Protokół z przebiegu XXVIII sesji Rady Gminy z dnia 12 września 2006 r.

                                  PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2006
                            z przebiegu XXVIII sesji Rady Gminy
                           odbytej w dniu 12 września 2006 roku
        
    rozpoczetej o godz. 13-tej,
    zamkniętej o godz. 15-tej.
 
             W sesji uczestniczyło 13 radnych, na skład ustawowy – 15.
  
    Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:  
   
    1/ Wójt Gminy Drzycim – p. Józef Gawrych
    2/ Sekretarz Gminy – p. Grażyna Sośnicka
    3/ Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
    4/ Kierownik GOPS – Elżbieta Riesop
    sołtysi z terenu gminy,
     Ks. Proboszcz Parafii  Drzycim – Józef Trybull.
 
Obradom przewodniczył: Edmund Szymczak – Wiceprze-wodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
         Porządek obrad ( zaplanowany ):
 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Składanie interpelacji.
6.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.    
7. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2006 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.
 
 
Przebieg obrad :
 
Ad. 1.        
         Otwarcia XXVIII sesji Rady Gminy dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. Edmund Szymczak.    Powitał zgromadzoną Radę,  zaproszonych do udziału w obradach   sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 2.
         Wiceprzewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni nieobecni: p.  Jacek Gawrych, p. Andrzej Żelazny.
Ad. 3.                 
         Za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej – XXVII sesji Rady Gminy głosowało 12 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.
Ad. 4.        
         Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi, który zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt pn „ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji gminnej Przychodni w Drzycimiu.”  
         Porządek obrad, przewidziany na XXVII sesję, oraz wniesiona przez Wójta poprawka, zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXVII sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Składanie interpelacji.
6.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.   
7.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
8. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2006 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
 
      Ad. 5
         Interpelacji nie składano.          
 
Ad. 6.
         Wicerzewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od   od 29 czerwca do 11 września 2006 roku. Informacja dotycząca wspomnianej działalności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
Ad. 7.
         Ponownie głos zabrał Wójt wyjaśniając temat wprowadzony pod obrady: „Na ostatniej sesji Rada w drodze uchwały przyznała Gminnej Przychodni w Drzycimiu dotację w kwocie 5.000,- złotych na realizację programu profilaktyki chorób ginekologicznych dla kobiet z gminy Drzycim. 5 września br. Gminna Przychodnia poinformowała mnie, że został zwiększony kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń zdrowotnych, objętych programem profilaktycznym. Realizacja programu w ustalonym zakresie, na który Rada Gminy przyznała dotację, nie daje możliwości udzielenia tak dużej ilości świadczeń przez lekarza ginekologa. W tej sytuacji Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu wystąpił z wnioskiem o przekazanie środków, które pozostały tj. 3.700,- złotych ( wydano już na profilaktykę 1.300,- złotych ) na dofinansowanie zakupu fotela ginekologicznego. Stąd dwa projekty uchwał, które Państwo radni otrzymali.”
        
         Zapytań do tematu nie było.
        
         Wiceprzewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie następujące uchwały:
- Uchwałę Nr XXVIII/194/2006 zmieniającą uchwałę w sprawie realizacji programu profilaktyki chorób ginekologicznych dla kobiet z gminy Drzycim – została podjęta przez Radę jednogłośnie,
- Uchwałę Nr XXVIII/195/2006  w sprawie przyznania dotacji dla Gminnej Przychodni w Drzycimiu – została podjęta jednogłośnie. Podjęte uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do protokołu.
 
 
 
