Protokół z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 26 kwietnnia 2010 roku

                          
 
                                            PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2010
                             z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                        sporządzony na podstawie elektronicznego zapisu dźwięku.
 
                                   odbytej w dniu   26 kwietnia  2010 roku
 
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1810.
 
W sesji udział wzięło 15 radnych.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Sabina Majewska  -  Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy,  
4/  p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy,
5/ p. Joanna Sawińska – Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
sołtysi z terenu gminy,
oraz zaproszeni goście:
           p. Henryk Doliwka -  Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu, 
           p. Elżbieta Wenerka – Lekarz Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
p. Małgorzata Ruszkowska – Główny Księgowy Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
 
Obradom przewodniczyła: p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
 
Porządek obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przyjęcie protokołów z przebiegu XXXI i XXXII sesji Rady Gminy.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.     Składanie interpelacji.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały o likwidacji SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
8.     Zatwierdzenie sprawozdań finansowych następujących jednostek:
a)     Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
b)    Biblioteki Publicznej w Drzycimiu,
c)     Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Drzycim.
10.                       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
11.                       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek.
12.                       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Drzycim – Jezioro w Biechowie w oparciu o pisemny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Drzycim.
13.                       Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Podlejskiego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Drzycim.
14.                       Informacja z rozprawy sądowej z powództwa Waldemara Moczyńskiego Wójta Gminy Drzycim przeciwko Radzie Gminy w Drzycimiu o ustalenie nieważności części Uchwały  Nr XXVII/158/2009 z 9 listopada 2009 r.
15.                       Stanowisko Rady w sprawie informacji podanej przez Wójta Waldemara Moczyńskiego podczas XXXII sesji nadzwyczajnej w kwestii wykonania Uchwały Nr XXVII/158/2009 z 9 listopada 2009 r.
16.                       Sprawozdanie komisji doraźnej do spraw dokonania kontroli udzielania zamówień publicznych w 2009 roku, których wartość nie przekraczała wyrażonych w złotych 14.000 euro z wyników przeprowadzonej kontroli.
17.                       Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
a)     wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok,
b)    wysłuchanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku ubiegłym i do wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)     przedstawienie opinii do sprawozdania przez pozostałe Komisje Rady,
d)    dyskusja,
e)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
18.                        Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
19.                        Odpowiedzi na interpelacje.
20.                        Wolne wnioski i zapytania.
21.                        Zamknięcie obrad.
 
Przebieg obrad:
 
Ad. 1.
         Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu. Powitała zgromadzonych radnych, zaproszonych do udziału w obradach gości:
           p. Henryka Doliwkę -  Dyrektora Gminnej Przychodni w Drzycimiu, 
           p. Elżbietę Wenerką – Lekarza Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
p. Małgorzatę Ruszkowską – Główną Księgową Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
Pana Wójta, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy.  
 
Ad. 2.
 
         Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych na skład ustawowy 15. Wobec powyższego Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Dodała, że radna Pani Teresa Piotrowska zapowiedziała swoje spóźnienie.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
Ad. 3.
 
         Pani Przewodnicząca stwierdziła, że do protokołu z przebiegu XXXI sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Protokół poddany pod głosowanie został przez Radę przyjęty, przy dwóch głosach wstrzymujących się. 
        W identycznym wyniku głosowania został przyjęty protokół z przebiegu XXXII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 
Uwaga: Do składu Rady dołączyła radna Pani Teresa Piotrowska.
 
Ad. 4.   
 
         Przewodnicząca Rady przedstawiła obecnym porządek obrad sesji poczym zapytała o uwagi.
Radny p. Jacek Gawrych – Chciałbym wnieść dodatkowy punkt do porządku obrad „Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosku Pani Anety Topy i Pana Dariusza Młynarskiego odnośnie remontu budynku przy ulicy Dworocowej 18.” Program sesji jest długi, ale myślę, że ta sprawa nie powinna nam zająć dużo czasu, bo była omawiana na Komisji Budżetowej i Komisji ds. Rolnictwa. Przewodnicząca Rady – Myślę, że przed wprowadzeniem zmian do budżetu jako punkt „18.” Radny p. Jacek Gawrych – Tak. Myślę, że to byłoby dobre miejsce.
Wójt -  Chciałbym aby wykreślono z porządku obrad punkt „13” Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu, ponieważ sprawa toczy się już dość długo, ale nowe sytuacje, nowe okoliczności się tutaj okazały. Należałoby wniosek w nowym świetle przedstawić i w związku z tym przenieść do następnej sesji.
Radny p. Jacek Gawrych – W sprawie wniosku Wójta, Czy nie obowiązują nas terminy i czy one są wiążące?
Przewodnicząca Rady – Z tego, co wiem mieliśmy to dzisiaj rozpatrzyć ze względu na punkt zawarty w ordynacji wyborczej, który mówi o podjęciu uchwały w tej sprawie. Prosiłam aby był prawnik obecny dzisiaj na sesji. Panie Wójcie czy dotrze Pan radca dzisiaj na sesję?
Wójt – Dzwonił, że nie może dzisiaj  być. Czy w takim razie ktoś udzieli nam informacji, że te terminy, o których mówiliśmy poprzednio, czy one są wiążące na dzisiejszy dzień?
Radny p. Zygmunt Wycinek -  Jeżeli  mogę się odnieść do wniosku Pana Wójta, to uważam, że Rada tyle starań poczyniła, koszty określone poniosła finansowe i sprawa powinna mieć na forum Rady jakieś rozwiązanie. Być może będzie ono zgodne z wnioskiem Pana Wójta ale uważam, że skoro takie starania czyniliśmy przez trzy miesiące, powinniśmy dzisiaj w tej kwestii się opowiedzieć i jakąś decyzję Rada powinna dzisiaj podjąć.
      W wyniku głosowania, Rada Gminy, propozycję radnego Pana Jacka Gawrycha przyjęła jednogłośnie, natomiast wniosek Wójta zotał odrzucony w następującym wyniku głosowania: 0 głosów za, 12 przeciwnych i 3 wstrzymujące się.   Porządek obrad po zmianach:  
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum.
3.       Przyjęcie protokołów z przebiegu XXXI i XXXII sesji Rady Gminy.
4.       Przyjęcie porządku obrad.
5.       Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.       Składanie interpelacji.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały o likwidacji SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
8.       Zatwierdzenie sprawozdań finansowych następujących jednostek:
a)     Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
b)    Biblioteki Publicznej w Drzycimiu,
c)     Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Drzycim.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Drzycim – Jezioro w Biechowie w oparciu o pisemny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Drzycim.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Podlejskiego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Drzycim.
14.  Informacja z rozprawy sądowej z powództwa Waldemara Moczyńskiego Wójta Gminy Drzycim przeciwko Radzie Gminy w Drzycimiu o ustalenie nieważności części Uchwały  Nr XXVII/158/2009 z 9 listopada 2009 r.
15.  Stanowisko Rady w sprawie informacji podanej przez Wójta Waldemara Moczyńskiego podczas XXXII sesji nadzwyczajnej w kwestii wykonania Uchwały Nr XXVII/158/2009 z 9 listopada 2009 r.
16.  Sprawozdanie komisji doraźnej do spraw dokonania kontroli udzielania zamówień publicznych w 2009 roku, których wartość nie przekraczała wyrażonych w złotych 14.000 euro z wyników przeprowadzonej kontroli.
17.  Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
a)     wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok,
b)    wysłuchanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku ubiegłym i do wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)     przedstawienie opinii do sprawozdania przez pozostałe Komisje Rady,
d)    dyskusja,
e)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
18.  Stanowisko Rady w sprawie wniosku Pani Anety Topy i Pana Dariusza Młynarskiego, dotyczącego remontu budynku przy ul. Dworcowej 18.
19.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
20.  Odpowiedzi na interpelacje.
21.  Wolne wnioski i zapytania.
22.  Zamknięcie obrad.
Wymieniony wyżej porządek obrad ( ze zminaną ) został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 5.
 
             Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wójtwi Gminy, który przedstawił informację dotyczącą realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od   11.03.2010r. do 23.04.2010r.  
Inwestycje i remonty:
1.     Rozbudowa budynku użyteczności publicznej ( świetlicy remizy straży pożarnej) na działce nr 34/3 w Sierosławiu. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac pozwala na stwierdzenie, że prace zostaną wykonane wcześniej niż określono w umowie z wykonawcą.
2.      Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu – budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z  harmonogramem.
3.     Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębie – Drzycim W dniu 07. 04. 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą – Firma„GRUD-INŻ” sp. z o.o. Grudziądz ul. Nad Torem 4. Zakres prac: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – 4.439 mb, wykonanie kolek, tora ciśnieniowego    - 2.157 mb, wykonanie  przepompowni ścieków   szt. 2, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych szt. 82/1783 mb. Wykonawca zgłosił rozpoczęcie prac z dniem 15.04.2010 roku. Termin wykonania zadania 31.10. 2010 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wysokość dofinansowania wynosi 75% wartości kosztów kwalifikowalnych. Wartość dofinansowania zostanie określona w Aneksie do umowy po weryfikacji dokumentacji przetargowej przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu. Dokumentacja do weryfikacji została dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 08. 04. 2010 r.
Remonty.
1.  Remont sanitariatów w budynku komunalnym (świetlica) w Jastrzębiu. Wartość robót – 7.111,51 zł brutto. Wykonawca – Zakład Remontowo –udowlany TAD-BUD Tadeusz Borowski  Jastrzębie 42d/16, 86-140 Drzycim. Zakres remontu:  wymiana  6 szt. muszli ustępowych, ułożenie płytek na posadzce, oraz wykonanie robót malarskich. Roboty wykonano w dniach 03.03.2010 r. do 24.03.2010 r.
 
2.  Wymiana 3 szt. okien w budynku komunalnym wraz z parapetami i obróbką
 ościeży (świetlicy wiejskiej) w Werach. Wartość robót – 3.240,56 zł brutto.    Wykonawca – PHU „BIOLAND II” Elżbieta Lipińska – Sprengel ul. Pod Strugę  21, 89-650 Czersk. Roboty rozpoczęto 31.03.2010 r. zakończono 23.04.              2010 r.
3. Wymiana 4 szt. okien w budynku komunalnym (szkoła) wraz z parapetami i obróbką ościeży w Sierosławiu. Wartość robót- 4.797,99  brutto.Wykonawca – PHU „BIOLAND II” Elżbieta Lipińska – Sprengel ul. Pod Strugę 21, 89-950 Czersk. Roboty rozpoczęto 31.03.2010 r. zakończono 23.04.2010 r.
4.  Wykonanie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej -  ulice Spokojna i Piękna do działek nr 482, 487 i 488. Wartość robót – 14.895,14 zł brutto. Wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim.
  Roboty rozpoczęto 03.03.2010 r. zakończono 24.03.2010 r.
 
Utrzymanie dróg.
1.     Remont drogi gminnej w Jastrzębiu Wartość robót – 7.936,95 zł brutto.
Wykonawca – Zakład Usług Ogólnobudowlanych Wiesław Michalczyk ul. Zofii Nałkowskiej 3, 86-100 Świecie. Roboty rozpoczęto 17.03.2010 r. zakończono 15.04.2010 r.
2.     Rekultywacja dróg gminnych. Przystąpiono do profilowania gminnych dróg gruntowych. Prace wykonuje Zakład Drogowo- Mostowy Sp. z o.o.  ul. Wojska Polskiego 78 Świecie.
 
W okresie, który obejmuje informacja, nie zaszły zmiany w stanie mienia komunalnego.
 
Realizacja zamówień publicznych  
A.    W podanym okresie zakończono następujące postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębie-Drzycim.
Roboty budowlane obejmują budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim –  ulice: Kościelna, Podgórna, Szkolna  oraz w miejscowości Jastrzębie z  przyłączami i przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem w wodę przepompowni. Postępowanie rozpoczęto dnia 04.03.2010 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.03.2010 r. Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2010 r. Umowę podpisano w dniu 07.04.2010 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym „GRUD-INŻ” Sp. z o.o.  z siedzibą w Grudziądzu,  ul. Nad Torem 4.  Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia - 2.438.830,78 zł
 
B. W podanym okresie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Przebudowę drogi gminnej nr 030555 C (ul. Kwiatowa) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek. Roboty budowlane obejmują przebudowę ul. Kwiatowej – drogi gminnej nr 030555 C w miejscowości Gródek Gmina Drzycim. Przewidziana do przebudowy ul. Kwiatowa – droga gminna nr 030555 C rozpoczyna się w km 0+000,00 w odległości 10,00 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie a kończy się w km 0+440,00 w okolicy istniejącego cmentarza. Zakres robót obejmuje ponadto przebudowę ul. Podgórnej o długości 50,00 m, skrzyżowań ul.Kwiatowej z ulicami Piaskową, Wdecką, Okrężną i polegać będzie na wykonaniu na całym odcinku długości ogółem 530,00 m nowej nawierzchni jezdni, parkingu i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, prawostronnego chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, ścieku odwadniającego przy krawężniku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz trawników. W celu wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych wprowadza się „strefę zamieszkania” z urządzeniami wymuszającymi powolną jazdę – dwoma progami zwalniającymi. Ponadto w ramach zadania  planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych w celu odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Kwiatowej poprzez przepompownię wód deszczowych do projektowanego przewodu kanalizacji deszczowej. Postępowanie rozpoczęto dnia 23.04.2010 r.
Planowany termin otwarcia ofert: 10.05.2010 r.
 
C. Pozostałe zakupy, usługi oraz roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro, a do których zapisów ustawy nie stosuje się.
 
INFORMACJA  WÓJTA GMINY Z WYDANYCH ZARZĄDZEŃ MIĘDZY SESJAMI              w okresie od 11 marca 2010 r.  do  25 kwietnia  2010 r.
 
„W okresie sprawozdawczym wydałem 11 zarządzeń. Cztery zarządzenia dotyczyły zadań z zakresu gospodarki komunalnej i tak:
- powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż mienia komunalnego,
- wyrażenia oświadczenia w zakresie wykonania prawa pierwokupu i dwa - udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnej na okres do 3 lat.
         Wydałem dwa zarządzenia w sprawie upoważnień:
1/ do załatwiania spraw z zakresu podatków i opłat w imieniu Wójta Gminy
2/ do wykonywania czynności Skarbnika Gminy Drzycim.
         W dniu 22 marca br. wydałem zarządzenie w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.          Ogłosiłem również nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Drzycim. Powołałem komisję do oceny i rozpatrzenia wniosków w celu udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, złożonych w wyniku ogłoszenia drugiego naboru wniosków. W formie zarządzenia ogłosiłem nabór na stanowisko kierownika Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu. Ostatnie z wydanych zarządzeń dotyczyło powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej Nr 030555 C ( ul. Kwiatowa ) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek.”
 
Ad. 6.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – „Od dnia 1 stycznia 2010 roku jest zamknięte gminne wysypisko śmieci w Sierosławku. Z informacji prasowych wynika, że jedyne w chwili obecnej czynne wysypisko w powiecie znajduje się w Sulnówku i podlega pod Urząd Miasta i Gminy Świecie. W związku z tym mam pytania:
1/ Jak przedstawia się sytuacja mieszkańców gminy Drzycim, którzy posiadają większe ilości odpadów komunalnych, np. po remoncie budowlanym i którzy są na żywo zainteresowani ich wywozem na składowisko?
2/ Czy Gmina ma podpisaną umowę ze Świeciem na przyjmowanie odpadów z naszej gminy na wysypisko w Sulnówku?
3/ Czy na terenie gminy działa podmiot uprawniony do świadczenia usług w zakresie wywozu śmieci?
       Uważam, że sprawa należy do bardzo istotnych dla całej społeczności lokalnej i informacja o możliwościach jej realizowania powinna dotrzeć do wszystkich mieszkańców naszej gminy.”
Wójt – Ta interpelacja jest słowna, czy na piśmie?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tekst interpelacji posiada Pani Bożena.
Wójt - Odpowiedź pisemna?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tak, pisemna.
 
Przewodnicząca Rady:
1/ Mieszkańcy ulicy Okrężnej w Drzycimiu pytają, dlaczego nowo kładziona utwardzona nawierzchnia na tej ulicy jest taka wąska, że dwa samochody nie mogą się minąć, a śmieciarka z ZUK-u ma problem z wycofaniem samochodu. Dlaczego projekt nie został przystosowany do możliwości, jakie stwarza dogodna szerokość tej drogi?
2/ Dnia 11 marca 2010 r. została podjęta Uchwała Nr XXXI/185/2010 Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek. Czy uchwała została wykonana? Jeżeli tak, to kiedy i jakie czynności podjęto w celu jej realizacji?
3/ Jak przedstawia się harmonogram rozbudowy świetlicy w Krakówku? Co zrobiono w tej sprawie od pierwszych ustaleń z Radą Sołecką i Sołtysem Krakówka, tj. od 8 stycznia 2010 roku?
4/ W jaki sposób można zmienić przeznaczenie funduszu sołeckiego?
5/ W jaki sposób można rozwiązać problem dojazdu młodzieży uczącej się w szkołach średnich, które do autobusu muszą dochodzić pieszo do Dąbrówki lub do Drzycimia?
6/  Dlaczego Wójt Gminy Drzycim nie był obecny na zebraniu wiejskim w Krakówku dnia 16 marca 2010 roku mimo wcześniej ustalonego i potwierdzonego terminu. Większość tych pytań padłaby na zebraniu a odpowiedzi usłyszeliby ich adresaci.
 
Ad. 7.
 
          Przewodnicząca Rady – Poproszę o zajęcie głosu Pana Dyrektora Henryka Doliwkę.
Pan Henryk Doliwka Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu - To co zostało ustalone już jakiś czas temu na Radzie Gminy i po uzyskaniu takiej wstępnej akceptacji planów właśnie restrukturyzacji Przychodni, ja razem z panią doktor podjęliśmy kroki umożliwiające nam zarejestrowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W zasadzie wszystkie formalności związane właśnie z rejestracją Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej już zakończyliśmy. Jesteśmy gotowi do rejestracji takiego zakładu, natomiast następnym krokiem, w zasadzie, jeżeli Rada Gminy nie zmieniła zdania, byłoby właśnie przyjęcie projektu uchwały likwidującej obecny Zakład Opieki Zdrowotnej, no i dalsze kroki właśnie już tutaj musiałaby podjąć Gmina, także my liczymy na to, że nic się od tego czasu nie zmieniło i na jakby podjęcie dalszych kroków w tym kierunku.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo.  Poproszę Panią Rezmer o zajęcie głosu.
Pani Ludwika Rezmer – Otrzymali Państwo w materiałach oprócz dokumentów świadczących o tym, że powstał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, również projekt uchwały w sprawie projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Sposób postępowania jest identyczny jak przy likwidacji Gabinetu Stomatologicznego, który już Rada przerabiała, czyli podjęcie tego projektu uchwały w sprawie likwidacji będzie się wiązało z uzyskaniem opinii wojewody oraz opinii gmin, których ludności przychodnia udziela świadczeń medycznych. Oczywiście, trudno jest nam wyszukiwać pojedynczych pacjentów, więc przyjęliśmy zasadę, że wysyłamy te projekty do zaopiniowania do wszystkich gmin powiatu świeckiego. Międzyczasie po wysłaniu tych projektów uchwał do Państwa zasięgnęłam również opinii w tej sprawie w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ to ta komórka będzie przygotowywała opinię Wojewody w sprawie projektu uchwały o likwidacji. Na skutek tych telefonicznych uzgodnień, bo na piśmie oczywiście niczego nie otrzymam zakwestionowano § 3. Brzmienie § 3 projektu uchwały o likwidacji Państwo powinni otrzymać projekt uchwały z naniesioną poprawką w   § 3. Jest podkreślony prawdopodobnie ten paragraf i uzyskałam informację, że jeżeli ta poprawka nie zostanie naniesiona opinia Wojewody będzie z uwagami, czyli tak czy inaczej będzie trzeba prawdopodobnie te uwagi Wojewody  wnieść, żeby tych uwag nie było, można to zrobić w dniu dzisiejszym. Po prostu sprowadza się to do tego, że zakończenie działalności zakładu również ma mieć miejsce w ciągu trzech miesięcy po wejściu w życie uchwały a nie po jej podjęciu tak jak było napisane poprzednio. No to, chyba na ten temat miałabym do powiedzenia wszystko.
         Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę o przedstawienie opinii Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia  – Pana Dariusza Podlejskiego.
         Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Podlejski – Komisja nasza obradowała w dniu 20 kwietnia bieżącego roku i projekt uchwały, w sprawie projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Gminna Przychodnia w Drzycimiu został zaopiniowany pozytywnie z uwzględnieniem poprawki w treści § 3, o którym mówiła tutaj przed chwilą Pani Rezmer. Dziękuję.
         Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Otwieram dyskusję w sprawie projektu uchwały. Kto chciałby zająć głos?
 
Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek -  Domyślam się, że akceptacja projektu uchwały o likwidacji przez radcę prawnego dotyczy również uchwały tej w sprawie likwidacji. To jest akceptacja dla wszystkich dokumentów, które otrzymaliśmy w tej sprawie. Rozumiem, tak?
Pani Ludwika Rezmer – To jest komplet, bo projekt uchwały o likwidacji jest załącznikiem do tej uchwały, którą dzisiaj Rada miałaby podjąć, dlatego jest to jakby część integralna tej uchwały, ten załącznik. Opinia dotyczy zarówno tej króciutkiej uchwały jak i uchwały o likwidacji. 
Przewodnicząca Rady – Czy jeszcze jakieś głosy odnośnie zmian, które mają być wprowadzone? Jeżeli nie to odczytam projekt w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu                     ( odczytanie załącznika do projektu uchwały ).                                                          
                                                                                                                                                                                                                                         Przewodnicząca Rady  - Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego…?
Pani Ludwika Rezmer - Chciałabym zaznaczyć, że Pani Przewodnicząca przeczytała załącznik do uchwały, która ma być dzisiaj podejmowana. Ja proponowałabym podjąć właściwą uchwałę, czyli uchwałę w sprawie projektu uchwały a nie głosować projekt.
Przewodnicząca Rady -  Pomyłka wynikła z tego, że po prostu nie miałam pełnej dokumentacji . Dziękuję bardzo.  Odczytam teraz treść uchwały, którą podejmie Rada. Uchwała,  numer który będzie nadany,  Rady w Drzycimiu z 26 kwietnia 2010 roku w sprawie projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu na podstawie artykułu 36 i 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej – podstawa prawna, uchwala się co następuje :                                                                                                             
§ 1. Przyjąć projekt uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.      
§ 2.  Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 podlega zaopiniowaniu przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego oraz organy gmin, których ludności Gminna Przychodnia w Drzycimiu udziela świadczeń zdrowotnych.                                                                                                        
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                   Teraz mamy komplet. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu?
            Uchwała Nr XXXIII/191/2010 w sprawie projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu została podjęta trzynastoma głosami „za”i dwoma wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8.
 
a)                Przewodnicząca Rady – Poproszę Panią Ruszkowską o zajęcie głosu i zdanie sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
Pani Małgorzata Ruszkowska -  Gminna Przychodnia w Drzycimiu zakończyła rok obrotowy wynikiem dodatnim w wysokości 47.793,02 złotych. Przychody ogółem Gminnej Przychodni w roku obrotowym, w sprawozdawczym roku obrotowym wynosiły 923.585,22 złote, w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym  zwarte umowy są główną działalnością tej Przychodni, była to kwota 898.940, 97 zł. Koszty ogółem wyniosły  894.755,38 złotych. Na wynik finansowy składa się wynik z działalności, który wyniósł 29.  793,02 złote oraz dotacje otrzymane, było to piętnaście tysięcy złotych z Urzędu Gminy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oraz  trzy tysiące, które otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony  Zdrowia na wyposażenie gabinetów. Dziękuję.
          Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę o przedstawienie opinii poszczególnych komisji. Pan Dariusz Podlejski o przedstawienie Komisji do Spraw Kultury Oświaty Spraw Socjalnych Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego.
         Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - p. Dariusz Podlejski – Sprawozdanie finansowe za 2009 rok Gminnej Przychodni w Drzycimiu zaopiniowano pozytywnie,  jednogłośnie.
         Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Poproszę o przedstawienie stanowiska Komisji do Spraw Budżetu.
         Radny p. Jacek Gawrych – Komisja do Spraw Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Drzycimiu, jednogłośnie.
        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXIII/192/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Gminnej Przychodni w Drzycimiu została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
b)      Przewodnicząca Rady – Poproszę Panią Ewę Kempińską o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.
Pani Ewa Kempińska – Jak wiecie Gminna Biblioteka Publiczna musiała się usamodzielnić. Po prostu sama założyć swoją działalność i to nastąpiło z dniem 1 lipca 2008 roku. Przychody za 2009 rok  w Gminnej Bibliotece Publicznej to przede wszystkim dotacja z Urzędu Gminy, która finansuje działalność Biblioteki. Jest przekazywana miesięcznie, jest podzielona i wynosiła 163.500,- złotych i 1/12 co miesiąc jest przekazywana  na rachunek bankowy Biblioteki Gminnej. Na początek roku mięliśmy 3.467,- złotych, ponadto dotację otrzymaliśmy do Biblioteki 2.169,- złotych na zakup książek. Do Biblioteki należy także Centrum Kształcenia w Jastrzębiu wyposażony w pięć komputerów i serwer, które otrzymaliśmy z  „Opolandu” na wyposażenie bezpłatnie i musimy po prostu przynajmniej, minimum pięć lat, czy tam do 2005 roku musimy mieć na stanie, bo inaczej musielibyśmy to oddać -  ten cały sprzęt i ponadto zostało jeszcze im trochę środków i dofinansowali nam trzymiesięczne koszty utrzymania: tam była energia i coś w kwocie  1.199,99  złotych. Otrzymaliśmy również należność z Urzędu Skarbowego za 2008 rok, nadpłatę podatku w kwocie 1.467,27 złotych. W Jastrzębiu w Centrum Kształcenia i tak samo w Bibliotece świadczą usługi ksero mieszkańcom, przede wszystkim uczniom, którzy korzystają z Internetu do swoich zajęć w szkołach i za te usługi ksero otrzymaliśmy na konto 599,15 złotych  wpłacanych  systematycznie, jak tam już nazbierają pieniążki, za ksero są wpłacane na konto. Odsetki w banku od pieniędzy na koncie wyniosły za 2009 rok 51,02 złote ponieważ planujemy zakup nowych komputerów łącznie z licencją. Oszczędzaliśmy  pieniądze na czym tylko można było i zostało nam na koncie 9. 477, 32 złote. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece nie zmieniło się od początku działalności, z tym że 1 grudnia pracownica z Centrum Kształcenia w Jastrzębiu przeszła na zasiłek chorobowy i w tej chwili przebywa na urlopie macierzyńskim i musieliśmy zatrudnić następną osobę, która jest na zastępstwie do czasu powrotu poprzedniej pracownicy i w tej chwili pracuje w Jastrzębiu, tak że wysokość etatów nie zmieniła się. Koszty kształtują się następująco: centralne ogrzewanie i energia i Jastrzębie i tutaj Biblioteka, budynek biblioteki, to jest kwota 14.406,-  złotych; materiały to są: tonery, materiały papiernicze wyniosły 6.280,- złotych, w tych materiałach to się mieści jeszcze:  jeden stolik do Jastrzębia i dwa krzesła, ponieważ tam były wypożyczone jeszcze od strażaków, także każdy był inny – zniszczony częściowo. Ponadto wykładzina została położona w korytarzu w Jastrzębiu do Świetlicy, bo tam był beton taki jeszcze, wspólne przejście z kierowcami autobusu, gdzie było wiecznie czarno, bo wychodzą z warsztatu do swojego pomieszczenia. Natomiast  Biblioteka została wyposażona w biurko, bo panie tam miały też takie stare – teraz jest nowe biurko z komodą, bo nawet nie było gdzie trzymać właściwie dokumentów. Jeden monitor musiał być wymieniony i na życzenie mieszkańców Drzycimia, którzy często muszą korzystać z faksu tak samo został zakupiony faks. A ponadto Biblioteka prenumeruje czasopisma i raz w roku przeprowadza kursy pomagające pomóc w uzyskaniu pracy, więc odbył się kurs na kasy fiskalne, tam chyba siedem osób brało udział w tym kursie, no i utrzymanie Internetu, środki czystości artykuły papiernicze to jest pozostałe zobowiązanie, te koszty, które się składają na dotację. Jakieś pytania?
            Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Jacka Gawrycha o przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu.
            Radny p. Jacek Gawrych – Komisja  Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Drzycimiu. Sześć głosów „za”, jeden wstrzymujący się.
          Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania dotyczące sprawozdania finansowego biblioteki?
          Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady poddała Uchwałę Nr XXXIII/193/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu pod głosowanie. Za przyjęciem treści owej uchwały opowiedziało się 12 osób, nikt nie był przeciwny, liczba głosów wstrzymujących się - 3. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
c)       Przewodnicząca Rady  - Ponownie udzielam głosu Pani Ewie Kempińskiej w celu omówienia sprawozdania finansowego za 2009 rok Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.
Pani Ewa Kempińska – Podobnie jak Biblioteka, Świetlica Gminna w Drzycimiu utrzymuje się na zasadzie dotacji z budżetu gminy, która wyniosła na 2009 rok 134.900 złotych. Z dniem 1 stycznia została do Świetlicy przyłączona sala, właściwie Świetlica w Gródku. Poprzednio działała na swoich zasadach, no i tam została zatrudniona osoba, która do marca zajmowała się zajęciami w tej Świetlicy, cztery godziny miała dziennie właściwie zajęcia, no oprócz tego Świetlica ta krótko została wykorzystana do różnych, wypożyczana na działalność różnych instytucji, emerytów, mieszkańców Gródka i za ten wynajem w Gródku i w Drzycimiu to samo, dostaliśmy kwotę, żeśmy zyskali na koncie 6.515 złotych. Na początku roku z poprzedniego  z 2008 roku na koncie mięliśmy 4.783,51 złotych. Teraz otrzymaliśmy, Pan dyrektor, na festyn, który w Drzycimiu ma zawsze miejsce w lipcu, z Banku Spółdzielczego Osie, otrzymał darowiznę w wysokości tysiąca złotych. Urząd Skarbowy zwrócił nam nadpłatę podatku za 2008 rok w kwocie 439,61 złotych  i odsetki na koncie z banku na koniec roku wyniosły 65.024,- złote, przepraszam- 65 złotych i 24 grosze. Na koniec roku, na koncie zostało 12.226 złotych i 30 groszy.  Etaty w Świetlicy, wyniosły dwie osoby,  z tym że na cały etat jest zatrudniony Pan dyrektor i ja jako księgowa na 0,08 etatu i są dwie osoby zatrudnione na umowę – zlecenie, pan dyrygent chóru w Gródku, pani właściwie to jest, która już kupę lat tam właśnie pracuje w tym Gródku. I tutaj od pierwszego, bodajże czerwca został zatrudniony instruktor zespołu wokalnego w Drzycimiu, który prowadzi właśnie ten zespół i mają zajęcia. Słyszałam, że zajęli teraz trzecie miejsce  w niedzielę, tak że widać, że się sprawdza Pan dyrygent i możemy mu płacić oczywiście dalej.  W 2009 roku zostały wymienione w budynku świetlicy okna i drzwi za kwotę 13.630,- złotych. No wiadomo, że jest tam opał., trzeba kupić, bo ona jest opalana na piec centralnego ogrzewania i opał wyniósł (węgiel i drewno) 6.103,- złote, energia elektryczna łącznie z Gródkiem 4.808,- złotych. Wyposażenie Świetlicy, ponieważ tam już te gry stare były, Pan dyrektor kupił dwie takie nowe gry, to są: bilard i piłkarzyki takie już większe, ponieważ młodzież starsza, bo na zajęcia dla dzieci to są często różne konkursy, zajęcia, a starsza młodzież nie miała właściwie już tam, nie interesowały ją takie zajęcia, tam takie drobne, więc Pan dyrektor żeby ściągnąć starszą młodzież właśnie to zakupił. No i największa pozycja to jest organizacja festynu gminnego, która wyniosła 21.599,- złotych. Płace i pochodne 54.398,- złotych no a wiadomo czym Świetlica się zajmuje, ponadto Pan dyrektor na prośbę sołtysów czy organizacji, które tutaj u nas są, często pomaga finansowo w niedużych oczywiście kwotach,  na różne konkursy teleturnieje i imprezy okolicznościowe.  
          Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Jacka Gawrycha o przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetowych.
         Radny p. Jacek Gawrych – Komisja  ds. Budżetu i Finansów na posiedzeniu 20 kwietnia zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe  Świetlicy Gminnej w Drzycimiu 3 głosy „za”, 4 wstrzymujące się.
          Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania dotyczące sprawozdania finansowego.
 
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – Tutaj mamy napisane, iż na umowę - zlecenie w zeszłym roku były zatrudnione dwie osoby chciałem zaznaczyć: dyrygent chóru w Gródku, instruktor zespołu wokalnego w Drzycimiu. Czy przy organizacji festynu gminnego, czy też były zatrudnione jakieś osoby?
Pani Ewa Kempińska – Ale to tylko na kilka godzin, chodziło o porządek. Były osoby zatrudnione, jako ochrona, bo musiała być, bo tak sobie firmy, które organizowały ten występ i występowały, zażyczyły sobie ochronę. Ponadto w szkole w Drzycimiu dyżur miała pani, która tam sprzątała i jeszcze były dwie tak zwane osoby porządkowe. Pan który pomagał grać, nie pamiętam nazwiska. Tak,  że to tak  na ten dzień, bo przecież ten występ był jednego dnia?
Radny p. Jacek Gawrych – No rozumiem.
Pani Ewa Kempińska - A resztę musiał Pan dyrektor zatrudnić dodatkowo, bo właściwie to trzy dni prawie ten festyn trwał.
          Przewodnicząca Rady – Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to odczytam treść uchwały.
          Za podjęciem Uchwały Nr XXXIII/194/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finsnowego za 2009 rok Świetlicy Gminnej w Drzycimiu  głosowało 8 radnych, 2 radnych zajęło stanowisko przeciwne, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Przewodnicząca Rady – Proszę, Pan Jacek jeszcze coś …
Radny p. Jacek Gawrych – Jeszcze zgodnie z § 37 Regulaminu Rady Gminy proszę o odnotowanie, w jaki sposób głosowałem w tej sprawie, czyli przeciw.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja również, jeżeli można.
Przewodnicząca Rady – Proszę odnotować, że Pan Podlejski również był przeciwny. 
        
Ad. 9.  
 
              Przewodnicząca Rady - Punkt „9” dzisiejszego porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim. Poproszę o zajęcie głosu Panią Joannę Sawińską.
Pani Joanna Sawińska – „Rozpocznę od treści projektu tej uchwały. Pan radca pozwolił sobie poprawić w tym projekcie zwrot w § 1 „Udostępnić do sprzedaży bezprzetargowej…” na „Wyrazić zgodę na bezprzetargowe zbycie…”. Również rozszerzył uzasadnienie dotyczące bezprzetargowego zbycia wnioskodawcy przedmiotowej nieruchomości, aby było oczywiste, że omawiana nieruchomość może być może być sprzedana w trybie bezprzetargowym. To by były takie zmiany w tym projekcie. Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek od właściciela spółki Agro–Zea należącej do Andrzeja Kurtysa, dotyczący przejęcia drogi dojazdowej, położonej w miejscowości Gródek. Droga ta widoczna jest jedynie na mapach ewidencyjnych ( załączonych pod projekt ), istnieje teoretycznie, praktycznie jest zaorana i stanowi jedną całość połączoną z gruntem należącym do wnioskodawcy i nie jest używana przez właściciela, czyli przez gminę.”
          Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła Pani Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, wypracowaną na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2010 roku.
Dyskusja:
Radny p. Jerzy Krüger – Kto użytkuje tę drogę? Ja jestem z Gródka i nie wiem, żeby ktoś z jakiejś firmy Agro-Zea tam uprawił coś takiego. Według mnie są dwie działki prywatne i nie mam orientacji.
Pani Joanna Sawińska – Droga ta jest położona w miejscu, jak się jedzie na Lubocheń. Tam, działka 7/5 jeżeli tak tu mogę określić, tam stoi blok ten były popegeerowski, obok są takie zadrzewienia. W tych zadrzewieniach jest po prostu pole. Uprawia tam rolnik, właściciel Spółki Agro-Zea. To jest jedno wielkie pole. Tam zawsze jakieś zboże jest zasiane. Drogi nie ma. Nie istnieje.
Radny p. Jerzy Krüger - Przyznaję, że nie byłem zorientowany, dlatego pytałem. Dziękuję za wyjaśnienie.
        Z uwagi na brak pytań Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr XXXIII/195/2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim i poddała pod głosowanie. W wyniku głosowania 13 radnych opowiedziło się za jej podjęciem, 2 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 10.
 
           Przewodnicząca Rady – Dziesiąty punkt porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Poproszę ponownie Panią Joannę Sawińską o zajęcie głosu.
Pani Joanna Sawińska – Tak, jak w poprzednim projekcie uchwały, tak samo i w tym Pan radca pozwolił sobie  zmienić  zwrot  w § 1 „Nabyć nieodpłatnie na rzecz gminy…” na „Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy…”. Uzasadnienie również rozszerzył. Ze względu na to, że Gmina nie posiada takiej ogólnej uchwały dotyczącej zasad zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, konieczne jest podjęcie indywidualnej uchwały. Pan radca uznał, że taki zapis jest konieczny w projekcie tej uchwały. Sołectwo Jastrzębie złożyło wniosek  do Urzędu Gminy, w którym proszą aby gmina nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę 7/12 położoną w Jastrzębiu. Działka ta stanowi drogę dojazdową do bloku i do garaży. W przypadku przejęcia tej drogi, mieszkańcy tej wsi będą mieli możliwość wyremontowania tej drogi ze środków funduszu sołeckiego. Tak przynajmniej deklarowali w swoim wniosku złożonym do Urzędu Gminy.
        Pani Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – Także ten projekt uchwały Komisja zaopiniwała pozytywnie – jednogłośnie.
       W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
       Wobec powyższego Przewodnicząca Rady odczytała Uchwalę Nr XXXIII/196/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych i poddała po głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11.
 
