Rejestr uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2003 roku

WYKAZ UCHWAŁ – 2003 ROK

podjętych przez   Radę Gminy w Drzycimiu

 

Lp.

Numer uchwały, data

podjęcia

Temat uchwały

Wykonawca

( realizacja )

1.

IV/27/2003

 

29.01.2003

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom. Nr 14 poz. 249 - 26.02.2003 )

( realizacja - na bieżąco, zmieniana uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta Gminy  ) Przekazana do organu nadzoru w dniu 4 lutego 2003 roku

2.

IV/28/2003

 

29.01.2003

W sprawie opłaty targowej

  Realizacja na bieżąco.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom. Nr 14 poz. 250

(26.02.2003) Przekazana do organu nadzoru w dniu 4 lutego 2003 roku

3.

IV/29/2003

 

29.01.2003

W sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalania cen energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych

Realizacja poprzez  Zarządzenie Wójta Gminy

Przekazana do organu nadzoru w dniu 4 lutego 2003 roku

4.

IV/30/2003

 

29.01.2003

W sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

Dieta przekazywana jest na konto Przewodniczącego Rady Gminy po upływie każdego miesiąca

Uchwała została przekazana do organu nadzoru w dniu 4 lutego 2003 roku

5.

IV/31/2003

 

29.01.2003

W sprawie zasad pobierania diet dla radnych, Wiceprze-wodniczącego Rady Gminy, przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy

Diety wypłacane zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale

 

Przekazana do organu nadzoru w dniu 4 lutego 2003 roku. Straciła moc Uchwałą Nr XVI/121/2004 Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2004 roku

6.

IV/32/2003

 

29.01.2003

W sprawie diet dla sołtysów

Diety w ustalonej wysokości wypłacane są sołtysom za udział w sesjach

Przekazana do organu nadzoru w dniu 4 lutego 2003 roku

Straciła moc Uchwałą Nr XVI/122/2004 Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2004 roku

7.

IV/33/2003

 

29.01.2003

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim

Załącznik wyjaśniający realizację uchwały znajduje się w dokumentacji Komisji Rewizyjnej

Przekazana do organu nadzoru w dniu 4 lutego 2003 roku

 

8.

V/34/2003

 

28.02.2003

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego „MEW Gródeczek” na rzece Wdzie w gminie Drzycim

 

Uchwała przekazana inwestorowi.

* Opublikowana

w Dzienniku   Urzędowym Woj. Kuj. Pom. Nr 34 poz. 605                                             ( 10.04.2003 )

Przekazana do organu nadzoru w dniu 6 marca 2003 roku

9.

V/35/2003

 

28.02.2003

W sprawie ustalania zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i wysokości odpłatności za ich świadczenie

Realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu – na bieżąco, odpłatność za usługi naliczana jest zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale

 

Przekazana do organu nadzoru w dniu 6 marca 2003 roku

 

10.

V/36/2003

 

28.02.2003

W sprawie powołania członków Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Drzycimiu

Powołana Rada działa od miesiąca lutego 2003 r., posiedzenia Rady odbywają się najczęściej raz w miesiącu.

Przekazana do organu nadzoru w dniu 6 marca 2003 roku

 

11.

V/37/2003

 

28.02.2003

Zmieniająca Uchwałę Nr III/25/2002 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki przeznaczone w budżecie gminy uchwalonym na 2003 rok wydatkowane są zgodnie z preliminarzem

( uchwała zawiera preliminarz dochodów i wydatków )

Przekazana do organu nadzoru w dniu 6 marca 2003 roku

12.

V/38/2003

 

28.02.2003

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu

Realizacja -  wynagrodzenia pracowników GOPS zostały określone zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale. Przekazana do organu nadzoru w dniu 6 marca 2003 roku

Straciła moc Uchwałą Nr XIV/99/2004 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2004 r.

13.

V/39/2003

 

28.02.2003

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum  w Gródku

Uchwała przekazana Dyrektorowi gimnazjum Przekazana do organu nadzoru w dniu 6 marca 2003 roku

Straciła moc Uchwałą Nr XII/84/2004 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2004 r.

14.

