Protokół Nr IV/2007 z przebiegu IV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 stycznia 2007 r.

                                               P R O T O K Ó Ł   Nr IV/2007
 
                                   z przebiegu IV sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                        odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku
 
otwartej o godz. 13-tej,
zamkniętej o godz. 1445.
 
W sesji udział wzięło 13 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1.     p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
2.     p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3.     p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4.     p. Marek Nowak – Prezes UKS „WDA” Gródek,
5.     p. Leszek Graczkowski – sekretarz UKS,
       oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczył:    p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu II i III  sesji Rady Gminy.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Składanie interpelacji.
6.  Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7.   Uchwalenie budżetu gminy na 2007 rok;
a)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy do projektu budżetu gminy na 2007 rok.
 
b)   przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
c)   dyskusja,
d)   podjęcie uchwały.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
12.   Zatwierdzenie rocznych planów pracy Komisji Rady Gminy.
13.   Zatwierdzenie rocznego planu pracy Rady Gminy.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
         Otwarcia IV sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady p. Jerzy Krüger. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, sołtysów ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ), Prezesa i Sekretarza UKS „WDA” Gródek oraz pracowników Urzędu Gminy.
 
Ad. 2.
 
        W oparciu o listę obecności, Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, na skład ustawowy 15, a obecny – 14.
Radny nieobecny – p. Roman Piotrowski.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
 
         Protokoły z przebiegu II i III sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
         Zaproponowany porządek obrad IV sesji został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 5.
 
          Interpelacji nie składano.
          W związku z tym, że przez kolejne interpelacji nie składano, Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady ze znaczeniem terminu „interpelacja.”
 
Ad. 6.
 
         Wójt przedstawił informację z realizacji wykonywanych zadań w okresie między sesjami tj. od dnia 2 grudnia ub. roku do dnia 24 stycznia 2007 roku. Przedstawiona Radzie Gminy informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 7.
 
        Głos zabrał Wójt wyjaśniając:  Oprócz autopoprawek ( załącznik nr 4 do protokołu ), które zostały przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady, zaistniała jeszcze jedna konieczność wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w naszej gminie w kwocie 3.850,- złotych. Dotacja, którą otrzymaliśmy musi być już wprowadzona, bo nie moglibyśmy uruchomić środków, a są już potrzebne na zakup materiałów do obsługi Gminnej Komisji Wyborczej. Ponadto, na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów wypłynął wniosek, który zostanie przez Komisję Państwu przedstawiony.”
 
