Drzycimiu? Moim zdaniem budowa powinna być kontynuowana;
6/ Na ulicach osiedlowych w Gródku nawierzchnia wymaga remontu;
7/ Czy odwołanie Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu stało się we właściwym momencie?
Radny p. Jacek Gawrych:
Chciałbym wiedzieć, na co zostało wydane 9 tysięcy z budżetu gminy w zakresie sportu, w 2006 roku?
 
Ad. 7.
 
         Wójt przedstawił informację z realizacji wykonywanych zadań w okresie między sesjami tj. od  12 kwietnia do dnia 26 kwietnia bieżącego roku. Przedstawiona Radzie Gminy informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ad. 8.
 
         Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniając, że 28 marca br. wpłynął na jego ręce wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Kontynuując dodał:  „Przedmiotowy wniosek, zgodnie z treścią art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym został przesłany w tymże dniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w celu wydania stosownej opinii odnośnie jego zasadności. Taką opinię  otrzymałem i pozwolę sobie na jej przedstawienie w odpowiedniej kolejności. Najpierw przedstawię opinię do sprawozdania z wykonania budżetu gminy, a następnie do wniosku Komisji Rewizyjnej.”
 
ad.a)  
          Po wstępnych wyjaśnieniach, zgodnie z porządkiem obrad, Rada Gminy została zapoznana z treścią niezbędnych w tym przedmiocie  materiałów.
           Opinię Komisji Rewizyjnej ( wraz ze sporządzonym przez nią sprawozdaniem z dokonanej analizy realizacji budżetu gminy za rok ubiegły )  przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  p.  Michał Pamulak -  zał. nr 5  do protokołu,
           Wniosek Komisji Rewizyjnej wystosowany do Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium – przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – zał. nr 6 do protokołu,
 
ad.b)    
           Uchwały ( Nr 18/S/2007 i Nr 18/Kr/2007 z dnia 19 kwietnia br. ) Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zawierające pozytywne opinie w kwestii realizacji budżetu, jak i zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy ( załączniki nr 7 i 8 do protokołu ) przedstawił Przewodniczący Rady Gminy,
 
ad.c)    
           Przewodniczący udzielił kolejno głosu poszczególnym przewodniczącym pozostałych komisji Rady Gminy, aby w ich imieniu przedstawili zgłoszone uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. ( sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu );
Przewodniczący Komisji: - ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpo-żarowej; ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  Środowiska oraz ds. Budżetu i Finansów nie wnieśli żadnych uwag, wręcz przeciwnie wyrazili opinie pozytywne ( opinie w załącznikach nr 20, 21 i 22 do niniejszego protokołu ).
 
ad. d ) 
           W otwartej przez Przewodniczącego Rady dyskusji, nikt nie zabrał głosu.
            
ad. e ) 
         Przewodniczący Rady przypomniał obowiązujące zasady głosowania w przedmiocie udzielania absolutorium, poczym przedstawił uchwałę w tej kwestii i poddał ją pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania Uchwała Nr VII/29/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drzycim, została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 9.
        
         Omówienia tematu dokonał Wójt podkreślając, że nabycie  gruntu od Państwa Witak jest konieczne, gdyż na trasie kolektora Jastrzębie- Drzycim, jedna z przepompowni będzie zlokalizowana w Jastrzębiu.
         Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VII/30/2007 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną, z przeznaczeniem na budowę przepompowni została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie                ( załącznik nr 11 do protokołu ).
 
Ad. 10.
    
         Ponownie głos zabrał Wójt wyjaśniając, że „Sprawa dotyczy jednego tematu – budowy kolejnej przepompowni, z tą różnicą, że nabycie tego gruntu nastąpiłoby nieodpłatnie, gdyż Agencja Nieruchomości Rolnych oddaje grunty na cele infrastruktury nieodpłatnie.”
        Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VII/31/2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych, z przeznaczeniem na budowę przepompowni została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie  ( załącznik nr 12 do protokołu ).
 
