Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy wydanych w 2004 roku

 

REJESTR

ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY DRZYCIM

 

2004 ROK

 

 

Lp.

Numer

data

T r e ś ć

wykonawca

1.

1/2004

15.01

W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

 

2.

2/2004

5.02.

 

W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierosławiu

 

3.

3/2004

6.02.

W sprawie rozpoczęcia postępowania na wykonanie zadania pn. „Modernizacja dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

 

4.

4/2004

6.02.

W sprawie rozpoczęcia postępowania na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ul. Osiedlowej w Drzycimiu.”

 

5.

5/2004

6.02.

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za godzinę udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Drzycim.

Podinsp. ds. wojskowych. Obrony cywilnej i p.poż.

6.

6/2004

23.02.

W sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ul. Osiedlowej w Drzycimiu.”

Przewodnicząca

Komisji :

Bożena Gaca

7.

7/2004

23.02.

W sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania  Sekretarza Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt.  „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ul. Osiedlowej w Drzycimiu.”

Sekretarz Komisji

Sabina Majewska

8.

8/2004

23.02.

W sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania  Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt.  „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ul. Osiedlowej w Drzycimiu.”

Członek Komisji :

J. Szeligowski

9.

9/2004

23.02.

W sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania  Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt.  „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ul. Osiedlowej w Drzycimiu.”

Członek Komisji 

B. Radzikowska

10.

10/2004

23.02.

W sprawie przeprowadzenia przetargu  i powołania  Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt.  „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ul. Osiedlowej w Drzycimiu.”

Członek Komisji

Stanisław  Grzella

11.

11/2004

23.02.

W sprawie przeprowadzenia przetargu  i powołania   Przewodniczącego Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. „Modernizacja  dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

Przewodniczący  Komisji :

Bożena Gaca

12.

12/2004

23.02

W sprawie przeprowadzenia przetargu  i powołania    Sekretarza Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. „Modernizacja  dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

Sekretarz Komisji

Sabina Majewska

13.

13/2004

23.02

W sprawie przeprowadzenia przetargu  i powołania    Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. „Modernizacja  dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

Członek Komisji

J. Szeligowski

14.

14/2004

23.02.

W sprawie przeprowadzenia przetargu  i powołania    Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. „Modernizacja  dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

Członek Komisji

B. Radzikowska

15.

15/2004

23.02.

W sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania   Przewodniczącego Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. „Modernizacja  dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

Członek Komisji

Stanisław Grzella

 

 

 

16.

16/2004

2.03.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego w jednostkach organizacyjnych gminy Drzycim.

 

17.

17/2004

2.03.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek stanowiących mienie komunalne, położonych w Drzycimiu z przeznaczeniem pod budownictwo indywidualne.

Komisja :

   Bożena Gaca

 Stanisław Grzella

Barbara Żurek

18.

18/2004

5.03.

 Ustalenie  harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok

Skarbnik Gminy

19.

19/2004

Zmieniające Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Skarbnik Gminy

20.

20/2004

 

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Drzycimiu.

 

21.

21/2004 

24.03

 

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Profilowanie dróg  gminnych o nawierzchni gruntowej.”

Komisja :

Stanisław Grzella

Bożena Gaca

Józef Szeligowski

 

22.

22/2004

24.03

W sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Drzycim przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów  wyborczych

 

23.

23/2004

24.03.

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Skarbnik Gminy

24.

24/2004

26.03.

W sprawie rozpoczęcia z klauzulą zawieszającą postępowania na wykonanie zadania pn. „Modernizacja dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

Inspektor ds. zamówień publicznych

 

25.

25/2004

31.03.

W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Sekretarz Gminy

26.

26/2004

8.04.

W sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. „Modernizacja dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

Przewodniczący Komisji :

Bożena Gaca

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

27.

27/2004

8.04

W sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania  Sekretarza Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. „Modernizacja dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

Sekretarz Komisji 

Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno- Społecznego

28.

