Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r.

                                              P R O T O K Ó Ł  nr 1/2007
                                              Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
                                        KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
 
odbytego w dniu 22 stycznia 2007 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej tej   do godz. 1540 ).
    W posiedzeniu udział wzięło  sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radny nieobecny – p. Mirosław Kohlmeyer.
 
       Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :
1. Wójt Gminy –  Waldemar Moczyński
2. Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska
3. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy
4. Marek Nowak Prezes UKS „WDA” Gródek
5. Leszek Graczkowski – Sekretarz UKS „WDA” Gródek
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych  Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :   
1.    Opinia do materiałów na IV sesję Rady Gminy:
a.     do projektu budżetu gminy na 2007 rok.
b.    do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  ( preliminarz wydatków ),
c.     do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ( preliminarz wydatków ) .
d.    do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
2.    Ustalenie rocznego planu pracy Komisji.
 
Przebieg posiedzenia :
 
Ad. 1.
 
   a)      Przewodniczący Komisji udzielił głosu Wójtowi, który wyjaśnił :
„Budżet został skonstruowany przez poprzedniego Wójta z deficytem 3 mln złotych. Podyktowane było to zaplanowanymi inwestycjami. Projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Przedstawię moje autopoprawki:
- rezygnujemy z budowy sieci wodociągowej Drzycim-Gródek i w jej miejsce planujemy budowę studni głębinowej w Drzycimiu koszt 130 tys. złotych. Dzisiaj był geolog, który wykonał plan budowy studni teraz trzeba wystąpić o pozwolenie na budowę. Będziemy musieli pozyskać kawałek gruntu od  „Kurników,"
- na remonty dróg dodajemy 45.800 złotych,
- w pozycji zakup usług  pozostałych tj. kary i odszkodowania mieści się kwota dotycząca zakupu gruntu pod drogę tj. wykup gruntu od p. Wnęka,
- zmiana sposobu użytkowania dotyczy dawnej, pierwszej świetlicy w Biechówku. Od kilku lat stoi pusta. Poprzedni Wójt zlecił wykonanie projektu na lokale socjalne. Uważam, że takie lokale powinna gmina posiadać, dlatego ująłem to zadanie w budżecie na rok bieżący,
- kocioł grzewczy w budynku komunalnym, a ściślej w budynku, gdzie mieści się Przychodnia Gminna. Musiał zostać zakupiony, bo poprzedni piec pękł w czasie Świąt Bożego Narodzenia,
- zakup serwera, zakup zestawów i akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji  - ten wydatek jest niezbędny w roku bieżącym w Urzędzie Gminy - do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z nowymi przepisami i obiegiem dokumentów,
- zdjęcie środków z dodatkowych służb policji omówiła p. Skarbnik – wyjaśniła popełnioną przez nią pomyłkę w konstruowanym projekcie budżetu,
- kolejne zdjęcia – kontynuował Wójt – to uszczuplenie wydatków na straże pożarne. Budowa remizy w Gródku została wykluczona bo uzgodniliśmy dalsze wynajmowanie obecnego garażu na samochód strażacki. Prezes  B & K  chce nawet dokonać remontu poszycia dachowego i innych drobnych spraw,
- zakup minibusa miałby załatwić dowóz i jednocześnie odwóz dzieci z Leosi do szkoły w Drzycimiu. Nie chcemy na tę drogę puszczać autobusów, bo chcemy z drugiej strony, żeby nam służyły. Poza tym minibusem dowożone byłyby obiady ze szkoły w Drzycimiu do szkoły w Gródku i do szkoły w Sierosławiu. W kuchni, w szkole w Drzycimiu, nastąpiłoby zwiększenie tylko o ½ etatu,
- środki na I etap budowy sieci wodociągowej z Drzycimia do Jastrzębia, niewykorzystane w roku ubiegłym, zostaną wykorzystane teraz,
- ostatni punkt, to dołożenie do Świetlicy Gminnej ½ etatu, aby świetlica działała w soboty i niedziele, jak będzie potrzeba. Na ten cel musimy dołożyć środki w wysokości 11 tys. złotych.”
Radna p. Elżbieta Babińska -  przy zakupie minibusa będą jeszcze koszty związane z jego eksploatacją.
Wójt – eksploatacja minibusa będzie rozliczana z dowozów uczniów do szkół.
Radny p. Jacek Gawrych – powstał projekt budowy hali sportowej z usytuowaniem w Gródku. Działacze LZS z bólem serca zrezygnowali ze środków na budowę boiska.
