Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gródku o odział przedszkolny07.02.2022

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gródku o odział przedszkolny

07.02.2022

Drzycim, dnia 07.02.2022 r.
                                                           
RIRG.6733.9.ZOZ.2021/2022
                  
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie z art. 7 i 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 

z a w i a d a m i a m

o możliwości zapoznania się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszenia z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 22 grudnia 2022 r. złożonego przez Pana Mariana Krywald, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Gródku o oddział przedszkolny, na terenie działki nr 18/1, obręb Gródek, gmina Drzycim.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Drzycim, 86 - 140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem (52) 33-17-079 wew. 24 p. Krzysztof Nowiński
W przypadku nie skorzystania przez strony niniejszego postępowania administracyjnego z tej możliwości zostanie wydana decyzja w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy.
 
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone. 

Plik do pobrania:
obwieszczenie (1086kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (7 lutego 2022)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (7 lutego 2022, 11:00:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44