Protokół Nr V/2007 z przebiegu V sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 marca 2007 r.

                                                   P R O T O K Ó Ł  Nr V/2007
 
                           z przebiegu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                           odbytej w dniu  2 marca  2007 roku
 
otwartej o godz. 13-tej,
zamkniętej o godz. 1430.
 
W sesji udział wzięło 14 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1.     p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
2.     p. Wojciech Górski – Radca Prawny Urzędu Gminy
    
Obradom przewodniczył:    p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu IV sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Składanie interpelacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu – stanowisko Rady Gminy w sprawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru reprezentantów gminy Drzycim w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
8.   Odpowiedzi na interpelacje.
9.   Wolne wnioski i zapytania.
10.  Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
         Otwarcia V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady p. Jerzy Krüger. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy i Radcę Prawnego w osobie p. Wojciecha Górskiego. 
 
Ad. 2.
 
        W oparciu o listę obecności, Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, na skład ustawowy 15 ( obecny skład Rady 14 osób ).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
 
         Protokół z przebiegu IV sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
         Zaproponowany porządek obrad V sesji został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 5.
 
          Interpelacji nie składano.
 
Ad. 6.
 
     Wprowadzenia w temat dokonał Przewodniczący Rady p. Jerzy Krüger informując w jakim celu została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Wyjaśnił, że nie czuje się winny, co też znajduje swoje odbicie w pismach wystosowanych do Wojewody  ( wszyscy radni  otrzymali ich kopię ), na które nie otrzymał jeszcze żadnej odpowiedzi. Przytoczył również fragment artykułu opublikowanego w  piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota”   … „ Sejm popełnił kilka ewidentnych błędów, które ostatecznie miały bardzo duży wpływ na obecną sytuację. Po pierwsze nie zadbano o synchronizację terminów składania pierwszych oświadczeń majątkowych oraz informacji o małżonkach, ustalając, że jeśli chodzi o te pierwsze, należy je przekazać w ciągu 30 dni od dnia ślubowania, drugie natomiast w terminie 30 dni od dnia wyboru. Po drugie, sankcję wygaśnięcia mandatu wprowadzono w ordynacji, w ustawach ustrojowych pozostawiono inną w postaci utraty diety. Trzecim, choć może nie tak znaczącym błędem, było określenie zbyt krótkiego terminu na złożenie pierwszych informacji i oświadczeń, upływającego w okresie intensywnych prac nad ukonstytuowaniem się władz samorządowych….”  Kontynuując, p. Przewodniczący dodał, w oparciu o Poradnik radnego, że spór tkwi w określeniu terminu wyboru. Nie wszyscy wiedzą, jak się do tego odnieść. Czy chodzi o wybór na radnego i przy tym, jak traktować datę, czy uznawać dzień wyborów, czy ogłoszenia wyników. Można też interpretować inaczej, uznać datę wyboru na funkcję przewodniczącego. Tego nie precyzuje żaden zapis. Sprawa oświadczeń nie jest wyjaśniona, żadnego stanowiska nie zajmuje Wojewoda. Wystosowano również wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszyscy z pewnością czekają na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, bo nikt nie zajmuje na dzień dzisiejszy ostatecznego zdania w tej sprawie.
Radna p. Janina Różycka – dlaczego Rada ma zajmować stanowisko w tej sprawie i mamy stwierdzić wygaśnięcie mandatu?
Radca Prawny – Rada Gminy w drodze uchwały ma potwierdzić zaistnienie okoliczności stwierdzających wygaśnięcie mandatu. Ma przyznać jakby rację, stwierdzić fakt, jak to wyraził Wojewoda, że przypadek spełnia przesłanki wygaśnięcia mandatu. Podjęcie takiej uchwały jest wymogiem ustawowym.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – Panie Przewodniczący proszę już nie tłumaczyć nam sprawy. Wszystkim wiadomo o co chodzi. Uważam, że dyskusja jest zbędna. Podejmijmy uchwałę, której projekt wszyscy otrzymaliśmy i zobaczymy co dalej.
Radny p. Michał Pamulak – stawiam wniosek o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący Rady – skoro tak, to proszę aby głosowanie przeprowadziła pani Wiceprzewodnicząca Rady, a ja zgodnie z tym, co nam przekazano na szkoleniu, w którym wziąłem udział, wyłączę się z głosowania, gdyż uchwała dotyczy bezpośrednio mojej osoby i mojej sprawy.
        Wiceprzewodnicząca Rady p. Elżbieta Babińska poddała pod głosowanie Uchwałę Nr V/17/2007 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Gminy. Za jej podjęciem opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji radni ( z wyłączeniem Przewodniczącego Rady ) – 13 głosów za. Podjęta Uchwała Nr V/17/2007 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Materiały do tematu ( komplet ), które otrzymali wszyscy radni stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
 
