Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy wydanych w 2003 roku

ZARZĄZENIA

 

WÓJTA GMINY DRZYCIM

 

2003 ROK

 

 

Lp.

Numer zarzą-dzenia

Data

Treść

Wykonawca

1.

1/2003

7.01.2003

W sprawie powołania Komisji Prze-targowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót i usług awaryjnych na terenie gminy Drzycim w roku 2003 w zakresie: obiektów będących w bezpośrednim zarządzie gminy i obiektów oświatowych.

Komisja:

Grzella

Gaca

Żurek

2.

2/2003

20.01.2003

W sprawie powołania Komisji Prze-targowej do prze-prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu w okresie od 17 lutego 2003 r. do 20 czerwca 2003 r. na trasie Lubocheń – Mały Dólsk – Bedlenki – Dólsk -  Biechowo – Biechówko – Gacki – Drzycim – Jastrzębie  - Krakówek – Dąbrówka.”

Komisja :

Majewska

Gaca

Kempinska

3.

3/2003

6.02.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych w Szkole Podstawowej w Sierosławiu.”

Komisja :

Świerczyńska

Gaca

Kempińska

4.

4/2003

12.02.2003

W sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy

Insp. ds. mienia komunalnego

5.

5/2003

14.02.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność gminy Drzycim, będącej przedmiotem przekazania w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.

Insp. ds. mienia komunalnego

6.

6/2003

14.02.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność gminy Drzycim, będącej przedmiotem przekazania w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Gródku.

Insp. ds. mienia komunalnego

7.

7/2003

3.03.2003

W sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Dąbrówka

Insp. ds. obsługi Rady

8.

8/2003

3.03.2003

W sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

Skarbnik Gminy

9.

9/2003

3.03.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,sporządzenie oceny stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane oraz zakup i założenie książek obiektu budowlanego.”

Komisja :

Grzella

Gaca

Żurek

10.

10/2003

4.03.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont schodów zewnętrznych i pomieszczeń świetlicy Gminnej w Drzycimiu w oparciu o ślepy kosztorys.”

Komisja :

Grzella

Gaca

Żurek

11.

11/2003

6.03.2003

W sprawie ustalenia wysokości wadium przy organizowaniu publicznych przetargów na sprzedaż działek budowlanych, stanowiących własność gminy

Insp. ds. mienia komunalnego

12.

12/2003

11.03.2003

W sprawie ustalenia wysokości wadium  przy organizowaniu przetargów publicznych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy.

Insp. ds. mienia komunalnego

13.

13/2003

12.03.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego

Komisja :

Zielińska

Grzella

Żurek

14.

14/2003

17.03.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej będącej przedmiotem sprzedaży na rzecz Zakładu Energetycznego Bydgoszcz Spółka Akcyjna

Insp. ds. mienia komunalnego

15.

15/2003

18.03.2003

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowych, komunalnych będących przedmiotem sprzedaży.

Insp. ds. mienia komunalnego

16.

16/2003

24.03.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Przebudowę garażu na salę gimnastyczną oraz budowę łącznika w Szkole Podstawowej w Drzycimiu.”

Komisja :

Majewska

Gaca

Grzella

Cirsan

Szeligowski

17.

17/2003

25.03.2003

Zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Skarbnik Gminy

18.

18/2003

26.03.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim – zgodnie z Uchwałą Nr IV/33/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 roku.

Komisja :

Żurek

Gaca

Grzella

 

19.

19/2003

31.03.2003.

Zmieniające Zarządzenie Nr 8/2003 Wójta Gminy Drzycim  z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie opracowania  harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

Skarbnik Gminy

20.

20/2003

14.04.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.”

Komisja :

Grzella

Gaca

Żurek

21.

21/2003

22.04.2003

W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół

Termin konkursu : 26 maja 2003 roku

22.

22/2003

25.04.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.”

Komisja :

Grzella

Gaca

Żurek

23.

23/2003

2.05.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownie ścieków z kolektorami tłocznymi w miejscowościach  Jastrzębie, Krakówek, Wery, Rowienica.

Komisja :

Grzella

Gaca

Żurek

24.

24/2003

12.05.2003

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy

Komisja :

Frankowski

Urbański

Żurek

25.

25/2003

14.05.2003

Zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Skarbnik Gminy

26.

26/2003

19.05.2003

W sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w gminie Drzycim

Powołano 4 obwodowe komisje

Nr 1 w Drzycimiu,

Nr 2 w Sierosławiu

Nr 3 w Biechówku

Nr 4 w Gródku

27.

