Rejestr uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2004 roku

WYKAZ UCHWAŁ – 2004 ROK

podjętych przez   Radę Gminy w Drzycimiu

w okresie od 1 stycznia    -   31 grudnia 2004 roku

 

Lp.

Nr uchwały, data podjęcia

Temat uchwały

Wykonawca

(realizacja )

1.

X/73/2004

19.02.2003

O zamiarze likwidacji  Szkoły Podstawowej

w Sierosławiu.

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 24.02.2004

Straciła moc

Uchwałą Nr XI/77/2004 Rady Gminy z dnia 28.02.2004

2.

X/74/2004

19.02.2004

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wójt Gminy

Przekazano do organu nadzoru 24.02.2004

3.

X/75/2004

19.02.2004

W sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych regulujących wysokość dodatku mieszkaniowego.

Wójt Gminy

Przekazano do publikacji 23.02.2004 r. Opublikowana 18 marca 2004 r. w Dz. Urz. Nr 35 poz. 545

Przekazano do organu nadzoru 24.02.2004

4.

X/76/2004

19.02.2004

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Wójt Gminy

Przekazano do publikacji 23.02.2004. Opublikowana 18 marca 2004 r. w Dz. Urz. Nr 35 poz. 546

Przekazano do organu nadzoru 24.02.2004

5.

XI/77/2004

28.02.2004

O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu

Wójt Gminy

Przekazano do organu nadzoru 3.03.2004

6.

XII/78/2004

15.04.2004

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Przekazano do organu nadzoru 21.04.2004

Przekazano RIO w Bydgoszczy 21.04.2004

7.

XII/79/2004

15.04.2004

W sprawie przystąpienia do opracowania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim.

Wójt Gminy

Przekazano do organu nadzoru 21.02.2004

Zmieniona Uchwałą Nr XV/109/2004 Rady Gminy z dnia 29 września 2004 r.

8.

XII/80/2004

15.04.2004

W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących  własność gminy.

Wójt Gminy

Przekazano do organu nadzoru 21.04.2004

9.

XII/81/2004

15.04.2004

W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnych działek gruntu, z przeznaczeniem  na poszerzenie drogi dojazdowej w Gródku.

Wójt Gminy

Przekazano do organu nadzoru 21.04.2004

10.

XII/82/2004

15.04.2004

W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu, z przeznaczeniem na przedłużenie drogi dojazdowej w Gackach

Wójt Gminy

Przekazano do organu nadzoru 21.02.2004

11.

XII/83/2004

15.04.2004

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz  akceptacji ustalonej wartości jednego punktu  w tabeli punktowych  rozpiętości  dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych   w Drzycimiu.

Przekazano do organu nadzoru 21.04.2004

Starciła moc Uchwałą Nr XIX/142/2005 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2005 r.

12.

XII/84/2004

15.04.2004

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz  akceptacji ustalonej wartości jednego punktu  w tabeli punktowych  rozpiętości  dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku.

Przekazano do organu nadzoru 21.04.2004

Starciła moc Uchwałą Nr XIX/143/2005 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2005 r.

13.

XII/85/2004

15.04.2004

Zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Wójt Gminy

Przekazano do organu nadzoru 21.04.2004

Przekazano RIO w Bydgoszczy 21.04.2004

14.

XII/86/2004

15.04.2004

W sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ulicy osiedlowej w Drzycimiu.”

Wójt Gminy

Przekazano do organu nadzoru 21.04.2004

Przekazano RIO w Bydgoszczy 21.04.2004

15.

XII/87/2004

15.04.2004

W sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Zakup samochodu Pożarniczego dla OSP Drzycim.”

Wójt Gminy

Przekazano do organu nadzoru 21.04.2004

Przekazano RIO w Bydgoszczy 21.04.2004

Zmieniona

Uchwałą Nr XIV/103/2004 Rady Gminy z dnia

29.06.2004

16.

XII/88/2004

15.04.2004

W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat  należności pieniężnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy ordynacja podatkowa.

Wójt Gminy

Przekazano do publikacji 21.o4.2004. Opublikowana w Dz. Urz. Nr 62 poz. 1096

 

Przekazano do organu nadzoru 21.04.2004

Przekazano RIO w Bydgoszczy 21.04.2004

17.

XII/89/2004

15.04.2004

W sprawie przystąpienia Gminy Drzycim do Lokalnej Organizacji Turystycznej  „Bory Tucholskie.”

Wójt Gminy

Przekazano do organu nadzoru 21.04.2004

18.

XII/90/2004

15.04.2004

W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim

Przekazano do organu nadzoru 21.04.2004

Straciła moc Uchwałą Nr XIX/146/2005 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2005 r.

19.

XIII/91/2004

13.05.2004

Zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Wójt Gminy

Przekazano Wojewodzie               i Regionalnej Izbie Obrachunkowej   w dniu 17 maja 2004 roku

20.

XIV/92/2004

29.06.2004

W sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Drzycim

Wójt Gminy

Przekazano Wojewodzie 5 lipca 2004 r.

