Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 23 grudnia 2010 r.


                                            P R O T O K Ó Ł  nr 1/2010
                                                z przebiegu posiedzenia
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
odbytego w dniu 23 grudnia  2010 roku ( posiedzenie trwało od godz. 11-tej do godz. 1130 ). 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczył  Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński.
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:  
1.     Stwierdzenie quorum.  Przyjęcie porządku obrad.
2.     Omówienie projektu budżetu gminy na 2011 rok.
3.     Ustalenie planu pracy Komisji na 2011 rok.
4.     Sprawy bieżące.                        
 
 
 
Przebieg posiedzenia:   
Ad. 1.   
          Przewodnicząca Komisji, w oparciu o listę obecności stwierdziła, że                 w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji.   
O udzielenie głosu poprosiła radna p. Ewa Kempińska i wystąpiła z wnioskiem zdjęcie z porządku dzisiejszego posiedzenia drugiego punktu tj. „Omówienie projektu budżetu gminy na 2011 rok.” Punkt drugi jej zdaniem, zająłby mnóstwo czasu, i w związku z tym, że kolejny dzień to Wigilia Bożego Narodzenia                               i wszyscy jeszcze mają dużo zajęć, to nie jest dobry czas aby taki temat rozpatrywać.
       Propozycja ta została przyjęta przez członków Komisji jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia – po zmianach:
 
1.     Stwierdzenie quorum.  Przyjęcie porządku obrad.
2.     Ustalenie planu pracy Komisji na 2011 rok.
3.     Sprawy bieżące.
                        
Ad. 2.
 
Radny p. Wojciech Kruczyński – Myślę, że można by utworzyć plany odnowy miejscowości dla wszystkich miejscowości.
Przewodnicząca Komisji – Czy to należy do Komisji?
Wójt – Ja nie wiem, czy jest taka potrzeba. Trzeba znać potrzeby danej wsi i to jeszcze kosztuje. Jest to rzecz czasochłonna.
Radna p. Ewa Kempińska – Musi być ogłoszony nabór wniosków i wówczas możemy pomyśleć dla jakiej wsi by się on przydał.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Musimy najpierw dokończyć to, co zaczęliśmy.
Pai Przewodnicząca przedstawiła plan, który przygotowała i został on zaakceptowany przez członków Komisji jednogłośnie. Stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 3.
 Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Czy dzieci z Lubocheni idą pieszo do Lubocheni z drogi głównej?
Wójt wyjaśnił, że nie ma takiej potrzeby, bo są dowożone na miejsce. Taka sytuacja mogła  się zdarzyć, kiedy wsiadły być może wcześniej do innego kursu, bo nie chciało im się czekać.
 
 
Załączniki:
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Plan pracy Komisji na 2011 rok.
                                                                                                                                                    
                                                                                 Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                                                            
                                                                                     Wanda Wyłupska
 

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (24 stycznia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 stycznia 2011, 18:28:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1071