Protokół Nr II/2006 z przebiegu II sesji Rady Gminy odbytej w dniu 1 grudnia 2006 roku

                                                      P R O T O K Ó Ł   Nr II/2006
 
                                         z przebiegu II sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                             odbytej w dniu 1 grudnia  2006 roku
 
otwartej o godz. 10-tej,
zamkniętej o godz. 1045.
 
W sesji udział wzięło 14 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1.      p. Waldemar Moczyński -   wybrany na Wójta Gminy w wyborach samorządowych w dniu 12 listopada 2006 roku,
2.      p. Tadeusz Gajewski – radny Rady Powiatu,
3.      p. Józef Gawrych – obecny Wójt Gminy,
4.      p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
5.      p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
6.      ks. Jerzy Benkowski -  Proboszcz Parafii Sierosław
       oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczył:    p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Składanie interpelacji.
5.    Objęcie urzędu przez Wójta Gminy.
6.    Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
7.    Ustalenie limitu kilometrów na wyjazdy miejscowe.
8.    wolne wnioski i zapytania.
9.    Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
 
        Otwarcia II sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał Przewodniczący Rady Gmin y – p. Jerzy Krüger.         
        Powitał zgromadzoną Radę, obecnego Wójta Gminy, Wójta Gminy wybranego w wyborach samorządowych w dniu 12 listopada br, radnego Rady Powiatu, ks. Proboszcza Parafii Sierosław i sołtysów ( lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu ).
 
Ad. 2.
 
        Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, na skład ustawowy Rady- 15  wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia ( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu ).
 
Ad. 3.
 
       Pan Przewodniczący przedstawił przewidziany porządek  obrad i  zapytał o uwagi.  W związku z tym że uwag do porządku obrad nie zgłoszono,  został poddany pod głosowanie, w wyniku którego został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
             Interpelacji nie zgłoszono.
 
      Ad. 5.
 
       Przewodniczący Rady stwierdził, że  zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie urzędu przez Wójta Gminy następuje chwilą złożenia przez niego ślubowania wobec Rady Gminy i poprosił wszystkich o powstanie, poczym głos zabrał p. Waldemar Moczyński wypowiadając słowa:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”
         Ślubowanie, które nastąpiło, zostało przyjęte zarówno przez Radę, jak i pozostałych obecnych bardzo serdecznie.
 
Ad. 6.
 
         Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Grażynie Sośnickiej – Sekretarzowi Gminy, która przedstawiła zebranym składniki wynagrodzenia  wójta z tabeli stanowisk pracowniczych wójtów:
„ wysokość wynagrodzenia zasadniczego od 3.450,- złotych do 4.630,- złotych,
   dodatek funkcyjny od 1.080,- złotych do 1.550,- złotych,
oraz dodatek specjalny stanowiący co najmniej 20% i nie przekraczający 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Do tego dochodzi jeszcze dodatek za wieloletnią pracę”
         Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady zapytał, czy są propozycje poszczególnych składników wynagrodzenia.
         Propozycji nie zgłoszono.
      „W związku z tym, że nie ma propozycji – kontynuował p. Przewodniczący – proponuję średnią z przedstawionych stawek:
      -  4.000,- złotych wynagrodzenie zasadnicze
      -  1.300,- złotych dodatek funkcyjny”
      Dyskusja:
Radna p. Elżbieta Babińska – czy byłoby nietaktem zapytać, jakie wynagrodzenie miał dotychczasowy Wójt ?
Sekretarz Gminy – obecne wynagrodzenie Wójta to: 3.700 złotych zasadnicza i dodatek funkcyjny 1.100,- złotych, dodatek specjalny w wysokości 25 %   sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz 16 % dodatku za wieloletnią pracę.
Radny p. Mirosław Kohlmeyer – proponuję zacząć od kwoty wynagrodzenia, które pobierał dotychczasowy Wójt. Jak Wójt będzie się sprawdzał, zawsze możemy wynagrodzenie podwyższyć.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
       Przewodniczący Rady stwierdził, że w tej sytuacji należy poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności propozycję wyższą, zgłoszoną przez niego.
       W wyniku głosowania ( 2 głosy za i 12 wstrzymujących się ) propozycja upadła.
        Za przyjęciem, jako podstawę dotychczasowego wynagrodzenia Wójta opowiedzieli się wszyscy radni.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr II/4/2006 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 7.
 
         Sekretarz Gminy p. Grażyna Sośnicka poinformowała, że:  „Limit kilometrów na jazdy lokalne określony jest  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu  dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy. Limit 300 kilometrów po terenie gminy jest limitem najwyższym, większego już nie ma i taki limit został ustalony  przez Radę Gminy dla poprzedniego Wójta. Można jedynie ten limit obniżyć. Decyzja należy do Państwa.”
         Propozycji obniżenia limitu nie zgłoszono.
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr II/5/2006 w sprawie używania pojazdu prywatnego do celów służbowych przez Wójta Gminy głosowali wszyscy radni. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ad. 8.
 
         Jako pierwszy głos zabrał Radny Rady Powiatu p. Tadeusz Gajewski, który pogratulował wyboru zarówno Wójtowi, jak i Przewodniczącemu Rady Gminy oraz radnym. Obiecał też współpracę za jego pośrednictwem z Radą Powiatu.
         Przewodniczący Rady korzystając z obecności na sesji Księdza Proboszcza z Sierosławia podziękował za odprawienie mszy świętej w intencji Wójta, radnych i pracowników Urzędu Gminy.
 
Ad. 9.
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim  za udział w uroczystych obradach i uznał II sesję Rady Gminy za zamkniętą.
 
 
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                          Jerzy Krüger

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 maja 2007, 15:55:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1570