Ad. 11.         
 
         W imieniu Wójta Gminy temat omówiła p. Barbara Żurek- inspektor ds. mienia komunalnego.
         Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Radny p. Zygmunt Wycinek – przeciwny jestem sprzedaży rowów melioracyjnych, bo to co zrobił do tej pory p. Kurtys na polach, to wszystko zrobił źle.
p. Barbara Żurek – po zakupie rowów, p. Kurtys będzie musiał przedstawić w Starostwie program zagospodarowania melioracyjnego tych gruntów.       
Radny p. Zygmunt Wycinek – Zarząd Melioracji i Gospodarki Gruntami nie ingeruje w zagospodarowanie prywatnych gruntów pod tym kątem. Interesuje się tylko gruntami zagospodarowanymi przez Gminne Spółki Wodne.
p. Barbara Żurek – nie wiem w takim razie o co chodzi, bo wszystkie działki wymienione w projekcie uchwały znajdują się na terenach gruntów p. Kurtysa.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – jeżeli nie będzie tym przeszkadzał innym rolnikom, to nie mam nic przeciw, tylko coś z tą ceną?
p. Barbara Żurek – teraz dopiero będzie można wystąpić do biegłego, który wyceni wartość. Ostatecznie cenę zatwierdza Wójt w drodze zarządzenia.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – skoro ustaleń w kwestii ceny dokonuje Wójt, to ta uchwała jest zbędna.
p. Barbara Żurek – uchwała nie jest zbędna, bo o każdym zbyciu, czy nabyciu decyduje Rada Gminy. Należy to do jej wyłącznej właściwości.
Radny p. Michał Pamulak – pozbywając się tych rowów  mamy tylko zysk dla gminy. Jest Komisja Rewizyjna, która może Wójta z tego rozliczyć.
Radny p. Zygmunt Wycinek - czy Komisja ds. Rolnictwa zainteresowała się lokalizacją tych działek, bo być może będzie woda stała w rowach lub na drodze. 
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa – z lokalizacją tych działek zostaliśmy zapoznani, p. Basia Żurek pokazała nam mapy.
p. Barbara Żurek – jeżeli nie sprzedamy tych rowów, to my  jako gmina będziemy musieli zająć się melioracją na tych terenach.
Radna p. Aniceta Gubańska – jak będziemy dalej tak analizować, nigdy tematu nie skończymy. Jak Wójt zrobi to źle, to możemy go z tego rozliczyć.
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr VII/32/2007 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych, w formie bezprzetargowej opowiedziało się 10 radnych, dwóch było przeciwnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ad. 12.
        
         Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drzycim na lata 2007-20011, w imieniu Wójta omówiła pani Barbara Żurek.
         Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – nie wiadomo skąd są zaplanowane pieniądze. Nie wiem skąd się co bierze. Jak ktoś wie, chwała mu za to.
Przewodniczący Rady Gminy – tym tematem dogłębnie zajmowała się Komisja ds. Rolnictwa i w tej sytuacji należy Komisji zaufać.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – czy w tym planie ujęty jest remont domu lekarza?
p. Barbara Żurek – nie jest, bo nie był przewidziany, remont jest efektem dzisiejszej dyskusji. Pytał pan wcześniej o dochody. Pochodzą one z czynszu najmu i ze sprzedaży mieszkań.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – są zaplanowane lokale do sprzedaży, ale czy to są jakieś ule? W 2009 roku taka niska wartość?
p. Barbara Żurek -  dochody nie  mogą być planowane duże, bo nie wiemy, czy jakieś lokale sprzedamy. Poza tym, zasady sprzedaży są takie, że kupujący, jeżeli kupuje od razu -  nie na raty, płaci 50 % wartości. Wykonane wcześniej szacunki lokali podlegają aktualizacji.
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr VII/33/2007 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drzycim w latach 2007-2011 opowiedziało się 10 radnych, 2 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu ).
 
Ad. 13.
 
