Protokół z przebiegu XXVII sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2006
z przebiegu XXVII sesji Rady Gminy
odbytej w dniu  29 czerwca  2006 roku
        
    rozpoczetej o godz. 13-tej,
    zamkniętej o godz. 16-tej.
 
             W sesji uczestniczyło 13 radnych, na skład ustawowy – 15.
  
    Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:  
   
    1/ Komendant Powiatowy Policji – Andrzej Feit
    2/ Kierownik Posterunku Policji – Mieczysław Lewandowski
    3/ Wójt Gminy Drzycim – p. Józef Gawrych
    4/ Sekretarz Gminy – p. Grażyna Sośnicka
    5/ Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
    6/ Bożena Gaca Zielińska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,
    oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczył: mgr Andrzej Żelazny – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
         Porządek obrad:
 
1.               Otwarcie sesji.
2.               Stwierdzenie quorum.
3.               Przyjęcie protokołu z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy.
4.               Przyjęcie porządku obrad.
5.               Składanie interpelacji.
6.               Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.  Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Drzycim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ( tekst jednolity po uwzględnieniu uwag organu nadzoru ).
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania Programu profilaktyki chorób ginekologicznych dla kobiet z terenu gminy Drzycim.
12. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2006 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.
 
Przebieg obrad :
 
Ad. 1.        
         Otwarcia XXVII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zgromadzoną Radę,  zaproszonych do udziału w obradach gości, sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.
         Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu, natomiast  lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 2.
         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni nieobecni: p. Mirosław Chyłła, p. Jacek Gawrych.
 .
Ad. 3.                 
        Za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej – XXVI sesji Rady Gminy, radni  opowiedzieli się jednogłośnie.
 