Ad. 8.
         Głos zabrał Wójt: „Temat rozpocznę ja, bo jest dodatkowa propozycja zmiany budżetu, która nie została omówiona na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów, a mianowicie        proponuję środki z rezerwy budżetowej w kwocie 3.000 zł., przeznaczyć na dotację dla powiatu na dofinansowanie kosztów wyrównania poboczy przy drodze powiatowej Drzycim- Plewno. Pozostałe proponowane zmiany przedstawi pani Skarbnik.”
    Skarbnik Gminy: „W projekcie uchwały proponowane są następujące zmiany:  
    1/ zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odpłatności za wykonanie zastępcze prac związanych z udrożnieniem rurociągu melioracyjnego w  Biechowie  o 3.920 zł. w związku z rozłożeniem na raty części tej płatności i terminem zapłaty ustalonym na lata 2007- 2008, 2/ wprowadzenie do budżetu kwoty 130 zł. pochodzącej z rozliczenia dotacji przekazanej w 2005 roku do Powiatu Świeckiego na wykonanie chodnika przy drodze w  miejscowości Gacki. W związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów, należy zwiększyć ich plan z następujących tytułów:
   - wpływy ze sprzedaży nieruchomości, gruntów i działek budowlanych o 62.800 zł.,
    - odpłatność za wywóz szamba z budynków komunalnych o 68 złotych,
    -  sprzedaż drewna z nieruchomości komunalnych o 255 zł.,
    -  prowizja z opłat za wydane dowody osobiste o 490 zł.,
    - sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia o 350 złotych,
    - darowizny na rzecz i potrzeby gminy o 2.500 zł.,
    - podatki i opłaty lokalne, w tym: 1/ podatki od nieruchomości o 90.000 zł., 2/ podatek rolny o 15.000 zł., 3/ podatek leśny o 2.000 zł., 4/ podatek od środków transportowych o 1.000 zł., 5/ podatek od spadków i darowizn o 2.000 zł., 6/ podatek od czynności cywilnoprawnych o 350 zł., 7/ wpływy z opłaty targowej o 50 zł.,           8/ wpływy z opłaty skarbowej o 9.400 zł., 9/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o 1.000 zł., 10/ podatek dochodowy od osób prawnych o 2.000 zł., h) wpływy z opłaty produktowej o 2.072 zł.,  i) opłaty za podłączenie się do urządzeń komunalnych / wodociągi/ o 5.500 zł.
         W związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpływów jest propozycja zmniejszenia planu z następujących tytułów:                  - podatku rolnego od osób fizycznych o 70.000 zł.,                                   - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o              15.000 zł., - opłat za podłączenie się do urządzeń komunalnych / kanalizacja/  o 7.800 zł., - opłat na budowę kanalizacji w miejscowości Drzycim o 700 zł. Uzyskane z tych zmian zwiększenie planu dochodów o kwotę 99.545 zł. proponuje się przeznaczyć na koszty realizacji następujących zadań: 1/ wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej – 1.650 zł.,  2/ remonty dróg w miejscowościach Rówienica i Gródek – 23.493 zł. oraz powierzchniowe utwardzenie ul. Osiedlowej w Gródku – 24.000 zł., 3/ remonty w budynkach komunalnych – 15.000 zł., 4/ zakup kserokopiarki dla Posterunku Policji w Drzycimiu – 5.000 zł.,                  5/ zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP – 22.700 zł., 6/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.000 zł., 7/ zakup pojemników do segregacji odpadów – 2.072 zł.,  8/ wniesienie opłat za korzystanie ze środowiska – 630 zł.   Należy dokonać również przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji następujących zadań:  a) zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej  Drzycim- Jastrzębie o 200.000 zł. Środki te  proponuje się przeznaczyć jako  dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację tego zadania. b) zmniejszenia planu wydatków na wypłatę dodatków wiejskich w Szkole Podstawowej w Drzycimiu o kwotę 15.000 zł. oraz planu wynagrodzeń osobowych w Szkole Podstawowej w Sierosławiu o 5.000 zł., a środki te w kwocie 20.000 zł. proponuje się przeznaczyć na zakup nowego pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Sierosławiu , c) zmniejszenia planu wydatków na zakup energii i materiałów w Przedszkolu w Drzycimiu o kwotę 8.540 zł.  i przeznaczenia ich  na zakup pieca CO dla Przedszkola, d) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zaleceń Sanepidu w SP Drzycim /woda i ścieki w kuchni/, opłacenie składek na ubezpieczenie mienia i OC oraz środków na prowadzenie chóru             /umowa-zlecenie/ dokonano przeniesienia planu wydatków na kwotę 1.108 zł.  e) nadwyżkę środków w kwocie 2.500 zł. na zrealizowanym zadaniu pn. "Zakup autobusu" proponuje się przeznaczyć na koszty dowożenia uczniów do szkół,  f) w związku z podłączeniem komputerów Gminnego Centrum Informacji do sieci Internet w Bibliotece Gminnej, co usprawniło korzystanie z tej sieci, należy dokonać przeniesienia planowanych wydatków na zakup tych usług z Gminnego Centrum Informacji  do Biblioteki Gminnej na kwotę 450 zł., g/ w związku z uzyskaniem przez Gminną Przychodnię środków z Narodowego Funduszu Zdrowia             z tytułu zwiększenia kontraktu, który pozwoli zabezpieczyć potrzeby pacjentek z gminy Drzycim, część z planowanej dotacji na realizację programu profilaktyki chorób ginekologicznych dla kobiet z gminy Drzycim tj. 3.700 zł., postanowiono  podjętą uprzednio  uchwałą przeznaczyć na dofinansowanie zakupu fotela ginekologicznego dla Przychodni.”
         Pozytywną opinię do zaproponowanych  zmian w budżecie gminy opiniowanych na posiedzeniu Komisji, oprócz propozycji którą Wójt omówił na początku referowanego tematu, przedstawił p. Zygmunt Wycinek – przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
         Zapytań do tematu nie było.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVIII/196/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ad. 9.
 