Głos zabrał p. Marek Nowak  Prezes UKS WDA – w trudnej sytuacji finansowej wielu gmin powstają wspaniałe obiekty sportowe. Rozmawialiśmy na ten temat z wójtami gmin, gdzie takie obiekty istnieją. Jest możliwość pozyskania 75% środków z Unii. Istnieje też możliwość pozyskania środków z Totalizatora Sportowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o środki jest możliwe, bo nie mamy żadnego tego typu obiektu na terenie gminy. Projekt musi być dostosowany do potrzeb gminy, aby nie był za duży. Najważniejszą rzeczą jest, aby przekonać ludzi, że środki na sport i środki na infrastrukturę to dwie odrębne sprawy. Radni Rady Powiatu zadeklarowali swoją pomoc w tym kierunku. Szkoła w Gródku jest szkołą z tradycjami. Gdyby taki obiekt powstał, będzie to obiekt komercyjny, na którym można by nawet zarabiać. Myślę, że ten projekt zawierałby dodatkowe zaplecze sportowe. Dziecko musi mieć przestrzeń. Sala gimnastyczna jest za mała. Hala w Jeżewie wykorzystana jest do 2200. Nasza młodzież ucieka na zajęcia do sąsiednich gmin.
Radna p. Elżbieta Babińska – nie wiem co powiedzą na ten pomysł mieszkańcy? Rozpoczęliśmy budowę boiska i mamy zacząć kolejną budowę?
 Radny p. Roman Piotrowski – czy mamy środki na wkład własny gminy?
Leszek Graczkowski Sekretarz UKS WDA – koszt byłby zależny od gabarytów hali. 2,5 – 3,5 mln złotych. Budowa hali to 6-8 miesięcy. Radna p. Elżbieta Babińska – najpierw trzeba wystąpić o środki na boisko.
Przewodniczący Komisji – prędzej powstanie hala niż stadion. Teren pod stadion jest podmokły.
Radny p. Dariusz Podlejski – jeżeli będziemy mieli projekt możemy zapisać się  w kolejce o środki w Urzędzie Marszałkowskim Projekt może kosztować 30-40 tys. złotych.
Wójt – jeżeli nie moglibyśmy pozyskać środków, to projekt może leżeć do 2013 roku. Gdyby udało nam się tę halkę zbudować w 2008 roku, to byłoby bardzo dobrze.
Marek Nowak Prezes UKS WDA – trzeba stworzyć zaplecze intelektualne w fazie projektowania, mam na myśli sztab ludzi, aby  to  było dobrze zaplanowane. W gminie Lubiewo są budowane dwie hale jednocześnie. Hala 18x30 to średnia hala. I nie są to, podkreślam, pieniądze z inwestycji. Wyposażenie takiej hali to 60-80 tys. złotych. UKS może otrzymać środki na wyposażenie sali gimnastycznej. Hala byłaby użytkowana przez 7 miesięcy w roku z uwagi na pogodę. Nie będzie tak stale, że będziemy społeczeństwem biednym. Na Słowacji w małych miejscowościach jest boisko i lodowisko. Hala umożliwia pozyskanie potencjału ludzkiego w zakresie sportu, to jest coś dla pasjonatów sportu. Każdą imprezę przenosimy w razie deszczu na halę.
Pan Graczkowski – jeżeli Państwo przegłosują  ten wniosek teraz, są możliwości pozyskania pieniędzy. Potem, już takiej możliwości może nie być.
Przewodniczący Rady – uważam, że należy skorzystać z inicjatywy i zaangażowania obecnych tu panów. Społeczeństwo należy przekonać, że nie będzie  to odbywało się kosztem rozwoju i budowy infrastruktury. Kandydowaliśmy do Rady Gminy, aby coś robić i podejmować działania.
Przewodniczący Komisji – stawiam zatem wniosek polegający na zmniejszeniu środków wyszczególnionych w wydatkach inwestycyjnych na kontynuację budowy wielozadaniowych boisk sportowych w Dziale KULTURA FIZYCZNA i SPORT w kwocie 40 tys. złotych i przeznaczeniem jej na sporządzenie projektu hali.
          Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.
Radny p. Roman Piotrowski – obcięcie 13% wydatków na straże pożarne? Nie mogę się z tym pogodzić.
Wójt – na wydatki obligatoryjne starczy środków, które pozostały. Na dzień dzisiejszy p. Ziółkowski – kierowca OSP, będzie spełniał swoją rolę w straży.
Radny p. Roman Piotrowski – ochotnicze jednostki gaszą 78 % pożarów w kraju, zawodowe straże resztę.
         Poddany pod głosowanie projekt budżetu z autopoprawkami Wójta, Komisja zaakceptowała jednogłośnie.
Radny p.  Dariusz Podlejski – chciałbym dodać, już poza tematem, że trzeba rozwiązać sprawę odpadów płynnych. Podpisać jakieś umowy z podmiotami, które przyjmą odpady z okolicy.
Wójt – ścieki dowożone do naszej oczyszczalni owszem, ale musiałby być zbiornik, z którego byłyby co jakiś czas uwalniane. Ścieki tego typu dla obecnej oczyszczalni są najgorsze. Flora bakteryjna, aktywna w tej chwili, w ciągu doby umiera. Gro gospodarstw będzie musiało budować szczelne szamba. Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Świeciu zaoferował przyjęcie zrzutu ścieków na terenie wysypiska w Sulnówku.
 