          Przewodnicząca Rady – Pynkt „11” Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek. Poproszę Panią Joannę Sawińską o zajęcie głosu.
Pani Joanna Sawińska - Wysłaliśmy do firm urbanistycznych pisma dotyczące złożenia oferty dotyczącej wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krakówek. Po uzgodnieniach z urbanistami postanowiono zmniejszyć teren objęty projektem miejscowego planu, aby nie ograniczyć przeznaczenia sąsiadującym działkom sporządzanym planem. Zmniejszenie tego planu wpłynie również na czas wykonania tego planu, jak również na cenę. 
          Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzenenj i Ochrony Środowiska p. Teresa Piotrowska – Projekt uchwały, który przedstawiła nam Pani Sawińska, zaopiniwaliśmy pozytywnie sześcioma głoszami „za” i jednym wstrzymującym się.
Dyskusja:
Radny p. Dariusz Podlejski – Mówiła Pani, że wystąpiono do urbanistów o uzgodnienia. Kiedy to miało miejsce i do ilu urbanistów?
Pani Joanna Sawińska – Wysłaliśmy do trzech urbanistów. Było to 22 marca.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy każdy z urbanistów odpowiedział w ten sam sposób, w jaki się w tej chwili uzasadnia wprowadzenie następnej uchwały w tej kwestii, czyli powiedział iż niewłaściwe byłoby ograniczanie możliwości na tych działkach sąsiednich. Czy wszyscy wyrazili taką samą opinię?
Pani Joanna Sawińska – Powiem tak. Odpowiedzi pisemne mamy od dwóch urbanistów. Jednen urbanista przysłał nawet poprawiony projekt uchwały. Inni odrzucili całkowiecie, po prostu napisali, że nie podejmą się  wykonania tego planu na podstawie przedstawionej im uchwały.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wobec tego uchwała podjęta na poprzedniej sesji zwyczajnej w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krakówek, jakie uchybienia miała?
Pani Joanna Sawińska – To znaczy jednogłośnie stwierdzili, że jest to za duży plan, ograniczyłby możliwość, jeżeli by tam na sąsiednich działkach ktoś chciał jakąś zmianę zabudowy. Byłoby to już jakimś ograniczeniem w pewnym stopniu.
Przewodnicząca Rady -   O ile sobie dobrze przypominam, to na tym spotkaniu, które było wtedy w gminie wspominaliśmy wtedy o tym żeby ten plan  zagospodarowania zrobić dla jaknajmniejszej działki, dla jednej działki, bo można było to tak zrobić. Nie trzeba było robić dla tak dużego bszaru.
Radny p. Dariusz Podlejski -  Tak, ja chciałem zapytać o termin realizacji, czy jest przybliżony przez tych urbanistów, kiedy to nastąpi i jakie są koszty sporządzenia tego przestrzennego planu zagospodarowania.
Pani Joanna Sawińska – Jednen z urbanistów podał nam ofertę na podstawie  tej uchwały zmieniającej. Napisał żeby wykonał tą pracę w ciągu 9 miesięcy za cenę 10 tysięcy złotych.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałbym wrócić do tej uchwały podjętej na XXXI sesji w sprawie plany, w sprawie tego projektu zagospodarowania przestrzennego działek w Krakówku. Otórz na spotkaniu, z tego, co wiem przedstawicieli Nadleśnictwa Zamrzenica i Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, informowali właśnie ci panowie z Lasów Państwowych, że wskazane byłoby właśnie taki wyrys działek objąć tym planem zagospodarowania przestrzennego i te informacje przedstawiciele Rady Sołeckiej z Krakówka przekazali między innymi Pani Kierownik Majewskiej i tutaj ta sugestia nie była wzięta pod uwagę przy przygotowywaniu projektu uchwały. Z czego to wynikło?
Pani Joanna Sawińska – Myśmy się konsultowali z jednym z urbanistów. Szczerze mówiąc nikt nam nie zwrócił uwagi, jeżeli chodzi o teren, jaki był załączony pod projektem uchwały. Żeśmy się zasugerowali, że jest jednak dobrze. Nikt nam nie powiedział, że jest źle przy projekcie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja rozumiem, my jesteśmy też laikami. Jako radni nie musimy się znać na wszystkim i nie ma takiego człowieka, który by się na wszystkim znał. Jednakże, jeżeli ktoś przygotowuje projekt uchwały, tym bardziej jeżeli się tu mówi o kosztach finansowych, mówi się o czasie, w którym to będzie trwało, wykonanie uchwały tym bardziej tak istotnej dla mieszkańców Krakówka, w ten sposób opóźnia się o kolejne dwa miesiące. Dziewięć miesięcy słyszymy, jak urbaniści mówią, będzie trwało przygotowanie. W tym momencie praktycznie już wiadomo, że wykorzystanie funduszu sołeckiego na cel, który sobie mieszkańcy wsi Krakówek założyli jest niemożliwe. Między innymi, domyślam się, dlaczego zadała Pani Przewodnicząca pytanie w interpelacji o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego. Uważam, że tutaj źle, że nie posłuchano przedstawicieli Lasów Państwowych i obrano drogę jakby trudniejszą, która w rzeczywistości okazała się praktycznie niepotrzebną i kosztowniejszą. Dlatego nie wiem z czego to wynika. Mam nadzieję, że tutaj nie było żadnej złej woli ani innego świadomego działania, tylko jakieś powiedzmy niepraktyczne podejście pracowników Urzędu Gminy do całego problemu. My jako radni nie musimy się na wszystkim znać, tutaj zawsze bierzemy te dokumenty do ręki i biorąc je zakładamy, że są przygotowane najlepiej, jak być powinny.
          Z uwagi na brak kolejnych głosów w dyskusji Pani Przewodnicząca poddała Uchwałę Nr XXXIII/197/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek pod głosowanie. W wyniku głosowania: 7 głosów za, 1 przeciwny i 7 wstrzymujących się uchwała została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ad. 12.
 
             Przewodnicząca Rady Gminy – Punktem dwunastym jest - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Drzycim – Jezioro Biechowo w oparciu o pisemny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Drzycim. Poproszę znowu Panią Joannę Sawińską o zabranie głosu w tej sprawie.
Pani Joanna Sawińska - Przedmiotem projektu uchwały jest jezioro w Biechowie. Dzierżawa tej nieruchomości została rozwiązana w bez zachowania terminu wypowiedzenia z dniem 16 kwietnia 2010 r., a dzierżawcami byli Pan Leszek Gorczyca reprezentujący zespół dzierżawców, w skład którego wchodzili Pan Józef Lewandowski, Mariusz Kosiński, Dariusz Podlejski. Aby nieruchomość nie pozostała bez opiekuna postanowiono o jej dzierżawie na czas nieoznaczony. W projekcie uchwały proponujemy aby nieruchomość stanowiła przedmiot przetargu pisemnego ograniczonego tylko dla mieszkańców Gminy Drzycim.
          Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzenenj i Ochrony Środowiska p. Teresa Piotrowska –  Również ten projekt uzyskał opinię pozytywną przy trzech głosach wsztrzymujących się i czterech „za.”
Dyskusja:
Radny p. Dariusz Podlejski – Może ja jako pierwszy chciałbym zabrać głos, że w tej sprawie spływała do mnie całość dokumentacji, którą pilotował Pan Wójt obecny tutaj na sali i odpowiadał mu w tym zakresie Pan Leszek Gorczyca, który według mojego uznania jest jedynym dzierżawcą tego jeziora. Chciałbym zaznaczyć, że zwracał się o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie i o sprawozdanie z tego postępowania. Sprawozdanie nie wpłynęło. Wpłynął jakiś protokół z błędami ortograficznymi zaznaczam i chciałbym jeszcze powiedzieć, że sprawozdanie wyjaśniające polega na tym by to, czy jest zgodne z prawdą podważanie tego, jak wykonywano tą dzierżawę, czy też nie.  Takich wniosków nie było. Ponadto samo rozwiązanie umowy ma formę oświadczenia, tylko i wyłącznie oświadczenia. Nie ma żadnej formy decyzji, co jest zupełnie niezgodne z zapiami zawartej umowy 15 lat temu. Ona powinna być rozwiązana na bazie Kodeksu Cywilnego lub też w drodze rozwiązania sporu sądowo-prawnej. To tyle, co chciałem powiedzieć.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W związku z tym, że przy okazji  poruszania problematyki  wygaśnięcia mandatu Pana Dariusza Podlejskiego z funkcji radnego otrzymaliśmy materiały, które się wiązały niejako z tymi wszystkimi okolicznościami, które spowodowały tę właśnie decyzję o wygaśnięciu mandatu, między innymi w tych materiałach znalazła się umowa dzierżawna tegoż jeziora. W związku z tym byłem bardzo ciekaw, czy jest zawarty taki zapis o możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Faktycznie jest taki zapis. Strony w 1995 roku zawierając umowę, czyli Zarząd Gminy Drzycim i Pan Leszek Gorczyca, taki zapis tutaj przyjęły w § 11, który stwierdza, że jeżeli dzierżawca nie dotrzymuje warunków umowy, wydzierżawiający może  rozwiązać umowę w każdym czasie bez zastosowania terminu wypowiedzenia, nie mniej  sama umowa tych warunków zawiera bardzo malutko. Jest tutaj obowiązek uiszczania czynszu terminowy, nie ma warunków, które stanowiłyby jakąś podstawę w samej umowie. Jeżeli jakieś dokumenty były dodatkowe, które stanowiłyby integralną część umowy, to my w ich posiadaniu nie jesteśmy i nie wiemy, jakie tam warunki jeszcze musiały być spełnione. Zresztą umowa na żadne inne warunki się nie powołuje, czyli w zasadzie umowa jest jedynym dokumentem, który stanowi podstawę dzierżawy. Jeżeli te warunki nie były naruszone, czyli dzierżawca płacił czynsz w terminie, wywiązywał się z tych przyjętych, nie poddzierżawiał nikomu tego terenu, wywiązywał się z tych przyjętych na siebie warunkami umowy zobowiązań, nie ma podstaw by rozwiązać tę umowę. Jest jeszcze następna sprawa. Inne możliwości, które wynikają z tej umowy i są w niej zawarte, jest to zapis, że wszelkie sprawy, które mogą powstać w trakcie trwania niniejszej umowy, strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie sądu  powszechnego i to byłaby właściwa w tym momencie droga jeżeli są jakieśi wątpliwości z jednej, czy drugiej strony, jeżeli któraś ze stron uważa, że zostały naruszone warunki tejże umowy, to uważam, że tutaj Rada Gminy nie jest stroną i nie powinna zajmować jakiegokolwiek stanowiska, bo zainteresowane strony to jest: wydzierżawiający czyli w chwili dzisiejszej Pan Wójt reprezentujący gminę i dzierżawca, czyli Pan Leszek Gorczyca. Te dwie strony powinny sprawę rozwiązać, doprowadzić  do końca bez udziału Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy – Dziękuję bardzo, uważam tak samo.
Radny p. Edmund Szymczak – Jeżeli nie ma konkretnych dokumentów zarzucających stronom i sobie, jakieś uwagi strony sobie zarzuciły, uważam, że powinny być w dokumentacji załączonej do tej uchwały. Poczta z potwierdzeniem odbioru tych dokumentów. Jeżeli ich nie ma, to stawiam wniosek o odrzucenie uchwały.  Niech strony idą z tym do sądu. Sąd będzie właściwą instancją, zapisaną w umowie, że jeżeli nie możemy się domówić to sąd to rozstrzygnie. A Rada po prostu może tylko później wysłuchać, że takie padło rozstrzygnięcie na korzyść jednej ze stron, bo jest zapisane, że Pan Wójt może w każdym momencie tą umowę rozwiązać ale również jest drugi zapis, że strony mogą się odwołać do sądu, tak, że uważam, że wydawanie rozstrzygnięć przez Radę przed postępowaniem sądowym jest jak gdyby wyprzedzeniem faktów i może być to, że Rada będzie zmieniała podjetą uchwałę. 
Przewodnicząca Rady – Rozumiem, że w tym momencie Rada nie jest władna do tego żeby podejmować taką uchwałę. Tak wynika z tego zapisu.
Radny p. Jerzy Krüger – Ja odnoszę wrażenie, że dyskutujemy nie na temat, bo mamy projekt uchwały, który mamy zatwierdzić, albo odrzucić. Dyskusja poszła na takie tory, że rozważamy, czy poprzedni dzierżawca wywiązał się z umowy, czy nie wywiązał, to nie jest tematem tej uchwały. Ja też się zagłębiłem właśnie w te wszystkie materiały, które tam były i wyczytałem taki punkt, że ktoś, kto dzierżawi, czyli grupa tych osób deklaruje i zobowiązuje się do tego, że będą prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli wszyscy do dzisiejszego dnia mówią, że nie prowadzą i nie prowadzili, no więc to jest jeden podstawowy warunek żeby umowę zerwć. Według mnie oczywiście. Ja nie jestem radcą prawnym itd. ale tak to odbieram no i w związku z tym mamy projekt nowej uchwały, który mamy dzisiaj podjąć albo nie. Ja uważam, że możemy z czystym sumieniem podjąć nową uchwałę i jeśli ci panowie, którzy do tej pory dzierżawili równie dobrze mogą wystartować ponownie do przetargu i ponownie być jakby użytkownikiem tego terenu. Nie stoi nic na przeszkodzie żeby uchwałę o tej treści dzisiaj podjąć.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Być może Pan radny Krüger ma rację, z tym że moje wątpliwości tutaj budzi fakt, że istnieje jakaś umowa dzierżawna, istnieje jakaś zależność. My mamy być organem rozstrzygającym o tym, że tamtem akt jest nieważny nie mając ku temu dokumentacji określonej, nie mając wiedzy, czy faktycznie jest właściwe postępowanie. Gdyby tutaj była, zatrudniamy przecież w gminie radcę prawnego. Gdyby była jego opinia. Gdyby opinia poparta była argumentami i dokumentami załączonymi do tegoż projektu uchwały wówczs mielibyśmy łatwiejszą drogę do podjęcia określonej decyzji. W tej chwili uważam, że pozwalając na dzierżawienie komuś tegoż właśnie jeziora możemy skłócić środowisko. Mało tego możemy się okazać zaangażowani w jakiś konflikt, czego powinniśmy według mnie unikać. Poza tym przypominam, że zgłoszono wniosek formalny o odrzucenie projektu tejże uchwały.
Radny p. Jerzy Krüger – Jeszcze jedno takie zdanie mi się nasuwa. Jest zawsze zapis w uchwale – „wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy” i to jest jakby przekazanie na ręce Wójta decyzji o tym, jak on wykona podjętą uchwałę. Jeśli załóżmy, nie wiem, czy nastąpiło rozwiązanie umowy, czy nie nastąpiło? Nawet gdyby nastąpiło rozwiązanie umowy to Wójt ma takie upoważnienie i w chwili, kiedy załóżmy nastąpiło rozwiązanie to koniecznym staje się to aby podjąć następną uchwałę, która pozwoli  działać Wójtowi dalej. Bo w tej chwili Wójt, nie chcę tu być adwokatem Pana Wójta ani pomocnikiem jakby sobie ktoś tam nazwał tylko po prostu my musimy w tej chwili podjąć uchwłę o tym, że trzeba tematem się zająć. I to jest właśnie projekt uchwały.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nie sposób nie zgodzić się z Panem Krügerem, ale my nie mamy tej wiedzy, czy rozwiązano umowę, czy nie. My nie mamy odpowiednich dokumentów, które by nas były w stanie przekonać o tym, że możemy tak zdecydować jak Pan Krüger uważa. To jest zasadne, co Pan mówi, jak najbardziej. Tylko jeszcze podstawa powzięcia takiej uchwały musi gwarantować, że została ona zgodnie z prawdą i tutaj nie ma żadnych spraw, które nie są do końca załatwione niejako.
Radny p. Jacek Gawrych - § 14 Regulaminu Rady Gminy w punkcie 4 stanowi, że uchwały są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego. Czy jest opinia radcy prawnego wtej sprawie?
Przewodnicząca Rady – Kto jest autorem tej uchwały Panie Wójcie?
Wójt – Wójt, pewnie też Wójt dostał informację od radcy prawnego, że jest ona zgodna z prawem. Ja nie chcę się mocno angażować w te sprawy. Powiem krótko. Państwo podejmą lub nie podejmą tej uchwały. Zagadnienia związane z tym, czy ta umowa została zerwana, czy niezerwana, czy jakaś inna forma, to jest zupełnie inna sprawa. Uważam, że wypowiedzenie umowy jednostronne było w mojej gestii i takie coś się stało, jest to już fakt dokonany. Dzisiaj nie ma tutaj pola do dyskusji, co dalej z tym jeziorem. Ja chcąc przekazać w dzierżawę wieloletnią nawet nie musiałbym Państwa tutaj prosić o zgodę. Chodzi mi o to żeby jezioro to oddać w dzierżawę na długoletnią dzierżawę. Do trzech lat mógłbym w ogóle nie pytać Państwa o zgodę i mogłoby się już nawet dzisiaj to rozstrzygnąć w jakiś tam sposób. Ja proszę Państwa abyście również uczestniczyli w tym procesie, ponieważ jest to istotna rzecz dla mieszkańców Biechówka i nie tylko Biechówka, pewnie całej gminy.
Przewodnicząca Rady – Proszę Państwa, ja tutaj, jeżeli chodzi o uzasadnienie znalazłam dwa błędy: pod koniec pierwszego akapitu, gdzie w uzasadnieniu wpisane jest zdanie ze słowem „wypowiedziałem”. Uważam, że nie powinno być tak to w uzasadnieniu wpisane i przedostatni akapit „uznałem.”   Wydaje mi się, że powinno być to wpisane w formie bezosobowej a nie osobowej. Dlatego pytam, kto jest autorem tej uchwały.
Wójt – Wójt pisze o sobie. Wypowiedziałem dotychczasowym dzierżawcom umowę. Jest to moje uzasadnienie. Tak można to nazwać.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tak. Tutaj Pani Przewodnicząca w mojej ocenie ma  pełną rację gdyż projekt uchwały będzie podejmowany lub nie przez Radę Gminy. Uzasadnienie musi wyrażać wolę Rady Gminy. Nie jakiejś osoby. I dodatkowo jeszcze uważam, że takie przekazywanie na barki Rady Gminy spraw spornych jest jakby uciekaniem od odpowiedzialności przez pana Wójta. Przy pierwszej lepszej okazji Wójt może powiedzieć – tak Rada Gminy zdecydowała. Więc jeżeli Pan chce na 3 lata wydzierżawić, niech Pan dzierżawi, komu Pan che, Pana wola wg jakiejś tam sprawy. W każdym razie ja uważam, że my jako Rada w tym momencie naprawdę nie mamy podstaw by się tym zajmować. Przypominam, że wniosek o odrzucenie uchwały Pana Szymczaka jest ciągle aktualny. Był to wniosek formalny.
Radny p. Jacek Gawrych – W dalszym ciągu nie otrzymałem odpowiedzi, czy jest pisemna opinia radcy prawnego w tej sprawie?
Przewodnicząca Rady – Pytanie do Pana Wójta.
Wójt – Do treści tej uchwały?
Radny p. Jacek Gawrych – Tak.
Wójt – Może jest. Może nie. Nie wiem. Uzasadnienie jest, to które jest napisane przy tej uchwale. To jest uzasadnienie moje, ale w treści pewnie uzgodnione z radcą prawnym.
Przewodnicząca Rady – Nie mamy opinii prawnej do tej uchwały.
Radny p. Jacek Gawrych – Nie mamy żadnego dokumentu, pod którym podpisałby się radca prawny.
Przewodnicząca Rady – Tak.
Wójt – Pod projektem uchwały się podpisał.
Przewodnicząca Rady – Gdzie, nie mamy podpisu.
Wójt – Każdą uchwałę radca akceptuje.
Przewodnicząca Rady – Czy ktoś z Państwa ma uchwałę z podpisem?
Pani Joanna Sawińska – Chciałam powiedzieć, że ja mam taką.
Przewodnicząca Rady – Dobrze dziękuję. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie ma. Przed odczytaniem uchwały przegłosujmy wniosek Pana Szymczaka w sprawie odrzucenia uchwały, która została przygotowana.
         W wyniku głosowania: 8 głosów za, 1 przeciwny i 6 wstrzymujących się  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Drzycim – Jezioro Biechowo w oparciu o pisemny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Drzycim została przez Radę Gminy odrzucona ( załącznik nr 13 do protokołu ).
 
Przerwa w obradach.
 
Ad. 13.
 
           Przewodnicząca Rady -  „Kolejnym punktem dzisiejszego porządku obrad jest punkt „13” Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Podlejskiego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Drzycim. Wszyscy z Państwa mają opinię prawną, tę, którą uzyskałam można powiedzieć od niezależnego radcy prawnego z Kancelarii Radcy Prawnego Pani Małgorzaty Mierzyńskiej” – tu Pani Przewodnicząca odcztała tylko wnioski końcowe gdyż treść opini zawiera 14 stron i  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  „Uzyskałam jeszcze jeden dokument w tej sprawie. Okazuje się, że niezależnie od tego, co  Rada zadecydowała, Pan Dariusz Podlejski sam wystąpił o opinię prawną i otrzymałam pismo, gdzie w załączeniu przedkłada opinię prawną w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy przez radnego, sporządzoną przez Aleksandra Michalskiego, celem wykorzystania podczas sesji Rady Gminy w Drzycimiu w dniu 26 kwietnia 2010 roku. Ponieważ Państwo nie mają tej opinii odczytam ją w całości – nastąpiło odczytanie opinii, stanowiącej załącznik nr 14a  do niniejszego protokołu. 
 
