Rejestr Zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy w 2007 roku

2007 r.
 
  
1.
1/2007
3 stycznia
W sprawie wyborów do organów mieszkańców sołectw na terenie gminy Drzycim
  
2.
2/2007
3 stycznia
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu  za 1 godzinę  udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek OSP  Gminy Drzycim
 
3.
3/2007
17 stycznia
W sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  
4.
4/2007
22 stycznia
W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości będącej przedmiotem II przetargu
  
5.
5/2007
31 stycznia
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termorenowację części budynku Szkoły Podstawowej w ZPO w Drzycimiu – II etap.”
Komisja:
Moczyński
Wróbel
Grzella
 
6.
6/2007
31 stycznia
W sprawie ustalenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Drzycim.
  
7.
7/2007
8 lutego
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia Przetargu na dzierżawę nieruchomości komunalnych.
Komisja:
Grzella
Zielińska
Żurek
 
8.
8/2007
8 lutego
W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja:
E. Babińska
M.  Wasilewicz
J. Szczepańska
M. Gwizdała
M. Czuryło
P. Gliński
 
9.
9/2007
16 lutego
W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości będącej przedmiotem I przetargu
 
10.
10/2007
26 lutego
W sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnej
Komisja:
S.Grzella
E. Zielińska
B. Żurek
 
11.
11/2007
1 marca
W sprawie ustalenia stawek za wynajem pojazdów stanowiących mienie Gminy Drzycim
  
12.
12/2007
20 marca
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnej
Komisja:
S.Grzella
E. Zielińska
B. Żurek
 
13.
13/2007
20 marca
W sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
  
14.
14/2007
30 marca
W sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej  sołectwa Krakówek.
 
15.
15/2007
18 kwietnia
W sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu
  
16.
16/2007
20 kwietnia
W sprawie przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
  
17.
17/2007
26 kwietnia
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
 
18.
18/2007
26 kwietnia
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. 
 
19.
19/2007
30 kwietnia
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości komunalnej na okres do 3 lat.
Komisja:
S.Grzella
E. Zielińska
B. Żurek
 
20.
20/2007
30 kwietnia
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Drzycim.
  
21.
21/2007
9 maja
W sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic na terenie gminy Drzycim.
  
22.
22/2007
18 maja
W sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora w placówkach oświatowych Gminy Drzycim.
 
23.
23/2007
21 maja
W sprawie powołania zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli placówek handlowych.
I. Zespół:
1. M. Wasilewicz
2. M. Czuryło
3. Ks. P. Gliński
II Zespół
1. E. Babińska
2. J. Szczepańska
3. M. Gwizdała
 
24.
24/2007
21 maja
Zmieniające Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
  
25.
25/2007
24 maja
W sprawie udostępnienia do dzierżawy komunalnego lokalu użytkowego na okres do 3 lat.
  
26.
26/2007
24 maja
W sprawie zmiany regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy.
  
27.
27/2007
8 czerwca
W sprawie ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego.
 
28.
28/2007
15 czerwca
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
  
29.
29/2007
2 lipca
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
 
30.
29a/2007
3 lipca   w sprawie wniesienia skargo na rozstrzygnięcie nadzorcze
  
31.
30/2007
13 lipca
W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników i jednolitego stroju do szkół na terenie gminy
  
32.
31/2007
13 lipca
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych
Komisja:
1.J. Szeligowski
2. E. Zielińska
3. B. Żurek
 
33.
32/2007
19 lipca
W sprawie udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnej na okres do 3 lat
  
34.
33/2007
19 lipca
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę komunalnego lokalu użytkowego
  
35.
34/2007
26 lipca
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania do udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa studni głębinowej w Drzycimiu.”
  Komisja 1. M. Majewska, 2. K.Wróbel, 3. J. Szeligowski
36.
35/2007
31 lipca
Zmieniające Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. 
 
37.
36/2007
31 lipca
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Drzycim
  
38.
37/2007
31 lipca
W sprawie ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem I i II przetargu ustnego nieograniczonego
 
39.
38/2007
27 sierpnia
Zmieniające Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
  
40.
39/2007
27 sierpnia
W sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
  
41.
40/2007
31 sierpnia
W sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.
  
42.
41/2007
14 września
W sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2008 rok.
  
43.
42/2007
18 września
Zmieniające Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
  
44.
43/2007
18 września
W sprawie ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem  II i III przetargu ustnego nieograniczonego
  
45.
44/2007
24 września
W sprawie udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnej na okres do 3 lat.
  
46.
45/2007
24 września
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę mienia komunalnego
Komisja:
1.J. Szeligowski
2. E. Zielińska
3. B. Żurek
 
47.
46/2007
26 września
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
  
48.
47/2007
2 października
W sprawie przyznania nauczycielom nagrody organu prowadzącego
 
49.
48/2007
4 października
W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Drzycimiu
  
50.
49/2007
8 października
W sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Drzycimiu powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
 
51.
50/2007
18 października
Zmieniające Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
 
52.
51/2007
22 października
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia komunalnego
Komisja:
1.J. Szeligowski
2. E. Zielińska
3. B. Żurek
 
53.
52/2007
30 października
W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Drzycim
  
54.
53/2007
12 listopada
Zmieniające Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
  
55.
54/2007
13 listopada
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektów statutów sołectw Drzycim i Jastrzębie.
  
56.
55/2007
15 listopada
W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok.
  
57.
56/2007
19 listopada
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy Drzycim
  
58.
57/2007
21 listopada
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę węgla kostki i miału węglowego dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.”
Komisja  M. Majewska K. Wróbel J. Szeligowski
 
59.
58/2007
23 listopada
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego  dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.”
Komisja
1. R. Urbański
2.K. Wróbel
3. J. Szeligowski
 
60.
59/2007
27 listopada
Zmieniające Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
  
61.
60/2007
27 listopada
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę mienia komunalnego
Komisja:
1.J. Szeligowski
2. E. Zielińska
3. B. Żurek
 
62.
61/2007
29 listopada
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego i etyliny Pb95 dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.”
Komisja: S. Majewska   K. Wróbel   R. Urbański  
 
63.
62/2007
7 grudnia
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę węgla kostki i miału węglowego dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 10 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.”
Komisja   1. S. Majewska 2.K. Wróbel3. J. Szeligowski 
64.
63/2007
12 grudnia
Zmieniające Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
 
65.
64/2007
27 grudnia
Zmieniające Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (4 stycznia 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (4 stycznia 2008, 08:17:22)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (4 stycznia 2008, 08:48:16)
Zmieniono: usunięcie błędu w dacie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2128