a)     Pan Przewodniczący zapoznał obecnych z treścią Uchwały Nr 8/P/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2006 roku  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Drzycim wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2007 rok ( informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu ).
b)     Przewodniczący Rady udzielił kolejno głosu poszczególnym przewodniczącym Komisji Rady, którzy przedstawili pozytywne opinie do projektu budżetu oraz autopoprawek wniesionych przez Wójta.
Głos zabrali kolejno:
- p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej ( opinia – załącznik nr 6 do protokołu),
- p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ( opinia – załącznik nr 7 ),
- p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( opinia i wniosek – załącznik nr 8 do protokołu ).
            Treść wniosku  : „Komisja wypracowała również wniosek, aby podjąć starania zmierzające do budowy hali sportowej              w naszej gminie. W związku z tym, Komisja proponuje przeznaczyć środki w wysokości 40 tys. złotych na sporządzenie projektu hali. Środki te miałyby pochodzić ze zmniejszenia wydatków wyszczególnionych w Dziale „Kultura fizyczna i sport”  -  wydatki inwestycyjne, przeznaczone na kontynuację budowy wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.”                 
c)      Przewodniczący Rady udzielił głosu, jako pierwszemu, Panu Markowi Nowakowi, który zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Finansów o wprowadzenie do porządku obrad Komisji punktu dotyczącego powstania projektu budowy hali sportowej na terenie gminy Drzycim, z zapewnieniem możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel.
p. Marek Nowak – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „WDA” omówił, w jaki sposób powstał pomysł i zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o akceptację. Pomysł Klubu uzasadnił następująco:
- wyrównanie szans społeczności lokalnej w dostępie do podstawowej infrastruktury sportowej, wzrastające zainteresowanie sportem w środowisku oraz szerzenie edukacji poprzez sport,
Brak pełnowymiarowego obiektu sportowego na terenie gminy Drzycim,
- całoroczne wykorzystanie obiektu przez szkoły, kluby o organizacje sportowe, organizacja gminnych uroczystości i imprez okolicznościowych,
- eliminowanie zagrożeń społecznych, takich jak: alkoholizm, agresja poprzez zainteresowanie sportem,
- możliwość wykorzystania środków finansowych na budowę hali z różnych źródeł takich jak: Unia Europejska, Budżet Państwa oraz Totalizator Sportowy,
- szybki termin realizacji zadania  6-8 miesięcy.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – jeżeli mamy  przesuwać środki, to czy zaplanowana już budżecie inwestycja, mam na myśli stadion, już nie będzie realizowana?
Wójt – ponad 100 tys. złotych na boisko, było zabezpieczonych w projekcie budżetu na 2007 rok. Pieniądze te stanowiły zabezpieczenie, które z kolei  stanowi zapewnienie dla Urzędu Marszałkowskiego o kontynuacji zadania.   Być może trzeba będzie kontynuować prace związane z odwodnieniem terenu pod boisko. Nic więcej nie da się w tym roku zrobić.
Radna p. Janina Różycka – z mojego doświadczenia wiem, że pomysł budowlany  trwa 2,5 roku.  Skąd takie terminy?
Wójt : „: Zgadzam się, ale od projektu musimy zacząć.”
Radny p. Mirosław Kohlmeyer: „: Przykro patrzeć. Poprzednia Rada zaangażowała środki pod boisko i co dalej? Teraz będzie kolejny projekt i co dalej? Pewnie będą kolejne, utopione pieniądze.
Radny p. Dariusz Podlejski – na boisko były w projekcie środki w kwocie 118 tys. złotych. Środki te i tak nie wystarczą na boisko. Musimy znaleźć pieniądze w budżecie na rok przyszły. Z kolei bez projektu hali nie możemy ubiegać się ośrodki środki na nią w Urzędzie Marszałkowskim. Jeżeli nie zrobimy tego w tym roku, to będziemy mogli czekać kilka lat.
Radna p. Teresa Piotrowska – jak projekt się przedawni, co potem ?
p. Marek Nowak –nie przedawni się. Nie dopowiedziałem, że w projekcie o pozyskanie  środków unijnych można ubiegać się o środki na dobudowę, budowę lub rozbudowę istniejących obiektów.
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z tym Przewodniczący Rady poddał wniosek Komisji ds. Budżetu i Finansów pod głosowanie: „Kto z Państwa Radnych jest za zmniejszeniem środków na budowę boiska  sportowego i przeznaczeniem kwoty 40 tys. złotych na sporządzenie projektu budowy hali sportowej?
         Za wnioskiem opowiedziało się 8 radnych, 2 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu.
d)     Poddana pod głosowanie Uchwała Nr IV/12/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
 Ad. 8.
 
         Przewodniczący Rady wyjaśnił, że „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach dwóch Komisji, stąd też proszę o przedstawienie opinii w tym przedmiocie.”
Pozytywne opinie do Programu  przedstawili:
- p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej ( opinia w załączniku nr 6 )
- p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( opinia w  załączniku nr 8 do protokołu ).
         Zapytań i uwag do projektu Programu nie wniesiono.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr IV/13/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok  została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 9.
 
