Protokół Nr I/2006 z przebiegu I sesji Rady Gminy V kadencji odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku

                                    P R O T O K Ó Ł   Nr I/2006
 
                         z przebiegu I sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                            odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku
 
otwartej o godz. 1515,
zamkniętej o godz. 1810.
 
W sesji udział wzięło 14 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1.      p. Waldemar Moczyński -   wybrany na Wójta Gminy w wyborach samorządowych w dniu 12 listopada 2006 roku,
2.      p. Józef Gawrych – Obecny Wójt Gminy,
3.      p. Aleksander Michalski – radca prawny Urzędu Gminy,
4.      p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
5.      p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
       oraz sołtysi z terenu gminy.
 
 Obradom przewodniczyli: 
1/ p. Ewa Kempińska – najstarsza wiekiem radna,
2/ p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Ślubowanie radnych.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Informacja dotychczasowego Wójta Gminy o stanie gminy.
5.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
a)    zgłaszanie kandydatów/kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy,
b)    powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)     zapoznanie Rady Gminy z Regulaminem głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy,
d)    prezentacja kandydata, bądź kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
e)    przeprowadzenie tajnego głosowania i odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej protokołu z wyników głosowania,
f)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 
6.    Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia obrad od Radnego Seniora.
 
7.    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
a)    zgłaszanie kandydatów/ kandydata  na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b)    zapoznanie Rady Gminy z regulaminem głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
c)     prezentacja kandydata/kandydatów,
d)    przeprowadzenie głosowania i odczytanie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
e)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 
8.    Ustalenie składów stałych komisji Rady Gminy i ich przewodniczących, podjęcie uchwały o ich powołaniu.
9.    Składanie interpelacji.
10.                Wolne wnioski i zapytania.
11.                Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
 
         I sesja Rady Gminy nowej kadencji rozpoczęta została z opóźnieniem ( 15 minut ), gdyż postanowiono poczekać na spóźniającego się radnego Mirosława Kohlmeyera. Otworzyła ją najstarsza wiekiem radna p. Ewa Kempińska. Powitała zgromadzoną Radę, obecnego Wójta Gminy, Wójta Gminy wybranego w wyborach samorządowych w dniu 12 listopada br i sołtysów. Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych na skład ustawowy Rady Gminy – 15. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności gości zaproszonych – załącznik nr 2, natomiast lista obecności sołtysów – załącznik nr 3.
 
      Ad. 2.
 
        Radna Ewa Kempińska stwierdziła: „Aby rozpocząć pracę w Radzie Gminy jesteśmy zobowiązani, zarówno ja, jak i pozostali radni do złożenia ślubowania, wymaganego do wykonywania mandatu.” Dodała również, że ślubowania nie będzie składał p. Waldemar Moczyński, gdyż jego mandat wygasł z chwilą jego wyboru na Wójta Gminy. Następnie wyjaśniła, w jaki sposób będzie przebiegało ślubowanie i poprosiła obecnych o powstanie. Odczytała  rotę ślubowania, poczym najmłodszy wiekiem radny – p. Mirosław Parczyk wyczytywał kolejno nazwiska radnych,  którzy potwierdzali przyjętą do wiadomości treść słowem „ślubuję.”  Ślubowanie złożyło trzynastu radnych:
1.    Elżbieta Babińska,
2.    Jacek Gawrych,
3.    Aniceta Gubańska,
4.    Ewa Kempińska,
5.    Jerzy Krüger,
6.    Wioletta Łaszewska,
7.    Michał Pamulak,
8.    Mirosław Parczyk,
9.    Teresa Piotrowska,
10.                Roman Piotrowski
11.                Dariusz Podlejski,
12.                Janina Różycka,
13.                Stefan Szałański.
 
Ad. 3.
 
         Seniorka Rady przedstawiła porządek obrad sesji i podkreśliła, że jest on zgodny zarówno z Regulaminem Rady Gminy, jak i z opinią Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada br.
         Przewidziany, na I sesję Rady Gminy, porządek obrad został przez Radę zaakceptowany jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
        Wójt Gminy, zgodnie z porządkiem obrad zapoznał obecnych z obecnym stanem gminy. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
         Zanim przystąpiono do kolejnego punktu obrad przybył spóźniony radny p. Mirosław Kohlmeyer.
         Seniorka Rady poprosiła ponownie obecnych o powstanie, poczym radny Kohlmeyer złożył ślubowanie.
 