 
Ad. 4.        
         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi, który zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt pn „ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Drzycim.” Zaproponował też, aby został on rozpatrzony po punkcie 9, jako 10. Wyjaśnił także, że temat został uprzednio przedstawiony do zaopiniowania Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
         Porządek obrad przewidziany na XXVII sesję oraz wniesiona przez Wójta poprawka, zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Ad. 5.
               Radny p. Michał Gwizdała – na terenie gminy jest jeden punkt weterynaryjny, który, jak się zapewne wszyscy orientują, nie spełnia potrzeb rolników.  Obecny lekarz weterynarii jest chory. Korzystamy z usług weterynarzy z okolicznych gmin. Proszę, aby poczynić starania w celu pozyskania na nasz teren lekarza weterynarii.
Ad. 6.
         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od   od 20 kwietnia do 28 czerwca 2006 roku. Informacja dotycząca wspomnianej działalności stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Wójt  poinformował Radę, że 4 lipca ma odbyć się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Sierosławiu. Zapewnił też, że zgodnie z sugestiami członków Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, od 1 września 2006 roku nie będą dowożone do szkoły w Sierosławiu dzieci z gminy Lniano. Pani Wójt Gminy Lniano została o tej decyzji poinformowana.
Ad. 7.
         Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Kierownikowi Posterunku Policji w Drzycimiu p. Mieczysławowi Lewandowskiemu, który zapoznał zebranych z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2005 ( załącznik nr 5 do protokołu ).
         Następnie głos zabrał  Komendant Powiatowy Policji –                  p. Andrzej Feit. „ Dzięki wsparciu finansowemu gminy, Posterunek Policji w Drzycimiu funkcjonuje na poziomie dobrym, a gmina jest bardziej bezpieczna. Należy się wyjaśnienie, że policja jest państwaowa i centralnie finansowana. Gminy nie muszą nas finansować. W rzeczywistości  wsparcie finansowe gmin sięga 1/3 a nawet w ½ potrzeb. Dzięki gminom posterunki mają paliwo. Odnośnie etatów, wszelkie braki w tym zakresie uzupełniamy w pierwszej kolejności na wsiach.  Mimo wszystko trudno nam się pracuje. Imprez masowych nie ma kim zabezpieczyć. Świecie przeznaczyło 25 tys. złotych na dodatkowe służby  tj. 120,- zotych brutto za służbę dodatkową. Jeżeli nie zmienią się przepisy w zakresie naboru do policji, taka sytuacja potrwa jeszcze 2-3 lata.”
Dyskusja:
Radny p. Michał Gwizdała – co mówią przepisy na temat użytkowania dróg przez pojazdy wyjątkowo głośne?
Komendant Powiatowy Policji – takie przypadki można jedynie podciągnąć pod zakłócanie spokoju nocnego.
Radna p. Wanda Wyłupska – jak będzie honorowane zaświadczenie o wymianie prawa jazdy?
Komendant Powiatowy Policji – będzie ten fakt odbierany jako brak uprawnień do kierowania pojazdem.
Radna p. Teresa Ulatowska -  w Gródku odbywał się festyn i doszło do takiego zajścia, że ochrona nie mogła sobie poradzić. Próbowała skontaktować się z Policją i nie mogła.
Komendant Powiatowy Policji – w takich sytuacjach, kiedy nie odpowiada numer na Posterunku Policji, zawsze należy dzwonić na nr 997 do Komendy Powiatowej. Dyżurny skieruje na miejsce zdarzenia najbliżej znajdujący się w terenie patrol.
          Następnie głos zabrał Wójt  dziękując za działalalność Policji i współpracę.
          Słowa uznania pod adresem Policji wystosowała również radna p. Teresa Ulatowska.
           Na zakończenie tematu Przewodniczący Rady podziękował gościom za udział w sesji.
Ad. 8.
Wójta – „Od dłuższego czasu otrzymujemy zgłoszenia i obserwujemy coraz częstsze przypadki zaorywania miedz dzielących pola, dróg polnych - prywatnych i gminnych. W tym też przypadku właściciel przyległych do drogi gminnej gruntów, drogę zaorał. Droga ta prowadzi wyłącznie do jego pól i jak wnioskuje wnioskodawca kupna drogi, będzie ją użytkował dla swoich potrzeb. Działka,m stamnwiąca drogę gminną zostanie sprzedana w drodze przetargu.”
         Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVII/188/2006 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej została podjęta jednogłośnie ( zał. nr 6 do protokołu ).
Ad. 9.
         W imieniu Wójta temat omówiła p. Bożena Gaca-Zielińska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego: Uchwalony w kwietniu regulamin spotkał się z uwagami Biura Prawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Forma, jaką otrzymali Państwo Radni na dzisiejszą sesję jest już formą poprawioną z uwzględnieniem wszystkich uwag.
         Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVII/189/2006 w sprawie  przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drzycim została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 10.
         Temat wprowadzony pod obrady, dotyczący zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Drzycim, omówiła również p. Bożena Gaca-Zielińska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego: „Wszyscy radni otrzymali tekst planu, jeżeli są jakieś pytania i wątpliwości odpowiem. Dodam tylko, że jest on rozszerzony o pewne zadania, które nie były ujęte w planie uchwalonym uprzednio. Plan stanowi niezbędny element do wniosku o pozyskanie środków unijnych.”
         Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
          Zapytań do tematu nie było. Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVII/190/2006 została podjęta jednogłośnie ( plan stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu ).
Ad. 11.
         Projekt uchwały w sprawie określenia parametrów wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu  omówił Wójt. Dodał, że średnia kwota brutto przewidywanej podwyżki – ok. 100 złotych jest może duża, ale corocznie pani Kierownik stara się zmniejszyć rozpiętość pomiędzy płacami pracowników GOPS, a pracownikami Urzędu Gminy.