 
Dyskusja:
 
Radny p. Jerzy Krüger – Dla mnie ta cała sprawa jest zbyt skomplikowana, bo nie jestem prawnikiem, tak, jak każdy z nas i ktokolwiek zacznie o tej sprawie mówić to każdy ma rację, bo widać am początek, czyli umowa o wydzierżawienie moim zdaniem była źle skonstruowana, bo inne były zamierzenia wg mnie a inaczej odbyła się realizacja. Nie jestem wędkarzem, nigdy na tym jeziorze nie byłem. Ci, którzy tam pojechali i łowili ryby, ci może nam powiedzą, czy płacili za złowienie ryb. Ja tego nie wiem. Nie mamy takich osób. Nie wiemy, czy była prowadzona działalność tego typu, że ktoś brał pieniążki, czy nie.  Po prostu jest źle sporządzona umowa i realizacja tej umowy jest, jaka jest. Wszyscy prawnicy, którzy przedstawiają nam opinie mówią o błędach, które powstały, czyli o niedociagnięciach, że gdzieś tam nie ma jakichś dokumentów. Ja opieram się na tym, co otrzymałem no, że nie ma dokumentów twierdzących, że Pan radny Podlejski podpisywał jakąś umowę, no bo faktycznie nie ma. Jedna osoba przychodzi, podpisuje za wszystkich, no ale w oczach ludzi, odbiorców, mieszkańców -  „no ja nie pójdę do jeziora, bo tam są  panowie, którzy są jakby właścicielami, dzierżawcami tego gruntu i prowadzą jakąś tam działaność.”  Ale okazuje się, że wszystko jest tak, jak nie powinno i następuje teraz reakcja Urzędu poprzez zawieszenie, czy odwołanie umowy. A tu powstaje dyskusja, czy właściwie, czy nie. Jest rych zrobiony w kierunku zrobienia porządku z tematem a nam decydować o tym, czy Pan  radny Podlejski jest, czy nie jest użytkownikiem gruntu rolnego z wykorzytaniem na działalność gospodarczą, ja się nie podejmuję, ja swój głos skieruję w  stronę tych, którzy  się wstrzymują. Bo jeśli są takie różne opinie, bo niezależne są dwie w tej chwili. Ta pierwsza, która była do początkowej. Też radca prawny niezależny, bo zależny od nas nikogo nie jest. Druga Pani, która przedstawiła swoje racje, jeśli znajdziemy 10 radców prawnych każdy na pewno gdzieś tam swoje zdanie wokół tego tematu przedstawi. Ja jako radny nie podejmuję się decydowania w tej sprawie.
Radny p. Zygmunt Wycinek  - Ja właśnie chciałbym wiedzieć, czy nasz radca prawny Pan Wojciech Górski w tej sprawie się wypowiedział? Czy projekt uchwały, który już znamy od miesiąca stycznia, od 27 stycznia był opiniowany, bo na tym dokumencie ja takiego śladu nie mam. Jest poza tym tutaj uzasadnienie, którego autorem kto jest?  Również nie wiemy nadal. Chciałbym wiedzieć, czy Pan Górski jest autorem tegoż uzasadnienia bo to nie byłoby tak chyba do końca właściwe postępowanie.  Czy w ogóle akceptował tenże projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
Przewodnicząca Rady – Poproszę projektodawcę o odpowiedź.
Wójt – Pan Wojciech Górski był cały czas w trakcie składania projektu uchwały na bieżąco z całą sprawą i akceptował ją w tej formie, jaka została złożona. Tak więc można powiedzieć, że projekt uchwały który złożyłem w styczniu już długo musiał czekać na opinie innych radców prawnych, którzy mieli dużo wątpliwości ale po kilku miesiącach wątpliwości te jakby się rozwiały. To, co Pan radny Krüger powiedział, ja już dzisiaj proponowałem żeby odsunąć tą kwestię z tej sesji, Państwo radni chcą dziś głosować, Państwa wola. Projekt tej uchwały, jaki jest, taki jest i należało podjąć go w terminie który był przewidziany. Ja mogę dostarczyć na nastepną sesję 5, 8 potwierdzających moją słuszność takich opinii od radców prawnych, tylko czy jest sens? Każdy ma swoją talię kart i wykładamy asy. Może to trwać w nieskończoność. Ja sugerowałem, jakby nie rozstrzygać tej  sprawy tutaj, zagłosować z wolą własnego sumienia a kwestię, czy jest racja, czy nie, pozostawić faktycznie organowi nadzorczemu, co i tak będzie miało miejsce. Tak, czy owak nadzór się będzie na temat tej uchwały w jakiś sposób ustosunkować. To zwlekanie niczemu dobremu nie służyło a dzisiaj jest Państwa wola żeby tak było. Żeby zagłosować, proszę bardzo.
Radny p. Edmund Szymczak – Mi się wydaje, że już tyle zostało w tym powiedziane, że dyskusja, rozważanie, zawsze będzie budziło wątpliwości. Ja też przyznaję rację Panu radnemu Jerzemu Krügerowi. Jest to sprawa, jakby nie do Rady, bo nie jesteśmy prawnikami. Są dwie opinie. Jedna jest Pana Wójta, a jedna jest, o którą myśmy prosili, trzecia jest indywidualna Pana radnego Podlejskiego i żeby zdecydować. To muszą załatwić organy poza nami i dlatego jestem za odrzuceniem uchwały. Stawiam wniosek o odrzucenie uchwały żeby Pan Wójt ją jak gdyby złożył dalsze postępowanie w tej sprawie do organu nadzoru. Żeby to było jasne, żebyśmy już nie rozmawiali. To przyśpieszy decyzję Pana Wójta, czy skieruje tą uchwałę do organu nadzoru, czy nie a tak będziemy mieli sprawę jasną, żeśmy załatwili. Są dwie opinie. Proponuję jeszcze, to by był mój drugi wniosek żeby załączyć opinie i zostawić te dokumenty, niech rozstrzygają.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja chciałbym tylko powiedzieć, że od samego początku nie zgadzałem się z uzasadnieniem pod projektem uchwały, było tendencyjne, jednostronne. Można tutaj domniemać, że wybiórczo traktowano wyroki NSA. Na chwilę obecną, kiedy mamy przystąpić do głosowania, proszę o wyłączenie mnie z głosowania.
Radny p. Jerzy Krüger – Mam pytanie, bo to może być istotne w rozwiązywaniu tej sprawy. Pan radny Podlejski pomagal tylko rozumiem dzierżawcy w utrzymaniu porządku itd. w prowadzeniu działalności nieformalnej?
Radny p. Dariusz Podlejski – Tak, znamy się z panem Gorczycą od dawien dawna. Razem pracowaliśmy, mamy wspólne zainteresowania i z racji tego, że mieszkam w tamtym terenie wykonywałem taką działalność, która mnie satysfakcjonowała, czyli zajmowałem się tym, co lubię i miałm satysfakcję z tego, że pomagałem mojemu znajomemu Gorczycy w utrzymywaniu tej wody w należytym stanie.
Radny p. Jerzy Krüger – Jeszcze jedno pytanie, jeśli można? Czy znalazł się ktoś w tej historii dzierżawienia, przyjeżdżał z wędką na ryby, złowił i musiał płacić za złowione ryby? Jeśli tak, to komu?
Radny p. Dariusz Podlejski – Jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, odpowiedziłbym krótko. Nie prowadziłem żadnej działalności gospodarczej związanej z tym jeziorem. Jeżeli Pana nie satysfakcjonuje ta odpowiedź, to niczego więcej nie powiem.
Radny p. Jerzy Krüger –Nie tak brzmiało pytanie. Po pierwsze zadałem pytanie, żeby wiedzieć, czy osoby, które pomagają, są związani z dzierżawcą bezpośrednio, bo  otrzymałem informację, że ktoś kto łowi ryby musi  zapłacić, komu i w jakiej kwocie. Czy jest jakaś działalność, czy nie bo jeśli otrzymam odpowiedź negatywną, że nie pobierano opłat, każdy dowolnie mógł przyjść sobie złowić, no ja nie wiem, jak wyglądało to dzierżawienie jeziora. Na czym polegało właśnie to dzierżawienie, bo ja nie wiem?
Radny p. Dariusz Podlejski – Proszę zapytać o to Pana Leszka Gorczycę.
Radny p. Jerzy Krüger – Acha, czyli nie dowiemy się.
           Na skutek braku kolejnych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny Pana radnego Szymczaka pod głosowanie.
           W wyniku głosowania: 8 głosów za, 6 wstrzymujących się Rada Gminy odrzuciła projekt uchwały w sparwie wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Podlejskiego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Drzycim. Projekt odrzuconej uchwały stanowi załącznik nr 14b do protokołu.
Uwaga: Radny p. Dariusz Podlejski nie brał udziału w powyższym głosowaniu.
 
Ad. 14.
 
          Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem jest punkt „14” - Informacja z rozprawy sądowej z powództwa Waldemara Moczyńskiego Wójta Gminy Drzycim przeciwko Radzie Gminy w Drzycimiu o ustalenie nieważności części Uchwały Nr XXVII/158/2009 z 9 listopada 2009 r. Chciałam Państwa poinformoć, że 13 kwietnia odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym w Świeciu IV Wydział Pracy. Odczytam treść protokołu: „Sąd Rejonowy w Świeciu IV Wydział Pracy w składzie Sędzia Sądu Rejonowego Sebastian Rogalski, ławnicy Leszek Szalacha i Halina Wieczorek, protokolant – kierownik sekretariatu Sylwia Ledzińska. Na rozprawie rozpoznał sprawę z powództwa Waldemara Moczyńskiego przeciwko Radzie Gminy Drzycim związane z wypowiedzeniem umownych warunków pracy. Rozprawę rozpoczeto o godz. 11-tej. Po wywołaniu sprawy stawili się: powód osobiście, za pozwanego Przewodnicząca Elżbieta Babińska osobiście wraz z pełnomocnikiem aplikantem adw. Kamilem Chojnickim z substytucji adwokata Aleksandra Michalskiego, który przedkłada do akt sprawy pełnomocnictwa procesowe. Staje powód słuchany informacyjnie wyjaśnia: Moim pracodawcą jest Urząd Gminy w Drzycimiu ale to Rda Gminy ustala moje wynagrodzenie. Przewodniczący pouczył powoda, działającego bez pełnomocnika fachowego, że zgodnie z art. 8 ustawy o pracownikach samorządowych pracodawcą Wójta jest Urząd Gminy i takie powinno być oznaczenie pozwanego. Staje powód i oświadcza, że nie sprzeciwia się wezwaniu do udziału w sparwie w charakterze pozwanego Urzędu Gminy w Drzycimiu. Jednocześnie jednak nie zgadza się na zwolnienie z udziału w sprawie dotychczas pozwanej Rady  Gminy w Drzycimiu. Wskazuje, że złożył wniosek do organu nadrzędnego o uchylenie uchwały Rady Gminy w Drzycimiu. Sąd postanowił: rozprawę odroczyć do dnia 11 maja 2010 roku godz. 11-ta sala nr 25, strony i pełnomocnik o terminie zawiadomieni, wezwać do udziału w sprawie w charakterze pozwanego Urząd Gminy w Drzycimiu, któremu doręczyć odpis pozwu. Zakończono o godz. 1130. Podpisany Przewodniczący – na oryginale właściwy podpis, protokolant – na oryginale właściwy podpis.” Koszty zastępstwa procesowego wynoszą 610,- złotych. To są całkowite koszty na całe zastępstwo procesowe, czyli na wszystkie rozparwy, które się będą toczyły. 
 
 
Ad. 15.
 
            Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem jest „Stanowisko Rady w sprawie informacji podanej przez Wójta Waldemara Moczyńskiego podczas XXXII sesji nadzwyczajnej w kwestii wykonania Uchwały Nr XXVII/158/2009 z 9 listopada 2009 r.”  Ja bym tutaj może poprosiła Pana Wycinka o zajęcie głosu w tej sprawie i przedstawienie tematu.
Radny p. Wycinek – Na sesji nadzwyczajnej zgłosiłem interpelację z zapytaniem jak Pan Wójt wykonał Uchwałę Numer XXVII/158/ 09 z 9 listopada 2009 roku w zakresie, chodziło mi ściśle o § 5, pomniejszenia wynagrodzenia w, o  50% w dodatku funkcyjnym przez trzy miesiące począwszy od 1grudnia 2009 roku, na co otrzymałem odpowiedź, którą w tej chwili Państwu przedstawiam. Czytam z protokołu. „Kara jaka została mi wymierzona została pobrana, pobory jakie zostały mi zabrane nie zostały mi wypłacone za trzy miesiące. W grudniu nie została zabrana, ponieważ czekaliśmy za, nazwijmy to informacją dotyczącą ważnością tej uchwały przez organ  nadzoru. Następne, czyli dwie raty były w styczniu jedna w lutym, tak więc całość przyznanej kary została niewypłacona mi jako poboru.” Odpowiedź ta jednoznacznie świadczy o tym, że uchwała, którą Rada Gminy podjęła na sesji nadzwyczajnej w dniu 9 listopada 2009 roku w § 5 określająca potrącanie dodatku funkcyjnego nie została wykonana w ten sposób w jaki powinna, czyli zgodnie z uchwałą. Czyli tym samym nie możemy mówić o wykonaniu uchwały, oczywiście w części, bo cała uchwała dotyczyła również odpowiadania na pisma w terminach trzydziestodniowych zgodnie z KPA, czego nikt nie podważał. 27 stycznia na sesji XXI Rady Gminy Pan Edmund Szymczak złożył pisemną interpelację, o to czy ta uchwała została wykonana. Na co otrzymał odpowiedź  pisemną, że tak, że zgodnie z § 5 uchwała w części dotyczącej pomniejszenia wynagrodzenia o 50%  dodatku służbowego została wykonana, co nie miało miejsca, gdyż nastąpiło to zgodnie z uchwałą. Tutaj Pan Wójt wyjaśniał, że czekał na decyzję organu nadzoru, czyli na decyzję radców prawnych, pana Wojewody. Dlatego w grudniu tej czynności nie było wykonanej odnośnie pomniejszenia wynagrodzenia. Takie wyjaśnienie, proszę Państwa tutaj jest sprzeczne, takie postępowanie z wyjaśnieniem. Postępowanie jest sprzeczne z artykułem 91 w związku z artykułem 90 ustawy o samorządzie, ponieważ uchwały są nieważne. Czytam artykuł  91, ust. 1: „Uchwała lub zarządzanie organu  gminy  sprzeczne z prawem są nieważne, ponieważ  odnośnie uchwał lub zarządzenia w całości lub części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż  30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia w trybie artykule 90, artykuł 90 w ustępie 1, traktuje, że wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia”. Uchwała podjęta 9 listopada winna być przekazana do dnia 16 listopada do organu nadzoru,  zakładając jeszcze, że ileś tam przesyłka przez czas, który docierała do Bydgoszczy, załóżmy trzy czy cztery dni była w drodze, więc i 30 dni miał w tym momencie organ nadzoru na ustosunkowanie się. I wówczas następnie ta  przesyłka wracałaby, powiedzmy, ta sprawa, jeżeli organ nadzoru podważyłby w całości lub części tę uchwałę doszłoby kolejnych kilka dni, czyli zakładając maksymalnie do 20, załóżmy 8 grudnia czy 9, zaraz po Świętach  Bożego Narodzenia, informacja o tym, że organ nadzoru uważa, że podjęta uchwała jest w całości lub części sprzeczna z prawem trafiłaby do Rady Gminy i tutaj może zacytuję dalej postępowanie organu nadzoru. W artykule 91 ustawy o samorządzie gminnym, ustęp 2 mówi, że „organ nadzoru wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania może wstrzymać ich wykonanie”, wstrzymanie wykonania wówczas pozwalałoby na to żeby akurat w naszej tutaj sprawie nie pomniejszać tego wynagrodzenia. Natomiast, gdy takie działanie ze strony organu nadzoru nie nastąpiło nie możemy mówić o bezczynności organu nadzoru, tylko o tym, że organ nadzoru się nie odniósł do tejże Uchwały z tego względu, że nie zauważył uchybień w tej Uchwale. Idąc dalej, zgodnie z artykułem 30, ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone zadaniami prawa i tutaj nie ulega  wątpliwości, że nie miał Wójt możliwości manewru po 30 dniach plus doliczając 7 dni do przesłania 30 dniach na rozpatrzenie sprawy przez organ nadzoru na ustosunkowanie się plus 7 dni na przekazanie Uchwały do wojewody plus, załóżmy 7 do 10 dni czasu przez, który przesyłka by była w drodze nie miał możliwości  jej nie wykonać, był do tego zobowiązany. Nie wykonanie tejże uchwały spowodowało, że zostało wypłacone zawyżone wynagrodzenie Pana Wójta w miesiącu grudniu. Uczynił to z pełną świadomością, gdyż nawet 9 listopada już na sesji nadzwyczajnej podważał zasadność tejże uchwały, mówił o tym, że będzie ona zaskarżona, mówił też o tym, że radca prawny, że opinię w tej kwestii wyda, nic takiego nie miało miejsca do końca ubiegłego roku. Czyli tutaj obowiązkiem było wykonać uchwałę, dopiero postępowanie, złóżmy zaskarżające  uchwałę mogłoby wnieść jakieś zmiany w kwestii jej wykonania, ponieważ nic takiego w tamtym czasie nie nastąpiło za miesiąc grudzień wynagrodzeniu powinien Pan Wójt dodatek funkcyjny  potrącić sobie i wówczas byłoby to właściwe wykonanie Uchwały. Nie potrącenie, nie pomniejszenie wynagrodzenia w miesiącu grudniu spowodowało jednocześnie naliczenie rocznego dodatku tak zwanej trzynastki w miesiącu styczniu o kwotę bazową zawyżoną o 750 złotych, ponieważ datek funkcyjny wynosi pana Wójta 1.500 złotych. Tym samym pobrał również w efekcie tego zawyżone dodatkowe wynagrodzenie roczne. To były skutki nie wykonania tejże Uchwały w miesiącu grudniu. Zachodzi tutaj nie podejrzenie, ponieważ są to fakty, nie możemy mówić o podejrzeniu, mówimy o faktach już, o czymś co miało miejsce, więc zachodzi tutaj w moim mniemaniu naruszenie Ustawy o finansach publicznych być może również złamanie dyscypliny budżetowej, gdyż w ten sposób pan Wójt pobrał nienależne sobie środki publiczne, które Rada Gminy stwierdziła, że są w tym momencie jemu nienależne. I uważam, że w tym przypadku, jako Rada, mając taką wiedzę powinniśmy poinformować kontrolę nadzoru finansowego, żeby w tej sprawie przeprowadziła określone czynności stwierdzające czy naprawdę tutaj nie została naruszona ustawa o finansach publicznych, czy również nie ma  konfliktu jeżeli chodzi o dyscyplinę budżetową Gminy Drzycim. Istotną sprawą jest jeszcze w tym wszystkim kwestia kontrasygnaty Skarbnika Gminy, otóż każdy dokument w gminie finansowy taką kontrasygnatę posiadać musi. Pani Skarbnik ma prawo do złożenia odmówienia złożenia podpisu tak zwanej kontrasygnaty na dokumencie i wówczas w ciągu 7 dni od tego momentu o tym trzeba poinformować Regionalną Izbę Obrachunkową, także tutaj nie wiemy czy lista płac wynagrodzeń za miesiąc grudzień, na której jest wynagrodzenie pana Wójta było zatwierdzone przez  Panią Skarbnik czy też ona być może wniosła  jakieś uwagi, zastrzeżenia miała przecież wiedzę. Uczestniczyła w sesji  nadzwyczajnej w miesiącu listopadzie i również była świadoma tego, że tak wynagrodzenie naliczone być nie powinno w tym całym kontekście. Tutaj dodatkową sprawą, o czym już mówiłem jest jeszcze świadome wprowadzenie w błąd radnego Szymczaka poprzez odpowiedź nie prawdziwą  na interpelację, bo z tej odpowiedzi wynikało jakby było  w najlepszym porządku, co dopiero o czym dzisiaj się dowiedzieliśmy czy powiedzmy na poprzedniej sesji nadzwyczajnej, że faktycznie miejsca nie miało. Uważam, że jedną sprawą jest nie pomniejszenie tego wynagrodzenia, czyli nie wykonanie Uchwały i kwestii z tym związane ze strony finansowej z drugiej natomiast samo nie wykonanie uchwały, bo z kolei również jest sprawa, powiedzmy dla nadzoru prawnego, który powinien się w tej kwestii wypowiedzieć, także biorąc całość tego mojego wywodu tutaj uważam, że jako radni jesteśmy w tym momencie już zobowiązani, znając te fakty, mając tę wiedzę na dzień dzisiejszy do przedstawienia informacji o tym co nastąpiło, albo raczej co nie nastąpiło zgodnie z Uchwały Rady Gminy z dnia 9 listopada, numer 158 w  § 5 odpowiednich organów nadzoru zarówno finansowego jak i prawnego. Poddaje Państwu to do przemyślenia i proszę o ustosunkowanie się również do przedstawionych przeze mnie spraw.
Przewodnicząca Rady -  kto chciały zająć głos? Pan Szymczak proszę bardzo.
Radny p. Szymczak – Kolega Radny Wycinek przedstawił szeroki zakres tego wszystkiego, całej sprawy, ale uważam, że jak w tamtych rzeczach  żeśmy się odwoływali do umów zawartych, do rozstrzygnięć poza Radą jak gdyby i wiadomościami poza tym, co Rada może podjąć to w tym wypadku uważam, że jeżeli jest prawdą, że Pan Wójt się odwoływał i że jeszcze nie ma rozstrzygnięcia sądowego w tej sprawie o tym wszystkim i jeżeli uzyskamy te wszystkie rzeczy będą wiadome, co komu i jak to zostało po prostu załatwione, ta sprawa. Do tego czasu powstrzymałbym się od wydawania jakichkolwiek opinii wniosków czy stanowiska żeby zostawić. Organ nadzoru rozstrzygnie jak załatwi sprawę sąd, także uważam, żebyśmy nie zajmowali stanowiska nie wyprzedzając faktów. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Ja mam pytanie do Pana Wójta. Czy uzyskał Pan już odpowiedź z organu nadzoru?
Wójt – Na pytanie odpowiem nie. Jeszcze czekam. Natomiast, jeśli wolno chciałbym zabrać głos odnosząc się do wystąpienia pana Radnego Wycinka. Panie Radny Wycinek, bo to tak już muszę , no osobiście do pana powiedzieć. Co pan chce osiągnąć tym, że na sesji Rady Gminy tego typu zarzuty pan robi z tego aferę,  no tak jakbym, no  nie wiem,  jakbym zabił kogoś  czy coś w tym rodzaju. Kara jaką Rada Gminy mi nałożyła została wykonana w pełni, wiem, że nie słusznie ,ale póki co nie mam na to dowodów i prawomocnej Uchwały czy też uchylenia tej Uchwały. Fakt jaki miał miejsce w grudniu to znaczy święta i tak dalej. Pensje, którą wypłacaliśmy przed świętami w związku z tym nie miałem pewności co do tego czy faktycznie otrzymam w którymś momencie istotną informację z nadzoru czy też nie. Stwierdziłem, że jeżeli nie ma jakiejś konkretnej odpowiedzi z nadzoru to znaczy, że pewnie jeszcze się zastanawiają albo coś w tym rodzaju w związku z czym mówię, jeżeli wolą Rady jest żeby mi  zabrać określoną kwotę pieniędzy to, to będzie, prędzej czy później wykonane. Grudzień to taki wyjątkowy miesiąc dla nas wszystkich chyba, i no myślałem, że kupię dzieciom prezenty i  tak dalej. A takie pozbawienie mnie siedmiuset złotych, no mogło w jakich sposób uszczuplić mój budżet świąteczny. Nie wiem czy akurat to jest dobry argument, myślę, że pewnie nie, bo dla pana Wycinka to może nie jest to takie ważne, ale roztrząsanie tego i robienie z tego kolejnej sprawy, nie wiem dla jakiś sądów powszechnych, cywilnych czy jeszcze wyższych trybunałów. Gdzie jest sens tego? Dziękuję.     
Przewodnicząca Rady – Dziękuję,  Pan Radny Pamulak.
Radny p. Michał Pamulak – Ja miałem pytanie. Comiesięczne wypłaty dla Wójta, w których dniach są wypłacane? Nie tam grudzień, tylko każdy miesiąc: to jest na początku miesiąca, czy to jest  na koniec miesiąca, określony dzień, czy też ..
Pani Sabina Majewska – Każdorazowo pod koniec miesiąca, a w grudniu faktycznie, 22 mięliśmy wypłatę, bo był koniec roku budżetowego, również banki zamykają swoje obroty wcześniej, więc u nas wypłata jak i wszystkie wypłaty, które płacimy z dołu, czyli obsługa szkół, czyli dostali wszyscy 22 wypłatę.
Radny p. Jerzy Krüger – Całkiem szczerze przyznaję, że podziwiam aktywność Pana Radnego Wycinka. Gdyby tą aktywność skierować na tory zgody, współpracy, to bym był szczęśliwy, naprawdę. A tak wytwarzamy, moim zdaniem burzę w szklance wody, dlatego zgadzam się ze stanowiskiem pana Radnego Szymczaka, odpuśćmy, dajmy spokój, to znaczy nie odkładajmy może, ale odczekajmy. Jest sprawa w sądzie, zobaczymy jaki będzie wynik rozprawy sądowej i wtedy z umiarem na spokojnie możemy wrócić do tematu. Ewentualnie nie, ale naprawdę nie róbmy wielkiego pożaru z jakieś iskierki, która…Pan radny Wycinek ma może rację, bo uczepił się pewnego szczegółu i jakby się tego trzymać, no to ma rację. Nie zaprzeczę, ale pozostaje jeszcze ten zdrowy rozsądek i ta dobra wola, która musi wyjśc z tej Rady  żeby było dobrze, żeby bie było kłótni. Żeby nie postrzegali nas tu wszystkich jako ludzi, którzy robią źle dla środowiska, dla otoczenia, dla opinii publicznej, odpuśćmy. To jest mój apel i moje zdanie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja natomiast uważam, że sprawa jest bardziej poważna niż się tutaj większości wydaje. Jest to moja prywatna w tej chwili opinia. Nie możemy dopuścic do tego, że zobowiązany do wykonuwania uchwał Wójt, nie wykonywał tych uchwał. Mówi Pan Wójt, że złożył wniosek do organu nadrzędnego o uchylenie uchwały Rady Gminy w Drzycimiu. Miał na to stosowny termin. Nie zrobił tego, więc pytanie – Kiedy? Czy w ogóle zrobił? Bo ja nie wiem. A może nie? Może nas kolejny raz wprowadza w błąd? Bo tak już było. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie potrafię zająć stanowiska, ocenić tego zachownia Pana Wójta, który wcześniej w artykułach było pisane „Wójt, który nie płacze” na chwilę obecną płacze i sprawę do sądu kieruje, bo 2.250,- złotych mu zabrano. Nie jestem w stanie ocenić tej sytuacji sam. Uważam, że do tego są odpowiednie organy, które muszą wydac właściwą opinię i kolega Zygmunt Wycinek ma rację przedstawiając ten temat na forum sesji.
Radna p. Aniceta Gubańska – Jeżeli chodzi o wypowiedź Pana Szymczaka zgadzam się zupełnie z nią. Skoro sprawa jest zaczęta, nie jest wyjaśniona, może byśmy jednak poczekali. Niech w końcu cos będzie wyjaśnione. Bo zaczynamy wszystko rozbabrywać po kolei i robi się z tego taki bałagan, że nie wiadomo nic. My nie występujemy tutaj w swoim imieniu, bo to nie nasz interes. Jesteśmy przedstawicielami społeczności, która nas wybrała i musimy w ich interesie występować a zaczynamy marnować pieniądze bo te wszystkie nasze spraw, opinie, nikt tego nie wydaje za darmo. Chcielismy zabrac dwa tysiące, a wydamy trzy, może więcej? O to chodzi żeby wstrzmać się. Jest sprawa w sądzie, będzie wyjaśniona sprawa  w sądzie, będziemy zabierali, jeżeli będzie taka potrzeba, swoje stanowisko. Jak ktoś nie wie, może się wstrzymac od głosu. Nie musi głosować ani tak, ani nie. Skoro nie potrafi, nie przekonują go żadne wywody, te które są, może się wstrzymać od głosu i musimy pamiętać, że nie występujemy tu nigdy w swoim imieniu. Ja zanim cokolwiek chce powiedzieć, czy zabrać głos to nie myślę, czy mnie się to podoba. Mnie się może podobać ale społeczności, która mnie wybrała niekoniecznie. Najpierw się trzeba spytać społeczności co na ten temat sądzi, oczywiście nie biegać do każdego po kolei się pytać, tylko mamy zebrania wiejskie, rozmawiamy z ludźmi i trzeba słuchać tego, co mówi społeczeństwo.
Radny p. Jacek Gawrych – Chciałbym dodać, że razem z Panią Przewodniczącą byłem na rozprawie w sądzie w Świeciu w dniu 13 kwietnia i tutaj mamy w protokole napisane iż Wójt wskazuje iż złozył wniosek do  organu nadrzędnego o uchylenie uchwały Rady Gminy w Drzycimiu. Chciałem spytać, kiedy złożył ten wniosek? O konkretną datę.
Wójt – Nie pamiętam konkretnej daty, ale odpowiedź, jeżeli będzie zachowany termin trzydziestodniowy, odpowiedź powinna być 23 kwietnia.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Dziś mamy 26. Czyli powinna już dzisiaj być odpowiedź.
Wójt – Jeżeli termin został zachowany, może już w poczcie jest. Dzisiaj nie było.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Może o niewazności uchwały, bo już do tego zmierzamy, ponieważ było takie pytanie, chciałbym z takiego mądrego podręcznika”Vademecum skutecznego działania w samorządzie,” które warto było przeczytać przytoczyć Państwu, jak przebiega proces uznania uchwały za nieważną, jeżeli skarga nie zostanie złożona w terminie wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, czyli w ciągu 14 dni od jej podjęcia do organu nadzoru. Akt w odniesieniu do którego stwierdzono istotne naruszenie prawa jest nieważny z mocy prawa – to co czytałem wcześniej -  w całości lub części a orzeczenie o stwierdzeniu nieważności, czyli rozstrzygnięcie nadzorcze – mówimu tu o prawnikach Wojewody – ma charakter deklaratoryjny – oznacza to, że zakwestionowany akt jest nieważny od samego początku podjęcia danej uchwały i tutaj gdyby organ nadzoru w tamtym momencie miał taką wiedzę,gdyby ta uchwala zostala zaskarżona w calości, czy w części  mógłby się wypowiedzieć, ponieważ tego nie uczynił, następnie procedura odbywa się w ten sposób – przed podjęciem ostatecznego rozstrzygnięcia uchyleniu aktu naruszającego prawo organ nadzorczy wzywa organ do samokorekty i tutaj jako Rada Gminy byśmy wiedzieli w miesiącu grudniu, że musimy zmienić tę uchwałę w tym punkcie w tej treści. By nie było najmniejszego problemu dzisiaj. Gdy to nie nastąpi organ nadzoru stwierdza niewaznośc aktu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia mu uchwały. Co nie nastąpiło w miesiącu grudniu. Po tym terminie organ nadzorczy traci kompetencje do podjęcia własnego rozstrzygnięcia w kwestii nieważności. Czyli w zasadzie ta skarga złożona przez Pana Wójta do organu nadzoru w tej chwili jest już niejako  skierowana w niewłaściwym kierunku. Organ nadzoru może wyłącznie wnieść skargę do sądu administracyjnego na uchwałę rażąco naruszjącą prawo.  Tak, że tutaj organ nadzoru żadnego rozstrzygnięcia mi się wydaje nie będzie podejmował, a przekaże sprawę dalszej instancji. Natomiast jeżeli chodzi o koszty to odpowiem Pani Anicecie Gubańskiej, że kierowanie spraw do tych organów, które prowadzą kontrole, zarówno finansową, jak i prawną samorządu, nic nie kosztuje bo to są organy powołane do tych czynności. Zarówno RIO, jak i Wojewoda, tutaj chyba znaczek na przesyłkę jeżeli jest to jakiś znaczący koszt.  Nic więcej.
Radna p. Aniceta Gubańska – Chciałam wyjaśnić. Mi nie chodzi o to co będziemy teraz robić, ale liczyłam, jakie pieniądze już wydaliśmy. Dlatego mówię, że może się wstrzymać i poczekać na wyrok sądu.
Radny p. Dariusz Podlejski -  Sąd nie będzie rozstrzygał tego, czy wykonano właściwie tą uchwałę tylko będzie rozstrzygał to czy Wójtowi słusznie czy nie słusznie zabrano pieniądze, tylko w tej kwestii, bo to jest sąd pracy. Gdyby to był Naczelny Sąd Administracyjny, do którego powinien być złożony pozew w kwestii zasadności naszego działania to byłaby zupełnie inna sprawa, a to są sprawy dodatkowe, do których jesteśmy zobowiązani, żeby je wyjaśnić i zapytać się jakie skutki niesie za sobą nie wykonanie tej uchwały. Bo może się okazać, że te skutki są żadne, a może się okazać, że są bardzo poważne, tyle. Dziękuję.
Radny p. Edmund Szymczak - Jeszcze raz. Rozumiem rację strony. Możemy tu dyskutować  długo, ale to nie rozstrzygnie sprawy. Poczekajmy. W tamtych sprawach, które powiedzmy tu chodzi o wygaszenie mandatu pana radnego i o podjęcie decyzji o wydzierżawieniu jeziora, gdybyśmy się odwołali, że poczekamy, żeby  po  prostu te wszystkie formalne rzeczy były załatwione, to uważam, że ten mój, jeszcze raz wniosek o poczekanie do rozstrzygnięcia. Bo jeżeli jest złożone, to po prostu zaskarżenie uchwały do organu nadzoru. Spokojnie. Nic się nie dzieje. Słońce też będzie świeciło jutro.  
Radny p. Zygmunt Wycinek -  No tutaj tak z podziwem słucham co niektórych Państwa radnych, jakby nie rozumieli, tak również Pana Szymczaka, o czym ja mówiłem. Ja mówiłem o nie wykonaniu uchwały, tego sąd pracy nie będzie analizował jak i organ nadzoru, gdyż one będą wiedziały. Jeden będzie badał czy sąd administracyjny będzie badał czy uchwała była właściwa, drugi z kolei organ będzie zajmował się kwestią wynagrodzenia, a nikt nie będzie podejmował tematu wykonaniauchwały, a o tym cały czas mówiłem. Od samego początku do końca. A tutaj się odbiega w tym temacie niejako i inne widzenie. Drodzy Państwo. To co mówił radny Podlejski być może sprawa jest błaha i żadna, ale ja na dzień dzisiejszy takiej wiedzy nie posiadam, nie jestem o tym przekonany. Przekonać mnie może organ nadzoru, jeden czy drugi i wówczas powiedzmy, nie będzie żadnej sprawy, dlatego nie chcemy, bynajmniej ani nagłaśniać, ani upubliczniać od tego są instytucje wyżej postawione od nas żeby o tym zdecydowały. Ich rozstrzygnięcie będziemy podejmowali jako właściwe, jako to według, którego należy się  czym kierować i postępować, także tutaj prosiłbym właśnie nie bić wielkiej piany, robić dużego hałasu, bo nie w tym rzecz. Tu chodzi tylko o kompetencje Rady Gminy i kompetencje Wójta, które czytałem. Prosiłbym może o głos jak ja skończę, bo nie słyszę w tej chwili o czym kto co mówi. Chodzi tylko o fakt stwierdzenia czy nie naruszono artykułu 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i artykułu 91 ustawy o samorządzie gminnym. W tym temacie tylko się wypowiadałem, w żadnym innym.
Radny p. Edmund Szymczak  - Czy możemy przegłosować wniosek?     
Przewodnicząca Rady -  Oczywiście. Są nie jako dwa wnioski. Pierwszy był wniosek pana Wycinka.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wniosek o odrzucenie zawsze jest dalszy. Pierwszy jest przegłosowany dalej idący, jeżeli taki wniosek…. W związku zaistniałą sytuacją, o której szeroko mówiłem i żaden problem  zredagować tekst Pani Przewodnicząca i Pani Przewodnicząca tejże Rady według mnie powinna być do tego zobowiązana, wystąpienia w imieniu Rady w tejże sprawie, jeżeli będzie taka wola Rady oczywiście do organu nadzoru finansowego i organu nadzoru prawnego przedstawienie nie wykonania uchwały przez Pana Wójta odnośnie Uchwały Nr 158/2009 z 9 listopada odnośnie nie wykonania uchwały w § 5.
Przewodnicząca Rady -  Dziękuję bardzo i kolejnym wnioskiem był  wniosek Pana Szymczaka o odrzucenie…
Radny p. Edmund Szymczak - … I nie zajmowanie stanowiska Rady dzisiaj do czasu wyjaśnienia.
Przewodnicząca Rady -  Do czasu wyjaśnienia sprawy w sądzie?
Radny p. Edmund Szymczak – W sądzie i otrzymania odwołania uchylenia od organu nadzoru.
Przewodnicząca Rady  -  Kto z Państwa jest w takim razie „za” wnioskiem Pana Szymczaka?
          Za wnioskiem opowiedziało się  10 radnych,  4  osoby opowiedziały się przeciw,  1   głos był wstrzymujący się.  
           Dziesięcioma głosami „za” Rada Gminy opowiedziała się za wnioskiem Pana Szymczaka, aby nie zajmować się tą sprawą do czasu rozpatrzenia jej przez sąd i organ nadzoru.
 
Ad. 16.
 
