Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r.

    P R O T O K Ó Ł nr 2/2006

 

Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI

ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu 10 kwietnia 2006 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do godz. 15-tej ).

 

Członkowie Komisji obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

      Nieobecny - p. Jacek Gawrych.

Spoza Komisji w  posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :

1. Wójt Gminy – Józef Gawrych

2. Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

Posiedzeniu przewodniczył:  p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia :   

      1. Opinia do materiałów na XXVI sesję Rady Gminy:

      a) do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok,

b) do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Drzycim,

c) do projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży komunalnych nieruchomości lokalowych,

d) do projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży komunalnych nieruchomości rolnych,

e) do projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu, z przeznaczeniem na drogę dojazdową,

f) do projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnych stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych, będących w zarządzie Kuratorium Oświaty,

g) do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drzycim,

h) do projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

 

i) do projektu uchwały w sprawie regulaminu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków ( w tym, do projektu uchwały w sprawie uchylenia regulaminu uchwalonego w m-cu lutym ).

 

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1. a)

Radny p. Edmund Szymczak – czy Spółka Komunalna jest już  zlikwidowana?

Wójt -  nie.

Radny p. Edmund Szymczak – czy jest możliwe odzyskanie wkładu?

Wójt – część odzyskamy, przynajmniej spodziewamy się odzyskać.

Skarbnik Gminy – p. Radzikowska wyjaśniła temat spłat pożyczek zaciągniętych na zakup samochodów strażackich.

        Więcej pytań do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, nie było ( załącznik nr 2 do protokołu ). W wyniku głosowania sprawozdanie uzyskało opinię pozytywną.

Ad. 1. b)

         Wójt – projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu naszej gminy podyktowany jest w zasadzie koniecznością. Wpływają do Urzędu Gminy, do mnie wnioski o przydział mieszkań. Mieszkań wolnych nie posiadamy, ale w najbliższym czasie dwa się zwolnią. Mam na myśli dom lekarza, bo pani Prus odchodzi z naszego terenu i kolejne mieszkanie po p. Grabowskim, jeżeli dojdzie do eksmisji mieszkającego tam syna, który nie płaci czynszu. Mieszkania te są nam potrzebne w celu pozyskania lekarzy do Gminnej Przychodni. Co możemy zaoferować, jak nie mieszkanie. Mało tego, w zasadzie nie posiadamy lekarza weterynarii. Nikt z miasta nie przyjdzie na wieś, jak nie będzie miał gdzie mieszkać. Stąd moja propozycja, aby mieszkań nie zasiedliły osoby przypadkowe.

Projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną. Ponadto Komisja zawnioskowała o pozyskanie na teren gminy lekarza weterynarii.

Ad. 1. c)

         Wójt - gmina jest właścicielem dwóch lokali użytkowych, które znajdują się w budynku dawnej szkoły w Biechówku. Obecnie jest tam świetlica środowiskowa i sala internetowa. Są to stosunkowo duże lokale, jeden o powierzchni 51,5 m2  i drugi 71,2 m2.  Rzeczoznawca majątkowy dokonał analizy tych pomieszczeń i orzekł, że mogą być swobodnie przystosowane na dwa mieszkania do nabycia w drodze przetargu. Świetlicę oraz pracownię internetową, które znajdują się w starej części budynku przeniesiemy do nowej części.

          Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Ad. 1. d)

      Wójt - komunalne nieruchomości rolne, wyszczególnione w projekcie uchwały położone są w trzech wsiach: w Biechowie, w Biechówku i w Sierosławiu. Do chwili obecnej wydzierżawiane są w drodze przetargu rolnikom na okres do 3 lat. Z uwagi na zainteresowanie rolników ich kupnem Rada Gminy musi w pierwszej kolejności udostępnić je do sprzedaży a następnie mogą być zbyte, niekoniecznie wnioskującym rolnikom, bo w drodze przetargu.

            Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 1. e)

           Wójt - część działki nr 264/4, położona w Drzycimiu,  która jest własnością państwa Jankowskich, stanowi od niepamiętnych czasów i obecnie przejazd do jednej posesji i przyległych gruntów.  Dobrze stało się, że właściciele tej części działki chcą ją zbyć na rzecz gminy w celu utworzenia rzeczywistej drogi dojazdowej do ich sąsiadów. W takich sytuacjach staramy się mieszkańcom pomagać.

             Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. 1. f)

         Wójt: - projekt kolejnej uchwały dotyczy nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych, gruntów rolnych na rzecz gminy. Nabycie wspomnianych gruntów pozwoli nam na zabezpieczenie gruntów pod potrzeby nauczycieli, którym przysługuje działka rolna o powierzchni 0,25 ha.

         Przedstawiony projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Ad. 1. g)

         Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie przedstawiła p. Bożena Gaca-Zielińska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. Do treści regulaminu dodała, że: „Selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona dalej, tak jak obecnie. Natomiast właściciel posesji jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i czystości na terenie posesji i wywóz śmieci.

               Projekt regulaminu uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Ad. 1. h)

              Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarcze-go p. Bożena Gaca-Zielińska – „Inicjatorem uchwały są Państwo Praccy, którzy złożyli wniosek do Rady Gminy o uznanie świerka pospolitego za pomnik przyrody ( tu przedstawiła fotografię przedstawiającą przedmiotowy świerk ). Rośnie on we wsi Dólsk, na terenie Leśnictwa Bedlenki na działce nr 307/7, Z uwagi na rozmiary, wiek a także usytuowanie przedstawia rzeczywiście dużą wartość przyrodniczą. Wystąpiliśmy w związku z powyższym o opinię do Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa. Uzyskanie pozytywnej opinii daje nam możliwość przedłożenia projektu uchwały w tym względzie Radzie Gminy do uchwalenia.”

                    Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 Ad. 1. i)

             Wójt - do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonego na poprzedniej sesji Rady Gminy, Wydział Prawny i Nadzoru w Toruniu zgłosił swoje uwagi. Zasugerowano nam wniesienie następujących poprawek: 1/ wykreślenie treści punktu 5 w § 26; 2/ wykreślenie punktu 4 w § 27; 3/ wykreślenie punktu 5 w § 28; oraz 4/ wykreślenie całego § 44. Na skutek tych zmian regulamin uchwalony w miesiącu lutym zmniejszy się o jeden paragraf. Aby zachować treść jednolitą regulaminu, w pierwszej kolejności Rada będzie musiała podjąć uchwałę o uchyleniu podjętej w miesiącu lutym br., a następnie uchwalić regulamin, w którym zostały uwzględnione sugestie organu nadzoru. Wygląda na to, że nie możemy pobierać opłat. Wszystkie sprawy powinny być wkalkulowane w cenę wody i odprowadzania ścieków.

           Zmiany zostały zaopiniowane pozytywnie.

 

Załączniki :

 

1. Lista obecności.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2005 rok.

3 – 7 projekty uchwał.

 

                                                            PrzewodniczącyKomisji                                                                      

                                                                Jacek Kruczyński

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006, 11:45:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1192