Protokół Nr III/2006 z przebiegu III sesji Rady Gminy odbytej w dniu 8 grudnia 2006 r.

                                               P R O T O K Ó Ł   Nr III/2006
 
                                   z przebiegu III sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                        odbytej w dniu 8 grudnia  2006 roku
 
otwartej o godz. 13-tej,
zamkniętej o godz. 1445.
 
W sesji udział wzięło 14 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1.     p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
2.     p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3.     p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
       oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczył:    p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu I sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Składanie interpelacji.
6.    Podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego.
7.    Uchwalenie podatków lokalnych na 2007 rok:
a)    stawek podatku od nieruchomości,
b)   stawek podatku od środków transportowych,
c)    podatku od posiadania psów,
d)   zajęcie stanowiska w sprawie ceny kwintala żyta do podatku rolnego na 2007 rok
8.    Odpowiedzi na interpelacje.
9.    Wolne wnioski i zapytania.
10.  Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
 
         Otwarcia III sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy i sołtysów ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ).
 
Ad. 2.
 
         W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na skład ustawowy 15. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
 
         Protokół z przebiegu I sesji Rady Gminy został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
         Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji, który został przesłany radnym łącznie z zaproszeniami na sesję, poczym zapytał o ewentualne uwagi do przewidzianego porządku obrad.
         O udzielenie głosu poprosił Wójt, który zwrócił się do Rady z wnioskiem o ujęcie do porządku obrad dodatkowego punktu pod nazwą „ Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2006 rok.”
         Wniosek Wójta został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
         Po przyjęciu przez Radę wniosku Przewodniczący przedstawił porządek obrad po zmianie, który kształtował się następująco od kolejnego punktu obrad:
 
5.  Składanie interpelacji.
6.  Podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego.
7.     Uchwalenie podatków lokalnych na 2007 rok:
a)stawek podatku od nieruchomości,
b)stawek podatku od środków transportowych,
c)podatku od posiadania psów,
d)zajęcie stanowiska w sprawie ceny kwintala żyta do podatku rolnego na 2007 rok.
      8. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2006 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
 
        Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
   
Ad. 5.
 
         Interpelacji nie zgłoszono.
 
Ad. 6.
 
         Przewodniczący Rady wyjaśniając temat stwierdził, że: „Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 2b Ordynacji wyborczej wskutek wyboru pana Waldemara Moczyńskiego na Wójta Gminy wygasł jego mandat radnego. Rada jednak musi stwierdzić ten fakt w drodze uchwały.”
         Przedstawiona przez Przewodniczącego Uchwała Nr III/6/2006  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy             w Drzycimiu została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 7a.
 
         Przewodniczący Rady wyjaśnił, że „ 2 grudnia br wszystkie Komisje Rady Gminy odbyły spotkania, na których wypracowały  stanowiska w zakresie poszczególnych kategorii podatków. Rozpoczniemy zgodnie z porządkiem obrad, od stawek podatku od nieruchomości. Przewodniczący Komisji będą przedstawiali wypracowane stanowiska kolejno wg stawek.”
 
       Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni, 
1/ p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,55 złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  0,55 złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 0,55 złotych.
 
      Wszystkie Komisje były zgodne co do stawki 0,55 złotych.
      Za poddaną pod głosowanie stawką 0,55 złotych  od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków opowiedziała się Rada jednogłośnie.
 
         Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni, propozycje były następujące:         
1/ p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 3,65 złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  3,61 złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 3,65 złotych.
         Za poddaną pod głosowanie stawką wyższą 3,65 złotych  od 1 m2 gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni głosowało 10 radnych, 3 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. W tej sytuacji druga propozycja nie była poddana pod głosowanie.
 
         Od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni,
1/ p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,11 złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  0,11 złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 0,11 złotych.
         Wszystkie Komisje były zgodne co do stawki 0,11 złotych i w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie.
 
         Od budynków mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
1/ p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,55 złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  0,54 złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 0,55 złotych.
         Za poddaną pod głosowanie stawką 0,55 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków mieszkalnych opowiedziało się 9 radnych, przeciw 5. Druga propozycja nie musiała być poddana pod głosowanie.
 
         Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej, wszystkie Komisje zaproponowały  kwotę 16,00 złotych. Poddana pod głosowanie kwota została zaakceptowana przez Radę jednogłośnie.
 
         Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej, również wszystkie Komisje zaproponowały jednakową kwotę  - 8,66 złotych. Poddana pod głosowanie kwota została zaakceptowana przez Radę jednogłośnie.
 
         Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, stanowisko wszystkich Komisji było jednakowe tj. kwota 3,75 złotych i poddana pod głosowanie    została zaakceptowana przez Radę jednogłośnie.
 
         Od budynków pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej  ustalenia Komisji były odmienne:
1/ p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 5,00 złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  4,99 złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 4,99 złotych.
         W wyniku głosowania, propozycja dalej idąca  tj. 5,00 złotych upadła ( 3 głosy za, 10 przeciwnych, 1 wstrzymujący się ).
         Poddaną pod głosowanie stawkę w kwocie 4.99 złotych  Rada zaakceptowała 9 głosami, 3 były przeciwne, 2 wstrzymujące się.
 
          2% stawka podatku od budowli oraz proponowane zwolnienia z podatku ( obowiązujące w roku 2006 ): zdobyły akceptację wszystkich Komisji na posiedzeniach, a w wyniku głosowania zostały przyjęte jednogłośnie.
 
         Ostatnim głosowaniem zakończona została praca Rady nad konstrukcją uchwały. Poddana pod głosowanie Uchwała Nr III/7/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
 
 Ad. 7b.
 
         Propozycje stawek podatku od środków transportowych Przewodniczący Komisji przedstawili kolejno:
 
1/ p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w imieniu Komisji zaproponował w projekcie uchwały następujące zmiany stawek:
w §1 ust. 1, 2, 3 i 4 do kategorii „ w przypadku trzech osi” – 2%
§ 1 ust. 4 „ w przypadku trzech osi „ – bez zmian 4 pozycje,
§ 5  - 5 %
§ 6  - 3%
§ 7  - 2 %
oraz obowiązujące aktualnie zwolnienie z podatku.
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  przedstawiła propozycję podwyższenia stawek obowiązujących w roku bieżącym o 2% i utrzymanie zwolnienia obowiązującego w roku bieżącym.
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – przedstawił  stanowisko zgodne z ustaleniami Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
         W związku z tym, że propozycja dwóch Komisji okazała się  propozycją „dalej idącą”, została poddana pod głosowanie w pierwszej kolejności i uzyskała akceptację Rady ( 13 głosów za, 1 wstrzymujący ).
       Poddana pod głosowanie Uchwała Nr III/8/2006 w sprawie stawek podatku od środków transportowych skonstruowana  oparciu o przegłosowaną propozycję została podjęta przez Radę przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ad. 1 c.
 
         Komisje zaproponowały dwie kwoty podatku rocznego, i tak:
 
1/ p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej –  30,00 złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  25,00  złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów –  30,00 złotych
 
Propozycja w wysokości 30,00 złotych została poddana pod głosowanie jako pierwsza i opowiedziało się za nią 9 radnych a 5 było przeciwnych.
         Poddaną pod głosowanie Uchwałę Nr III/9/2006 w sprawie podatku od posiadania psów Rada Gminy podjęła jednogłośnie  ( uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu ).
 
Ad. 1 d.
 
         Wszystkie Komisje Rady opowiedziały się za obniżeniem średniej ceny skupu żyta – 35,52 złote  i tak:
1/ p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej –   obniżenie do kwoty 30,00 złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  27,88 złotych, uzasadniając, że „Sytuacja w rolnictwie na wsi jest bardzo trudna,  jest ona skutkiem suszy i niskich cen skupu trzody chlewnej. Fundusze unijne nie są takie dostępne, jak wszystkim się wydaje. Środki na inwestycję w gospodarstwie trzeba najpierw wyłożyć, aby ubiegać się o ich zwrot. Dobrze jest, jak się ten zwrot uzyska. Niektórzy rolnicy ryzykują, ale jest ich niewielu na ogólną liczbę gospodarstw w gminie.”
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów  podając propozycję podatku 30,00 złotych dodał, że  cena żyta do podatku rolnego  obowiązującego w roku 2006  ( tj. 27,88 ) była najniższa w okresie kilku minionych lat.
O udzielenie głosu poprosił  radny p. Mirosław Kohlmeyer – „zejście z kwoty 35,52 do kwoty 30,00 złotych to moim zdaniem jest już duża obniżka.
         Za poddaną pod głosowanie propozycją obniżenia ceny żyta z kwoty 35,52 złote do kwoty 30,00 złotych głosowało 8 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.
 
