PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2014 z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 24 czerwca 2014 roku

W opublikowanym  protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych skarżących – ze względu na ochronę ich prywatności, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.); jawność wyłączyła Ludwika Rezmer, Sekretarz Gminy.

PROTOKÓŁ  Nr XXXIII/2014 
sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy 
z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu 
odbytej w dniu 24 czerwca 2014 roku 
 
otwartej o godz. 1415
zamkniętej o godz. 1550

 
W sesji udział wzięli  wszyscy radni - na skład ustawowy 15.
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby: 

1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim 
2. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy Drzycim 
3. p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy 
4. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 
5. p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego 
6. p. Natalia Partyka – Młodszy Referent ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska  
sołtysi z terenu gminy, 
mieszkańcy Drzycimia. 
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych 
Protokolant obrad:  Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady  
 
Porządek obrad: 
1.  Otwarcie sesji. 
2.  Stwierdzenie quorum. 
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXII sesji Rady Gminy. 
4.  Przyjęcie porządku obrad. 
5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6.  Składanie interpelacji. 
7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2014 rok. 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Drzycim porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. 
9.  Rozpatrzenie skargi p. …..………… na działalność Wójta Gminy  
10. Rozpatrzenie skargi p.  ……………. na działalność Wójta Gminy.  
11.  Absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim: 
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drzycim za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Drzycim za 2013 rok, 
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok, 
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok 
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej, 
f) przedstawienie opinii Komisji Rady do sprawozdania, 
g) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami 
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2013 rok 
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2013 rok. 
12. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2014 rok. 
13. Odpowiedzi na interpelacje. 
14. Sprawy bieżące Rady Gminy. 
15. Wolne wnioski i zapytania. 
16. Zamknięcie obrad. 
 
Przebieg obrad: 

Ad. 1. 
         Otwarcia XXXIII sesji Rady Gminy dokonał jej Przewodniczący – p. Józef Gawrych. Przywitał zgromadzoną Radę, sołtysów ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ), Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. 
Ad. 2. 
          
         W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczą wszyscy radni. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
  
Ad. 3. 
  
          Protokół z przebiegu XXXII sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 27 maja 2014 roku został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 
  
Ad. 4. 
  
         Porządek obrad obecnej sesji Rada przyjęła jednogłośnie. 
Ad. 5. 
  
          Informacja złożona przez Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
  
Ad. 6. 
  
        Została złożona jedna interpelacja ustna: 
Radny p. Ryszard Popielas – 16 czerwca, na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, prosiłem o przygotowanie na dzisiejszą sesję krótkiego sprawozdania z zadłużenia mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 
  
Ad. 7. 
          Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2014 rok omówiła p. Natalia Partyka Młodszy Referent ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska:  „Rada Gminy, wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania określa, w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W dniu 25 marca Rada Gminy Drzycim podjęła uchwałę przyjmując załączony program, jednakże w dniu 17 kwietnia Pani Wojewoda Kujawsko – Pomorski wszczęła postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności tejże uchwały. Stwierdziła, iż Program nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji. W związku z powyższym, program uzupełniono o wymagane informacje i przesłano do ponownego zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. Koło Łowieckie Nr 86 Szarłata zaakceptowało przesłany projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na 2014 rok”. Pozostałe koła łowieckie oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii nie wydały opinii, a w związku z art. 11a ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 856) niewydanie opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, uznaje się za akceptacje przesłanego programu. Niniejsza uchwała stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na organ stanowiący w zakresie wyżej wymienionego programu, w związku z czym, podjęcie uchwały jest celowe i niezbędne.” 
                Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
       W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
       Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXIII/224/2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2014 rok została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu. 
Ad. 8. 
  