         Interpelacji w 5 punkcie obrad nie złożono. 
 
 
Ad. 10.
 
Radny p. Michał Gwizdała – rozpoczął się nowy rok szkolny  docierają do mnie sygnały, że rodzice skarżą się na dowozy dzieci do szkół.
Wójt – dowozy uzgadniane są corocznie z dyrektorami szkół. Zmieniła się trochę trasa z Sierosławia, bo w tym roku szkolnym rozpoczynają się tam zajęcia szkolne o godz. 8-mej. W całej gminie dzieci są dowożone oprócz Leosi i Rowienicy. Stamtąd dzieci dochodzą do przystanku PKS w Werach. Z Brzemion i Zalesia Szlacheckiego w bieżącym roku szkolnym dowozów nie ma. Są to wsie należace do innej gminy, spoza obwodu szkolnego Szkoły w Sierosławiu, stąd taka decyzja. Panią Wójt gminy Lniano zapoznałem z tym stanowiskiem w miesiącu maju br. Jeżeli są jakieś prośby co do przystanków autobusu szkolnego i tym podobne rodzice przychodzą z propozycjami indywidualnie. Z Rowienicy w okresie zimy  dzieci dowożone są do szkoły krytą przyczepą autobusową.
Ks. Józef Trybull – Jaki jest całkowity koszt stadionu?
Wójt - koszt stadionu zgodnie z kosztorysem to 1,6 mln złotych. W roku bieżącym prowadzimy prace przygotowawcze za 200 tys. złotych. W 2007 roku ponownie wystąpimy o środki unijne. Bez tych środków będziemy stadion nadal budowali za środki własne z budżetu gminy, naturalnie wolniej.
Ks. Józef Trybull – chciałbym jeszcze zawnioskować o chodnik na ulicy Szkolnej, zmianę nazw ulic: Szkolnej i Broniewskiego, bo na Szkolnej nie ma już szkoły a Broniewski nie powinien już być w nazwie. W stosunku do okolicznych gmin nasza gmina jest najuboższa Trzeba sprowadzić na ten teren zakłady pracy.  Co z likwidacją szkoły w Sierosławiu i dowozami do szkoły? Trzeba będzie uruchomić nowy teren pod cmentarz. Czy przewiduje gmina pomoc finansową na jego uruchomienie?  Ostatnia sprawa, to dom Wesołowskich, który w zasadzie stoi pusty a jest zamieszkiwany przez miejscowych pijaków. Stoi w centum wsi i stanowi zagrożenie dla okoliczmych domów.
Wójt – 27 października jest koniec kadencji obecnej Rady Gminy. Nowowybrana Rada zrobi w tym roku niewiele, bo zwyczajnie nie zdąży. Wnioski zgłoszone przez księdza są propozycjami do budżetu na rok 2007. Ich realizacja zależy od nowej Rady. W roku bieżącym wolnych środków na chodnik nie mamy. Odnośnie ściągania pracodawców, mogę stwierdzić, że bezrobocia nie mamy. Niektórzy mają pecha i pracują 12 godzin na dobę. Inni nie pracują i pracować nie będą, bo zwyczjnie nie chcą. Mieliśmy tego przykład na wiosnę, a jest tak co roku, że nie możemy zebrać 15 ludzi na prace publiczne. Okoliczne gminy są inaczej traktowane przy pozyskiwaniu środków unijnych. Gmina Lniano jest od naszej mniejsza i już przez to ma preferencje. Musimy się z tym pogodzić, że tak jest, bo na preferencje przy pozyskiwaniu środków unijnych nie mamy wpływu. Zmiany nazw ulic nie dokonujemy, bo zabieg ten niesie za sobą nie tyle koszty dla nas, jak przede wszystkim dla mieszkańców. Musieliby wymienić dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, dokonać zmian geodezyjnych i zmian w księgach wieczystych. Dla mieszkańców prócz kosztów wiąże się ten zabieg z dodatkowymi kłopotami i załatwianiem spraw w różnych urzędach. Dowozy do Sierosławia funkcjonują. Zalesie Szlacheckie i Brzemiona nie należą do obwodu szkolnego w Sierosławiu. Od maja br. Rodzice uczniów wiedzieli o tym, że ta zmiana nastąpi.Odnośnie likwidacji szkoły w Sierosławiu, to krążą, że tak powiem mity i legendy. Podjęta przez Radę Gminy uchwała w lutym