Rejestr zarządzeń wydanych w 2008 roku przez Wójta Gminy Drzycim

 
2008 ROK
1.
  1/2008
  2 stycznia
W sprawie wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Jastrzębie
 
2.
  2/2008
  2 stycznia
W sprawie ustalenia cen energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych
 
3.
  3/2008
14 stycznia
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za godzinę udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek OSP gminy Drzycim.
 
4.
  4/2008
24 stycznia
W sprawie udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnych na okres do 3 lat
 
5.
  5/2008
18 lutego
W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości będącej przedmiotem I przetargu nieograniczonego
 
6.
  6/2008
22 lutego
W sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu gminy Drzycim w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 
7.
  7/2008
  7 marca
W sprawie ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego
 
8.
  8/ 2008
10 marca
W sprawie ustalenia składu u zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
 
9.
  9/2008
13 marca
W sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Drzycimiu
 
10.
10/2008
14 marca
W sprawie ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego
 
11.
11/2008
17 marca
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż  mienia komunalnego
 
12.
12/2008
17 marca
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim - Jastrzębie.”
 
13.
13/2008
17 marca
 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
 
14.
14/2008
19 marca
W sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
 
15.
15/2008
26 marca
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę mienia komunalnego
 
16.
16/2008
10 kwietnia
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego
 
17.
17/2008
21 kwietnia
W sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 1/2008 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2008 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drzycim
 
18.
18/2008
29 kwietnia
W sprawie ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego  
19.
19/2008
29 kwietnia
W sprawie wyrażenia oświadczenia w zakresie wykonania prawa pierwokupu
 
20.
20/2008
   2 maja
W sprawie ogłoszenia naboru wniosków, wzoru wniosku oraz załączników do wniosku o wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie
 
21.
21/2008
   9 maja
W sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w Drzycimiu przy ul. Dworcowej 20/1
 
22.
22/2008
   9 maja
W sprawie ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego
 
23.
23/2008
12 maja
W sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia wniosków w celu udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego, złożonych w wyniku ogłoszenia naboru wniosków z dnia 2 maja 2008 r.
 
24.
24/2008
14 maja
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego
 
24a.
24a/2008
15 maja
Zmieniające Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
26.
25/2008
16 maja
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie mienia gminy Drzycim.”
 
27.
26/2008
16 maja
W sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie mienia gminy Drzycim.”
 
28.
27/2008
19 maja
W sprawie ustalenia wysokości dotacji w celu udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
 
29.
28/2008
19 maja
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę mienia komunalnego
 
30.
29/2008
21 maja
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia  publicznego na „Termorenowację budynku przedszkola w Drzycimiu.”
 
31.
30/2008
27 maja
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za godzinę udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek OSP gminy Drzycim.
 
32.
31/2008
   3 czerwca
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego
 
33.
32/2008
13 czerwca
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w likwidowanej jednostce organizacyjnej Biblioteka Gminna w Drzycimiu i w Gminnym Centrum Informacji
 
34.
33/2008
13 czerwca
W sprawie dokonania wpisu do rejestru i określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
 
35.
34/2008
17 czerwca
W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości będącej przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego
 
36.
35/2008
23 czerwca
W sprawie ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży
 
37.
36/2008
30 czerwca
W sprawie powołania Kierownika Biblioteki Publicznej w Drzycimiu
 
38.
37/2008
30 czerwca
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Drzycimiu
 
39.
38/2008
30 czerwca
Zmieniające Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
40.
39/2008
   7 lipca
W sprawie wyborów sołtysa sołectwa Gródek
 
41.
40/2008
   8 lipca
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
42.
41/2008
10 lipca
W sprawie dokonania wpisu do rejestru i określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności Świetlicy Gminnej w Drzycimiu
 
43.
42/2008
14 lipca
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego.
 
44.
43/2008
21 lipca
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego
 
45.
44/2008
21 lipca
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych  związanych z realizacją zadań gminy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
 
46.
45/2008
25 lipca
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie elewacji z dociepleniem południowej ściany skrzydła budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu.”
 
47.
46/2008
29 lipca
W sprawie udzielenia poręczenia
 
48.
47/2008
29 lipca
W sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
49.
48/2008
30 lipca
W sprawie odpłatności za Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu
 
50.
49/2008
30 lipca
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu  Gminy Drzycim
 
51.
50/2008
1 sierpnia
W sprawie obniżenia ceny wywoławczej komunalnych nieruchomości będących przedmiotem II przetargu ustnego nieograniczonego
 
52.
51/2008
8 sierpnia
W sprawie udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnych na okres do 3 lat.
 
53.
52/2008
13 sierpnia
W sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.”
 
54.
53/2008
29 sierpnia
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” – wykonanie płyty głównej boiska  + instalacja sanitarna zewnętrzna
 
55.
54/2008
29 sierpnia
W sprawie określenia wysokości dodatku wiejskiego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
 
56.
55/2008
29 sierpnia
W prawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku
 
57.
56/2008
29 sierpnia
W sprawie powołania dyrektora Świetlicy Gminnej w Drzycimiu
 
58.
57/2008
29 sierpnia
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w likwidowanej jednostce organizacyjnej – Świetlica Gminna w Drzycimiu.
 
59.
58/2008
1 września
W sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli placówek handlowych
 
60.
59/2008
8 września
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego
 
61.
60/2008
8 września
Zmieniające Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
62.
61/2008
12 września
W sprawie wyrażenia oświadczenia w zakresie wykonania prawa pierwokupu
 
63.
62/2008
15 września
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego
 
64.
63/2008
24 września
W sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dla odbiorców ciepła w budynku komunalnym w Drzycimiu przy ul. Młyńskiej 10.
 
65.
64/2008
30 września
W sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2009 rok.
 
66.
65/2008
1 października
W sprawie wzoru sprawozdania oraz załączników do sprawozdania z realizacji dotacji na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Drzycim.
 
67.
66/2008
3 października
W sprawie aktualizacji ceny nieruchomości stanowiących własność gminy Drzycim przekazanych w użytkowanie wieczyste.
 
68.
67/2008
6 października
W sprawie przyznania nauczycielom nagrody organu prowadzącego.
 
69.
68/2008
6 października
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę mienia komunalnego.
 
70.
69/2008
14 października
W sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic na terenie gminy
 
71.
70/2008
15 października
Zmieniające Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
72.
71/2008
21 października
W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości będącej przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego
 
73.
72/2008
21 października
W sprawie udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnej na okres do 3 lat
 
74.
73/2008
21 października
W sprawie ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej
 
75.
74/2008
21 października
W sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
 
76.
75/2008
21 października
W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego
 
77.
76/2008
4 listopada
Zmieniające Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
78.
77/2008
14 listopada
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego
 
79.
78/2008
14 listopada
W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2009 rok
 
80.
79/2008
17 listopada
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
 
81.
80/2008
17 listopada
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju  napędowego i etyliny Pb95 dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
 
82.
81/2008
17 listopada
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę  węgla kostki i miału węglowego  dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
 
83.
82/2008
24 listopada
W sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych na terenie gminy Drzycim.
 
84.
83/2008
5 grudnia
Zmieniające Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
85.
84/2008
30 grudnia
Zmieniające Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
 
86.
85/2008
30 grudnia
W sprawie ustalenia cen energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych
 
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (21 stycznia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (21 stycznia 2009, 08:54:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1663