Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2011 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu w 2011roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest: - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione, - uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów LZS na szczeblu gminy, powiatu i województwa, - prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów, - organizacja sekcji sportowych i stałych grup ćwiczebnych w zakresie wymienionych w ogłoszeniu dyscyplin sportu, - rozwijanie ruchu amatorskiego, - organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach.

Zarządzenie nr 51/2011 (792kB) pdf
Druk oferty (128kB) word
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (895kB) plik

Powiadomienie

Wójt Gminy Drzycim zaprasza podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 2/2011 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2011 roku.
Kandydaci reprezentujące wyżej wymienione podmioty powinny posiadać pisemne upoważnienie organu statutowego podmiotu do pracy w komisji konkursowej. W upoważnieniu należy podać:
- nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego,
- oświadczenie, że podmiot obejmuje swoim działaniem teren gminy Drzycim,
- informację o dziedzinach działalności statutowej podmiotu,
- nazwisko i mię, miejsce zamieszkania i numer dokumentu tożsamości kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- dane do kontaktu kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- upoważnienie należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem osoby działającej w imieniu organu statutowego podmiotu.
Podmiot zgłaszający kandydata musi zadbać o to, by kandydat wyraził zgodę na udział w komisji konkursowej.
Zgłoszenie kandydata, wraz z upoważnieniem, należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Drzycimiu, w terminie do 31 sierpnia 2011 r. i złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu.

Wyniki konkursu
Wynik - zarządzenie nr 59 (232kB) pdf
W związku z tym, że kwoty dotacji są niższe niż wnioskowane w ofercie, oferenci mogą zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub wycofać swoją ofertę. Pisemne oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków gminy należy złożyć w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wyszczególnionych w złożonej ofercie.
Druk korekty zadania (60kB) word

metryczka


Wytworzył: Przemysław Zaraś (16 sierpnia 2011)
Opublikował: Jacek Szopiński (16 sierpnia 2011, 14:47:55)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (15 września 2011, 14:24:17)
Zmieniono: dodanie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2840