         Projekt uchwały przedstawił p. Wójt.
         Opinię pozytywną do omówionego projektu przedstawiła p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – jakie to są lokale?
Wójt – są to lokale sklepowe w Dąbrówce, w Dólsku i w Drzycimiu  przy remizie lokal, który wynajmuje Telekomunikacja na centralę.
Radna p. Janina Różycka- jaka jest do tych kwot stawka VAT?
Wójt – 22%.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – dla Telekomunikacji moim zdaniem powinna być wyższa stawka.
Radny p. Zygmunt Wycinek – składam wniosek o podwyższenie stawki dla Telekomunikacji.
Sekretarz Gminy  p. Grażyna Sośnicka – nie można w uchwałach różnicować podmiotowo.
Po tym wyjaśnieniu radni wycofali swoje wnioski.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VII/34/2007 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże na terenie gminy została podjęta w następującym wyniku głosowania: 11 za, 3 przeciwne, 1 wstrzymujący się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu ).
 
      Uwaga: Po zarządzonej przerwie, w dalszej części obrad nie uczestniczył radny p. Roman Piotrowski ( zwolniony przez Przewodniczącego Rady ). Stan Rady 14/15.
 
Ad. 14.
 
         Wniosek p. Faleńczyka omówił Wójt i wyjaśnił, że w tej sprawie są pewne komplikacje ( wejście do sąsiadów od strony  przedmiotowej drogi, sprawy majątkowe nie uregulowane – nie ma prawowitego właściciela posesji, na której mieszkają państwo Galikowscy).
         Opinię Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawiła p. Teresa Piotrowska informując, że Komisja ustosunkowała się do wniosku pozytywnie pod warunkiem wyrażenia zgody przez państwa Galikowskich na tę sprzedaż.
Wójt – być może wróci do nas ten temat po zgłębieniu i po uzgodnieniach. W chwili obecnej rozpatrzenie tej sprawy nie jest możliwe.
        Wniosek w sprawie wykupu został przez Przewodniczącego Rady poddany pod głosowanie. Za pozytywną jego realizacją głosowała jedna osoba, 8 było przeciwnych, 5 osób wstrzymało się od głosu. W związku z powyższym, na dzień odbycia sesji wniosek p. Faleńczyka ( załącznik nr 16 ) został rozpatrzony ze skutkiem negatywnym.  
  
Ad. 15.
                  
         Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2007 rok, w imieniu Wójta omówiła p. Skarbnik Bogusława Radzikowska. 
         Pozytywną opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił jej przewodniczący – p. Jacek Gawrych.
         Poddaną pod głosowanie Uchwałę Nr VII/35/2007 zmieniającą Uchwałę Nr IV/12/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok, Rada Gminy podjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 16.
 
         Przewodniczący Rady poinformował obecnych, że „Zarówno Pani Sekretarz, jak i pani Skarbnik złożyły oświadczenia lustracyjne, które zostały przesłane do Instytutu Pamięci  Narodowej w Warszawie. Przedstawię projekt uchwały o wykonaniu zadań, które nałożyła na mnie  Rada Gminy Uchwałą Nr VI/19/2007 z dnia 12 kwietnia br. Projekt uchwały wszyscy Państwo otrzymaliście, jest jednak jedna zmiana w § 2, bo nie można przesłać oświadczeń do Delegatury w Bydgoszczy, jak określił  Radca Prawny, tylko do IPN w Warszawie.”
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie poinformowania Rady Gminy przez Przewodniczącego o wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów została przez Radę Gminy, łącznie ze zmianą, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
      
Ad. 17.
 
                Do informacji o realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Drzycim zapytań i uwag nie wniesiono. Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Ad. 18.
 