        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Drzycim porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego omówił p. Wójt: W związku z rozpoczęciem nowego finansowania w związku z wydatkowaniem pieniędzy unijnych na rzecz gmin tworzy się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nasz powiat składający się z 11 gmin będzie również tworzył taki ZIT. My wcześniej już zajmowaliśmy się tą sprawą, teraz wracamy do tego, bo jest inna treść uchwały. 
p. Maria Majewska wyjaśniła, że w treści uchwały jest dodatkowy paragraf mówiący o załączniku, którym ma być projekt porozumienia. 
        Pozytywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
        W dyskusji głosów nie było. 
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXIII/225/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Drzycim porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Ad. 9. 
Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie skargi p. ……………    na działalność Wójta Gminy. Chciałbym wyjaśnić, zanim będziemy rozmawiać na ten temat, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie udzieliła jeszcze odpowiedzi na zapytanie, które zostało wysłane do niej, zatem trzeba według mnie dokonać przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi. Są dwie propozycje uchwały, które otrzymaliście Państwo w materiałach i należy wybrać jedną i poddać pod głosowanie. Pierwsza, dotycząca przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi do 31 lipca, druga do 31 sierpnia. Ze swojej strony chciałbym proponować termin 31 sierpnia z tego względu – zróbmy sobie okres wakacyjny, tak powinno być mimo wszystko, tak samo pracownikom Urzędu Gminy też i wtedy nie robilibyśmy sesji wrześniowej ( tak, jak zwykle gdzieś na początku września była sesja ). Zrobimy tą sesję podsumowującą półrocze do 31 sierpnia. Do tego czasu chyba na pewno wpłynie już odpowiedź z Regionalnej Izby Obrachunkowej i wtedy możemy dać ostateczną odpowiedź na tą skargę. Mam nadzieję, że skarżący się na nas nie obrazi, ale są to sprawy niezależne od nas. Wydaje mi się, że najlepszy byłby ten termin 31 sierpnia.  Połączylibyśmy te sprawy wrześniowe z odpowiedzią na skargę.       
Dyskusja: 
Radna p. Wanda Wyłupska – Możemy od razu o dwa miesiące przedłużyć? 
Przewodniczący Rady – Należy wskazać termin załatwienia sprawy, tym bardziej, że on nie zależy od nas. Czekamy na opinię innego organu i tutaj nie ma wstrzymywania postępowania tylko po prostu wskazujemy termin. Nie ma innego sposobu. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Uważam za zasadny ten drugi projekt, o którym mówił Pan Przewodniczący właśnie ze względu na ten okres urlopowy, a skarżący myślę, że przyjmie to pomyślnie. 
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Myślę, że należy skorzystać z obecności Pana  …………. ( skarżącego ) i zapytać, czy będzie go to satysfakcjonowało.  Powinniśmy to zrobić w ciągu miesiąca, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi. 
P. ………….  – (skarżący) - Jeżeli Rada wystąpiła do organu zewnętrznego, to trzeba uszanować, to żeby ten organ mógł się wypowiedzieć. Natomiast niepokoi mnie porządek dzisiejszych obrad. Jeżeli Państwo udzielicie absolutorium Wójtowi Gminy, a RIO rozpatrzy moją skargę pozytywnie, to co wówczas? 
Przewodniczący Rady – Państwo radni, głosując nad absolutorium maja prawo i obowiązek wziąć pod uwagę wszystkie znane sobie fakty. Czy jest opinia RIO, czy nie ma tej opinii, czy jest to sprawa zeszłego roku, czy obecnego, absolutorium dotyczy tylko i wyłącznie wykonania budżetu za rok ubiegły. Każdy radny ma prawo i obowiązek rozpatrzyć w swoim sumieniu, czy rzeczywiście będzie to miało wpływ w głosowaniu nad absolutorium, czy nie. Sprawa była omawiana i to nie jest tak, że nie wiemy, o czym mówimy. Czekamy na opinię RIO. Przystępujemy zatem do głosowania. Padła tu moja propozycja i propozycja Pani Babińskiej, aby przesunąć termin rozpatrzenia skargi do 31 sierpnia 2014 r.  
            Za przesunięciem terminu rozpatrzenia skargi do 31 sierpnia 2014 r. opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
            Uchwała w tym przedmiocie – Nr XXXIII/226/2014 została podjęta przez Radę Gminy również przy jednym głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.                  