b)    i c)  Wójt wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji ds. Kultury, w dniu 18 stycznia, zarówno Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak i Program Przeciwdziałania Narkomanii   zostały szczegółowo omówione i nie wniesiono żadnych uwag, do planowanych na bieżący rok zadań. Profilaktyka przejawia się w działalności Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu i jej filiach w Biechówku i w Gródku. Działająca dotychczas Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została rozwiązana. Zauważyłem brak jej współpracy z terapeutą. W planie mam powołanie nowej Komisji w składzie siedmiu osób. Mam też nadzieję, że spojrzenie tych ludzi na problemy w środowisku przyniesie spodziewane efekty. Po dziesięciu latach, bo tyle czasu pracowała poprzednia Komisja, osoby wpadają w rutynę i ich praca nie jest tak efektywna. 
Radne: p. Elżbieta Babińska i p. Aniceta Gubańska uznały, że świetlice środowiskowe powinny działać też w pozostałych wsiach.  
Wójt – nie ma tyle środków. Na jednorazowe akcje można środki wygospodarować. Można też w świetlicach wiejskich organizować różne imprezy w ramach dodatkowego pół etatu w Świetlicy Gminnej.
         Opinie Komisji, w kwestii wydatków w ramach programów, były jednogłośnie pozytywne.
 
d)    Wójt – wszyscy zapewne pamiętają, że podjąłem próby diametralnych zmian w tej uchwale. Projekt jednak, po konsultacji z radcą prawnym ma postać, jaką może ewentualnie mieć.
Projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2
        Komisja ustaliła roczny  plan pracy, który zostanie przedłożony do akceptacji  Radzie Gminy.
 
Załączniki:
 
1.      Lista obecności członków Komisji.
2.      Wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „WDA”
3.      Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
4.      Projekt uchwały w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5.      Projekt uchwały w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
6.      Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. 
7.      Plan pracy Komisji na 2007 rok.
             
 
 
                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
                                                                                            Jacek Gawrrych
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 maja 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 maja 2007, 11:43:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1071