V/40/2003

 

28.02.2003

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu

 

Uchwała przekazana Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drzycimiu

Przekazana do organu nadzoru w dniu 6 marca 2003 roku

Straciła moc Uchwałą Nr XII/83/2004 Rady Gminy z dnia 15.04.2004 roku

15.

V/41/2003

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Sierosławiu

Uchwała przekazana Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sierosławiu

 Przekazana do organu nadzoru w dniu 6 marca 2003 roku

Straciła moc Uchwałą Nr XIX/144/2005 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2005 r.

16.

V/42/2003

 

28.02.2003

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników obsługi Publicznego Przedszkola w Drzycimiu

Uchwała przekazana Dyrektorowi przedszkola Przekazana do organu nadzoru w dniu 6 marca 2003 roku

Straciła moc Uchwałą Nr XII/83/2004 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2004 roku

17.

V/43/2003

 

28.02.2003

Zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy          z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Zmiany w budżecie gminy,

uchwała została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

Uchwała przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej  6 marca 2003 r.

18.

V/44/2003

 

28.02.2003

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

uchwała  podlega publikacji,

uchwała zaczyna obowiązywać od 1 września br.               utworzonym Zespołem kieruje wyłoniony w drodze konkursu dyrektor -   p. Sławomir Moczyński Przekazana do organu nadzoru w dniu 6 marca 2003 roku.

Zmiana na mocy Uchwały Rady Gminy Nr VII/55/2003 z dnia 3 lipca 2003 r.

 

19.

V/45/2003

 

28.02.2003

W sprawie określenia obwodu Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu

uchwała  podlega publikacji,

obowiązuje od dnia 1 września 2003 roku

Przekazana do organu nadzoru w dniu 6 marca 2003 roku

20.

VI/46/2003

 

25.04.2003

W sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy Drzycim obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu

 

uchwała przesłana do opublikowania.

Opublikowana w Dz.Urz.  Nr 126 z dnia 28.10.2003 poz. 1785 Przekazana do organu nadzoru w dniu  2 maja 2003 roku

21.

VI/47/2003

 

25.04.2003

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała przekazana została Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  ( łącznie z wyciągiem z protokołu obrad Rady Gminy )

22.

VI/48/2003

 

25.04.2003

W sprawie Statutu Gminy Drzycim

uchwała przekazana do opublikowania,

publikacja nastąpi  łącznie z Uchwałą Nr VII/56/2003

opublikowana w Dz. Urz. Nr 126 z dnia 28.10.2003 poz. 1786

Przekazana do organu nadzoru w dniu  2 maja 2003 roku.

Zmiana na mocy Uchwały Nr VII/56/2003 Rady Gminy z dnia 3 lipca 2003 r.

 

23.

VI/49/2003

W sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Gminy

Postanowienia Regulaminu

realizowane i przestrzegane na bieżąco

Przekazana do organu nadzoru w dniu  2 maja 2003 roku.

Starciła moc Uchwałą Nr XII/90/2004 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2004 r.

24.

VI/50/2003

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Wysokość wynagrodzenia wypłacana zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale

Przekazana do organu nadzoru w dniu 2 maja 2003 roku

Straciła moc :

Uchwałą Nr

XII/90/2004 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2004 ro

25.

VI/51/2003

 

25.04.2003

Zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej  2 maja 2003 r.

26.

VII/52/ 2003

 

3.07.2003

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Drzycimiu za 2002 rok

Uchwała przekazana została Dyrektorowi Gminnej Przychodni w Drzycimiu

Przekazana do organu nadzoru w dniu 8 lipca 2003 roku

27.

VII/53/ 2003

 

3.07.2003

W sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia kampanii wyborczej ławników

Spotkanie Zespołu odbędzie się przed sesją poświęconą wyborom ławników

Przekazana do organu nadzoru w dniu 8 lipca 2003 roku

28.

VII/54/ 2003

 

3.07.2003

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/172/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów

uchwała przesłana do publikacji,

opublikowana     

w Dz.Urz. Nr 126

w dniu 28.10.2003 poz. 1787

Przekazana do organu nadzoru w dniu 8 lipca 2003 roku

29.