Ad. 10. 
          W celu złożenia wyjaśnień do skargi p.  ……………. na działalność Wójta Gminy ( załącznik nr 7 do protokołu ) głos zabrała p. Natalia Partyka Młodszy Referent ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska:  „W dniu 27 maja 2014 r. Pan  …………….złożył skargę na działalność Wójta Gminy w kwestii nieprzestrzegania siedmiodniowego terminu przedłożenia wojewodzie podjętej w dniu 17 grudnia 2013 roku przez Radę Gminy Uchwały Nr XXIX/176/2013 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim, co w konsekwencji zdaniem skarżącego spowodowało iż nie może on ubiegać się o przedmiotową dotację. Należy podkreślić, że art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym obliguje Wójta do przedłożenia uchwały Wojewodzie, co wbrew twierdzeniu skarżącego, zostało dokonane z zachowaniem przewidzianego w ustawie terminu. To właśnie po zwróceniu uwagi przez nadzór wojewody uchwałę wysłano także do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W dniu 26 lutego 2014 r. na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność tejże uchwały, uzasadniając brakiem zawiadomienia o pomocy de minimis Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  Na sesji dniu 27 maja 2014 r. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż siedmiodniowy termin nie jest terminem zawitym i nie wywołuje konsekwencji w postaci stwierdzenia nieważności uchwały. Wyjaśniła również, że  nieobecność Wójta lub jego przedstawiciela na posiedzeniu Kolegium RIO nie była obowiązkowa, a zarzut RIO był słuszny.  Nie było więc powodu, aby jechać do Bydgoszczy i bronić przegranej sprawy. Również na sesji w dniu 25 marca 2014 r., gdy podejmowana była ponownie przedmiotowa uchwała wyjaśniono dlaczego poprzedni projekt uchwały nie został przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stwierdzono, iż uchwała dotyczyła udzielenia dotacji w roku 2014 a rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis dotyczyła pomocy de minimis do końca roku 2013. Gmina Drzycim podejmowała uchwałę w dniu 17 grudnia 2013 r. i uznała, że nasza uchwała nie podlega zawiadomieniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jednakże Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uznało inaczej. Ponadto w dniu 18 grudnia 2013 r. zostało podjęte nowe rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej o przedłużeniu obowiązywania przepisów o pomocy de minimis do roku 2020, co spowodowało, że uchwała dotycząca roku 2014 musiała przejść przewidzianą procedurę. Istotnym jest też fakt, iż pracownicy, chcąc wykorzystać złożone już przez mieszkańców wnioski, nową uchwałę konstruowali tak, aby te wnioski obowiązywały. Jednocześnie starali się, aby potrzebne uzgodnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministra Rolnictwa dotarły do dnia kolejnej sesji. W nowej uchwale zawarli zapisy proponowane przez uzgadniających i dnia 25 marca br. Rada Gminy Drzycim podjęła nową uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim. Zmiana terminu podjęcia nowej uchwały nie spowodowała jednak zmiany zasad przydzielania dotacji. Przydzielenie dotacji, podobnie, jak przyjęto przy uchwalaniu pierwszej uchwały, było uwarunkowane podpisaniem umowy na udzielenie dotacji beneficjentowi przez Gminę Drzycim, a koszty do refundacji kwalifikowane były tylko te, które zostały poniesione po podpisaniu umowy - § 4 ust. 2 uchwały. Przed podpisaniem umowy wniosek musi przejść całą procedurę związaną z oceną. O wyniku dokonanej oceny oraz o umieszczeniu na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania wnioskodawcy zostają powiadomieni. Skarżący w dacie podpisania umowy z wykonawcą oczyszczalni nie miał żadnej informacji o przyznaniu dotacji, nie miał również podpisanej umowy z Gminą, która stanowi promesę zapewnienia dotacji. Podpisał umowę z wykonawcą i wykonał oczyszczalnię na własny koszt i ryzyko nie otrzymania dotacji. Samo wykalkulowanie terminu otrzymania dotacji na podstawie wejścia w życie uchwały podjętej na sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia, nie dawało zapewnienia otrzymania dotacji przez skarżącego, ponieważ w roku 2014 dofinansowanie zagwarantowane jest dla siedmiu wnioskodawców po 2000,00 zł. a wniosków wpłynęło 40.” 
  