         Przewodniczący Rady wprowadzając w temat poinformował, że ten Program omawiały również dwie Komisje Rady.
Pozytywne opinie przedstawili:
- p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej ( opinia w załączniku nr 6 )
- p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( opinia w  załączniku nr 8 do protokołu ).
        Uwag do Programu nie wniesiono.
        Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr IV/14/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 opowiedzieli się wszyscy radni. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ad. 10.
 
         Treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność pożytku publicznego omówił p. Wójt,
         Następnie p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił, do Programu  opinię pozytywną ( opinia w załączniku nr 6 ).
           Poddana pod głosowania Uchwała Nr IV/15/2007 w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ad. 11.
 
         Krótkiego wprowadzenia do tematu dokonał p. Wójt podkreślając, że „Po konsultacji z radcą prawnym z moich  szczytnych planów co do treści tej uchwały, pozostało niewiele. Zmienili się jednak  inkasenci. Teraz w każdym sołectwie będzie osoba, która będzie te opłatę inkasowała. Dochód z inkasa stanie się dodatkowym źródłem dochodów dla sołtysów.”
         Opinie pozytywne do treści projektu uchwały przedstawili kolejno:
 - p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej ( opinia w załączniku nr 6 do protokołu ),
- p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ( opinia w  załączniku nr 7 ),
- p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( opinia w załączniku nr 8 do protokołu ).
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – czy inkaso nie podlega czasem podatkowi?
p. Sekretarz – nie, nie podlega. To jest taki sam dochód jak z inkasa podatków: rolnego i od nieruchomości.
        Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr IV/16/2007 w sprawie opłaty targowej głosowało 12 radnych, 1 osoba była przeciwna. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
      Ad. 12.
 
                Opracowane, przez Komisje Rady Gminy, roczne plany pracy zostały  przedłożone Radzie Gminy do akceptacji.
Plan pracy Komisji  Rewizyjnej Rada przyjęła jednogłośnie  ( załącznik nr 14 do protokołu ).
Plan pracy Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej został przez Radę zaakceptowany przy jednym głosie wstrzymującym się ( załącznik nr 15 ).
Plany pracy Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisji ds. Budżetu i Finansów  zostały przez Radę przyjęte jednogłośnie. Plany te stanowią odpowiednio załączniki nr 16 i 17 do protokołu ).
 
 Ad. 13.
 
         Roczny plan pracy Rady Gminy został przez Radę przyjęty do realizacji jednogłośnie. Stanowi on załącznik nr 18 do protokołu.     
 
       Ad. 14.
        
         Interpelacji w 5 punkcie obrad nie złożono.
 
Ad. 15.
 
Radna p. Ewa Kempińska – wnioskuję o utworzenie sołectwa w Jastrzębiu.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – to trzeba się zastanowić, co do tego sołectwa, bo to są duże koszty.
Przewodniczący Rady – w wolnych wnioskach nie ma dyskusji, zatem prosiłbym aby nie debatować.
Sekretarz Gminy – odnośnie sołectwa przygotujemy materiały na kolejną sesję.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – wnioskuję, aby przesunąć rozpoczęcie sesji do godz. 15-tej.
Przewodniczący Rady wyjaśnił:  „W  godzinach od 13-tej do 15-tej są jeszcze na miejscu wszyscy pracownicy Urzędu Gminy i często jest to pomocne w czasie obrad. Nie sposób, żeby wszyscy siedzieli tak długo, jak odbywa się sesja. Wówczas łączy się to z udzieleniem wolnego pracownikowi za ten czas. Poddam wniosek pod głosowanie i Rada zdecyduje, jak w tej sytuacji postąpić. W wyniku głosowania: 7 głosów za, 1 przeciwny i 5 wstrzymujących, Rada zdecydowała o rozpoczynaniu sesji o godz. 13-tej.  
 
Ad. 16.
             
         Z chwilą wyczerpania głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach”  Przewodniczący Rady  Gminy podziękował zebranym za udział w obradach i uznał IV sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.   
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                         Jerzy Krüger

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 07:42:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202