             Przewodnicząca Rady – Poproszę o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Doraźnej Pana Zygmunta Wycinka o przedstawienie sprawozdania.
Radnyp. Zygmunt Wycinek -  Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 11 marca , Uchwałą Nr 189 z 2009 w sprawie powołania doraźnej Komisji, ściśle z zapisami § 3 tejże uchwały, Komisja po złożeniu sprawozdania za swojej działalności  do dnia 30 kwietnia ulega rozwiązaniu. 30 kwietnia jest terminem, który w tej chwili już niestety komisję zobowiązuje do zakończenia pracy. Zakładaliśmy, że zakończymy pracę do dzisiejszej sesji w dniu 22 kwietnia  odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji. Sporządzono protokół pokontrolny w formie sprawozdania z pracy tejże komisji  i przekazano w ciągu trzech dni, czyli do dnia dzisiejszego. W dniu dzisiejszym ściśle osobom, które udzielały informacji, czyli upoważnionej przez Pana Wójta do zapoznania z całością zagadnień związanych z przedmiotem badania przez komisję Panią Agnieszką Sadecką z Panem Andrzejem Erdmanisem i Panem Józefem Szeligowskim, te osoby. W tej chwili Pani Agnieszka Sadecka, nie wiem jeszcze jakie w tej chwili będzie tutaj ustosunkowanie się do protokołu Pana Erdmanisa i Pana Szeligowskiego, w tej chwili Pani Sadecka w trakcie przerwy przyniosła nam wyjaśnienie czy oświadczenie do tegoż protokołu, pozostałe osoby mają po trzy dni. Zakładamy, że przez analogię tutaj z Komisją Rewizyjną należy przyjąć te terminy, które są ściśle nakreślone odnośnie postępowania w takich sytuacjach. Mają trzy dni, żeby się odnieść do tego protokołu, gdyż odmowa podpisania protokołu wiąże się ze złożeniem takiej informacji na piśmie, na ręce Przewodniczącego Komisji wraz z uzasadnieniem , co uczyniła już pani Sadecka. Natomiast dwie pozostałe osoby jeszcze tego nie zrobiły w związku z tym Komisja nawet gdyby chciała  nie może przedstawić protokołu, gdyż, mówię poprzez analogię z każdą inną komisją prowadzącą kontrolę  nie może do czasu przyjęcia i podpisania protokołu pokontrolnego ujawnić czynności, gdyż są one w całości z zasad jawności, także nie podpisanie protokołu przez osoby niejako kontrolowane nie może zezwolić wręcz tejże Komisji na przedstawienie protokołu w dniu dzisiejszym. Tutaj pozostałe terminy jeszcze nas niejako nie obligują, bo są trzy dni na przedstawienie po podpisaniu względnie odmowy  podpisania przez osoby kontrolowane tegoż protokołu na przedstawienie protokołu wraz z uwagami. Wraz z uwagami tutaj również  Komisji, uważam, która jeszcze może się odnieść do tych uzasadnień: pani Przewodniczącej i panu Wójtowi, czyli w zasadzie mamy do piątku czas i zmieścimy się w terminie do 30 kwietnia, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 11 marca do tego, żeby protokoły przedstawić właściwym osobom, gdyż z samej uchwały nie wynikało, że protokół pokontrolny ma być przedstawiony Radzie Gminy wobec tego należy postępować jak stanowi Statut Gminy Drzycim.
Przewodnicząca Rady –  Dobrze, dziękuję w takim razie. Wypada nam z tego powodu, o którym mówił nam Pan Radny Wycinek odczekać  do podpisania protokołu przez osoby, które powinny go podpisać. Proszę, Pan Wójt chciał zająć głos.
Wójt -  Z tego co pamiętam, Komisja ta, no celem jej było umocowanie jakby mojego absolutorium poprzez właśnie opinię tej Komisji, która no, liczyłem na to i liczę nadal, że nie ma żadnych uchybień, no takich, które mogłyby spowodować ewentualnie nie udzielenia absolutorium, bo takich rzeczy pewnie nie było. Ale no tej wiedzy na dzisiaj nie mamy, natomiast Pan Wycinek Radny mówił, że właśnie ta komisja właśnie jest po to powołana, żeby nie było żadnych wątpliwości przy udzielaniu absolutorium. Dziwię się, że nie sprężyła się komisja na tyle, żeby zdążyć. Jak sądzę te kilkakrotne wasze spotkania, no chyba w jakimś stopniu pozwoliły na to żeby sprawdzić te rzeczy, które były przedmiotem tej kontroli. Pracownicy też w żaden sposób nie wymigiwali się od pomocy jaką mięli udzielać, dlatego, no dzisiejsze stanowisko, że nie ma stanowiska tej komisji, no to stawia pod znakiem zapytania treść tej uchwały, którą Rada Gminy przyjęła powołując tą komisję. To właśnie na podstawie działania tej komisji miało być pewne, że absolutorium, które ma być mi dzisiaj udzielone jest w zgodzie z sumieniem każdego z Radnych. Dziękuję.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Absolutorium Panie Wójcie jest udzielane na podstawie wykonania uchwały budżetowej lub jej nie wykonania na podstawie, czy wykonania niewłaściwego, na podstawie, załóżmy, naruszania ustaw o finansach publicznych i tak dalej i tak dalej. Na pewno nie działania, które komisja prowadziła, te działania nie mogłyby zaważyć, bo same założenia prace Komisji były takie, iż będzie sprawdzała procedury taki tryb odbywania się  zamówień publicznych do równowartości czternaście tysięcy euro. I tutaj, ponieważ mówię protokół jako taki jest wyłączony z jawności. Mogę tylko państwu powiedzieć, że na pewno w kwestii, która mogłaby zaważyć na nieudzieleniu absolutorium protokół ciążyć nie będzie, czyli inaczej, nie ma w nim takich wniosków, które nie pozwalałyby udzielić absolutorium panu Wójtowi za rok poprzedni.
Wójt – To w takim razie uważam, że tą kontrolę mogła swobodnie przeprowadzić Komisja Rewizyjna, która jest uprawniona do tego, a nie od hop uchwalać komisję, która miała jakby zadziałać szybko, sprawnie w celu, żeby przed absolutorium wydać opinię. Szkoda tych po prostu tych pieniędzy, które zostały wydatkowane na pracę tej komisji. Dziękuję.
Radny p. Jacek Gawrych – Jeśli chodzi o wykonanie Uchwały Rady Gminy w tej sprawie, no myślę po tych opiniach, które pan Wójt wypowiedział na temat wykonywania uchwał w poprzednim punkcie naszej sesji, gdzie tak lekceważąco podszedł do sprawy czy tam sobie wypałacę w grudniu czy w styczniu, to jakie to ma znaczenie. To jest ostatnią osobą, która powinna pouczać innych o wykonywaniu uchwał Rady Gminy. Natomiast jeśli chodzi o koszty to chciałbym właśnie dodać zgodnie ze swoją deklaracją, którą złożyłem na poprzedniej sesji. Ja swoje diety wpłaciłem na konto Klubu Sportowego, którego jestem prezesem, jest to kwota sześćset złotych i mam tutaj dowody wpłaty dla każdego, który jest chętny mogę dać kserokopię. O sposobie wydania tych pieniędzy poinformuje wszystkich obecnych na następnej sesji. Dziękuję bardzo.
Radny p. Dariusz Podlejski -  Ja tak króciutko. Podsumowując to, że komisja była powoływana zgodnie z obowiązującymi przepisami na pewno nie działała poza granicami wyznaczonego prawa. Miała prawo tak działać. Myśmy podjęli taką decyzję i jeżeli Wójt twierdzi, że Komisja Rewizyjna mogła to zrobić jest to jego zdanie. Moje było jako osoby radnego, po prostu głosując za powołaniem tej komisji  właśnie takie, odmienne do głosu Pana Wójta. Dziękuję.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Poza tym chyba nie na miejscu jest ocenianie pracy komisji nie znając protokołu pokontrolnego sprawozdania. Chyba zgodnie z uchwałą Rady Gminy, komisja akurat wykonuje uchwały Rady Gminy, mimo że nie wzięliśmy pod uwagę, że są w Statucie Gminy pewne terminy, które mogą nam utrudnić niejako. Myśleliśmy, że wszyscy ci, którzy określonych informacji udzielili później je bez mrugnięcia okiem podpiszą. Widzę, gdy informacje są przelewane na papier, przychodzi już to trudniej.
Radny p. Jerzy Krüger – Uważam, że nie ma potrzeby przedłużania dyskusji na ten temat, bo komisja co miała zrobić to zrobiła. W punkcie mamy zapis: Sprawozdanie komisji. Nie mamy sprawozdania komisji i przedłużanie tej dyskusji chyba do niczego nie zmierza.
 
Ad. 17.
 
Ad. a)        
           Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Michałowi Pamulakowi, który w imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, przedstawił zgromadzonym treść opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, wypracowanej na posiedzeniu w dniu 30 marca 2010 roku ( zał. nr 16 do protokołu ).
 
 Ad. b)          
           Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że 30 marca br. wpłynął na jej ręce wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Kontynuując dodała ,,Przedmiotowy wniosek, przesłałam w dniu 31 marca 2010 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w celu   wydania stosownej opinii odnośnie jego zasadności.  Taką opinię  otrzymałam i pozwolę sobie na jej przedstawienie.”
       Po wstępnych wyjaśnieniach, zgodnie z porządkiem obrad,  Rada Gminy została przez Przewodniczącą zapoznana z treścią niezbędnych w tym przedmiocie  materiałów:
            
1/ z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej wystosowanego do Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,
2/ z treścią  Uchwał ( Nr 10/S/2010 ( zaadresowana do Wójta Gminy ) i Nr 10/Kr/2010 (  skierowana do Przewodniczącej Rady Gminy ) z dnia 12 kwietnia br. ) Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zawierających pozytywne opinie w kwestii realizacji budżetu, jak i zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  ( załączniki  nr   17 i 18 do protokołu )
 
Ad.c)    
           Przewodnicząca Rady udzieliła kolejno głosu poszczególnym przewodniczącym pozostałych Komisji Rady Gminy, aby w ich imieniu przedstawili  opinie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.       ( sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu ).
 
1/ Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Pan Dariusz Podlejski: „Obradując w dniu 20 kwietnia 2010 roku nasza Komisja wydała opinię pozytywną czterema głosami za, jednym przeciwnym i dwoma wstrzymującymi się.”
2/ Przewodnicząca Komisji   ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i  Ochrony  Środowiska Pani Teresa Piotrowska: „Nasza Komisja wydała opinię pozytywną sześcioma głosami za i jednym wstrzymującym się .”
3/  Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów Pan Jacek Gawrych: „Komisja ds. Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Jeden głos był za, a sześć wstrzymujących się.”
 
Ad. d )
 
Dyskusja:    
Wójt – Ja chciałbym zabrać głos w kwestii tej, która tutaj jakby została wyszczególniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową, na temat terminowości złożenia tego sprawozdania. Tu obecna Pani Sabina Majewska, która objęła obowiązki skarbnika wskutek tego, że Pani Skarbnik zachorowała, bodajże od 16 marca przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym do 20 marca fizycznie nie byliśmy w stanie dopełnić obowiązku złożenia tegoż sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zaskoczenie, jakim nas obdarzyła Pani Skarbnik uniemożliwiło nam sprawne zadziałanie na tyle żeby te terminy zachować. Nie mniej jednak Pani Majewska, której pragnę podziękować w tym gronie, że podjęła się tego trudnego zadania, które nie do końca jakby znała: zakres, wielkość, trudność. Mimo wszystko wielkim wysiłkiem po godzinach wręcz nawet vekendy i noce pracowała nad tym żeby jak najprędzej to ukończyć. Przy bezpośrednim nadzorze Pana Górzyńskiego, który był jednym z tych, który to opiniował, udało się w miarę szybko zrobić, tak więc żadne terminy późniejsze nie zostały w ten sposób niezachowane, czyli Komisja Rewizyjna w odpowiednim czasie zajęła się sprawami oraz inne Komisje, które też miały już do dyspozycji sprawozdanie, również mogły się do tego w odpowiednim czasie ustosunkować. Jeśli chodzi o budżet, o sprawozdanie  z wykonania budżetu, to chciałbym tylko powiedzieć tyle, że tak dobrego budżetu, tak dobrego wykonania budżetu nie było tu pewnie, przynajmniej za mojej kadencji ani razu. Wysokie dochody zrealizowane, wysokie wydatki, które zostały też zrealizowane, odniosły tutaj pozytywny wydźwięk w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i myślę, że wśród Państwa również. Pozyskane pieniądze zewnętrzne, praktycznie brak zadłużenia gminy na koniec 2009 roku świadczy o tym, że ten budżet jest po prostu, no nie powiem wzorcowy ale powiedzmy, gdyby wszystkie takie były, to będzie dobrze.
Radny p. Jacek Gawrych – Ja tu mam taką uwagę, z całym szacunkiem dla Pani Majewskiej, która rzeczywiście została postawiona przed nowym zadaniem, którego jeszcze nigdy nie robiła, chciałem zauważyć, że to powinno być wysłane do 20 marca, no niestety w poprzednich latach też pamiętam zawsze były w tej kwestii opóźnienia. Nie wiem co tu zrobić żeby zawsze było wykonywane w terminie. To już może nie moja rola.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja myślę, że tu trzeba by było wzmóc nadzór. Chciałbym zaznaczyć również to, że Rada Gminy bardzo mocno pracowała na to żeby ten budżet tak właśnie wyglądał. Czyli oprócz zasługi Pana Wójta, pracowników, myślę, że radni wnieśli swój duży wkład na to żeby, pilnując wykonania poszczególnych elementów budżetu, mógł on tak dzisiaj wyglądać. Chciałem to bardzo mocno zaznaczyć.
            
Ad. e ) 
          Przewodnicząca Rady – „Projekt uchwały, który został został Państwu przedłożony, zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż z tytułu wykonania budżetu stanowi istotne naruszenie prawa. Tryb głosowania powinien być bezwzględnie jawny. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.”
 
       Następnie odczytała jej treść i poddała  pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania Uchwała Nr XXXIII/198/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drzycim została podjęta przez Radę Gminy  w następującym wyniku głosowania:  10 głosów za, 2 przeciwne i 3 wstrzymujące się. Stanowi ona załącznik nr 19 do protokołu.
Uwaga: Radny p. Jacek Gawrych poprosił o zaznaczenie w treści protokołu faktu, że głosował przeciwko udzieleniu absolutorium.
Wójt – Pragnę podziękować Państwu radnym za to, że pozytywnie ocenili pracę, tak jak tutaj zostało zauważone wspólną, bo to nie tylko ja. Nigdy nie mówiłem, że to ja jestem głównym człowiekiem, który ma odbierać jakąś chwałę, to nie tak. Cała Rada, mam nadzieję, że i w tym roku też będziemy wspólnie działać w imieniu i dla dobra naszej gminy, bo po to Państwo zostali wybrani, po to ja zostałem wybrany, żeby działać na rzecz społeczeństwa gminy Drzycim. Życzyłbym sobie żeby ten rok, mimo kampanii wyborczej, nie był rokiem, który będzie nas poróżniał w sposób mało znaczący lub prawie że nieznaczący a sprawy ważne, które w tym roku będą się toczyć, już się toczą, żeby te błachostki nie odrywały nas od tego, na czym musimy się skupić, bo ja mam realizować bardzo wielkie, milionowe inwestycje a muszę się zajmować rzeczami, na które tracę czas niepotrzebnie. Niepotrzebnie para idzie w gwizdek. Wykorzystajmy naszą „parę,” naszą inicjatywę w tworzeniu a nie w burzeniu.
          Po podjęciu przez Radę uchwały,  Przewodnicząca  złożyła Wójtowi Gminy  gratulacje poczym dodała, że Rada Gminy również nie chciałaby zajmować się zbędnymi sprawami.
 
Ad. 18.
 
            Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem naszych dzisiejszych obrad jest wprowadzony punkt „18” Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosku Pani Anety Topy i Pana Dariusza Młynarskiego w sprawie remontu budynku przy ulicy Dworcowej 18. Poproszę o zajęcie głosu przez pana Gawrycha, a potem Panią Teresę Piotrowską.
Radny p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 20 kwietnia wpłynął wniosek Pani Anety Topy i Pana Dariusza Młynarskiego, większości Państwu mam nadzieję znanych. Są to weterynarze na naszej gminie. Z całą pewnością znają tych Państwa rolnicy, to można być pewnym. Wniosek ten jest sformułowany w ten sposób:
„ … zwracamy się z uprzejmą prośbą o wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i remontem poddasza w budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu, który został nam przyznany do najmu. Prace te są niezbędne do przywrócenia funkcjonalności w/w pomieszczeń oraz zatrzymania postępującego niszczenia wnętrza budynku spowodowanego przedostawaniem się wilgoci przez nieszczelny dach. W pokojach budynku po opuszczeniu go przez poprzedniego najemcę brak podłóg, a w wyniku braku ogrzewania i cieknącego dachu występują liczne perforacje i pęknięcia ścian. W obecnej chwili budynek nie posiada także sprawnej instalacji centralnego ogrzewania. Tak, jak zaznaczyliśmy we wniosku wspomnianym na wstępie zobowiązujemy się do zakupu na własny koszt pieca. Zwracamy się jednak z prośbą o możliwość odliczenia od czynszu kosztów związanych z zaadaptowaniem do istniejącej instalacji grzewczej, pieca centralnego ogrzewania oraz kosztów zakupu i położenia materiałów podłogowych w pokojach.”  Sprawa ta była dosyć szeroko omawiana podczas posiedzenia Komisji Budżetowej. Bardzo długie wyjaśnienia w tej sprawie złożył Pan Wójt, Pani Aneta Topa również bardzo szerokie informacje na ten temat złożyła, dlatego stwierdziła, że dzisiaj to już nie musi przychodzić bo już dużo powidziała na Komisji Budżetowej, podejrzewam, że na Pani Piotrowskiej Komisji też była, tak, że spośród tych osób podejrzewam, że tylko Pan Krüger, Pan Pamulak i nie wiem, czy jest ktoś jeszcze, kto nie wysłuchał tego wszystkiego, czyli większość radnych wie, zdecydowanie zna sprawę. W każdym razie Komisja poparła sprawę wnioskodawców i w wyniku głoswania: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się, opowiedziała się za tym aby budynek przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu przeznaczyć do remontu w zakresie koniecznym, przede wszystkim chodzi w pierwszej kolejności o remont dachu.
Radna p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – Ja myślę, że nie będę powielała wniosku. Włynął do nas też, o tej samej treści. Jeszcze mamy tu inne wnioski, które przedstawiłam Komisji, był wniosek z 4 marca, odpowiedź Pana Wójta na wniosek z 24 marca, jest tu też uchwała, przepisy prawne oraz wniosek z 16 kwietnia, kolejny wniosek dotyczący tego właśnie remontu. Dyskusja była bardzo obszerna, trwała chyba ponad godzinę, jak dobrze pamiętam. Też udzielono szereg wyjaśnień. Pan Wójt odpowiadał. Pani weterynarz też i pytała  odpowiadała na zadane pytania i Komisja nasza ustosunkowała się do tego wniosku również pozytywnie i w wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania jednogłosnego, Komisja postanowiła wystapić z następującym wnioskiem: „ Zlecić szcunek remontu budynku komunalngo przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu zgodnie z potrzebami zawartymi we wniosku, ze wzkazaniem najpilniejszych prac remontowych i również zlecić wycenę stanu wymienionej nieruchomości.”
         W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego zagadnienia Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski.
Radny p. Jacek Gawrych – Proponowałbym aby stanowiskiem Rady były wypracowane wnioski połączone – Komisji Budżetowej i Rolniczej.
        Na skutek tej propozycji zgołoszone wnioski zostały poddane pod głosowanie, jak wnioski do realizacji przez Wójta Gminy:
1/ „Budynek przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu przeznaczyć do remontu w zakresie koniecznym, przede wszystkim chodzi w pierwszej kolejności o remont dachu.”
2/ „ Zlecić szcunek remontu budynku komunalngo przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu zgodnie z potrzebami zawartymi we wniosku, ze wzkazaniem najpilniejszych prac remontowych i również zlecić wycenę obecnego stanu wymienionej nieruchomości.”
        Wnioski zostały przez Radę przyjęte jednogłośnie.
 