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 rok, z uwzględnieniem zaakceptowanej przez Radę propozycji, została podjęta w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
        Przewodniczący Rady wyjaśnił, „Na posiedzeniach dwóch Komisji został przedstawiony temat podatku leśnego. Na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa zapomniano ten temat omówić. Pozostałe dwie Komisje postanowiły przyjąć do naliczania podatku leśnego cenę sprzedaży drewna tartacznego ogłoszoną przez Prezesa GUS. W sytuacji, kiedy nie obniżamy tej kwoty, Rada Gminy uchwały nie podejmuję. Czy są zatem propozycje obniżenia przedmiotowej kwoty – 133,70 złotych?”
         Nikt z obecnych radnych głosu w temacie nie zabrał.
         Przewodniczący Rady podał do wiadomości fakt, że podstawę naliczenia podatku leśnego na 2007 rok, będzie stanowiła średnia cena sprzedaży drewna tartacznego w kwocie 133,70 złotych, ogłoszona przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2006 roku.
 
Ad. 8.
 
         Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2006 rok, w imieniu Wójta Gminy omówiła p. Skarbnik:
„ W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Gminą Drzycim należy zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji  celowej 2.000,- złotych na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy. Na mocy pisma Ministra Finansów  zwiększono gminie plan subwencji ogólnej o kwotę 15.093 złote. Po stronie wydatków środki te proponuje się przeznaczyć na następujące zadania:
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,- złotych na wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego w Szkole Podstawowej w Sierosławiu z uwagi na zmianę na stanowisku dyrektora tej placówki,
- zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Drzycimiu o kwotę 1.260,- złotych z uwagi na większą ilość nadgodzin niż planowano,
- zakup ubiorów reprezentacyjnych dla 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Drzycimiu  uczestniczących w zajęciach chóru szkolnego w ramach realizowanego projektu zleconego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pt. „Śpiewająca Polska” – 3.000,- złotych,
- pokrycie zwiększonych kosztów zakupu paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół o 1.333,- złote,
- pokrycie wyższych niż planowano kosztów przeglądów okresowych i opłat ubezpieczeniowych samochodów pożarniczych o 6.500 złotych,
- zabezpieczenie środków na świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych – 2.000,- złotych.
         Na podstawie sporządzonej umowy darowizny pomiędzy Fundacją Banku zachodniego WBK SA w Poznaniu, a Szkołą Podstawową w Drzycimiu, szkoła otrzymała kwotę 1.200,- złotych i postanowiono ją przeznaczyć  na zakup materiałów plastycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w tym zakresie. Uzyskano również wyższe dochody niż planowano z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Drzycimiu o kwotę 1.000,- złotych. Po zwiększeniu planu, środki te postanowiono przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych dla placówki.”
         Uwag i zapytań do proponowanych zmian nie wniesiono.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr III/11/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/166/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ad. 9.
 
         Interpelacji w 5 punkcie obrad nie składano.
 
Ad. 10.
 
         Przewodniczący Rady poinformował radnych, że art. 24h i 24j ustawy o samorządzie gminnym zobowiązuje radnych do złożenia następujących dokumentów ( wszyscy radni druki otrzymali ):
- oświadczenia o stanie majątkowym ( w ciągu 30 dni od dnia ślubowania ),
- oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka lub osób z rodziny na terenie gminy w okresie pełnienia funkcji ( w ciągu 30 dni od dnia wyboru ),
- informacji o zatrudnieniu małżonka, lub osób z rodziny w okresie pełnienia funkcji na terenie gminy ( w ciągu 30 dni od dnia            wyboru ).
         Wyjaśnił równie, że nie złożenie wymaganych oświadczeń oraz informacji w określonych terminach grozi zarówno pozbawieniem radnych diety jak i wygaśnięciem mandatu.
 