         Po wystąpieniu p. Natalii Partyki, Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy przedstawili opinie do złożonej skargi: 
- p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska: „Komisja dokonała rozpatrzenia skargi p. ……………. i uznała ją za bezzasadną. Stwierdziła również, że późniejsze przesłanie uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej nie miało wpływu na jej unieważnienie. Stanowisko Komisji, przyjęte zostało jednogłośnie.”  
- p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej: „Komisja dokonała rozpatrzenia skargi p.  …………… na działalność Wójta Gminy i w wyniku głosowania ( 6 głosów „za”, 1 wstrzymujący się ) uznała skargę za bezzasadną.” 
- p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów: „Skarga p.  …………… na działalność Wójta Gminy, po rozpatrzeniu przez Komisję, została uznana za bezzasadną. Za takim stanowiskiem opowiedziało się 6 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosu. Efektem tego stanowiska Komisji jest projekt autorski uchwały, który został przekazany pozostałym radnym na dzisiejszą sesję.” 
Dyskusja:  
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Pani przeczytała nam uzasadnienie, chyba nie dokończyła tego uzasadnienia. Tam jest taka treść: Sprawa skargi została przedstawiona radnym na wszystkich Komisjach Rady Gminy, na których stwierdzono jej bezzasadność. Niedotrzymanie siedmiodniowego terminu przedłożenia uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej jest błędem, jednakże błąd nie wpłynął na unieważnienie uchwały. Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Gminy Drzycim uznaje skargę za bezzasadną. Jaka komórka organizacyjna Urzędu Gminy Drzycim jest odpowiedzialna za to żeby wysłać w terminie taki dokument ( chodzi o przesłanie uchwały do RIO po siedmiodniowym terminie ), czyli kto popełnił ten błąd? Czy Pan ………….. otrzyma dotację? Jeżeli tak, to kiedy, jeżeli nie, to dlaczego? 
Wójt – Zacznę od drugiego pytania. Jeżeli wybudował i dokumentację ma z poprzedniego roku, czy z poprzednich lat, to takiej dotacji nie otrzyma. Gmina dotuje dokumenty, które powstaną po podpisaniu umowy z Gminą. Dopiero takie dokumenty mogą być brane pod uwagę, jeśli chodzi o dotowanie. Natomiast, kto się zajmuje … Pani Natalia, dokładnie czytała, w czym tkwił problem. Gdyby ktoś wysłuchał tego i skupił się nad tym to może by wywnioskował, że ten błąd nie do końca leżał po stronie naszych pracowników, ktokolwiek by to nie był. Ponieważ sytuacja ta wynikała…. Może nie będę odpowiadał na to pytanie, bo mógłbym się zagmatwać, a nie chciałbym. Wobec tego przyjmujemy, że był to błąd spowodowany w Urzędzie Gminy. Do tego się przyznajemy i na tyle moje tłumaczenia powinny wystarczyć.    
p. Natalia Partyka – Dodam, że Pan .... był dwukrotnie informowany o konieczności uzupełnienia wniosku, o dostarczeniu zgłoszenia do Starostwa. Nie otrzymaliśmy uzupełnienia wniosku. W końcu wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. 
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Na Komisjach rozmawialiśmy, Pan .... był bodajże na liście trzynasty  z wnioskiem. 
p. Natalia Partyka - Był. Było pierwszych 16 wniosków branych pod uwagę przy kwalifikowaniu. Dwie osoby pierwsze  zrezygnowały i  poprosiły o przeniesienie wniosków na przyszły rok. 11 wniosków zakwalifikowano bez uwag. Dwa wnioski pozostały bez rozpatrzenia, ponieważ nie otrzymaliśmy potrzebnych uzupełnień do wniosków. Pan .... był trzynasty na liście wpływu wniosku.   
Przewodniczący Rady – Z Panem  ………….. - skarżącym dużo rozmawiałem na ten temat. Z tym, że nie ja do niego telefonowałem, tylko on do mnie. Chciałbym jedną sprawę tu podkreślić. Rzeczywiście ten termin siedmiodniowy wysyłania uchwał do RIO nie miał wpływu na uchylenie tej naszej uchwały, z tym, że on rzeczywiście nie był dotrzymany. Tu w uzasadnieniu na końcu jest napisane, nie jest to w treści samej uchwały, ponieważ są trudności interpretacyjne. Też się nad tym zastanawiałem, ponieważ tych perturbacji jest więcej takich typowo formalnych, ale to już nie na sesję, to już nie mój problem, tylko radcy prawnego i pracowników merytorycznych, którzy wykonywali tą uchwałę, ponieważ tam się można doczepić do terminów i wszystkich innych rzeczy. Jednej uchwały już nie było, drugiej jeszcze nie było. Nie wiem, jak z tego pracownicy tutaj wybrnęli. Tutaj na sesji nie rozliczamy pracowników tylko Pana Wójta, jako przedstawiciela Urzędu Gminy. Jeżeli mamy jakieś pretensje zawsze możemy je mieć do Pana Wójta a co z tym Pan Wójt zrobi to jest jego problem. Sam mam trudności interpretacyjne. Część skargi jest słuszna, z tym, że nie poniosło to za sobą konsekwencji. 
          Więcej głosów w dyskusji nie było. 
           Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXIII/227/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drzycim opowiedziało się 10 radnych, 5 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
  