28/2004

8.04

W sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania  Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. „Modernizacja dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

Członek Komisji

Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy

29.

29/2004

8.04

W sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania  Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt.  „Modernizacja dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

Członek Komisji Józef Szeligowski – podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

30.

30/2004

8.04

W sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania  Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt.  „Modernizacja dróg osiedlowych w Drzycimiu – ul. Dolna, ul. Okrężna.”

Członek Komisji : Stanisław Grzella – podinspektor ds. budownictwa  i inwestycji

31.

31/2004

12.05.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki stanowiącej mienie komunalne, położonej w Drzycimiu, z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.

Komisja :

 Elżbieta  Zielińska

Stanisław Grzella

Barbara Żurek

32.

32/2004

12.05.

W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

 

33.

33/2004

18.05.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ulicy Osiedlowej w Drzycimiu.”

Komisja :

Stanisław  Grzella

Bożena  Gaca

Józef Szeligowski

34.

34/2004

19.05

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Powołane zostały cztery  obwodowe komisje wyborcze

35.

35/2004

24.05

W sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

 

36.

36/2004

25.05

Zmieniające Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

 Skarbnik Gminy

37.

37/2004

4.06.

W sprawie udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnej na okres do 3 lat.

Insp. ds. mienia komunalnego

38.

38/2004

7.06.

Zmieniające Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Skarbnik Gminy

39.

39/2004

28.06

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki stanowiącej mienie komunalne, położonej w Drzycimiu, z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.

Komisja :

Elżbieta  Zielińska

Stanisław  Grzella

Barbara Żurek

40.

40/2004

30.06.

Zmieniające Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Skarbnik Gminy

41.

41/2004

30.06.

Zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków

Skarbnik Gminy

42.

42/2004 30.06.

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Komisja :

Przewodnicząca – Grażyna Sośnicka

Członkowie :

Róża Żelazna

Daniela Krzyżelewska

Bożena Podgórska

Leszek Ciepłuch

44.

44/2004

1.07

W sprawie udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnych na okres do 3 lat.

Wójt Gminy

45.

45/2004

1.07

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu  przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości komunalnej położonej w Biechowie na okres do 3 lat.

Komisja  :

Elżbieta Zielińska

Stanisław  Grzella

Barbara  Żurek

46.

46/2004

8.07

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach procedury Małych Robót na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej – Gimnazjum Publiczne w Gródku.”

Komisja :

Stanisław  Grzella

Bożena Gaca

Sabina Majewska

Obserwator

47.

47/2004

20.07.

W sprawie ustalenia sposobu płatności nabywanej nieruchomości.

Insp. ds. mienia komunalnego

48.

48/2004

23.07.

W sprawie wyrażenia oświadczenia w zakresie wykonania prawa pierwokupu.

Insp. ds. mienia komunalnego

49.

49/2004

27.07.

W sprawie ustalenia wysokości wadium przy organizowaniu publicznych przetargów na sprzedaż komunalnych nieruchomości rolnych.

Insp. ds. mienia komunalnego

50.

50/2004

27.07.

W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości rolnej, będącej przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu.

 Insp. ds. mienia komunalnego

51.

51/2004

27.07.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej  w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości komunalnych.

Komisja :

Elżbieta Zielińska

Stanisław  Grzella

Barbara Żurek

52.

52/2004

3.08.

Zmieniające Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Skarbnik Gminy

53.

53/2004

12.08.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych – w Szkole Podstawowej w Sierosławiu.”

Komisja :

Elżbieta Riesop

Bożena Gaca

Sabina Majewska

54.

54/2004

18.08.

W sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli placówek handlowych.

Zespół kontrolny w składzie :

Iwona Janiak

Anna Cirsan

M. Lewandowski

55.

55/2004

19.08.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach procedury Małych Robót na zadanie: „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej – Gimnazjum Publiczne w Gródku.”

