Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 19 kwietnia 2006 r.

P R O T O K Ó Ł  nr 2/2006

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

 

odbytego w dniu  19 kwietnia 2006 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej tej   do godz.  15- tej ).  

    W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Nieobecny - p. Jacek Gawrych.

Posiedzeniu przewodniczył: p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby :

1.    Józef Gawrych – Wójt Gminy,

2.    Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

3.    Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy.

zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

    Porządek posiedzenia :

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.     Opinia do materiałów na XXVI sesję Rady Gminy:

      a) do sprawozdnia z wykonania budżetu gminy za 2005 rok,

b) do projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim,

c) do zmian w uchwale budżetowej,

d) do proponowanych

Ad. 1.

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek ( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu ).

Ad. 2.

         Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. a)

 

       Wprowadzenia do tematu dokonała p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy podkreślając, że wszyscy obecni otrzymali materiały do tematu i z pewnością zapoznali się z nimi. Zapewniła, że wyjaści wszelkie wątpliwości i odpowie za pytania.

Przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek – czy Regionalna Izba Obrachunkowa dokonała już oceny wykonania naszego budżetu?

Skarbnik Gminy – tak, opinia Składu Orzekającego już jest. Jest pozytywna i pozwolę sobie ją odczytać ( po tej wypowiedzi członkowie Komisji zostali zapoznani z treścią uchwały wydanej przez Skłąd Orzekający RIO w Bydgoszczy ).

Radny p. Edmund Szymczak – trzeba przyznać, że budżet ubiegłoroczny dobrze wygląda pod względem procentowego wykonania.

Radny p. Michał Gwizdała – sześć tysięcy na Izbę Rolniczą  to sporo pieniędzy, a my jako gmina nic z tego nie mamy.

Radny p. Roman Piotrowski ( członek Izby Rolniczej ) – jest to roczna składka. My jako członkowie Izby w różnych sprawach wnioskujemy, a czy sprawy zostaną załatwione to już inny problem.      

          Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2005 rok                          ( załącznik  nr 2 do proitokołu ) zostało zaopiniowane pozytywnie.           

Ad. 3. b)

         Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy przedstawiła, w imieniu  Przewodniczącego rady Gminy p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy.   Podkreśliła że: „Corocznie Rada uchwalała wzrost wynagrodzenia o minimum. Teraz  Przewodniczący Rady postanowił od tej zasady odejść i zaproponować nieco wyższy wzrost wynagrodzenia tj. o 470,- złotych brutto. Wójt nie otrzymuje żadnych nagród, został też pozbawiony ustawowo trzynastej pensji, zatem zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy, propozycja jest właściwa. Rada może się do tej propozycji przychylic, bądź nie.”          

        Zapytań i uwag nie wniesiono.

        Przedstawiony projekt, stanowiący załącznik nr 3 do protokołu, uzyskał pozytywną opinię Komisji.

      Ad. 3. c)

                  Wójt: „ Budżet gminy, który Rada uchwaliła w miesiącu lutym br. opracowany został jesienią ubiegłego roku. W tym też czasie nastąpiły zmiany w ustawie o finansach publicznych – tj. 26 listopada 1998 r. Zmian w uchwale dotyczącej budżetu gminy na 2006 rok należy dokonać w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Uzupełniono ją o nowowprowadzone zapisy w art. 184 ust.1 tej ustawy, dotyczące treści uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie gminy, które uchwaliły budżety w miarę wcześnie, muszą je poprawiać, tak jak my. Zmiany są w zasadzie opisowe, wyjaśniające.”

            Za zmianą w uchwale budżetowej opowiedzieli się wszyscy członkowie Komisji.  Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.           

Ad. 3. d)

            Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2006 rok, w imieniu Wójta Gminy przedstawiła p. Skarbnik Gminy;  „Pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwiększono plan dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na  następujące  zadania: zlecone z zakresu administracji rządowej – 1000 zł., wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych –  180 000 zł., opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 700 zł., wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 18 300 zł., dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 10 240 zł. Na podstawie pism, które otrzymaliśmy z  Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Bydgoszczy wprowadzono do budżetu plan dotacji i wydatków przeznaczonych na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej: z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 90 zł., z wyborów do Sejmu i Senatu RP -100 zł. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19 516 zł. Środki te po stronie wydatków planuje się przeznaczyć na instalację systemu monitoringu w - 15 000zł. i remonty – 4516 zł. w Publicznym Gimnazjum w Gródku. Zwiększono plan dochodów własnych z następujących tytułów: zwrotu nadpłaty za okres 2001 – 2004 wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56 953 zł., wpłat za podłączenie się do istniejących sieci wodociągowych – 3 000 zł., darowizny na rzecz gminy – 2 000 zł. W związku z zakończeniem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych i nadwyżkami środków na ich realizację zmniejszono planowane wydatki na ich realizację, i tak: zakup autobusu 205 000 zł., adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gródku – 20 000 zł. Środki te, w łącznej kwocie 225 000 zł. oraz ze zwiększenia planu dochodów własnych w kwocie 61 953 zł. proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań: remonty i utrzymanie dróg gminnych – 160 000 zł., nadbudowę budynku Urzędu Gminy –  10 000 zł., zakup energii elektrycznej do pomieszczeń garażowych OSP Gródek -3 000zł., realizację przez Gminną Przychodnię w Drzycimiu programu profilaktycznego szczepień – 2 345 zł., koszty utrzymania nowo powstałej świetlicy wiejskiej w Gródku – 15 000 zł., zakup lady chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Sierosławiu – 5 000 zł., budowa sieci wodociągowej Drzycim – Jastrzębie – 77 075 zł., koszty wynagrodzeń i pochodnych Wójta Gminy, po ewentualnej podwyżce 6 760 zł., dofinansowanie kosztów kształcenia poniesionych z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników – mieszkańców gminy Drzycim, w celu przygotowania zawodowego - 7 773 zł.  Zaproponowano  przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na sumę 73 729 zł.:  w celu zabezpieczenia środków na świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; przeniesiono kwotę 15 528 zł. zmniejszając plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań własnych, w związku z zatrudnieniem 15 osób na robotach publicznych dokonano przeniesienia między działami kwoty 56 966 zł. planowanej na dofinansowanie tego zadania w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa na koszty ich zatrudnienia : przy pracach melioracyjnych 32 690 zł., w ramach programu " Bezpieczna droga " przy oczyszczaniu pasa drogowego, wycince krzaków i odrostów drzew, drobnych pracach porządkowych – 24 276 zł., zabezpieczono środki na opłacenie / umowa-zlecenie/ kosztów szkolenia BHP pracowników Publicznego Gimnazjum w Gródku – 600 zł., przeniesiono na kwotę 635 zł. między paragrafami planowane wydatki rzeczowe związane z ustalaniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.”

           Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2006 rok zostały zaopiniowane pozytywnie.

          Załączniki:

          1. Lista obecności członków Komisji.

          2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

          3. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.

    4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2006 rok ( uchwaloną w miesiącu lutym br. ).

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji

 

                                                                                           Zygmunt Wycinek

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006, 12:25:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1113