Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 2005 rok

                                REJESTR

                       ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY DRZYCIM

 

 

                                              2005 ROK

 

 

Lp.

Numer

data

T r e ś ć

wykonawca

1.

1/2005

3.01.

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek Ochotniczych straży Pożarnych Gminy Drzycim.

p. Roman Urbański

2.

2/2005

18.01.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach procedury Zakupy Krajowe na zadanie:

„Wyposażenie świetlic w Publicznym Gimnazjum w Gródku i Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.”

Komisja :

R. Żelazna

B. Gaca-Zielińska

S. Majewska

Przedstawiciel Woj. Biura Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

3.

3/2005

4.02.

W sprawie ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu.

Wójt Gminy

4.

4/2005

4.02.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości komunalnych.

Komisja :

E. Zielińska

St. Grzella

B. Żurek

5.

5/2005

9.02.

W sprawie wprowadzenia zmian stawek odpłatności za okazjonalny wynajem świetlicy  w miejscowości Biechówko

p. Barbara Żurek

6.

6/2005

14.02.

W sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

p. Skarbnik Gminy

7.

7/2005

1.03.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości komunalnych.

Komisja:

Przew. Grzella Stanisław

Elżbieta Zielińska

Barbara Żurek

8.

8/2005

1.03

W sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu

p. Barbara Zurek

9.

9/2005

17.03.

W sprawie określenia wysokości dodatku wiejskiego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

Dyrektor ZPO

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

10.

10/2005

22.03.

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Drzycimiu.

 

11.

11/2005

25.03.

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Wójt Gminy

12.

12/2005

31.03.

W sprawie wyrażenia oświadczenia w zakresie wykonania prawa pierwokupu

Wójt Gminy

13.

13/2005

7.04.

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości rolnej zakupionej z mienia komunalnego a obciążonej hipoteczną wierzytelnością na rzecz gminy

Wójt Gminy

14.

14/2005

14.04.

W sprawie udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnych, na okres trzech lat

Wójt Gminy

15.

15/2005

15.04.

W sprawie Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla gminy Drzycim

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

16.

16/2005

5.05.

W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

Wójt Gminy

17.

17/2005

9.05.

W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości rolnej, będącej przedmiotem sprzedaży w  drodze przetargu.

Wójt Gminy

18.

18/2005

23.05.

W sprawie ustalenia składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

Komisja w składzie :

1.          Andrzej Żelazny

2.          Ludwika Rezmer

3.          Sabina Majewska

4.          Daniela Krzyżelewska

5.          Bożena Podgórska

6.          Danuta Słoma

7.          Maria Adamczyk

8.          Żanetta Grabowska

9.          Dorota Klaybor

  1. Wiesława Kohlmeyer
  2. Ewa Jarzemka-Nowak

19.

19/2005

24.05.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zebrania opinii do projektów statutów sołectw.

Pełnomocnik Rady Gminy ds.  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw.20.

20.

20/2005

1.06.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„ Ubezpieczenie mienia gminy Drzycim.’

Komisja w składzie :

  1. Grażyna Sośnicka
  2. Bożna Gaca-Zielińska
  3. Bogusława Radzikowska

21.

21/2005

1.06.

 W sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie mienia gminy Drzycim.”

Jan Turski

Maximus Broker Sp. z o.o.

Toruń

22.

22/2005

2.06.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego i etyliny Pb95 w okresie od 1 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.”

Komisja :

1.Sabina Majewska

2. Bożena Gaca-Zielińska

3. Roman Urbański

23.

23/2005

17.06.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości komunalnych

Komisja :

1. Stanisław Grzella

2. Elżbieta Zielińska

3. Barbara Żurek

24.

24/2005

27.06.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego i etyliny Pb95 w okresie od 25 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.”

Komisja :

1. Roman Urbański

2. Bożena Gaca-Zielińska

3 .Sabina Majewska

 

25.

25/2005

27.06.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Malowanie i remont sali gimnastycznej i korytarza oraz remont kapitalny 3 sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.”

Komisja:

1. Sławomir Moczyński

2. Bożena Gaca-Zielińska

3. Stanisław Grzella

26.

26/2005

27.06.

W sprawie udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnej na okres 3 lat.

 

27.

27/2005

27.06.

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Komisja :

1. Grażyna Sośnicka

2.Teresa Skałdanowska

3. Róża Żelazna

4. Daniela Krzyżelewska

5. Bożena Podgórska

28.

28/2005

30.06.

W sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy

 

29.

29/2005

30.06.

W sprawie zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

p. Skarbnik Gminy

30.

30/2005

30.06.

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Drzycim.

p. R. Urbański 

31.

31/2005

12.07.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości komunalnych.

Komisja:

1. Grzella

2. Szeligowski

3. Żurek

32.

32/2005

14.07.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Malowanie i remont sali gimnastycznej i korytarza oraz remont kapitalny 3 sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.”

