Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2011 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu w 2011roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest: - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione, - uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów LZS na szczeblu gminy, powiatu i województwa, - prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów, - organizacja sekcji sportowych i stałych grup ćwiczebnych w zakresie wymienionych w ogłoszeniu dyscyplin sportu, - rozwijanie ruchu amatorskiego, - organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach.

Zarządzenie nr 11/2011 (169kB) jpg

Ogłoszenie konkursu (108kB) pdf

Druk oferty (128kB) word

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (895kB) plik

Powiadomienie

Wójt Gminy Drzycim zaprasza podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 1/2011 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2011 roku.
Kandydaci reprezentujące wyżej wymienione podmioty powinny posiadać pisemne upoważnienie organu statutowego podmiotu do pracy w komisji konkursowej. W upoważnieniu należy podać:
- nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego,
- oświadczenie, że podmiot obejmuje swoim działaniem teren gminy Drzycim,
- informację o dziedzinach działalności statutowej podmiotu,
- nazwisko i mię, miejsce zamieszkania i numer dokumentu tożsamości kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- dane do kontaktu kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- upoważnienie należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem osoby działającej w imieniu organu statutowego podmiotu.
Podmiot zgłaszający kandydata musi zadbać o to, by kandydat wyraził zgodę na udział w komisji konkursowej.
Zgłoszenie kandydata, wraz z upoważnieniem, należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Drzycimiu, w terminie do 12 kwietnia 2011 r. i złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu.

Wyniki konkursu
Wyniki konkursu nr 1/2011 (139kB) jpg
W związku z tym, że niektóre kwoty dotacji są niższe niż wnioskowane w ofercie, oferenci mogą zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania na druku stanowiącym załącznik nr 1do zarządzenia Wójta Gminy Drzycim Nr 25/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. lub wycofać swoją ofertę. Pisemne oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków gminy należy złożyć w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wyszczególnionych w złożonej ofercie.
Druk korekty zadania (60kB) word


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Drzycim (9 marca 2011)
Opublikował: Ludwika Rezmer (10 marca 2011, 09:15:31)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (1 sierpnia 2011, 13:04:00)
Zmieniono: dodanie wzoru sprawozdania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3190