Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa ujęcia wody wraz infrastrukturą towarzyszącą03.12.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa ujęcia wody wraz infrastrukturą towarzyszącą

03.12.2019

Drzycim, dnia 03.12.2019 r.
RIRG.6733.14.ZOW.2019
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
zawiadamiam
na wniosek z dnia 08.11.2019 r. złożonego przez Pana Mariana Krywalda, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim
    
zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ujęcia wody wraz infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr 394/3 położonej w miejscowości Drzycim, obręb Drzycim, gmina Drzycim
Zgodnie z art. 10 KPA informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w Urzędzie Gminy Drzycim z siedzibą 86-140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 6 - Krzysztof Nowiński.
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone. 

Plik do pobrania:
1. obwieszczenie (168kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (3 grudnia 2019)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (3 grudnia 2019, 09:22:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44