  Odpowiedzi na złożone  interpelacje udzielił Wójt:
 
1/ Pierwszy etap poprowadzenia sieci wodociągowej z Drzycimia do Jastrzębia został już zakończony. Drugi etap wstrzymany jest z powodu braku zezwolenia na przejście rurociągu pod torami. Sprawa utkwiła w Urzędzie Wojewódzkim.
2/ Okresowe braki wody będą występowały do czasu zakończenia II etapu budowy wodociągu do Jastrzębia.
3/ Kanalizacja Jastrzębia jest w fazie projektowania. Finalizowania projektu spodziewamy się w miesiącach czerwiec – lipiec.
4/ Budynek Wesołowskich, to nie kończąca się sprawa. Wystąpiliśmy do nadzoru budowlanego w Świeciu, aby wydał nakaz rozbiórki. Odpisano nam, że nie mogą ustalić właściciela budynku i sprawa została przekazana do Bydgoszczy. Po długim oczekiwaniu na odpowiedź wykonaliśmy kolejne podejście. Jest to moja druga próba i nadal nie mamy odpowiedzi.
5/ Boisko w Drzycimiu zgodnie z kosztorysem ma kosztować 1.600 tys. złotych. 290 tys. wydano roku ubiegłym. Na rok bieżący przewidziano 78 tys. złotych. Za te środki będziemy chcieli zabezpieczyć do końca roku murawę. Będziemy się również starali o pozyskanie funduszy unijnych na ten cel.
6/ Jesienią ubiegłego roku poniesione zostały dosyć duże nakłady na ulice osiedlowe w Gródku. Będę musiał zorientować się co do braków. W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć.
7/ Jeżeli chodzi o zmianę dyrektora ZPO, uważam,  że czas był dobry.
Radny p. Zygmunt Wycinek – nie jest to wyczerpująca odpowiedź. W maju?  To chyba nie jest dobry czas, można było poczekać do końca roku szkolnego. Zabrakło jednego miesiąca.
8/ Mam przed sobą szczegółowy wydruk wydatków, jeżeli chodzi o wydatki na sport. Udzielimy odpowiedzi pisemnej.
 
Ad. 19.
 
