Rejestr uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2008 roku

2008 ROK
1.
XII/68/2008
25.01.
W sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum prowadzonych przez gminę
 
2.
XII/69/2008
25.01.
W sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 
3.
XII/70/2008
25.01.
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 
4.
XII/71/2008
25.01.
W sprawie przyjęcia na rok 2008 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
5.
XII/72/2008
25.01.
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
6.
XII/73/2008
25.01.
W sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 
7.
XIII/74/2008
  3.03.
W sprawie poinformowania Rady Gminy przez Przewodniczącego o wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie-czeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 
8.
XIII/75/2008
  3.03
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wyna-grodzenia zasadniczego oraz akce-ptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpię-tości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu, Publicznego Gimnazjum w Gródku i Szkoły Podstawowej w Sierosławiu
 
9.
XIII/76/2008
  3.03
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu
 
10.
XIII/77/2008
  3.03.
W sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego na terenie gminy Drzycim
 
11.
XIII/78/2008
  3.03.
Zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
12.
XIII/79/2008
  3.03.
W sprawie wysokości opłaty targowej
 
13.
XIV/80/2008
21.04.
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drzycim
 
14.
XIV/81/2008
21.04.
W sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu
 
15.
XIV/82/2008
21.04.
W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej
 
16.
XIV/83/2008
21.04.
W sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości komunalnej
Utrata mocy:
Uchwała
Nr XV/88/2008
z dnia 3 czerwca 2008 r.
17.
XIV/84/2008
21.04.
Zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
18.
XV/85/2008
  3.06.
W sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu
 
19.
XV/86/2008
3.06.
W sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Świetlica Gminna w Drzycimiu
 
20.
XV/87/2008
3.06.
W sprawie Strategii Rozwoju Gminy Drzycim
 
21.
XV/88/2008
3.06.
W sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości komunalnej
 
22.
XV/89/2008
3.06.
W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność prywatną z przeznaczeniem na budowę przepompowni
 
23.
XV/90/2008
3.06.
W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na budowę przepompowni
 
24.
XV/91/2008
3.06.
W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej
 
25.
XV/92/2008
3.06.
W sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drzycim na lata 2008-2013
 
26.
XV/93/2008
3.06.
W sprawie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 
27.
XV/94/2008
3.06.
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
 
28.
XV/95/2008
3.06.
W sprawie uchylenia Uchwały  Nr XXIX/156/97 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 października 1997 r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z urządzeń komunalnych
 
29.
XV/96/2008
3.06.
W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
 
30.
XV/97/2008
3.06.
Zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
31.
XVI/98/2008
24.09.
W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
 
32.
XVI/99/2008
 
24.09.
 
W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim
 
 
33.
XVI/100/2008
24.09.
W sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami  gminy Drzycim
 
34.
 
XVI/101/2008
24.09.
W sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla gminy Drzycim.
 
35.
XVI/102/2008
24.09.
W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych
 
36.
XVI/103/2008
24.09.
W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej
 
37.
XVI/104/2008
24.09.
W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych
 
38.
XVI/105/2008
24.09.
W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych
 
39.
XVI/106/2008
24.09.
Zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
40.
XVII/107/2008
 3.12.
W sprawie przyjęcia na rok2009 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
41.
XVII/108/2008
 3.12
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w akcji ratowniczej szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Drzycim na 2009 rok.
 
42.
XVII/109/2008
 3.12.
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
43.
XVII/110/2008
 3.12.
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
44.
XVII/111/2008
 3. 12.
W sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.
 
45.
XVII/112/2008
 3.12
W sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru.
 
46.
XVII/113/2008
 3.12.
W sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
 
47.
XVII/113/2008
 3.12.
W sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy do przystąpienia do prac zmierzających do zawarcia porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 239 w miejscowości Gródek.”
 
48.
XVII/114/2008
3.12.
Zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
49.
XVII/116/2008
 3.12.
W sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy.
 
50.
XVIII/117/2008
12.12.
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
 
51.
XIX/118/2008
22.12.
Zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (21 stycznia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (21 stycznia 2009, 08:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1023