Radny p. Jerzy Krüger  - Czy to, co zrobiliśmy przed chwilą nie powinno być w punkcie następnym – Wprowadzenie zmian do budżetu. Głównie o to chodzi żeby uzyskać środki na takie coś. Wyznaczamy zadania, a nie wyznaczamy możliwości realizacji. Nie wskazujemy skąd mają te pieniądze być wzięte i o jakich pieniądzach w ogóle jest mowa.
Przewodnicząca Rady – Pan Gawrych odpowie już na to pytanie.
Radny p. Jacek Gawrych – Już na Komisji  też początkowo ta sprawa była w ramach punktu „Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok” ale członkowie Komisji uznali, że na razie byśby się  nie opowiedzieli jakie to mają być konkretne sumy i tak jak na Komisji ds. Rolnictwa zostało później uszczegółowione, że najpierw dokonać szacunku a kwotami zajmiemy się w najbliższym czasie. My tylko przedstawiamy stanowisko, że tego remontu chcemy a uszczegółowienie później.
Radna p. Teresa Piotrowska – Pan Wójt na naszej Komisji poinformował Panią Anetę Topa, że może zamieszkiwać w obecnym mieszkaniu do chwili wyjaśnienia, do chwili podjęcia jakichkolwiek decyzji, że na razie mogą mieszkać dopóki się nie wyjaśni, co dalej z remontem tego budynku. Że nie, że dostali umowę wypowiedzenia obecnego mieszkania i muszą się wyprowadzać tylko mogą zamieszkać do chwili wyjasnienia, co dalej w tej kwestii robimy.
Wójt – Tak. Żeby była jasna sytuacja. Państwo wnioskodawcy otrzymali ode mnie informację, że wyrażam zgodę na to żeby wynajeli ten budynek w całości tak jak on tam jest łącznie z działką i w związku z tym podpisanie umowy dotyczącej tego nowego nazwijmy budynku wiąże się, tak to było w treści napisane, z koniecznością podpisania umowy na dotyczasowe mieszkanie, jakie oni zajmują. Sens tego jest taki, że do tego czasu, dopóki się nie wyprowadzą, dopóki nie będą mogli mieszkać w tym nowym budynku, no to oczywiście zajmują stary lokal, bo wiadomo, że w dwóch miejscach naraz nie będą mieszkać. Tak więc jeszcze raz to, co Pani tutaj podjęła, Państwo na dotychczasowym mieszkaniu będą mogli zamieszkiwać tak długo, jak będą chcieli. To będzie ich wolą, kiedy się przeprowadzą.
Radna p. Aniceta Gubańska – Może tak, nie kiedy będą chcieli, tylko wtedy kiedy budynek będzie zdatny do zamieszkania, czli będą konieczne remonty zrobione, wtedy dopiero się przeprowadzą.
    
Ad. 19.
            Temat przedstawiła (zgodnie z uzasadnieniem zawartym w skonstruowanym projekcie uchwały) Pani Sabina Majewska, wykonująca czynności Skarbnika Gminy: „Na podstawie pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano następujących zmian w planie dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych:
1/ w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono o 41.685 zł dotację celową i plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Sierosławiu 6.000 zł i Szkole Podstawowej w Drzycimiu 11.985 zł oraz pokrycie części kosztów modyfikacji szkolnych placów zabaw w  Szkole Podstawowej w Drzycimiu 23.700 zł, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych –„Radosna szkoła”,
2/ w dz. 852 - rozdz. 85213 zwiększono o kwotę 2.668 zł § 2010, tą samą decyzją zmniejszono  § 2030 o kwotę 2.668 z;  - rozdz. 85219 zwiększono o 3.750 zł plan dotacji celowych i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,
3/ w dz. 854 rozdz. 85415 zwiększono o 29.484 zł. plan dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na wykonanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Wprowadzono do budżetu dz. 801:
1) rozdz. 80104 po stronie wydatków dokonano przesunięć pomiędzy §§ na kwotę 400 zł. Kosztem § 4210 utworzono § 4360 pominięty przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu przy projektowaniu budżetu na rok 2010,
2) rozdz. 80113 po stronie dochodów i wydatków środki w kwocie 25.000 zł
z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla kierowcy autobusu. Przy projektowaniu budżetu na rok 2010 pracownik nie deklarował woli przejścia na wcześniejszą emeryturę, do której prawo już nabył.
Wprowadzono do budżetu w dz. 600 rozdz. 60016:
1) po stronie wydatków środki w kwocie 96.175 zł; z tego 54.360 zł na wykonanie projektu budowlanego dla planowanej inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek – ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa i Szkolna”,
2) po stronie wydatków środki w kwocie 41.815 zł na remonty dróg gminnych na osiedlu zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Gródek.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/170/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 r. została utworzona Świetlica Środowiskowa, jako placówka opiekuńcza dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Uchwała weszła w życie z dniem 25 marca 2010 r. W nowo powstałej jednostce organizacyjnej, jaką jest w/w świetlica, zaistniała potrzeba zatrudnienia jej kierownika. W związku z powyższym w dz. 851 rozdz. 85154 dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków na kwotę 9.000 zł.
W planie dochodów i wydatków, poza omówionymi wyżej, dokonano następujących zmian:
1/ w dz. 757 rozdz. 75702 zmniejszono o kwotę 81.000 zł plan wydatków na obsługę długu publicznego. W związku z planowanym mniejszym kredytem, tym samym zmniejszeniem planowanego deficytu, wielkość planowanych odsetek również uległa zmniejszeniu,
2/ w dz. 854 rozdz. 85415 zmniejszono środki własne na stypendia dla uczniów
o kwotę 25.000 zł,
3/ w dz. 900 rozdz. 90001 zmniejszono o kwotę 1.639.185 zł plan dochodów, a plan wydatków o kwotę 2.385.360 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie. Wielkość nakładów planowanych zmniejszyła się po uwzględnieniu wartości robót budowlanych po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.
4/ w dz. 926 rozdz. 92601 zwiększono o kwotę 181.000 zł plan wydatków na budowę boiska „ORLIK-2012”. Wzrost kosztów spowodowany jest koniecznością dokonania zmian w projekcie. Po weryfikacji projektu budowlanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zostaliśmy zobowiązani do zmiany ogrodzenia obiektu, co wiąże się z wykonaniem większej ilości bram wjazdowych, a także z wykonaniem dodatkowego ogrodzenia.” Dla wyjaśnienia, w projekcie uchwały, która była wcześniej napisane było, że zmniejsza nam się deficyt o 2.100 tysięcy z tym, że przygotowując projekt dla Pana Wójta ominęłam to, że inwestycja, jaka jest budowa kanalizacji sanitarnej Drzycim- Jastrzębie zmniejszył się faktycznie ten wydatek planowany o 2.100 tysięcy, z tym, że nie wzięłam pod uwagę tego, że tam tez był dochód, jakim jest dotacja, którą mamy uzyskać ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym deficyt zmniejsza się ale o te 550 tysięcy.
        Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił Pan Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( 4 głosy za, 3 wstrzymujące się ).
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – Tutaj na drugiej stronie mam w dziale 824 rozdział 82415 –zmniejszono środki własne na stypendia dla uczniów o kwotę 25 tysięcy złotych. Czy to oznacza, że w ogóle zostały te stypendia zmniejszone o 25 tysięcy, czy tylko środki własne na ten cel.
Pani Sabina Majewska – Zmniejszono tylko i wyłącznie, środki własne w związku z tym, że wpłynęła dotacja na ten cel – 29 tysięcy, a 25 tysięcy z tego działu zabrano.
      W związku z tym, że więcej głosów w dyskusji nie było Przewodnicząca Rady poddała Uchwałę Nr XXXIII/199/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, pod głosowanie. W wyniku głosowania: 13 głosów za i 2 wstrzymujące się, Rada Gminy uchwałę podjęła. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 20.
 
            Przewodnicząca Rady – Kolejny punkt to „Odpowiedzi na interpelacje.” Zostały złożone interpelacje do Pana Wójta, w związku z tym poproszę o odpowiedź.
Odpowiedzi udzielił Wójt:
1/  Chodzi o to, że jest wąska nazwijmy ulica, którą w tej chwili wykonuje firma, która, jako ostatnią z tych ulic wykonuje. Projekt na przebudowę tych trzech ulic, które były w jednym zadaniu był stworzony kilka lat temu, w każdym bądź razie ten projekt po prostu zakładał wszystkie ulice, które w ten sposób będą utwardzane, właśnie w taki sposób będą realizowane. Taki został złożony wniosek o dofinansowanie, które Państwo wiecie, otrzymaliśmy w kwocie blisko 500 tysięcy. Nie wolno nam w trakcie realizacji zadania cokolwiek zmieniać z tego projektu, jaki został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Powiem tak. Moja ulica, Kolejowa też była w ubiegłym roku robiona i też  te same pretensje ludzie zgłaszali odnośnie tego, że dwa pojazdy osobowe nawet nie mogą się minąć. Powiem na dzisiaj, jakby z doświadczenia przynajmniej tego półrocznego, że to nie jest aż taki wielki problem bo mimo wszystko dwa pojazdy, które poruszją się dość wolno, są w stanie się zmieścić na tym odcinku, oczywiście przy zachowaniu bezpiecznych prędkości. Kierowca musi być też na tyle sprawny, że się po prostu odważy. Zmiany na dzisiaj są niemożliwe jeżeli chodzi o poszerzenie. Są mijanki, są parkingi, które ewentualnie mogą służyć jako miejsca, w których swobodnie można się wyminąć.  Na dzisiaj to tylko taka może być moja odpowiedź. To, czy te ulice kiedykolwiek będą szersze, na dzisiaj nie mogę deklarować takiego przebiegu sprawy. Taka interpelacja na dzisiaj może mieć tylko taką odpowiedź. Czy jest to dobry pomysł, czy zły, nie mnie tu dzisiaj oceniac, tak jak powiedziałem Projekt był robiony jeszcze przed moją pracą, kiedy zostałem wójtem.
2/ Takie, na szybko przygotowanie odpowiedzi, kiedy  ja jestem tutaj na sesji, nie jestem w stanie przeanalizowac wszystkich dokumentów, jakie były. Natomiast to co posiadamy to jest to o czym mówiła obecna Pani Joanna Sawińska, która tłumaczyła te kwestie związane ze zleceniem na sporządzenie tego właśnie miejscowego planu zagospodarowania. Wiedza na dzisiaj, jaką mamy to jest taka, że uchwała w tej sprawie została podjęta, czyli jest zielone światło żeby dalej w tym temacie iść. Zlecamy firmie tej, która będzie dla nas wykonywała ten plan szczegółowy okrojony o mniejszy teren po to żeby to szybciej trwało i mniej kosztowało. Tak więc uchwała jest realizowana na bieżąco. Taka może być moja na dzisiaj odpowiedź. Na temat dokumentów, jakie posiadamy no to, musielibyśmy, ktoś kto jest bardzo zainteresowany, przy pomocy pracownika, który się bezpośrednio tym zajmuje, możemy ocenić dokumenty albo powołać jakąś komisję szczegółową.
3/ Harmonogram rozbudowy  świetlicy na dzisiaj nie istnieje. Na dzisiaj nie mamy możliwości cokolwiek planować dopóki nie mamy szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego i to jest tu odpowiedź na to pierwsze pytanie. Zlecenie dla urbanistów na temat wykonania tego planu zostanie podjęte już w tym tygodniu prawdopodobnie. Po prostu zlecimy komuś to, no i tak jak tu było mówione te 9 miesięcy trzeba czekać aż plan jakby zostanie naświetlony, uchwalony przez Radę i wówczas możemy dalej działać w sprawie powiększenia, czy rozbudowy świetlicy w Krakówku.
4/ Fundusz sołecki, podejrzewam, że to też o Krakówek chodzi, w takim projekcie, jaki jest uchwalony przez Radę Gminy, w takim budżecie, w uchwale budżetowej, którą Rada Gminy uchwaliła, musi mieć kolejność zmiany. Rozpoczyna się od zebrania sołeckiego, zebrania wiejskiego, na którym to zebraniu większością głosów proponuje się nowe zadania w związku z tym, że pewnie nie uda się tych pieniędzy, które na dzisiaj są dla sołectwa Krakówek w budżecie przeznaczone, nie uda się ich zagospodarować w taki sposób, jaki planowała Rada Sołecka, czy mieszkańcy Krakówka. Tak, jak powiedziałem. Zaczynamy od zebrania sołeckiego, zebranie sołeckie przekazuje wolę zmian do wójta, wójt opiniuje, później idzie to na Radę i  jeżeli Rada zaakceptuje to jest zmiana dotycząca przeznaczenia tego funduszu w zgodzie z obowiązującymi procedurami jeśli chodzi o fundusz sołecki.
5/ Tu pewnie też chodzi o Krakówek?
Przewodnicząca Rady – Tak, chodzi o Krakówek. O młodzież dojeżdżającą do szkół ponadpodstawowych z Krakówka.
Wójt – Nie jest mi znany ten problem. Nie umiem się do tego ustosunkować, ponieważ nie wiem jak kursują autobusy i ja nie mam wpływu na kursowanie niezależnej od gminy, ode mnie,  firmy przewozowej, która w taki, czy inny sposób realizuje swoją działalność. Gdyby faktycznie taka potrzeba była, ale ja nie wiem, czy potrzeba podjechania po jedną, czy dwie osoby to byłby jakiś motyw dla  tego żeby zmieniać kurs. Nie umiem się do tego odnieść. Nie wiem ile osób potrzeba żeby tam podjeżdżał autobus. Nie wiem, czy są kursy, które mogłyby ewentualnie zmianiać swój rozkład jazdy, swoją trasę po to żeby zabierać. Ja myślę,  że każdy rodzic, czy osoby są w stanie złożyć wniosek do PKS-u bo chyba o tą firmę chodzi żeby ewentualnie wzięła pod uwagę potrzebę zajeżdżania w takich, czy innych godzinach do danej miejscowości, gdzie istnieje zapotrzebowanie. Być może PKS nie wie, że jest zapotrzebowanie na to. Rozumiem, że można to zrobić poprzez Urząd z tym, że ja jako wójt mogę wnioskować do nich z tym, że muszę mieć wiele danych dotyczących osób i w jakich dniach, w jakich godzinach te kursy ewentualnie miałyby być. Odpowiadając na tą interpelację proszę Panią Przewodniczącą żeby osoby, które są zainteresowane stworzeniem nowych połączeń sprecyzowały to na piśmie i dostarczyły do mnie i wtedy ja obiecuję, że z tą sprawą wystąpię drogą oficjalną do PKS.
Przewodnicząca Rady – Jeżeli mogę przerwać i ustosunkować się do tej wypowiedzi  to chciałabym zaznaczyć, że mieszkańcy czekali na Pana na zebraniu. Czekali po to żeby z Panem uzgodnić możliwości rozwiązania dojazdu tej młodzieży, która ma problemy ponieważ mają pomysły ale nie mają z kim skonsultować. Chcieli z Panem dojść do jakiegoś porozumienia i bardzo serdecznie zapraszają do siebie na spotkanie z rodzicami tych dzieci, które dojeżdżają, tej młodzieży, która dojeżdża do Świecia i naprawdę mają problem. Czy Pan dzisiaj może powiedzieć, że Pan do nich dojedzie?
Wójt – Ja nie widzę potrzeby dojeżdżania do grupy osób, która potrafi sprecyzować swoje potrzeby, czy potrafi napisać, że w tym i w tym dniu np. trzy osoby będą chciały skorzystać o tej i o tej godzinie z kursu. Ja nie muszę jechać tam, bo ja nie jestem odpowiedzialny za kursowanie autobusów. Ja na miejscu przecież niczego nie załatwię, a informację, o jaką ja proszę, to wystarczy na piśmie sprecyzować i z taką informacją ja wtedy zobowiązuję się wystąpić. Ale to, czy ja się spotkam z tymi ludźmi, czy się nie spotkam, to tutaj w tym przypadku nie ma żadnej różnicy. Oni niczego innego mi nie powiedzą, jak tylko to, czego ja oczekuję od nich na piśmie.
Przewodnicząca Rady – Nie jest Pan w stanie przewidzieć, co oni mogą powiedzieć. Przejdźmy do dalszych odpowiedzi na interpelacje.
6/ Nie byłem, bo zachorowałem. Tak mogę krótko powiedzieć. Nie będę tłumaczył jakby tutaj swojej niedyspozycji bo to  nie miejsce i pora. W każdym bądź razie Krakówek ma pecha co do mojej obecności i nie wiem, czy jakieś zewnętrzne siły działają na mnie wówczas, czy coś innego, w każdym razie chciałbym a niestety nie mogę.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Myślę, że ci, którzy chcieliby usłyszeć odpowiedzi, nie będą zupełnie usatysfakcjonowani.
 
Ad. 21.
 