Ad. 11. 
  
          Wprowadzenia w temat udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim dokonał Przewodniczący Rady Gminy udzielając głosu Pani Skarbnik Gminy. 
  
a) Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drzycim za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego dokonała p. Anna Maćkowska Skarbnik Gminy. Wystąpienie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
  
b) Przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Drzycim za 2013 rok dokonała również p. Anna Maćkowska Skarbnik Gminy. Wystąpienie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
  
c)  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok odczytała p. Skarbnik Gminy. Przedstawiona Uchwała Nr 13/S/2014 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2014 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
  
d)  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok przedstawił Pan Edmund Szymczak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Wniosek Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
  
e)   Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do wniosku Komisji Rewizyjnej w postaci Uchwały Nr 17/Kr/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. odczytał Przewodniczący Rady Gminy. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
  
f)   Następnie poszczególni Przewodniczący Komisji przedstawili opinie do sprawozdania: 
- p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawiła opinię pozytywną, 
- p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawiła opinię pozytywną, 
- p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów również przedstawił opinię pozytywną. 
  
g) W otwartej, przez Przewodniczącego Rady, dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami nikt nie zabrał głosu. 
  
h)  Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXIII/228/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2013 rok została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu. 
  
i)  Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXIII/229/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2013 rok opowiedziało się 14 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
  
          Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady   złożył  Wójtowi gratulacje z tytułu uzyskania absolutorium. 
          Następnie Wójt podziękował Radzie za udzielenie absolutorium a pracownikom Urzędu Gminy za wkład pracy, który się na to złożył. 
  
Ad. 12. 
  