br. nie dotyczyła likwidacji szkoły, dotyczyła zmiany jej organizacji od 2007 roku. Wygląda to jednak inaczej. Szykanuje nas się za to, że chcemy pozbawić dzieci nauki. Tak jednak nie jest. Dzieci mogą uczyć się w Drzycimiu i w lepszych warunkach. Gdyby to nas nic nie kosztowało sami byśmy tej szkoły bronili. Za czasów, kiedy to Kuratorium finansowało szkoły były wyłączone telefony, ograniczenia w ogrzewaniu, brak remontów itd. Dzisiaj z pewnością wszyscy zapomnieli, jak to było. Na dzień dzisiejszy jest tak: aby szkoła dobrze funkcjonowała i dobrze się finansowała, to w  oddziale musi być co najmniej 22 uczniów. W Sierosławiu jest może po 10. Ale sprawa szkoły jest sprawą dla przyszłej Rady. Kolejna sprawa to nowy cmentarz. Gdyby nowa Rada miała finansować ten wydatek, musiałby ksiądz do 15 października br złożyć wniosek w tej sprawie. Dom Wesołowskich jest własnością prywatną. Własność prywatna jest rzeczą świętą. Jest też prawdą, że właściciel nie spełnia obowiązków, jakie na właścicielu posesji spoczywają. Zgłosiliśmy sprawę do nadzoru budowlanego w powiecie. Właścicielem posesji jest osoba nieżyjąca. Spadkobiercami są trzy osoby i nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności. Wygląda na to, że musi się coś stać, aby zajął się sprawą prokurator. Na dzień dzisiejszy nie mamy z kim rozmawiać na ten temat.
Sołtys p. Elżbieta Chróścińska – zgłaszam wniosek, aby dowozić do szkoły w Sierosławiu dzieci z Zalesia i Brzemion. Jest jeszcze druga sprawa. Dotyczy ona chodnika, aby go wydłużyć jeszcze o 3 metry do wjazdu na cmentarz.
Wójt – wjazd na cmentarz będzie zrobiony. Zlecimy wykonanie, jako zjazd na drogę gminną.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – jedna z gmin woziła dzieci z innej gminy do swojej, czyli podbierała dzieci i znalazła się w sądzie. Musimy na dole nauczyć się gospodarzyć, jak należy. Odnośnie bezrobotnych mogę powiedzieć, że nie mogę dostać ludzi do pracy. Ludziom nie chce się pracować.
Radny p. Zygmunt Wycinek – mogę to potwierdzić. Do Spółdzielni Usług Wielobranżowych nie możemy pozyskać ludzi do pracy. Fachowcy chyba wyjechali, a niewykwalifikowanych chyba nie ma, albo nie chcą podjąć pracy.
Radny p. Michał Gwizdała – to jest prawda. Gospodarze do pracy przy żniwach i nie mogli pozyskać ludzi do pomocy.
Ksiądz Józef Trybull – czy mogę takich obiboków, którzy do mnie przychodzą kierować do panów Wycinka i Kaszubowskiego?
Radni zgodnie odpowiedzieli, że tak.
Radna p. Teresa Ulatowska – dzisiaj uczestniczę w ostatniej sesji Rady Gminy tej kadencji. W związku z tym, że wyjeżdżam, chciałabym się pożegnać i wszystkim obecnym podziękować za współpracę.
Wójt – podziękował radnej Ulatowskiej również, zarówno za czteroletnią współpracę, jak i za działalność społeczną na rzecz naszego środowiska.
Ad. 11.
 
          Wiceprzewodniczący Rady podziękował zarówno radnym, jak i sołtysom za udział w obradach i uznał XXVIII sesję Rady Gminy za zamkniętą.
 
                                                                      Wiceprzewodniczący
                                                                           Rady  Gminy 
                                                                        Edmund Szymczak
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 maja 2007, 15:32:39)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (29 maja 2007, 15:41:11)
Zmieniono: usunięcie błędu w numerze sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1480