VII/55/ 2003

 

3.07.2003

W sprawie nadania Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu

uchwała przesłana do publikacji

opublikowana w Dz.Urz. Nr 130 z 3.11.2003 poz. 1840

Przekazana do organu nadzoru w dniu 8 lipca 2003 roku

30.

VII/56/ 2003

 

3.07.2003

W sprawie zmiany Statutu Gminy Drzycim

uchwała przesłana do publikacji

opublikowana w Dz.Urz.

Nr 120 z dnia 28.10.2003 poz. 1788

Przekazana do organu nadzoru w dniu 8 lipca 2003 roku

31.

VII/57/ 2003

 

3.07.2003

W sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

Uchwała została przekazana do siedziby Związku w Czarnej Wodzie

Przekazana do organu nadzoru w dniu 8 lipca 2003 roku

32.

VII/58/ 2003

 

3.07.2003

Zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej  8 lipca 2003 r.

33.

VIII/59/ 2003

 

10.09.2003

W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2004-2007.

Uchwała została przekazana Prezesom : Sądu Rejonowego w Świeciu  i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Przekazana do organu nadzoru w dniu 15 września 2003 roku

34.

VIII/60/2003

 

10.09.2003

W sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.

Uchwała przekazana do publikacji

Opublikowana w Dz.Urz. Nr 120 z 17.10.2003 poz. 1683

Przekazana do organu nadzoru w dniu 15 września 2003 roku

35.

VIII/61/2003

 

10.09.2003

W sprawie nieodpłatnego nabycia z Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz gminy, budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki.

Przekazana do organu nadzoru w dniu 15 września 2003 roku

36.

VIII/62/2003

 

10.09.2003

W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy budynku mieszkalnego wraz z przynależną działką.

Powołano Komisję do wynegocjowania ceny zakupu nieruchomości określonych w uchwale Przekazana do organu nadzoru w dniu 15 września 2003 roku

37.

VIII/63/2003

 

10.09.2003

W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy

Przekazana do organu nadzoru w dniu 15 września 2003 roku

38.

VIII/64/2003

 

10.09.2003

Zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

Zmiany w budżecie gminy.

Uchwała przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej  15 września 2003 r.

39.

IX/65/2003

 

28.11.2003

W sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzycim.”

Uchwała przekazana do publikacji. Opublikowana w Dz. Urz.  Nr 24 poz. 287.

Przekazano do organu nadzoru 3 grudnia 2003 r

40.

IX/66/2003

 

28.11.2003

W sprawie udostępnienia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki gruntu, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 42b w Jastrzębiu.

Przekazano do organu nadzoru 3 grudnia 2003 r.

41.

IX/67/2003

 

28.11.2003

W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych

Przekazano do organu nadzoru 3 grudnia 2003 r.

42.

IX/68/2003

 

28.11.2003

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała przekazana do publikacji. Opublikowana w Dz. Urz. Nr 165 poz. 2291

Przekazano do organu nadzoru 3 grudnia 2003 r.

Starciła moc Uchwałą Nr XVI/116/2004 Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2004 r.

43.

IX/69/2003

 

28.11.2003

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała przekazana do publikacji. Opublikowana w Dz. Urz. Nr 163 poz. 2200

Przekazano do organu nadzoru 3 grudnia 2003 r

Starciła moc Uchwałą Nr XVI/117/2004 Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2004 r.

44.

IX/70/2003

 

28.11.2003

W sprawie wysokości podatku od posiadania psów

Uchwała przekazana do publikacji. Opublikowana w Dz. Urz. Nr 165 poz. 2292

Przekazano do organu nadzoru 3 grudnia 2003 r.

 

45.

IX/71/2003

 

28.11.2003

W sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 rok

Uchwała przekazana do publikacji. Opublikowana w Dz. Urz. Nr 165 poz. 2293

Przekazano do organu nadzoru 3 grudnia 2003 r.

46.

IX/72/2003

 

28.11.2003

Zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

Zmiany w budżecie  gminy

Przekazano do  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy  3 grudnia 2003 r.

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. obsługi Rady - Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005, 09:36:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1146