Protokół Nr VI/2007 z przebiegu VI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 kwietnia 2007 r.

                                              P R O T O K Ó Ł   Nr VI/2007
 
                                    z przebiegu VI sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                        odbytej w dniu  12 kwietnia 2007 roku
 
otwartej o godz. 13-tej,
zamkniętej o godz. 1545.
 
W sesji udział wzięło 15 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1.     p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
2.     p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3.     p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4.     p. Tadeusz Gajewski – Radny Rady Powiatu,
oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczył:    p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnego.
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie protokołu z przebiegu V - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Składanie interpelacji.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi:
a)  Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu,
b)  Publicznego Gimnazjum w Gródku,
c)  Szkoły Podstawowej w Sierosławiu,
d)  Świetlicy Gminnej w Drzycimiu,
e)  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,
f)   Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Drzycim.
11.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie terenu istniejącej hydroforni w Drzycimiu.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.
 
 
Ad. 1.
         Otwarcia VI sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady p. Jerzy Krüger. Powitał zgromadzoną Radę, Radnego Rady Powiatu – p. Tadeusza Gajewskiego, Wójta Gminy, sołtysów ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ), oraz pracowników Urzędu Gminy.
         Następnie przedstawił obecnym wszystkich sołtysów, wybranych na nową kadencję:
Wojciecha Kruczyńskiego – sołtysa sołectwa Biechówko,
Wandę Wyłupską – sołtysa sołectwa Dąbrówka,
Adama Czerwińskiego – sołtysa sołectwa Dólsk,
Barbarę Kruczyńską – sołtysa sołectwa Drzycim,
Leszka Graczkowskiego – sołtysa sołectwa Gródek,
Bronisława Maliskiego – sołtysa sołectwa Krakówek,
Elżbietę Chróścińską – sołtysa sołectwa Sierosław,
Alojzego Belta – sołtysa sołectwa Wery.
         Poinformował również, że na sesję nie przybyli sołtysi sołectwa Gacki i Mały Dólsk, a są to Marian Lahutta i Bronisław Czechowski.
 
Ad. 2.
 
         Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, że 4 marca br. odbyły się w naszej gminie wybory uzupełniające do Rady Gminy,    w wyniku których do składu Rady wszedł p. Zygmunt Wycinek. „ Aby jednak mógł rozpocząć wykonywanie mandatu – kontynuował – musi złożyć ślubowanie.”  Przewodniczący poprosił obecnych o powstanie poczym odczytał rotę ślubowania, a Pan Zygmunt Wycinek potwierdził ją słowem ‘ślubuję”.
 
Ad. 3.
       
         W oparciu o listę obecności, Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, na skład ustawowy 15.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 4.
 
         Protokół z przebiegu V – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę  przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 5.
 
         Zaproponowany porządek obrad VI sesji został przez Radę przyjęty jednogłośnie.          
 
Ad. 6.
 
Interpelację złożyła Radna p. Janina Różycka.
Ile kosztuje  równanie drogi równiarką, a ile kosztuje kilometr utwardzonej nawierzchni np. asfaltem czy polbrukiem. Mam na myśli ulicę Kolejową.
 
Ad. 7.
 
         Wójt przedstawił informację z realizacji wykonywanych zadań w okresie między sesjami tj. od  25 stycznia do dnia 11 kwietnia bieżącego roku. Przedstawiona Radzie Gminy informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 8.
 
         Głos zabrał Przewodniczący Rady wyjaśniając:  „W związku            z tym, że organem powołującym Sekretarza i Skarbnika Gminy jest Rada Gminy, na jej ręce powinny wpłynąć oświadczenia lustracyjne osób pełniących te funkcje w naszej gminie. Z uwagi na jednak fakt, że oświadczenia należy przekazać do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej musi zająć się tym określona osoba. Rady gmin, w celu ułatwienia procedury składania oświadczeń lustracyjnych skorzystały  z możliwości upoważnienia przewodniczących rad do wykonania tych czynności. Propozycja dotycząca scedowania tych czynności na moją osobę, przedstawiona jest w projekcie uchwały, który Państwo otrzymaliście.”
 