Radna p. Aniceta Gubańska – pytam o zgłaszane wcześniej lustra, czy będą?
Wójt – na ten temat, to dostanę odpowiedź pisemną, bo była  na terenie gminy komisja, która dokonywała oględzin.
Radny p. Roman Piotrowski -  co z eksmisją Grabowskiego?
Wójt – wydaliśmy już ponad 4 tysiące złotych na różne koszty komornicze. Teraz czekamy na ruchy komornika.
Radna p. Janina Różycka – wszystkie uchwały powinny być omawiane na wszystkich komisjach. Potem możemy dyskutować i podejmować stosowne stanowiska.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – popieram wniosek p. Różyckiej. Wyjaśnienia dla mnie są niejasne. Są sprawy problematyczne i proszę aby merytorycznie tematy były wyjaśniane.
Wiceprzewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska – nasze prawo jest giętkie i różni prawnicy różne opinie wydają. Czy jest możliwe cofnięcie decyzji o odwołaniu Dyrektora ZPO?  Może pewne kwestie decyzyjne, gdzie dochodzi do powiązań rodzinnych mogłaby rozwiązywać komisja?
Wójt -  prawo mówi jasno – Wójt nie może zatrudniać  rodziny w podległości bezpośredniej.  Uzyskałem w tym względzie pozytywną opinię Kuratora Oświaty. Prawo też nie przewiduje takiej komisji, o której pani wspomniała. Opinia publiczna była bardzo zainteresowana tym tematem. Pytano kiedy się tym zajmę. Zająłem się i są tego efekty i zarazem skutki.    
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – można jednak było 4 miesiące poczekać. Ludzie gadają i gadać będą.
Wójt – co takiego dzieje się w szkole, że to się stało teraz, a nie później? Jest tam zastępca i władzę w szkole sprawuje. Otrzymując opinię od Kuratora byłem zobligowany do działania natychmiastowego.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Komisja ds. Rolnictwa nie rozpatrzyła problemu dogłębnie, a uchwała o sprzedaży rowów już została podjęta.
Przewodniczący Rady Gminy – uważam, że jak wynikną problemy, to będzie je miał pan, który rowy kupi.
Radny p. Zygmunt Wycinek – czy jest prawdą, że pani Szomszor z ODR odejdzie do pracy do Urzędu Gminy w Osiu?
Radna p. Teresa Piotrowska – nie jest to prawda. Chyba, że o czymś nie wiemy. Na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa ustaliliśmy nawet pewne formy pomocy dla p. Szomszor.
Wójt – od szukania pewnych rozwiązań ułatwienia pracy i pomocy rozpoczęła się cała sprawa. Dzisiaj rozmawiałem z panią Szomszor, aby na przyszłość rozmawiała na takie tematy ze mną, a nie w całej gminie. Myślałem, że sprawa była już jasna po ustaleniach na komisji. Byłem w GCI i oceniłem, że tam jest za mało miejsca. Ustaliliśmy, że na okres miesiąca, czy trochę dłużej, pani Szomszor będzie przyjmowała rolników w Urzędzie Gminy,  w pokoju nr 1 na parterze. Ma już przydzieloną osobę do pomocy i kopiarkę.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – chciałem zrezygnować z pracy w Komisji ds. Budżetu i Finansów na rzecz kolegi Wycinka. Podjąłem jednak inną decyzję. Z dniem 30 kwietnia br. rezygnuję z funkcji radnego w tej gminie ( pisemna rezygnacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu ).
Radny p. Zygmunt Wycinek – chciałbym podziękować za uprzątnięcie Jastrzębia i mam prośbę, aby skierować do Krakówka pracowników zatrudnionych na robotach publicznych, aby wyrównali teren przy świetlicy.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – chciałbym zwrócić się z prośbą o utwardzenie naszej drogi.
Wójt – droga już była robiona. Albo zrobimy drogę w Małym Dólsku, albo coś w całej gminie.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – co z oczyszczalniami przydomowymi?
Wójt – każdy rolnik musi zająć się tym indywidualnie.
Sołtys sołectwa Wery – chciałbym dofinansowanie na paliwo. Mam wyjazdy do Spławia, do Rowienicy  i nie będę jeździł za swoje pieniądze. Jak nie będzie inaczej, to zrezygnuję. Dołóżcie na paliwo albo wynajmijcie sobie kogoś, kto wam rozniesie nakazy. W Werach nikt nie obejmie funkcji sołtysa.
Przewodniczący Rady – Wójt zaproponuje formę gratyfikacji wydatków ponoszonych przez sołtysów.
Wójt – sprawę przemyślimy.
Sołtys sołectwa Gródek – niech gmina bardziej zaangażuje się w sprawę remontu drogi wojewódzkiej.
Wójt – w wyniku rozmowy z p. Kaczyńskim z Zarządu Dróg Wojewódzkich zapadły pewne ustalenia. W związku z tym, że centrum Drzycimia nie było dla mnie priorytetem, naciskałem na remont drogi wojewódzkiej. Jest w planach jej remont od Krąplewic w kierunku Gródka w 2008 roku.
Sołtys sołectwa Gródek – skoro są już plany, to naciskać, nie dać im spokoju.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – wracając do sprawy wynagradzania sołtysów, chciałbym dodać, że kto startował na sołtysa liczył się z tym, że nie dostanie pensji. Byłem przeciwny od początku, aby Rada Gminy wynagradzała sołtysów.
Sołtys sołectwa Wery – ja byłem wcześniej 12 lat sołtysem i miałem na paliwo. Teraz na nic nie starcza.
 
Ad. 20.
                
         W momencie wyczerpania głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” Przewodniczący Rady  Gminy podziękował zebranym za udział w obradach i uznał VII sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.  
 
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                  Jerzy Krüger
    
Uwaga: Opinie Komisji stanowią załączniki nr 20, 21 i 22 do protokołu.
Po zamknięciu obrad, radny Zygmunt Wycinek stwierdził, że nie oczekuje pisemnych wyjaśnień na złożone przez niego interpelacje.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 08:05:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1301