           Zaproponowane zmiany do budżetu gminy na 2014 rok – godnie z uzasadnieniem do uchwały przedstawiła p. Skarbnik Gminy. 
           Pozytywną opinię do zaproponowanych zmian  przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów, poczym dodał, że problem termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej był omawiany podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji gdzie podkreślono, że jeżeli znajdą się środki finansowe należy tą sprawę wprowadzić na sesję. 
           W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
         
           Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXIII/230/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
  
  
  
  
Ad. 13. 
  
          Wójt – Przypomnę, że chodziło o zaległości z tytułu opłat za śmieci. Została przygotowana taka analiza od 1 lipca 2013 roku ( czyli od chwili wejścia w życie tej nowej ustawy ) do  31 grudnia  2013 roku. Liczba podmiotów podlegających opłacie za gospodarowanie odpadami – 1218. Liczba podmiotów zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami – 222 tj. 18,23 % zalegających. W kwotach wygląda to tak: kwota należności ogółem – 242110 zł kwota należności wymagalnych – 18991 zł. Stanowi to 7,84 % zaległości. Całość od 1 lipca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Liczba podmiotów jest taka sama, czyli 1218. Liczba podmiotów zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami – 286 tj. co stanowi 23,48 %. Kwota należności ogółem –  441409,17 zł, kwota należności wymagalnych – 34600,10 zł. Stanowi to 7,84 % zaległości. Kwota zaległości na koniec maja tj. 34.600 zł od lipca ubiegłego roku.       
             Zdaniem radnego, p. Ryszarda Popielasa odpowiedź była satysfakcjonująca. 
  
  
Ad. 14. 
  
          W „bieżących sprawach” Rady Gminy nikt nie zabrał głosu. 
  
Ad. 15. 
  
  
Radny p. Tadeusz Kaszubowski podziękował radnym, Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za przychylne ustosunkowanie się do jego wniosku ( remont dachu na remizie OSP w Drzycimiu ). 
  
Pan  ……………… mieszkaniec Drzycimia – Chciałem zakwestionować umowę podpisaną przez Pana Wójta z urbanistą na wykonanie studium. Pan Wójt podpisując tą umowę z dotychczasowym wykonawcą przyznał panu urbaniście super premię za źle wykonane zadanie. Przypominam, że pan urbanista wprowadził do projektu zmiany studium zapisy, które pozwoliły ……( niezrozumiała wypowiedź )…… uchwaloną przez Państwa strategię … rozwoju… zamiast domagać się od pana urbanisty poprawy tego dokumentu podpisał z nim umowę przyznając dodatkowe środki z budżetu gminy. Na tę okoliczność chciałbym złożyć skargę do Przewodniczącego Rady. 
  
Ad. 16. 
  
          Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 1550 Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XXXIII sesji Rady. 
  
Opinie Komisji Rady stanowią załączniki nr 17, 18 i 19 do protokołu.   
                               
                                                                  

      Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                               Józef Gawrych
   
Załączniki nr 1 (21kB) pdf
Załączniki nr 2 (11kB) pdf
Załączniki nr 3 (195kB) pdf
Załączniki nr 4 (113kB) pdf
Załączniki nr 5 (226kB) pdf
Załączniki nr 6 (21kB) pdf
Załączniki nr 7 (52kB) pdf
Załączniki nr 8 (103kB) pdf
Załączniki nr 9 (173kB) pdf
Załączniki nr 10 (31kB) pdf
Załączniki nr 11 (133kB) pdf
Załączniki nr 12 (195kB) pdf
Załączniki nr 13 (83kB) pdf
Załączniki nr 14 (32kB) pdf
Załączniki nr 15 (32kB) pdf
Załączniki nr 16 (542kB) pdf
Załączniki nr 17 (21kB) pdf
Załączniki nr 18 (21kB) pdf
Załączniki nr 19 (21kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (3 lipca 2014)
Opublikował: Jacek Szopiński (6 lipca 2014, 22:28:02)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (12 sierpnia 2014, 08:57:53)
Zmieniono: Wyłączenie jawności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 684