Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim-Gródek15.04.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim-Gródek

15.04.2022

Drzycim, dnia 15.04.2022 r.

RIRG.6733.1.ZOW.2022
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam
 
na wniosek z dnia 16 marca 2022 r. złożonego przez Wójta Gminy Drzycim, Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.
zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej z przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz budowy tłoczni ścieków z ich zasilaniem energetycznym na terenie działek nr  1, 2, 2, 2, 1/1, 1/1, 1/3, ¼, 3, 3/1, 3/2, 3/2, 4, 4/1, 4/2, 5, 5, 6, 7/1, 7/4, 7/5, 7/43, 8, 9/48, 12, 16, 20/3, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47/, 47, 48/1, 48/2, 49, 50/1, 50/2, 52, 53/3, 54/1, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 57/4, 58/1, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 65/14, 65/16, 65/17, 74, 75/4, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 76/1, 76/2, 77/3, 82, 93/1, 83/2, 84/3, 84/4, 96/1, 96/2, 98, 99, 100, 101/1, 101/3, 101/6, 101/7, 101/8, 13/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 104/2, 104/3,1, 105, 106, 107, 110, 141, 193/1, 213, 247/1, 247/2, 269, 273 - jedn. ewid. Drzycim, ob. ewid. Gródek, 139/4, 141/7, 145/5, 145/5, 145/6, 145/10, 146, 147, 148, 149/2, 149/3, 150/3, 150/3, 150/4, 153/1, 268/1, 271 - jedn. ewid. Drzycim, ob. ewid. Drzycim.

Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego i zawiadamia się strony poprzez publiczne obwieszczenie, które zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Drzycim http://bip.drzycim.pl/?app=aktualnosci

Zgodnie z art. 10 KPA informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w Urzędzie Gminy Drzycim z siedzibą 86-140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 5 - Krzysztof Nowiński.

Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.

Plik do pobrania:
obwieszczenie (487kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (15 kwietnia 2022)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (15 kwietnia 2022, 11:58:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48