27/2003

19.05.2003

W sprawie powołania komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół w gminie Drzycim

 

28.

28/2003

21.05.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odnowę:

1/ drogi gminnej Sierosław – Grzybek, km0+000-0+140;

2) ul. Osiedlowej w miejscowości Gródek na powierzchni 2.550m2

Komisja :

Grzella

Gaca

Żurek

29.

29/2003

22.05.2003

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2003 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie powołania komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół w gminie Drzycim.

 

30.

30/2003

29.05.2003

Zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Skarbnik Gminy

31.

31/2003

2.06.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty malarskie w części budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu.”

Komisja :

Grzella

Gaca

Żurek

32.

32/2003

5.06.2003

Zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Skarbnik Gminy

33.

33/2003

12.06.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty pokrywcze dachu budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku.”

Komisja :

Grzella

Gaca

Żurek

34.

34/2003

17.06.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont autobusu AUTOSAN „H9”

 

Komisja :

Majewska

Gaca

Kempińska

35.

35/2003

23.06.2003

W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem sprzedaży.

Insp. ds. mienia komunalnego

36.

36/2003

24.06.2003

W sprawie ustalenia ceny komunalnych nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem sprzedaży.

Insp. ds. mienia komunalnego

37.

37/2003

26.06.2003

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Komisja :

R. Żelazna

D. Łobocki

B Podgórska

D. Krzyżelewska

Przewodnicząca :

G. Sośnicka

38.

38/2003

26.06.2003

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Komisja :

Sł. Moczyński

D. KrzyżeLewska

B. Podgórska

D. Łobocki

Przewodnicząca :

G. Sośnicka

39.

39/2003

26.06.2003

Zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Skarbnik Gminy

40.

40/2003

1.07.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty malarskie części budynku Przedszkola Publicznego w Drzycimiu.”

 

Komisja :

Grzella

Gaca

Żurek

41.

41/2003

1.07.2003

W sprawie podwyższenia  ceny działek budowlanych, stanowiących własność gminy, znajdujących się w terenach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na osiedlu w miejscowości Drzycim i Gródek. ( 6,00 zł. za 1m2 )

Insp. ds. mienia komunalnego

42.

42/2003

14.07.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  przetargu na sprzedaż udziałów we własności nieruchomości gruntowych w Drzycimiu przy ul. Szkolnej 10, stanowiących mienie komunalne.

Komisja :

Zielińska

Gaca

Żurek

43.

43/2003

16.07.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty pokrywcze dachu budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku.”

Komisja :

Grzella

Gaca

Żurek

44.

44/2003

24.07.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach procedury Małych Robót na: „Wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna PCV – w pomieszczeniach klasowych, holach, korytarzach i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Drzycimiu.”

Komisja :

Moczyński

Gaca

Majewska

Kempińska

Grzella

obserwator

45.

45/2003

7.08.2003

Zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 Skarbnik Gminy

46.

46/2003

22.08.2003

W sprawie udostępnienia do dzierżawy na okres do 3 lat , w drodze przetargu, nieruchomości komunalnych.

 Insp. ds. mienia komunalnego

47.

47/2003

26.08.2003

W sprawie ustalenia nowego składu  osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drzycimiu.

Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

48.

48/2003

28.08.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych w Szkole Podstawowej w Sierosławiu.”

Komisja :

Krystyna Świerczyńska

Bożena Gaca

Ewa Kempińska

49.

48a/2003

28.08.2003

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

 Skarbnik Gminy

50.

49/2003

8.09.2003

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia pomiaru natężenia ruchu na dogach gminnych:  ul. Dolnej i ul. Okrężnej w miejscowości Drzycim.

Komisja :

Stanisław Grzella

Józef Szeligowski

Chojnacki

 

51.

50/2003

11.09.2003

W sprawie ustalenia instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Drzycimiu.

 

52.

51/2003

19.09.2003

Zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 Skarbnik Gminy

53.

52/2003

19.09.2003

W sprawie powołania zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli placówek handlowych.

I Zespół :

I. Janiak

E. Riesop

M. Lewandowski

II Zespół :

A. Cirsan

L. Rezmer

L. Gorczyca

54.

53/2003

30.09.2003

Zmieniające Zarządzenie Nr 8/2003 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

 Skarbnik Gminy

55.

54/2003

30.09.2003

W sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2004 rok.