Komisja :

1. Sławomir Moczyński

2. Katarzyna Wróbel

3.Stanisłąw Grzella

33.

33/2005

26.07.

Zmieniające Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

p. Skarbnik Gminy

34.

34/2005

4.08.

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Komisja:

1.G. Sośnicka

2. D. Krzyżelewska

3. M. Adamczyk

4. T. Skałdanowska

5. B. Podgórska

35.

35/2005

4.08.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadbudowę budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu.”

 

Komisja:

1. Grzella

2. Wróbel

3. Szel;igowski

36.

36/2005

22.08.

 

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadbudowę budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu.”

Komisja :

1. Grzella

2. Wróbel

3. Szeligowski

37.

37/2005

22.08.

W sprawie organizacji, funkcjonowania i powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Drzycim oraz wyposażenia całodobowego Gminnego Punktu Kontaktowego

p. Roman Urbański

 

38.

38/2005

24.08.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych w Szkole Podstawowej w Sierosławiu oraz w Publicznym Gimnazjum w Gródku.”

Komisja:

1. Riesop

2. Wróbel

3. Szczepańska

39.

39/2005

29. 08.

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

p. Skarbnik Gminy

40.

40/2005

29.08.

Zmieniające Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

 p. Skarbnik Gminy

41.

41/2005

1.09.

W sprawie powołania odwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołano 4 obwodowe komisje wyborcze

42.

42/2005

15.09.

W sprawie powołania odwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołano 4 obwodowe komisje wyborcze

43.

43/2005

22.09.

 

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości komunalnej.

Komisja:

Grzella

Szeligowski

Żurek

44.

44/2005

23.09.

 

Zmieniające Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

 p. Skarbnik Gminy

45.

45/2005

26.09.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup koparko-spycharki po remoncie.”

Komisja:

Grzella

Wróbel

Szeligowski

46.

46/2005

30.09.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej w Drzycimiu ulica Kwiatowa.”

Komisja:

Grzella

Wróbel

Szeligowski

47.

 47/2005

30.09.

W sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2006 rok.

 p. Skarbnik Gminy

48.

48/2005

30.09.

W sprawie zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu gminy.

p. Skarbnik Gminy 

49.

49/2005

7.10.

Zmieniające Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

p. Skarbnik Gminy 

50.

50/2005

11.10.

W sprawie przyznania nauczycielom nagrody organu prowadzącego

p. S. Majewska 

51.

51/2005

11.10.

W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu

 p. B. Żurek

52.

52/2005

20.10.

Zmieniające Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

p. Skarbnik Gminy 

53.

53/2005

8.11.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości komunalnych

Komisja:

Grzella

Zielińska

Żurek

54.

54/2005

15.11.

W sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2006 rok.

 

55.

55/2005

15.11.

W sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na Opracowanie Koncepcji  sposobu odprowadzania ścieków komunalnych z miejscowości Jastrzębie oraz ulic: Kościelnej, Podgórnej i Szkolnej w Drzycimiu do istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzycimiu.

Komisja :

 1. Sołtysiak

2. Wróbel

3. Grzella

56.

56/2005

17.11.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę węgla i miału węglowego dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r.”

Komisja:

1. Grzella

2. Wróbel

3. Szeligowski

57.

57/2005

17.11.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Komisja:

Grzella

Wróbel

Szeligowski

58.

58/2005

18.11.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego i etyliny Pb95 w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Komisja:

Majewska

Wróbel

Urbański

59.

59/2005

21.11.

Zmieniające Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

p. Skarbnik Gminy 

60.

60/2005

21.11.

W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

p. B. Żurek 

61.

61/2005

24.11.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu.”

Komisja:

Grzella

Wróbel

Szeligowski

62.

62/2005

24.11.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy

p. R. Urbański 

63.

63/2005

25.11.

W sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli placówek handlowych.

 p. J. Szczepańska

64.

64/2005

30.11.

Zmieniające Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

 

65.

65/2005

7.12.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31grudnia 2006 roku.”

Komisja:

Grzella

Wróbel

Szeligowski

66.

66/2005

7.12.

W sprawie przekazania mienia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

p. B. Żurek 

67.

67/2005

13.12.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego i etyliny Pb95 w okresie od 9 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku.

Komisja:

Majewska

Wróbel

Urbański

68.

68/2005

20.12.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę węgla kostki i miału węglowego dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 9 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Komisja:

1. Grzella

2. Wróbel

3. Szeligowski

69.

69/2005

20.12.

Zmieniające Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

p. Skarbnik Gminy 

70.

70/2005

20.12.

W sprawie ustalenia cen energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych.

 

71.

71/2005

30.12.

Wprowadzenie zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

p. Skarbnik Gminy 

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. obsługi Rady Bożena Szajerka (25 stycznia 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (25 stycznia 2006, 08:53:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2048