          Opinię pozytywną do tematu przedstawił p. Zygmunt Wycinek – przewodniczcy Komisji ds. Budżetu i Finansów.
          Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVII/191/2006 głosowali wszyscy radni.  Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 12.
         Wójt: „Gminna Przychodnia podpisuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację zadań. Aktualnie brak jest rejonizacji i  sporo osób, w tym kobiet w ciąży z okolicznych gmin korzysta z usług ginekologicznych w Drzycimiu. Nie można im odmówić przyjęcia. W tej sytuacji środki na funkcjonowanie gabinetu ginekologicznego szybko się wyczerpują. Gmina nie może jednak dotować jego funkcjonowania. Możemy jedynie przeznaczyć środki na profilaktykę prowadzoną w Poradni K. Program był omówiony na posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Oświaty i Zdrowia, gdzie zapadły ustalenia odnośnie wyasygnowania na ten cel kwoty 5.000, - złotych, a nie jak życzyłaby sobie Przychodnia ponad 16.000,- złotych. Kwota 5.000,- złotych jest kwotą wystarczającą, tym bardziej, że pozostało do realizacji programu  II półrocze, a plany są ambitne, oby tylko zostały zrealizowane.”
        Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawił p. Tadeusz Gajewski – przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych.
Dyskusja:
Radny  p. Waldemar Moczyński – damy mniej środków, to znowu nie zapewnimy całkowitej opieki.
Wójt - całkowitą opiekę powinien zabezpieczyć Narodowy Fundusz Zdrowia. W miesiącu kwietniu uchwaliliśmy finansowanie jednego programu a dzisiaj kolejnego. Do końca br. kwota przez Radę uchwalona jest zupełnie wystarczająca.
Propozycja zmniejszenia kwoty do 5.000,- złotych została poddana pod głosowanie. Za propozycją opowiedziało się 12 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
       Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVII/192/2006 w sprawie realizacji programu profilaktyki chorób ginekologicznych dla kobiet z gminy Drzycim głosowali wszyscy radni.  Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 13.
              Proponowane  zmiany w budżecie na 2006 rok przedstawił Wójt: „ Proponuję  zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 109 789 zł. Źródłem jego sfinansowania będą wolne środki na koncie bankowym. Uzyskane tą drogą środki proponuję przeznaczyć na realizację następujących zadań:
 - dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie przebudowy przepustu drogowego na Strudze Drzycimskiej przy ul. Polnej w kwocie 5.500 złotych,
- 16.389 złotych na wykonanie remontów i napraw dróg gminnych,
- 40.000 złotych na wykonanie remontów i napraw budynków komunalnych. Po ciężkiej, jak wszyscy wiemy zimie, pękają nagminnie pokrycia dachowe. Naprawiamy kolejno dachy, a środków już nie starcza. Zakres robót jest szeroki.  Proponuję też 2.000,- złotych na zakup paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu. Na wykupienie przez gminę dodatkowych służb policji planowałem 2.000,- złotych. Po wyjaśnieniach Komendanta zrozumiałem, że jest to kwota niewystarczająca, bo koszt służby wynosi 120,- złotych brutto. Zmuszeni jesteśmy zatem zmniejszyć ilość służb. Chyba, że Rada dołoży 400,- złotych. Na sfinansowanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 6.500 złotych, gdyż kwota zabezpieczona dotychczas w budżecie, po rozstrzygnięciu przetargu jest niewystarczająca. Proponuję też dotację dla Gminnej Przychodni na realizację programu profilaktyki chorób ginekologicznych dla kobiet z  terenu naszej gminy  w kwocie jedynie 5.000 złotych, a nie jak początkowo wnioskowano                       ( 16.800,- ) Na  pokrycie zwiększonych  kosztów realizowanych zadań przez Świetlicę Gminną proponuję  2.000 złotych. Na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu roboty ziemne i kanalizacja deszczowa – 30.000 złotych,  z uwagi na unieważnienie przetargu  z powodu niewystarczających środków z naszej strony. Aby zrealizować planowaną inwestycję należy koniecznie zwiększyć plan wydatków na to zadanie o wspomnianą kwotę.”
       W drodze głosowania Rada jednogłośnie opowiedziała się za zwiększeniem kwoty na dodatkowe patrole o 400,- złotych. Poddana również została pod głosowanie propozycja zdjęcia z budowy i remontów dróg kwoty 30.000,- złotych i  przeznaczenia jej na budowę stadionu.  Została  zaakceptowana w następującym wyniku głosowania: 12 za, 1 wstrzmujący się.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVII/193/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie ( załącznik nr 11 ).
 
Ad. 14.
 
          Odpowiedzi na interpelację radnego p. Michała Gwizdały udzielił Wójt: „Usługi weterynaryjne funkcjonują jak wolny rynek. Będziemy czynili starania w celu pozyskania weterynarza na nasz teren, jak zwolni się mieszkanie w Gminnej Przychodni.”
 
Ad. 15.
 
Sołtys Bronisław Maliski -  miałbym prośbę, aby wykosić pobocza przy drodze do Krakówka.
Wójt – w tej sprawie możemy wystosować wniosek do powiatu o wykoszenie.
 
Ad. 16.
 
          Przewodniczący Rady podziękował zarówno radnym, jak i sołtysom za udział w obradach i uznał XXVII sesję Rady Gminy za zamkniętą.
   
                                                                              Przewodniczący
                                                                              Rady  Gminy
 
                                                                           mgr  Andrzej Żelazny
 
           Uwaga: Opinie Komisji stanowią załączniki nr 12, 13 i 14 do protokołu.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 maja 2007, 15:28:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1275