 Skarbnik Gminy

56.

55/2003

3.10.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na dzierżawę mienia komunalnego.

Komisja :

Elżbieta Zielińska

Bożena Gaca

Barbara Żurek

 

57.

56/2003

6. 10.2003

W sprawie ustalenia ceny komunalnego lokalu użytkowego, będącego przedmiotem sprzedaży wraz z przynależnym udziałem w gruncie i budynku.

 Insp. ds. mienia komunalnego

58.

57/2003

10.10.2003

W sprawie przyznania nauczycielom nagrody organu prowadzącego.

Wójt Gminy

59.

58/2003

4.11.2003

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w akcji ratowniczej członków jednostek OSP gminy Drzycim.

 Podinspektor ds.  wojskowych, p.poż i obrony cywilnej

60.

59/2003

4.11.2003

W sprawie ustalenia wysokości wadium przy organizowaniu publicznych przetargów na sprzedaż komunalnych nieruchomości lokalowych.

 Insp. ds. mienia komunalnego

61.

60/2003

4.11.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym nr 5 w Krakówku i dzierżawę nieruchomości komunalnych.

Komisja :

Stanisław Grzella

Elżbieta Zielińska

Barbara Żurek

62.

61/2003

12.11.2003

Zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 Skarbnik Gminy

63.

62/2003

19.11.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„ Dostawę węgla w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. dla jednostek organizacyjnych Gminy Drzycim.”

Komisja :

Sabina Majewska

Bożena Gaca

Stanisław Grzella

64.

63/2003

20.11.2002

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„ Dostawę oleju opałowego w okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. ”

Komisja :

Stanisław Grzella

Bożena Gaca

Józef Szeligowski

65.

64/2003

24.11.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„ Zimowe utrzymanie dróg gminnych obejmujące: dostawę i rozwiezienie mieszanki piaskowo-solnej, odśnieżanie dróg sprzętem ciężkim, likwidacja gołoledzi.

Komisja :

Stanisław Grzella

Bożena Gaca

Józef Szeligowski

 

66.

65/2003

24.11.2003

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Podinspektor ds.  wojskowych, p.poż i obrony cywilnej

67.

66/2003

25.11.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„ Wykonanie robót i usług awaryjnych na terenie gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. w zakresie dróg gminnych i urządzeń w pasach dróg gminnych.”

 

Komisja :

Stanisław Grzella

Bożena Gaca

Józef Szeligowski

 

68.

67/2003

26.11.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie przewodów wentylacyjnych i dymowych w budynku mieszkalnym nr 42 b w miejscowości Jastrzębie.”

Komisja :

Grzella

Gaca

Szeligowski

 

 

69.

68/2003

26.11.2003

W sprawie ustalenia stawek odpłatności za okazjonalny wynajem świetlic na terenie gminy Drzycim

Zarządzenie przekazane zostało wszystkim sołtysom z terenu gminy w dniu 28 11.2003 r. - do wiadomości i stosowania

70.

69/2003

28.11.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę paliw U95, Pb95, ON dla autobusów szkolnych i samochodów strażackich w okresie od 1 stycznia 2004 r.  do 31 grudnia 2004 r.

Komisja :

Majewska

Gaca

Urbański

71.

70/2003

9.12.2003

Zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 Skarbnik Gminy

72.

71/2003

12.12.2003

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Utrzymanie czystości oraz sprawności użytkowej ulic i placów w miejscowościach Drzycim i Gródek.”

Komisja:

1. Grzella

2. Gaca

3. Szeligowski

 

 

 

 

 

73.

72/2003

15.12.2003

W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2004 rok.

Skarbnik Gminy

74.

73/2003

17.12.2003

Zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 Skarbnik Gminy

75.

74/2003

18.12.2003

W sprawie ustalenia cen energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych

 

76.

75/2003

29.12.2003

W sprawie podwyższenia wartości komunalnych lokali mieszkalnych

 Insp. ds. mienia komunalnego

77.

76/2003

29.12.2003

Zmieniające Zarządzenie Nr 71/2003 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na  „Utrzymanie czystości oraz sprawności użytkowej ulic i placów w miejscowościach Drzycim i Gródek.”

 

78

77/2003

29.12.2003

Zmieniające Zarządzenie Nr 8/2003 Wójta Gminy Drzycim  z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie opracowania  harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

Skarbnik Gminy

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (25 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (25 sierpnia 2005, 09:55:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2255