 
Ad. 7.
 
         Omówienia tematu dokonał Wójt:  „ Związek Miast i Gmin Zlewni Wdy  powstał w 1997 roku. Zrzesza on miasta  i gminy z terenu województwa kujawsko – pomorskiego i pomorskiego, położone w zlewni rzeki Wdy, w tym nasza gmina, gmina Lniano, Osie, Bukowiec, Świecie. Siedzibą Związku jest miasteczko Czarna Woda. W skład Zgromadzenia Związku, z mocy ustawy o samorządzie gminnym,  wchodzą wójtowie gmin członkowskich.  Paragraf 11 Statutu Związku zakłada, że gminna reprezentowana jest przez dwóch przedstawicieli. Poza mną Rada musi wybrać ze swego grona drugą osobę. Proponuję p. Michała Pamulaka.”
          Przewodniczący Rady zapytał o inne kandydatury.  Więcej kandydatur nie zgłoszono.
          Zgłoszony przez Wójta kandydat wyraził zgodę.
          Poddana pod głosowanie kandydatura radnego Michała Pamulaka uzyskała aprobatę całej Rady. Jednogłośnie też została podjęta Uchwała Nr V/18/2007 w sprawie wyboru reprezentantów gminy Drzycim w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy  ( załącznik nr  4 do protokołu ).
          
Ad. 8.
        
         Interpelacji w 5 punkcie obrad nie złożono.
 
Ad. 9.
 
Radna p. Teresa Piotrowska – panie Wójcie czy będzie szlaka?
Wójt – szlaka jest  już w tej chwili, tylko że na dzień dzisiejszy aż szkoda jej sypać. Spodziewamy się jeszcze sześciu transportów szlaki.
Radny p. Stefan Szałański – u nas chodziła równiarka, teraz jest jeszcze gorzej niż przed.
Radna p. Elżbieta Babińska – schody na chodniku w kierunku Gminnej Przychodni wymagają naprawy.
Radny p. Roman Piotrowski -  wokół pojemników na segregowane odpady są różnego rodzaju śmieci. Też należy je sprzątnąć. Kiedy będzie naprawiona droga powiatowa przez Drzycim?
Wójt – postaramy się wpłynąć na powiat, aby chociaż dziury połatali.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – a co z drogą Drzycim-Plewno?
Wójt – ta droga jest przewidziana na rok 2008.
Radna p. Elżbieta Babińska – coś należałoby zrobić, aby powiększyć parking przy Gminnej Przychodni i jeżeli to możliwe usunąć z obecnego parkingu słup energetyczny.
Wójt – ja swego czasu, kiedy byłem radnym wnioskowałem o powiększenie parkingu. Wiem, że jest pilna potrzeba w tym zakresie. Można to zrealizować jedynie kosztem placu przy przedszkolu. Na temat słupa trzeba rozmawiać z Energetyką.
 
Ad. 10.
            
         Z chwilą wyczerpania głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach”  Przewodniczący Rady  Gminy podziękował zebranym za udział w obradach, za okazane zaufanie podczas głosowania nad uchwałą w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia Jego mandatu i uznał V nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.  
 
 
 
 
 
                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                         Jerzy Krüger
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 07:48:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1217