Ad. 5.
 
a)      Na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszone zostały dwie kandydatury:
1)    p. Jerzy Krüger,
2)    p. Elżbieta Babińska.
             Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
      
b)      Do składu Komisji Skrutacyjnej, niezbędnej przy tajnym głosowaniu, zgłoszono następujące osoby spośród radnych:    
1)    Jacek Gawrych,
2)    Teresa Piotrowska,
3)    Wioletta Łaszewska.
             Skład Komisji Skrutacyjnej Rada przyjęła jednogłośnie.
                         Osoby wchodzące w skład wymienionej wyżej Komisji dokonały spośród siebie wyboru przewodniczącego. Został nim p. Jacek Gawrych.
   
c)       Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał Radę Gminy               z treścią regulaminu głosowania. Stanowi on załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Do regulaminu uwag nie wniesiono.
 
d)      Zgłoszeni kandydaci na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy dokonali swojej prezentacji informując Radę o istotnych etapach życia prywatnego oraz zawodowego.
 
e)      Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania. Radni po dokonanym akcie głosowania, wyczytywani alfabetycznie wg listy, składali głosy w urnie.
        Po zarządzonej, kilkuminutowej przerwie w obradach, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – p. Jacek Gawrych przedstawił treść protokołu z wyników głosowania. Protokół ten stanowi załącznik nr 6 do protokołu, natomiast komplet kart biorących udział w przedmiotowym głosowaniu – załącznik nr 7.
 
W związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada nie dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, z uwagi na remis, Komisja Skrutacyjna postanowiła o przeprowadzeniu kolejnego głosowania.
          Procedura głosowania przy głosowaniu dodatkowym przebiegała identycznie, jak przy I turze głosowania.
          Po zarządzonej przerwie w obradach na kolejne liczenie głosów, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – p. Jacek Gawrych przedstawił treść protokołu z wyników głosowania. Protokół stanowi załącznik nr 8, natomiast karty , które wzięły udział w tym głosowaniu stanowią załącznik nr 9. W  wyniku  głosowania dodatkowego Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany radny p. Jerzy Küger.
 
f) Poddana pod głosowanie Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 6.
 
         Radna Ewa Kempińska złożyła nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy gratulacje, poczym przekazała na jego ręce dalsze prowadzenie obrad.
        Wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy                   p. Jerzy Küger podziękował za wybór i zapewnił, że tę zaszczytną funkcję sprawował  będzie godnie i sumiennie.
 
Ad. 7.
 
a)          Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszone zostały dwie kandydatury:
1)    p. Elżbieta Babińska,
2)    p. Dariusz Podlejski.
 
b)          Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że regulamin głosowania w tym przypadku będzie identyczny, jak przy głosowaniu na Przewodniczącego Rady Gminy. Rada w tej sytuacji odstąpiła od jego odczytania. Stanowi on   załącznik nr 11 do protokołu.
       Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
 
c)           Prezentacji swojej osoby dokonał tylko p. Dariusz Podlejski, gdyż p. Elżbieta Babińska przedstawiła się zebranym przed wyborami na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
 
d)          Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania. Radni po dokonanym akcie głosowania, wyczytywani alfabetycznie wg listy, składali głosy w urnie.
        Po zarządzonej przerwie w obradach, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – p. Jacek Gawrych przedstawił treść protokołu z wyników głosowania. Protokół ten stanowi załącznik nr 12 do protokołu, natomiast komplet kart biorących udział              w  głosowaniu – załącznik nr 13. W drodze tajnego głosowania na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została wybrana radna p. Elżbieta Babińska.
 
e)          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
            Ad. 8.
 
                     Po zarządzonej, przez Przewodniczącego Rady Gminy, przerwie w obradach na czas złożenia przez radnych deklaracji odnośnie pracy w komisjach Rady, nastąpiło wstępne ustalenie ich składów:
             - Skład Komisji Rewizyjnej okazał się kompletny.
             - Do składu  Komisji ds. Budżetu i Finansów zadeklarowało się 6 radnych/7.
             - Pracę w Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska zadeklarowało również 6 radnych/ 7.
             Odmiennie, bo powyżej statutowych ustaleń przedstawiał się  skład Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. Na możliwych 7 osób w jej składzie, działalność zadeklarowało 9 osób. Dobrowolnie, przeniosła swój akces radna p. Elżbieta Babińska – do Komisji ds. Budżetu i Finansów ( tym momencie dwie komisje były już kompletne ). Pozostałe osoby, które zadeklarowały pracę w Komisji ds. Kultury nie wyraziły zgody na dobrowolne przejście do składu Komisji ds. Rolnictwa.    Wobec takiego stanu rzeczy, Przewodniczący Rady Gminy zdecydował o przeprowadzeniu tajnego głosowania w celu wykluczenia jednej osoby ze składu Komisji ds. Kultury.
                       Do przeprowadzenia przedmiotowego głosowania dokonano również zmiany w składzie Komisji Skrutacyjnej                ( aktualny jej przewodniczący stał się przedmiotem głosowania – znajdował się w ustalanym składzie Komisji ds. Kultury ). Miejsce przewodniczącego zajął wybrany jednogłośnie spośród radnych p. Stefan Szałański.
             Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku odbytego głosowania została wyeliminowana radna p. Ewa Kempińska.  W tej sytuacji  radna Kempińska zadeklarowała pracę Komisji ds. Rolnictwa.
             Karty z głosowania stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
                   Ustalone, siedmioosobowe składy komisji spotkały się na chwilę w swoim gronie w celu wyłonienia przewodniczących.
       
