Protokół z przebiegu XXIX sesji Rady Gminy z dnia 19 października 2006 roku

                                                 PROTOKÓŁ Nr XXIX/2006
                                           z przebiegu XXIX sesji Rady Gminy
                                   odbytej w dniu  19 października  2006 roku
        
    rozpoczetej o godz. 13-tej,
    zamkniętej o godz. 1445.
 
             W sesji uczestniczyło 12 radnych, na skład ustawowy – 15.
  
    Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:  
   
    1/ Wójt Gminy Drzycim – p. Józef Gawrych
    2/ Sekretarz Gminy – p. Grażyna Sośnicka
    3/ Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
    4/ Kierownik GOPS – Elżbieta Riesop
    5/ Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Zbigniew Szajerka,
    sołtysi z terenu gminy,
     Ks. Proboszcz Parafii Sierosław –  Jerzy Benkowski.
 
Obradom przewodniczył:  p. Andrzej Żelazny - Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
         Porządek obrad ( zaplanowany ):
 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu XXVIII sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Składanie interpelacji.
6.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.   
7.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla gminy Drzycim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.
10. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2006 rok.
11. Informacja  nt. oświadczeń majątkowych
12 Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.
 
Przebieg obrad :
 
Ad. 1.        
         Otwarcia XXIX sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zgromadzoną Radę,  zaproszonych do udziału w obradach sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 2.
         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni nieobecni: p. Teresa Ulatowska,  p. Jacek Gawrych,                       p. Waldemar Moczyński.
Ad. 3.                 
         Za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej – XXVIII sesji Rady Gminy  opowiedzieki się wszyscy radni.
Ad. 4.        
                  Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi, który zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt pn „Podjęcie uchwały w sprawie powiększenia obszaru Wdeckiego  Parku Krajobrazowego.”
         Porządek obrad, przewidziany na XXIX sesję, oraz wniesiona przez Wójta poprawka, zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianie:
1 Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu XXVIII sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Składanie interpelacji.
6.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.   
7.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla gminy Drzycim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  powiększenia obszaru Wdeckiego  Parku Krajobrazowego.
11. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2006 rok.
12. Informacja  nt. oświadczeń majątkowych
13 Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.
     
      Ad. 5
         Interpelacji nie składano.         
Ad. 6.
         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od   od 12 września do 18 października 2006 roku. Informacja dotycząca wspomnianej działalności stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Ad. 7.
         Wójt krótko omówił projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli, wyjaśniając na czym polega różnica pomiędzy obowiązującym w roku bieżącym, a proponowanycm na rok kolejny tj. proponowana zmiana dotyczy § 6 ust. 2 pkt 6 – wzrost o 1 % za wychowawstwo klasy czyli z 3% do 4%.
         Pozytywną opinię do omówinego projektu przedstawił                    p. Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych.
         Głosów w dyskusji nie było.
          Za podjęciem Uchwały Nr XXIX/197/2006 w sprawie wynagradzania nauczycieli opowiedzieli się wszyscy radni. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
 