21.

XIV/93/2004

29.06.2004

W sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla gminy Drzycim.

Wójt Gminy

Przekazano Wojewodzie 5 lipca 2004 r.

22.

XIV/94/2004

29.06.2004

 

W sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności.

Wójt Gminy

Przekazano Wojewodzie 5 lipca 2004 r.

23.

XIV/95/2004

29.06.2004

W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych.

Wójt Gminy

Przekazano Wojewodzie 5 lipca 2004 r.

25.

XI/97/2004

29.06.2004

W sprawie odwołania członka Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Drzycimiu.

Wójt Gminy

Przekazano Wojewodzie 5 lipca 2004 r.

26.

XIV/98/2004

29.06.2004

W sprawie powołania członka Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Drzycimiu.

Wójt Gminy

Przekazano Wojewodzie 5 lipca 2004 r.

27.

XIV/99/2004

29.06.2004

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz  akceptacji ustalonej wartości jednego punktu  w tabeli punktowych  rozpiętości  dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Kierownik GOPS

Przekazano Wojewodzie 5 lipca 2004 r.

Straciła moc Uchwałą Nr XVIII/138/2005 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2005 r.

28.

XIV/100/2004

29.06.2004

W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy budynku gospodarczego.

Wójt Gminy

Przekazano Wojewodzie 5 lipca 2004 r.

29.

XIV/101/2004

29.06.2004

W sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

Wójt Gminy

Przekazano Wojewodzie 5 lipca 2004 r.

30.

XIV/102/2004

29.06.2004

Zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Wójt Gminy

Przekazano Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 5 lipca 2004 r.

31.

XIV/103/2004

29.06.2004

Zmieniająca Uchwałę Nr XII/87/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drzycim.”

Wójt Gminy

Przekazano Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 5 lipca 2004 r.

32.

XV/104/2004

29.09.2004

W sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Sierosławku.

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie 4.10.

33.

ZV/105/2004

20.09.2004

W sprawie rozwiązania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu Spółka z o.o.

Wójt Gminy

Przekazanie uchwał Wojewodzie 4.10.

34.

XV/106/2004

29.09.2004

W sprawie przyjęcia Programu ochrony Środowiska dla gminy Drzycim.

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie 4.10

35.

XV/107/2004

29.09.2004

W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych.

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie 4.10.

36.

XV/108/2004

29.09.2004

W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie 4.10.

37.

XV/109/2004

29.09.2004

W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 15 kwietnia 2004 roku dot. przystąpienia do opracowania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim.

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie i RIO 4.10.

 

 

38.

XV/110/2004

29.09.2004

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności.

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie 4.10.

Przekazanie uchwały Staroście Powiatu Świeckiego 4.10

39.

XV/111/2004

29.09.2004

Zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie i RIO 4.10.

40.

XV/112/2004

29.09.2004

Zmieniająca Uchwałę Nr XII/87/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki                                z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Drzycim.”

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie  i RIO 4.10

41.

XVI/113/2004

7.12.2004

W sprawie odpłatności za świadczenia prowadzone przez Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu

Dyrektor ZPO

Przekazanie uchwały Wojewodzie 4.10.

42.

XVI/114/2004

7.12.2004

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Drzycim w zakresie składników wynagrodzenia ustalanych przez organ prowadzący

Straciła moc Uchwałą NrXVII/123/2005 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 roku.

43.

XVI/115/2004

7.12.2004

W sprawie nadania imienia i zmiany nazwy Publicznemu Gimnazjum w Gródku

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie 10.12

44.

XVI/116/2004

7.12.2004

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie i RIO 10.12

Przekazanie uchwały do publikacji - - 10 grudnia.

Opublikowana 17 grudnia 2004 r. w Dz. Urz. Nr 132 poz. 1663

45.

XVI/117/2004

7.12.2004

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie i RIO 10.12

Przekazanie uchwały do publikacji – 10 w  grudnia.

Opublikowana 17 grudnia 2004 r. w Dz. Urz. Nr 132 poz. 1664

46.

XVI/118/2004

7.12.2004

W sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 rok

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie i RIO 10.12

Przekazanie uchwały do publikacji – 10 w  grudnia.

Opublikowana 17 grudnia 2004 r. w Dz. Urz. Nr 132 poz. 1665

47.

XVI/119/2004

7.12.2004

W sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie 10.12

48.

XVI/120/2004

7.12.2004

Zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Wójt Gminy

 

Przekazanie uchwały Wojewodzie  i RIO 10.12

49.

XVI/121/2004

7.12.2004

W sprawie ustalenia zasad pobierania diet dla radnych, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących stałych Komisji Rady

Przekazanie uchwały Wojewodzie 10.12

50

XVI/122/2004

7.12.2004

W sprawie diet dla sołtysów

Przekazanie uchwały Wojewodzie 10.12

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. obsługi Rady - Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005, 09:48:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1367