Komisja :

Stanisław Grzella

 Bożena Gaca

Sabina Majewska

 

56.

56/2004

27.08.

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

 Skarbnik Gminy

57.

57/2004

7.09.

Zmieniające Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

 Skarbnik Gminy

58.

58/2004

7.09.

W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości zabudowanej będącej przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu.

Insp. ds. mienia komunalnego

59.

59/2004

17.09.

W sprawie udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnych na okres 3 lat.

 Insp. ds. mienia komunalnego

60.

60/2004

17.09.

W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu.

 Insp. ds. mienia komunalnego

61.

61/2004

20.09.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Gródku.”

Komisja:

E. Riesop

B. Gaca

S. Majewska

62.

62/2004

30.09.

Zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Skarbnik Gminy

63.

63/2004

6.10.

W sprawie przyznania nauczycielom nagrody organu prowadzącego.

Wójt Gminy

64.

64/2004

6.10

W sprawie założeń do budżetu gminy na 2005 rok.

Skarbnik Gminy

65.

65/2004

11.10.

W sprawie ustalenia sposobu płatności nabywanej nieruchomości komunalnej.

Wójt Gminy

66.

66/2004

13.10.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę okien w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.”

Komisja:

ST. Grzella

B. Gaca-Zielińska

J. Szeligowski

67.

67/2004

15.10.

Zmieniające Uchwalę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

 Skarbnik Gminy

68.

68/2004

27.10.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w Drzycimiu.”

Komisja:

G. Sośnicka

B. Gaca –Zielińska

J. Szeligowski

69.

69/2004

8.11.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości komunalnych.

Insp. ds. mienia komunalnego

70.

70/2004

12.11.

Zmieniające Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

 Skarbnik Gminy

71.

71/2004

15.11.

W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005 rok.

Skarbnik Gminy

72.

72/2004

23.11.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę węgla dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.”

Komisja:

St. Grzella

B. Gaca-Zielińska

J. Szeligowski

73.

73/2004

25.11

W sprawie wyrażenia oświadczenia w zakresie wykonania prawa pierwokupu.

Insp. ds. mienia komunalnego

74.

74/2004

25.11.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.”

Komisja:

St. Grzella

B. Gaca-Zielińska

J. Szeligowski

 

75.

75/2004

30.11.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę oleju napędowego i etyliny Pb 95  w okresie od  1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.”

Komisja:

S. Majewska

B. Gaca-Zielińska

R. Urbański

76.

76/2004

30.11.

Zmieniające Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

 Skarbnik Gminy

77.

77/2004

13.12.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych obejmujące: dostawę i rozwiezienie mieszanki piaskowo-solnej, odśnieżanie dróg sprzętem ciężkim, likwidację skutków gołoledzi w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r.”

Komisja:

St. Grzella

B. Gaca-Zielińska

J. Szeligowski

78.

78/2004

15.12.

Zmieniająca Uchwalę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

 Skarbnik Gminy

80.

80/2004

20.12

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego i etyliny Pb95 w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.”

Komisja:

S. Majewska

B.Gaca-Zielińska

R.Urbański

81.

81/2004

27.12.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach procedury Zakupy Krajowe na zadanie :

„Wyposażenie klas zerowych w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.”

Komisja:

S. Moczyński

B.Gaca-Zielińska

S.Majewska

Obserwtor

82.

82/2004

27.12.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach procedury Zakupy Krajowe na zadanie :

„Wyposażenie świetlic w Publicznym Gimnazjum w Gródku i Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu,”

Komisja:

R. Żelazna

B. Gaca-Zielińska

S.  Majewska

Obserwtor

 

83.

83/2004

31.12

Zmieniająca Uchwalę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

 Skarbnik Gminy

84.

84/2004

31.12.

Zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu gminy

Skarbnik Gminy

 

 

metryczka


Wytworzył: Insp. ds. obsługi Rady Bożena Szajerka (25 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (25 sierpnia 2005, 12:25:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1993