         Uwag i zapytań do treści przedstawionej uchwały nie było.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VI/19/2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego rady Gminy do wykonania obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów została przez Radę Gmin y podjęta przy jednym głosie  przeciwnym. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9.
 
         Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Grażynie Sośnickiej – Sekretarzowi Gminy, która wyjaśniła zebranym, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów, zasady ustalania wskaźników  wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy.
          Pozytywną opinię do omówionych projektów uchwał przedstawił p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów   ( opinia w  załączniku nr 14 do protokołu ).
         W otwartej dyskusji głos zabrał Radny p. Mirosław Kohlmeyer pytając, dlaczego w uchwałach  są różne daty ich obowiązywania.
         Wyjaśnień udzieliła p. Sekretarz informując, że                             „Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia br., na tej podstawie              i  w oparciu o posiadane środki, kierownicy jednostek mogą ustalać od kiedy nastąpi zwyżka wynagrodzeń.
         Więcej głosów w dyskusji nie było, wobec czego Przewodniczący Rady przedstawiał kolejno treść uchwał i poddawał pod głosowanie:
1/ Uchwała Nr VI/20/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie                     ( załącznik nr 5 do protokołu ),
2/ Uchwała  Nr VI/21/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum                   w Gródku została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
3/ Uchwała Nr VI/22/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Sierosławiu została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie ( załącznik nr 7 do protokołu ),
4/ Uchwała Nr VI/23/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Świetlicy Gminnej w Drzycimiu została przez Radę podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się załącznik nr 8 do protokołu ),
5/ Uchwała Nr VI/24/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu  została podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 9 do protokołu ),
6/ Uchwała nr VI/25/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie ( załącznik nr 10 do niniejszego protokołu ).
 
Ad. 10.
 
         Projekt uchwały, w imieniu Wójta omówiła Pani Sekretarz – Grażyna Sośnicka.
Głos zabrała Radna p. Ewa Kempińska – zaproponowana w projekcie uchwały,  jako pełnomocnik z ramienia Rady Gminy czuwający nad przebiegiem konsultacji z mieszkańcami                            – uzasadniła potrzebę ustanowienia sołectwa w  Jastrzębiu.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – jakie są koszty podziału sołectwa?
Sekretarz Gminy – tylko koszty zmian geodezyjnych.         
 
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr VI/26/2007 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa opowiedzieli się wszyscy Radni. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu .
 
Ad. 11.
        
         Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2007 rok omówił p. Wójt.
         Pozytywną opinie Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił jej przewodniczący – p. Jacek Gawrych.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VI/27/2007 zmieniająca Uchwałę Nr IV/12/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała stanowi załącznik nr 12 po niniejszego protokołu.
      
Ad. 12.
        
         Projekt uchwały w sprawie nabycia gruntu pod studnię głębinową w Drzycimiu omówił Wójt podkreślając, że nie był on omawiany na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, gdyż sprawa zaistniała po posiedzeniu.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – co z ceną działki, czy nie będzie wyższa?
Wójt – klauzulę o cenie można wpisać w uchwale.
Tak też uczyniono w treści § 1 projektu uchwały. Po słowie hydroforni dopisano „ za kwotę do 10 złotych brutto za 1m2.
Radny p. Zygmunt Wycinek – czy na tej działce zrobiono próbne odwierty?
Wójt – odwiertów nie robiono, stwierdzenie, że jest woda oparte jest na opinii geologa.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr VI/28/2007 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie terenu przy istniejącej hydroforni została przez Rade podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ad. 13.
 
       Wójt – wyczerpującej odpowiedzi na interpelację p. Różyckiej udzielę na piśmie.
 
Ad. 14.
 