Radny p. Roman Piotrowski – w pobliżu sklepu p. Tomali w Gackach znajdują się pojemniki na segregowane odpady. W związku z tym, że przy pojemnikach często jest bałagan, bo ludzie znoszą rożne śmieci, stawiają przy pojemnikach, a p. Tomala musi ten teren porządkować, proszę o zmianę lokalizacji tych pojemników.
Artur Wróblewski sołtys sołectwa Wery - przy drodze do Sierosławka wycięto krzewy. Teraz należałoby te gałęzie stamtąd zabrać. Nie pali się jedna lampa uliczna przy drodze w kierunku Sierosławka.
Radna p. Wioletta Łaszewska – czy są środki na równanie dróg?  Jeżeli są, należałoby wyrównać drogę w kierunku Lniana.
Radna p. Aniceta Gubańska – przy pojemnikach na segregowane odpady, znajdujących się koło stacji PKP w Drzycimiu jest często potłuczone szkło. W Biechówku przy zakręcie do szkoły należy utwardzić teren i przydałoby się lustro.
Radna p. Elżbieta Babińska – lustro jest niezbędne przy wyjeździe z Rowienicy  na drogę główną w kierunku Osia.
Radny p. Roman Piotrowski – lustro przydałoby się w Gackach przy wyjeździe na główną drogę. Kolejna sprawa dotyczy drogi w Gackach przy wyjeździe z posesji p. Gołuńskiego. Z całego podwórza leci gnojówka na drogę. Na podwórku i na drodze jest prawdziwe bagno. Nawet mleczarnia ma kłopoty, jak przyjeżdża pod odbiór mleka.
Sołtys sołectwa Gacki p. Henryk Spychalski - to jest prawda, wszyscy mieszkańcy psioczą na tą sytuację.
Radny p. Mirosław Parczyk – lustro przydałoby się w Drzycimiu koło cmentarza.
Radny p. Michał Pamulak – w świetlicy w Dólsku brak prądu. Świetlica wymaga remontu i wymiany dwóch okien.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – drogę w Małym Dólsku trzeba byłoby wysypać jakimś tłuczniem, a najlepiej kamieniem kolejowym. Mieliśmy nową wiatę PKS, w tej chwili brakuje w niej jednej ściany.
Radny p. Stefan Szałański – na osiedlu po dawnym PGR brakuje pojemników na segregowane odpady. Jak jedzie się w kierunku Drzycimia, od mostu po lewej stronie też przydałoby się lustro.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – wszyscy wiemy, jak wygląda droga z Sierosławia do Plewna. Nie wiemy czy możemy liczyć na jej naprawę. Musimy wpłynąć na te sprawę poprzez radnego Rady Powiatu. Odnośnie tych luster należy rozpoznać najpierw koszty i dopiero wówczas wnioskować.
Wójt – koszty luster przy tych drogach nie są naszymi kosztami. Przypuszczam, że jeśli są to duże koszty, to komisja, która będzie w terenie wnioski rozpatrywała uzna, czy są one zasadne czy też nie. Trzeba będzie też skorzystać z pomocy Policji, bo to oni wiedzą najlepiej, gdzie są punkty kolizyjne. Odnośnie drogi do Osia, to droga ta jest drogą bardziej uczęszczaną z Osia przez Żur, Krąplewice, stąd też środki się znalazły.
Radny p. Michał Pamulak – Dólsk jest jedyną wsią w gminie, gdzie nie ma asfaltu tj. 1 km. Trzeba jakoś obecną drogę poratować, bo wiosną będą już duże dziury.
Radna p. Aniceta Gubańska – przy przejeździe kolejowym w Drzycimiu widoczność przesłania kozioł odbojny.
Wójt – on spełniał kiedyś ważną rolę, w tej chwili nie ma już tyle pociągów i żadnych towarowych, żeby był  potrzebny. Postaram się załatwić tę sprawę pozytywnie.
Jako ostatni głos zabrał p. Jacek Wyłupski – sołtys sołectwa Dąbrówka informując Radę, że wynagrodzenie za udział w sesji dla sołtysa jest za małe i zwrócił się z wnioskiem, aby Rada rozpatrzyła możliwość podwyższenia wynagrodzenia dla sołtysów.
 
Ad. 11.
 
          W momencie wyczerpania głosów w „:Wolnych wnioskach i zapytaniach” Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział w obradach i uznał III sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.
 
Uwaga:
Opinie Komisji stanowią załączniki nr 9,10 i 11 do protokołu.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                              Jerzy Krüger

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 07:31:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1292