Ad. 8.
         Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla gminy Drzycim na lata 2006-2009 omówił Wójt. Podkreślił, że  plan został sprawdzony pod względem merytorycznym i z zadań w nim zawartych wynikają z potrzeby wzrostu opłat za wodę i ścieki.
         Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIX/198/2006 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla gminy Drzycim na lata 2006-2009 została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ad. 9.
         Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt informując, że „Wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w sprawie zatwierdzenia taryf wpłynął terminowo.  Po przeanalizowaniu jego treści wystąpiłem do ZGK o jego uzupełnienie. Uzupełniony wniosek został przedłożony Komisji ds. Rolnictwa w celu zaopiniowania. Wzrost taryf na wodę jest niewielki, sięga 4% natomiast za odprowadzane ścieki, niestety trochę wyższy.”
         Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
          W dyskusji nikt z obecnych nie zabrał głosu.
          Za podjęciem Uchwały Nr XXIX/199/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy głosowali wszyscy radni.
         Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ad. 10.
         Temat powiększenia obszaru Wdeckiego Parku Krajobrazowego omówił Wójt. Dodał, że sprawa wyszła w czasie tygodnia poprzedzającego odbycie sesji. Temat jednak został rozpatrzomy na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ze skutkiem pozytywnym.
         Zapytań do tematu nie było.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIX/200/2006  w sprawie zaopiniowania projektu powiększenia obszaru Wdeckiego Parku Krajobrazowego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ad. 11.        
         Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2006 rok omówiła p. Skarbnik Gminy: “Na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy należy większyć  o kwotę 51 209 zł. plan dotacji i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kolejne zwiększenie, o kwotę 4 700 zł. planowanych wpływów z odpłatności za sporządzanie posiłków w Szkole Podstawowej w Drzycimiu, w  związku ze wzrostem od dnia 25 września opłat za obiady. Po stronie wydatków środki te proponuje się  przeznaczyć na koszty zakupu produktów spożywczych do przygotowania obiadów. Planowane wpływy ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanego pieca CO ze Szkoły Podstawowej w Sierosławiu w kwocie 375 zł. proponuje się przeznaczyć na zakup książek do biblioteki w tej placówce.  Wprowadza się po stronie dochodów środki w wysokości 87486 zł., które stanowią 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych przy realizacji zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gródku. Gmina otrzymała je w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 " na podstawie umowy o dofinansowanie tego projektu zawartą pomiędzy Samorządem Województwa  Kujawsko-Pomorskiego a Samorządem Gminy Drzycim. Po stronie wydatków przeznacza się je na koszty realizacji tego zadania, a środki własne zabezpieczone na ten cel proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:
1) remont ul. Wędkarskiej w Gródku – 20 000 zł.,
2) wymiana okien w budynkach komunalnych w Jastrzębiu, Dąbrówce i Drzycimiu  – 38 486 zł.,
3) zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach  – 29 000 zł.
     Odstąpiono od zakupu kserokopiarki dla Posterunku Policji w Drzycimiu. Planując na ubiegłej sesji ten zakup, nie zastosowano zasady dofinansowania wydatków inwestycyjnych dla Policji przez Fundusz Wsparcia Policji. W chwili obecnej Policja sama nie zdąży zrealizować tego wydatku do końca roku. W związku z powyższym planowane w kwocie 5 000 zł. wydatki przeniesiono do dz.750 rozdz. 75023 i przeznaczono na zakup kserokopiarki na potrzeby  Urzędu Gminy.  Nadwyżkę środków w kwocie 5 000 zł. po realizacji zakupu kotła grzewczego dla Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, przeznaczono na koszty dokształcania nauczycieli z tej placówki.
    Organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku ze środków przeznaczonych na program profilaktyki antynarkotykowej planowano zlecić organizacjom pozarządowym. Z powodu braku zainteresowania ze strony tych organizacji dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 2 000 zł. między paragrafami w celu  realizacji i finansowania zadań we własnym zakresie.
       Dokonano również przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 11 000 zł. Zmiany tej dokonano w związku z planowanymi wydatkami na wymianę okien w budynkach komunalnych.
       Pozytywną opinię do proponowanych zmian w budżecie gminy przedstawił p. Zygmunt Wycinek – przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. Będąc przy głosie zawnioskował, nie reprezentują w tym względzie Komisji, aby nadwyżkę środków pozostających z zakupu pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Sierosławiu podzielić następująco: 2.500 złotych na dokształcanie nauczycieli tej placówki i 2.500 złotych na dowóz dzieci z Zalesia i Brzemion do szkoły.
Ks. Proboszcz Parafii Sierosław – to jest upór Rady, do końca roku pozostało niewiele to moźna przecieź jakoś sfinansować ten wydatek, aby rodzicom pomóc. W tej chwili sami płacą za dowóz.
Sołtys wsi Sierosław – autobus mógłby jeździć, to jest tylko dobra wola Rady.
Ks. Proboszcz Parafii Sierosław – można dać 800,- złotych miesięcznie. Przyjdzie zima, to nie wiem jak ten samochodzik sobie poradzi.
Wójt: omówimy tę sprawę w 14 punkcie obrad. Tymczasem zakończmy jedną.
Radny p. Zygmunt Wycinek – wycofuję wniosek, który złożyłem.
       Za poddaną pod głosowanie Uchwałą  Nr XXIX/201/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok głosowali wszyscy radni. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ad. 12.
         Informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu na temat oświadczeń majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i zobowiązanych do ich złożenia kierowników referatów w Urzędzie Gminy przedstawił  Przewodniczący Rady. Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
             
Ad. 13.
         Interpelacji w 5 punkcie obrad nie złożono. 
 
Ad. 14.
         Wójt: „ Koszty dowozu dzieci spoza obwodu szkolnego do szkoły w Sierosławiu nie są takie małe. Autobusy musiałyby zrobić 33 km dziennie więcej. Do Rady należy decyzja w tym względzie, ja decyzji sam nie podejmę.
Radny p. Edmund Szymczak – można dać 50 % kosztów paliwa na ten prywatny dowóz.
Ks. Proboszcz Parafii Sierosław – to są biedni rodzice, ja daję już zarobione w szkole pieniądze na ten cel.
Radny. P. Tadeusz Kaszubowski – ustalić kwotę i przegłosować.
Radny p. Michał Gwizdała – czy są jakieś środki w rezerwie?
Wójt – do końca roku budżetowego najwyżej 2 tys. złotych. Rachunek z VAT-em może być wyższy i należy się tego spodziewać.
Radny p. Tadeusz Gajewski – czy w czasie tego dowozu jest opieka?
Pani sołtys – czasem jeżdżą rodzice, opieki fachowej nie ma.
Wójt –  niech rodzice ustalą dyżury.
Radny p. Edmund Szymczak – stawiam wniosek, aby dofinansować ten dowóz w kwocie 600 złotych miesięcznie.
       Za   wnioskiem opowiedziało się 11 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.
Radny p. Michał Gwizdała – jak wygląda sprawa realizacji pomocy dla rolników po klęsce suszy?
Temat wyjaśniła p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
 
Ad. 15.
          Przewodniczący Rady podziękował zarówno radnym, jak i sołtysom za udział w obradach i uznał XXIX sesję Rady Gminy za zamkniętą.
 
                                                                                     Przewodniczący
                                                                                       Rady  Gminy 
     
                                                                                     Andrzej Żelazny
 
 
O godz. 15-tej, w świetlicy w Jastrzębiu, rozpoczęło się uroczyste podsumowanie IV kadencji Rady Gminy. Radnym Rady Gminy wręczono podziękowania za czteroletnie zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy, natomiast Wójtowi,sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy, podziękowano za współpracę z Radą Gminy.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 maja 2007, 15:42:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1263