Radna p. Aniceta Gubańska – czy gmina ma jakiś wpływ na kursy autobusów? W sobotę jedzie jeden autobus. Nie ma też tablic informacyjnych o kursach autobusów.
Wójt – wiem o co chodzi, załatwiał już tę sprawę ze mną pan sołtys.
Wiceprzewodnicząca Rady – Elżbieta Babińska – chodzi mi o remont schodów przy chodniku do Przychodni. Druga sprawa dotyczy Krakówka. Zgłosił się do mnie Przewodniczący Rady Sołeckiej i zgłosił uwagi co do przekazania świetlicy. Chodzi o to, aby nastąpiło przekazanie świetlicy Radzie Sołeckiej.
Wójt – schody będą zrobione. Kiedy zatrudnimy osoby na prace publiczne sporo prac będzie wykonanych, w tym schody.
Radny p. Zygmunt Wycinek ( Prezes ZG OSP ) wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym nastąpiło zwolnienie świetlicy z magazynu pomocniczego OSP Dąbrówka i przekazanie kluczy. Sprzęt strażacki, który się do dzisiaj w świetlicy znajdował został skasowany. Pragnę podkreślić, że swego czasu przy pomocy tego sprzętu ugasiliśmy kiedyś pożar zanim przyjechała jednostka OSP.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – myślę, że sprzęt, który w świetlicy był mógł pozostać, tak na wszelki wypadek. W razie pożaru mieliby mieszkańcy pierwszą pomoc.
Wójt – jutro mamy zebranie mieszkańców sołectwa Krakówek, niech mieszkańcy zdecydują, czy chcą ten sprzęt.
Radny p. Michał Pamulak -  miała być remontowana świetlica w Dólsku. Co remontem?
Wójt – nie będę kłamał. Nie ma pieniędzy. W Jastrzębiu wynikły nieprzewidziane wydatki, w tym wymiana rur. Podliczymy koszty wydatków na remonty w świetlicach i budynkach komunalnych, zobaczymy jakie środki nam zostaną. Aktualnie trwają prace nad posadzką w świetlicy w Sierosławiu.
Radny p. Zygmunt Wycinek – w Jastrzębiu trzeba usunąć piasek z chodników, bo ma być robiona nawierzchnia drogi.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer  - czyje są posesje przy chodnikach? Niech sprzątną chodnik właściciele posesji. 
Przewodniczący Rady – nie ma polemiki przy zgłaszanych wnioskach.
Radny p. Stefan Szałański – na przystankach w Gródku (wieś i PGR) trzeba załatać dziury, teren jest zaniżony, zbiera się woda.
Wójt – wyślemy pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby załatwił sprawę dziur, jest to w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer  - czy p. Wycinek chciałby należeć do jakiejś Komisji Rady?
Radny p. Zygmunt Wycinek – uprzednio pracowałem w Komisji ds. Budżetu i Finansów, ale Komisje są pełne w składach.
Przewodniczący Rady wyjaśnił zapis w Statucie Gminy na ten temat. Dodał że nie jest dobrym rozwiązaniem przynależność radnego do dwóch Komisji. Pracodawcy z pewnością też nie patrzą dobrze na pracowników, którzy stale się zwalniają na posiedzenia. Przy zmianie diet na miesięczne p. Wycinek mógłby brać udział w pracach różnych Komisji. Przygotowałem sobie wstępny podział Komisji po pięć członków ( przedstawienie propozycji podziału Rady Gminy na trzy Komisje po 5 członków, bez wprowadzania zmian w składzie Komisji Rewizyjnej ).
Radny p. Michał Pamulak – Komisja Rewizyjna ma więcej pracy i powinna mieć większe diety.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer  - proponuję rezygnację z członkostwa w Komisji ds. Budżetu i w moje miejsce wchodzi                  p. Wycinek. Złożę w tej sprawie pisemną rezygnację.
Przewodniczący Rady – planowałem też zwyżkę diet dla sołtysów.
Sołtys sołectwa Sierosław – kiedy będzie robiona droga Sierosław – Drzycim?
Wójt – nie wcześniej, jak w 2008 roku.
Sołtys sołectwa Krakówek – w Krakówku każdy sprząta sam, a w Jastrzębiu to trzeba będzie mieszkańcom posprzątać.
Sołtys sołectwa Dólsk – zostaliście wybrani do pracy społecznej, a kłócicie się o 100 złotych.
Przewodniczący Rady – ja tylko przedstawiłem propozycję, chciałbym, aby każdy sobie ją przemyślał i przeanalizował.
 
Ad. 15.
                             
         W momencie wyczerpania głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach”  Przewodniczący Rady  Gminy podziękował zebranym za udział w obradach i uznał VI sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.  
 
                                                           Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                       Jerzy Krüger

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 07:57:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1231