                    Uchwała Nr I/3/2006 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wyboru ich przewodniczących została podjęta przez Radę jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
                     
            Ad. 9.
 
                    Interpelacji nie składano.
 
           Ad. 10.
 
                   Radna p. Janina Różycka – wszyscy z pewnością wiemy, że                     w domu Wesołowskich przebywają osoby bezdomne i bezrobotne. Czy można im jakoś pomóc z chwilą nadejścia zimy?
             Wójt – po pierwsze jest to teren prywatny. Żadne monity do rodziny nie przyniosły rezultatów. Z tego, co zdążyliśmy ustalić jest trzech spadkobierców. Nikt nie poczuwa się jednak do odpowiedzialności. Przekazaliśmy sprawę w sprawie rozbiórki budynku mieszkalnego do nadzoru w powiecie. Też sprawa utknęła. Co do osób bezdomnych, to mogę stwierdzić, że te osoby zwyczajnie nie chcą i dobrowolnie nie pójdą do schroniska. W schronisku obowiązują pewne zasady, w tym też przede wszystkim nie można pić alkoholu. W tej sytuacji żaden z nich się na to nie zgodzi. Może nowy Wójt znajdzie jakieś wyjście z tej sytuacji?
             Radny p. Mirosław Kohlmeyer – prosiłbym, aby każdy  radny otrzymał wykaz komisji na przyszłą sesję.
             Radny p. Dariusz Podlejski – czy mógłbym się dowiedzieć, jaki jest termin przyszłej sesji?
             Wójt – termin ten jest niezależny od nas. Czekamy na obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów wójtów na obszarze całego kraju. Przypuszczam, że na początku  przyszłego tygodnia sesja się odbędzie. Skoro jestem przy głosie, chciałbym wyjaśnić, że na kolejnej sesji trzeba będzie uchwalić również podatki na 2007 rok. Z uwagi na to, że uchwały w sprawie podatków muszą być jeszcze opublikowane do końca bieżącego roku, przyspieszenie tych spraw jest konieczne. Do Państwa należy jednak decyzja czy spotkacie się jeszcze na posiedzeniach poszczególnych komisji, aby wypracować swoje stanowiska, czy temat będzie omówiony tylko na sesji.
             Radny p. Mirosław Kohlmeyer – uważam, że posiedzenia komisji nie są konieczne. Możemy poświęcić podatkom na sesji 6 godzin i też uchwalimy. Będziemy się co chwilę spotykali ? Już od początku będziemy brać diety?
             Radny p. Dariusz Podlejski – uważam, że komisje powinny się  odbyć. W ten sposób unikniemy zbędnych dyskusji na sesji.
             Radny p. Mirosław Kohlmeyer – jestem przeciwnego zdania.
             Radny p. Roman Piotrowski – uważam, że podatki powinny być omówione na komisjach.
                    Przewodniczący Rady poddał wnioski w sprawie odbycia komisji pod głosowanie. Za  spotkaniami komisji opowiedziało się 12 radnych przy 2 przeciwnych.
                     Przystąpiono więc do ustalenia terminu ich odbycia.                 W efekcie krótkiej dyskusji podjęto następujące ustalenia:
             - posiedzenia odbędą się w sobotę – 2 grudnia br. w następujących godzinach:
             - 900  Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
             - 1200 Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
             - 1500 Komisja ds. Budżetu i Finansów.
 
           Ad. 11.
 
                   Z chwilą wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy uznał I sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.
            
        
         
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                Jerzy Krüger

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 maja 2007, 15:49:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1284