             Przewodnicząca Rady – Kolejny punkt porządku dzisiejszych obrad to „Wolne wnioski i zapytania.” Pozwolę sobie ja zająć na początku głos. Wpłyneło do Przewodniczącej Rady Gminy pismo od Przewodniczącego Stowarzyszenia Sołtysów. Odczytam treść: „Sołtysi stowarzyszeni w Stowarzyszeniu Sołtysów Gminy Drzycim wnoszą o usunięcie z uzasadnienia do Uchwały Nr XXXI/189/2010 Rady Gminy z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie powołania doraźnej komisji ds. dokonania kontroli udzielania zamówień publicznych w 2009 roku, których wartość nie przerkraczała w złotych 14 tys. euro zapisu: napływ informacji od sołtysów i działaczy rad sołeckich o przeprowadzeniu bez należytego rozenania rynku doboru wykonawców świdczących usługi na rzecz Gminy. Ponieważ nie zgadzamy się z zasadniczym argumentem wniosko-dawców, że to napływ informacji od sołtysów i działaczy rad sołeckich spowodowały o złożeniu wniosku a następnie o powstaniu tej komisji. Prosimy Radę Gminy o wyjaśnienie i zmianę zapisu uzasadnienia tej uchwały. Z poważaniem podpisał Przewodniczący Stowarzyszenia Sołtysów Pan Wojciech Kruczyński. ” Ja chciałabym z tej strony przeprosić tych sołtysów i tych działaczy rad sołeckich, którzy może czują się urażeni  takim zapisem ale chciałam powiedziec, że do Rady Gminy, do radnych docierały głosy, które mówiły o tym, że z nienależytym rozpoznaniem podejmowane były pewne decyzje dotyczące inwestycji, jak również wszyscy radni otrzymali, chyba w czerwcu zeszłego roku taki dość duży elaborat właśnie z Krakówka dotyczący, nie wiem, czy Państwo pamiętają, dotyczący wymiany okien, gdzie były pieniążki przeznaczone, zabezpieczone w budżecie gminy na wymianę okien, a okazało się, że mieszkańcy sami odszukali, tzn. znaleźli oferenta, który wykonał im tę wymianę okien za znacznie mniejsze pieniądze co udało się zaoszczędzić i przy okazji wymienić jeszcze drzwi i przy okazji położyć jeszcze kawałek chodnika. W związku z tum, że z nieoficjalnych, nieformalnych źródeł, może tak bym powiedziała, docierały takie głosy do radnych, w związku z tym zapadła decyzja o utworzeniu tej komisji doraźnej, natomiast zapis w uzasadnieniu do uchwały, ponieważ uchwała została już podjęta, zapis w zasadzie niczego nie zmienia i nie zmieni również uchwały. Na potwierdzenie chciałabym tutaj poprosić Panią Sekretarz o potwierdzenie tego, co powiedziałam jeżeli chodzi o uzasadnienie.
Sekretarz Gminy - Ja może tylko Państwu przedstwię, że zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Z powyższego zapisu wynika obowiązek uzasadniania każdego rozstrzygnięcia organu publicznego, w tym uchwał organów gminy. Zrealizowanie przez organ nadzoru ustawowego obowiązku zbadania uchwały, w oparciu o kryterium zgodności z prawem, nie jest możliwe bez poznaniapodstaw i motywów podjęcia uchwały, która w swojej sentencji jest bardzo lakoniczna. Z uzasadnienia winno wynikać, że w pełni zostały wyjaśnione istotne okoliczności sprawy, a ustalonu stan faktyczny zdecydował o takim a nie innym rozstrzygnięciu. W przypadku tej uchwały, o której Pani Przewodnicząca mówiła, ona została podjęta, nawet wykonana, bo komisja doraźna została powołana i wykonała swoje czynności i już jak jest uchwała podjęta, w kwestii zmiany to już nie ma żadnego wpływu na treść tej uchwały, która już jest zrealizowana. Uzasadnienie, jak sama nazwa wskazuje jest ważne z chwilą podejmowania tej uchwały. Tu jedynie Państwa teraz decyzja, w jaki sposób to będzie uznane. Na pewno nie może być zmieniana treść uchwały, bo ona już jest zrealizowana.
Przewodnicząca Rady – Czy ktoś z Paaństwa chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie?
Radny p. Jerzy Krüger – Mam tylko takie jedno słowo. Nieładnie. Zostaliśmy wszyscy wprowadzeni w błąd poprzez to uzasadnienie, które nie było zgodne z prawdą. Podjęliśmy uchwałę, zostaliśmy wpuszczeni w tzw. „maliny.”
Przewodnicząca Rady – Nie rozumiem, o co chodzi?
Radny p. Jerzy Krüger – Podjęliśmy uchwałę na podstawie uzasadnienia, które nie było prawdziwe. Było fałszywe. A wypowiedź Pani Przewodniczącej jest z typu ugłaskania sprawy, że były głosy, że były… To jest takie stwierdzenie ogólne. Chodzi o konkrety, a konkretami podparto się, że to grupa sołtysów. A grupa sołtysów złożyła oświadczenie, że nieprawdą jest to, co jest w uzasadnieniu.
Przewodnicząca Rady - Nie wiem, czy Pan otrzymał w zeszłym roku, chyba 15 stronic, taką kserokopię, która wpłynęła do przewodniczącej z Krakówka od działaczy Rady Sołeckiej?
Radny p. Jerzy Krüger – Ja nie mówię o pismach, które przyszły. Być może, że są. Mogły się znaleźć w uzasadnieniu. Nie było w uzasadnieniu. Dlatego powiedziałem słowo „nieładnie.”
Przewodnicząca Rady – Widać, że się nie rozumiemy.
Radna p. Janina Różycka – Myślę, że to o czym Pani Przewodnicząca mówiła było właśnie od działaczy rady sołeckiej.
Radny p. Jacek Gawrych – Na większości sesji, kiedy mamy punkt „Wolne wnioski i zapytania” Pan radny Krüger często wspomina, że nad wolnymi wnioskami i zapytaniami się nie dyskutuje. Wobec tego, ja chciałbym w tej kwestii się wypowiedzieć w ten sposób.
Przewodnicząca Rady – Dobrze, dziękuję. Kolejną mam jeszcze sprawę.  Wpłynęło podanie od Państwa Jerzego o Teresy Wojtyłów z Jastrzębia: „Zwracam się z uprzejma prośbą o przyłączenie budynku nr 29 do budowanej przez gminę sieci kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu. Budynek nr 29 na dzień dzisiejszy jest własnością klei, ale status budynku może być zmieniony z chwilą możliwości wykupu, dlatego bezzasadne byłoby pomijanie budynku przy wyżej wymienionej inwestycji.” Temat ten był omawiany na Komisji Rolnej, ja chciałabym zgodnie z właściwością przekazać to pismo Panu Wójtowi z prośbą do realizacji.
Wójt – Mamy takie samo pismo. Są na tyle zdesperowani, że już teraz zwracają się do wszystkich kogo znają, żeby ten budynek ich podłączyć. Chciałbym Państwa poinformowć, że rozmawiałem z przedstawiciel kolei, który jest właścicielem tegoż budynku i poleciłem mu, czy też wskazałem, że ma złozyc dokument jakby od właściciela, który jest zainteresowany podłączeniem tego budynku do sieci tej naszej kanalizacji. Z chwilą, kiedy takie pismo do mnie wpłynie, uważam, że nie będzie już żadnych problemów żeby zrealizowć ta prośbę.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja mam pytanie do Pani Sekretarz w związku z podjęciem dzisiaj uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek, uchwały, która zmienia tylko części zapisu uchwały podjętej w dniu 11 marca. Czy takie działanie, ponieważ nikt z nas nie ma wiedzy, może Pan były przewodniczący na szkoleniu kiedyś się dowiedział? Czy takie działanie jest właściwe prawnie? Czy można już w podjętej uchwale zmienić dwa, trzy słowa i podejmować nową uchwałę? Czy nie należałoby podjąć nowej uchwały uchylając poprzednią bo tak to z reguły praktykowaliśmy dotychczas.
Sekretarz Gminy – Według mnie można zmienić, z tym, że w tej uchwale o planie zagospodarowania przestrzennego tam się zmienił załącznik, ta mapka, która mówiła o zakresie objęcia planem a załącznik jest integralną częścią samej uchwały. To nie jest uzasadnienie.  Nie trzeba całego uchylać i zmieniać. W tym przypadku, ja uważam, że ta mapka to jest załącznik i dlatego można w tym przypadku zmienić.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czyli w oparciu o te zmiany w uchwale z dnia 11 marca można prowadzić realizację dzisiaj podjętej uchwały?
Sekretarz Gminy – Tak.
Sołtys sołectwa Dąbrówka p. Wanda Wyłupska – Czy można zmienić fundusz sołecki w ciągu roku. Czy to będzie zgodne z ustawą o funduszu sołeckim, bo tam nie ma mowy na ten temat. Chciałabym zasięgnąć opinii radcy prawnego, bo to może być pomocne dla wszystkich sołtysów na przyszłość.
Wójt – Proszę Państwa, ja spodziewałem się, że takie zmiany w trakcie roku budżetowego w sołectwach tak, czy owak zaistnieją. W związku z czym wystąpiliśmy z pismem do Regionalnej Izby Obrachunkowej i takie piosemne wyjaśnienie tej procedury otrzymaliśmy. Przepisy, które jednoznacznie uniemożliwiają tego typu rzeczy nie będą przez Regionalną Izbę Obrachunkową respektowane a ta metoda, o której ja mówiłem, czyli jakby powrót do korzeni tego nowego zadania będzie akceptowany przez Regionalną Izbę Obra-chunkową. Takie mamy orzeczenie, pod którym podpisał się Wiceprezes Pan Bartkowiak i tego będę się trzymał po prostu. Czasami rzeczy, które na nowo, czy nowe rzeczy sa realizowane, niekiedy nie nadążają za życiem a my chcąc fachowo, rzeczowo wykorzystać te pieniądze musimy mieć jakąś furtkę. W tym układzie właśnie będę się po prostu opierał na tej opinii, którą mamy. Tu była odpowiedź Pana Prezesa, że musi to wszystko dotyczyć zadań własnych gminy, tak jak jest to w przepisach  i wszystkie inne przepisy dotyczące celowości, czy wydawania tych środków również muszą być zachowane zgodnie z tym co jest w przepisach. Natomiast zmiana przeznaczenia jest możliwa w granicach, o których mówiłem. Proszę Państwa, ja rozumiem, że pewnie będą takie wnioski już za chwilę z innych sołectw, bo przerabialiśmy taki wniosek pierwszy już bodajże w lutym, styczniu być może zaraz, jak ten fundusz rozpoczął swoje funkcjonowanie i stąd to nasze pismo, tak że podejrzewam, że inne gminy też podobnie będą postępować.  Zawsze tak patrzymy, jeden na drugiego żeby ktoś tam nie wyszedł przed szereg.
Radny p. Zygmunt Wycinek -  Ja chciałbym jeszcze złożyć wniosek w imieniu, już nie powiem sołtysów, tylko w imieniu niektórych sołtysów, którzy chcieliby, robotnicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, ci pracownicy interwencyjni, na terenie ich sołectw wykonali jakieś prace, oczywiście na terenach komunalnych. Różnie to by miało wyglądać, z reguły przy świetlicach wiejskich, czy przy budynkach komunalnych. Sołtysi chcieliby mieć wpływ na nich pod tym względem wiadomo, że nie stanowią żadnych osób przełożnych w stosunku do tych robotników ale chcieliby móc im wskazać co mają wykonać i móc stwierdzić właściwe wykonanie tych prac. Proszą żeby ten wniosek był uwzględniony już teraz wiosną, bo potrzeby w poszczególnych sołectwach są różne i są duże.
Radny p. Jerzy Krüger –Wniosek mi się taki nasuwa. W porządku obrad zawsze mamy taki punkt – Informacja Wójta Gminy z działaności w okresie międzysesyjnym. Wniosek dotyczy tego żeby Pani Przewodnicząca w porządku obrad proponowała, że w jakimś tam punkcie umieści swoje wszystkie informacje na temat pism, które przychodzą, czy spraw, które przychodzą bo wtedy będzie wiadomo, że w tym momencie możemy porozmawiać, podyskutować, czy zapoznać się z informacjami. Zarzut Pana Gawrycha, że ja tam niegodnie z regulaminem. W regulaminie jest zapisane, że nad pytaniami i wnioskami Rada nie debatuje. Tu nie było wniosku, zapytania nie było więc rozpoczęła się dyskusja.  Stąd mój wniosek żeby ewentualnie w przyszłości, sam nie stosowałem tego, ale można zapisać punkt sprawy bieżące Rady i wtedy nie będzie zarzutu, że wybiegamy poza porządek obrad.
Sołtys sołectwa Krakówek Bronisław Maliski – Chciałem zapytać o te tablice ogłoszeniowe i druga rzecz chodzi o sprawę autobusu. Sprawa autobusu to jest rozwiązanie Panie Wójcie tylko trzeba załatwić żeby on z Jastrzębia kursował do Krakówka bo on chodzi cały czas tylko do Jastrzębia. Był wycofany, bo z Krakówka nie było młodzieży do szkół i wycofali go. Do Jastrzębia on chodzi i jest całe rozwiązanie. On jest u was po szóstej.
Wójt – Dobrze. Ja ten wniosek przeanalizuję. Na ten teamt tak jak powiedziałem. Protokół z zebrnia pewno jakiś jest, na pewno te wnioskie wszystkie, które pod moją nieobecność zostały zgłoszone, są w formie pisemnej. Proszę o przyniesienie tego protokolu i na pewno ta sprawę będę pilotował. Nie wiem, czy uda się załatwić, czy nie. To jest firma, na którą ja nie mam wpływu żadnego ale taki problem mogę im zaproponować. Tablice tez będą. Każde sołectwo, które złożyło taka potrzebę otrzyma tablicę. Z tego co wiem, już rozeznania jakieś były, dość drogie wychodziły ale Pan chciałby oprócz tego, co na świetlicy wisi jeszcze w innym miejscu?
Sołtys sołectwa Krakówek – Ona spadła, całkowiecie skruszała.
Wójt – Czyli taką wiszącą w zamian?
Sołtys sołectwa Krakówek – Tak.
Wójt – Jeśli chodzi o pracowników tych robót publicznych. Są to ludzie, którzy pracują pod nadzorem ludzi, którzy sa na etatach i w większości są to pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i oni jakby im zlecają zakres prac itd. Część tych pracowników jest przydzielona do Zarządu Dróg Powiatowych i taka pewna grupa po prostu zajmuje się wycinaniem gałęzi przy drogach powiatowych. Na temat sprzątania, czy też powiewdzmy wskazywać im co mają robić, ja myślę, że to nie jest dobra metoda żeby bezpośrednio sołtys trzymał nadzór nad pracownikami. Nie jest taka forma przyjęta żeby ktoś w ten sposób nadzór sprawował. Natomiast proszę tych sołtysów, bo tu znowu nie było sprecyzowane ilu, część sołtysów to dla mnie jest dwóch a jest sołtysów co najmniej jedenastu. W związku z tym każdego z sołtysów prosiłbym o sprecyzowanie, co należałoby zrobić, w jakiej miejscowości, jak by to widzieli ewentualnie. Wtedy po jakiejść, umówmy się konsultacji z nadzorującym bezpośrednio te prace, można umówić termin. Myślę, że jeżeli ten sołtys przyjdzie w trakcie tych prac, które w umówionym czasie będą się odbywały to nic się nie stanie, jeżeli powie, że nie tak robią jak powinni. Ale nie bezpośrednio do pracowników tylko do tego, kto nadzoruje ich pracę. Wolałbym uniknąć takich stosunków, które nie mają racji bytu jeżeli chodzi o stosunek pracy. Tak więc, ci sołtysi, którzy mają coś ważnego do zrobienia, potrzebują tej siły ludzkiej, proszę o sprecyzowanie swoich potrzeb i w porozumieniu ze mną, czy bezpośrednio z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej uzgodnić czas, termin, zakres prac i będzie wszystko w zgodzie z prawem i z potrzebami, które występują na terenie sołectw.
Radna p. Aniceta Gubańska – Ja tak dla poprawienia humoru. Pan Gawrych wspominał przy rozliczeniu finansowym świetlicy, czy zasadne było przyznawanie środków na instruktorów chóru i zespołu…
Radny p. Jacek Gawrych – Nie, chciałem tylko powiedzieć…
Radna p. Aniceta Gubańska – No to może ja źle zrozumiałam, ale chyba jednak zasadne. Jako przedstawiciel chóru chciałam powiedzieć że zasadne, staramy się nie zmarnować tych pieniążków, dobrze i solidnie zagospodarować . Wydaje mi się, że takim efektem tej naszej pracy było zajęcie III miejsca na II Wojciechowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Stargardzie Gadańskim. Miło nam było, jak usłyszeliśmy pochwałę. Dlatego dziękujemy radnym, że przewidzieli takie fundusze dla instruktora. W zasadzie są to pieniążki na dojazdy jego i cieszymy się za to. Staramy się w tej chwili pozyskać fundusze z Unii Europejskiej i będziemy wdzięczni jeżeli pomogą nam czy pracownicy gminy, czy radni w dobrym sporządzeniu wniosku no i jeżeli kiedyś tam będziemy się uśmiechali o dofinansowanie jakiegoś przejazdu, oczywiście sami też zbieramy się na to i nie wyciągamy po to ręki do gminy. Mamy swój fundusz i  takim też dysponujemy ale jeśli kiedyś nam pieniążków zbraknie byśmy się uśmiechnęli na fundusz na dojazd, to byśmy byli bardzo wdzięczni.   
       Przewodnicząca Rady zaprezentowała obecnym dyplom oraz statuetkę, którą chór otrzymał na wspomnianym przez radną Gubańską festiwalu. Dodała, że chór otrzymał dodatkowo prezent w postaci ekspresu do kawy.
       Informacja została przyjęta przez Radę i sołtysów brawami.
Sołtys sołectwa Biechówko p. Wojciech Kruczyński – Ja chciałbym się spytać, czy będą porządkowane pobocza dróg? Zalegają śmieci po zimie. Pewnie Pan Wójt powie, że są to drogi powiatowe i należy to do powiatu, ale w miejscowości Drzycim jest droga powiatowa, przy której chodzi codziennie kilkanaście osób i te pobocza sprząta. Czemu nie można tego posprzątać w innych miejscowościach,  ponieważ poźniej wjadą kosiarki, tam są butelki, te butelki będą pękały, szkła będą leciały na drogi, po których my jeździmy.
Wójt -  Ja już tą sprawę zgłaszałem. Pan do mnie dzwonił.  Dwa dni temu rozmawiałem z Kierownikiem ZGK. On ma cykl, tak że przechodzi z miejscowości do miejscowości i waszą miejscowość też ma w planie. Na pewno dzwonił do Pana. W tym tygodniu ma w planach oczyszczanie poboczy w Biechówku. To się dzieje, ale nie wszystko naraz.
Sołtys sołectwa Biechówko - Następne pytanie.Mieszkańcy obawiają się o swoje dzieci ponieważ na terenie Biechówka nie ma ograniczenia prędkości. Jest spora grupa małych dzieci i czy teraz mają powstać krzyże żeby ktoś zareagował przy drogach informujące nas o tym, że ktoś tam zginął?  Czy ta sprawa będzie normalnie załatwiona, po ludzku. Pan Wójt jest gospodarzem gminy i prosiłbym o interwencję w tej sprawie.  Ja składałem wniosek. Pan Szeligowski ten wniosek przekazał i uzyskałem negatywną odpowiedź. Ale ci panowie przyjechali w porze takiej, kiedy akurat nie ma ruchu. Po prostu po śniadaniu, jak się to mówi, albo przed obiadem. Nie wiem, o której sobie to tam wymyślili i stwierdzili, że jest to zbędne. Nawet się nie skontaktowali ze mną, o co prosiłem we wniosku żebym wskazał te miejsca newralgiczne, tę porę, o której akurat dzieciaki wracają ze szkoły. Niestety nie było takiego czegoś. Prosiłbym o takie załatwienie. Dojdzie do tragedii, dopiero będziemy działać. To nie jest rozwiązanie. Nie krzyże mają stać przy drogach tylko znaki. A jak nie znaki, to poziome wniesienia, które wytrącą prędkość i będą informowały o tym, że takie coś jest na drodze. To jest jedno i teraz drugie pytanie. Brak jest przepływu informacji z gminy do sołectw. Powiem krótko. Na poprzedniej sesji, w trakcie przerwy p. Gubańska pytała, czy będzie szlaka dla sołectw do równania poboczy, dróg. Otrzymała odpowiedź, że nie. Po kilku dniach się okazuje, że taka szlaka jest do dyspozycji sołectw, sołectwa otrzymują, ale tylko wybrane. Ja nie dostałem informacji, że jest taka szlaka i inni sołtysi też. Po prostu drogą pantoflową musiałem się dowiedzieć o tym, że jest taka szlaka. Powinna być taka informacja. To jest jedno. Drugie – są równane drogi. Nikt nie poinformował sołtysów, że są równane drogi na terenie gminy Drzycim. Ja takiej informacji nie otrzymałem. Sam bym zgłosił kilka dróg do wyrównania. Chodzi o możliwość pisania tych projektów. Dlaczego tylko dwie miejscowości napisały projekty? W Biechówku jest świetlica, która wymaga remontu, jest robiony dach, tam wsystko: ściany, sufit, okna były nieszczelne, leciało, próchniały te mury. Z sufitu leciało, sufit jest zniszczony. Nikt nie dostał takiej informacji, że można napisać projekt, dostać dofinansowanie z Unii, wyższe, bo teraz jest możliwość ale bardzo niskiego dofinansowania. Gdyby ta świetlica była zrobiona z tych pieniążków na pewno mieszkańcy byliby bardzo zadowoleni.
Wójt -  Gdybym odpowidal od razu to by uprościło. Ja nie jestem dobrym pisarzem i  próbowałem się skupić na tym, co Pan mówi a nie żeby tutaj pisać. Ograniczenie prędkości – czyli tak, jak Pan powiedział. Komisja przyjechała, stwierdziła, że nie potrzeba i będziemy pisać dalej.  Jeżeli Pan twierdzi, że jest inaczej i przekona komisję, która jest władna ograniczeniu tej prędkości no to wygra Pan, że będzie ograniczenie zrobione. Spróbujemy zawołać jeszcze raz komisję. Nie wiem, czy mają obowiązek zasięgnąć Pana opinii. To jest komisja, która składa się z trzech różnych podmiotów. Nie wiem, czy oni podlegają pod kogoś. Czy to ograniczenie prędkości będzie, czy  ono spowoduje, że tam będą wolniej jeździć?  Niech Pan sam przyzna rację. Czy będą, czy nie będą?
Sołtys sołectwa Biechówko - Nie wiem, mówiłem jeszcze o poziomych wzniesieniach.
Wójt -  Na drogach osiedlowych, to ewentualnie. Na pewno nie na drodze powiatowej.
Sołtys sołectwa Biechówko - w Niemczech takie funkcjonują na drogach, dlaczego w Polsce nie mogą.  We Fracji, w Niemczech, w innych krajach to funkcjonuje, to myślę, że i w Polsce.
Wójt – Wiadomo, że ta droga wasza jest bardzo wąska. Dopóki nie wytnie się drzew, czy czegoś takiego, zawsze ona będzie niebezpieczna. Czy tam będzie jechał pojad 40/godz., czy 50/godz., to podejrzewam, że jest ona na tyle niebezpieczna ta droga, no bo jest wąska, co tu dużo mówić. Ale, tak jak powiedziałem zobowiązuję się do złożenia wniosku w tej sprawie. Następna sprawa – brak przepływu informacji z gminy do sołectw. Szlaka. Trudno mi się odnieść tutaj do jakiegoś zarzutu. Bezpośrednio, tym kto zamawia szlakę, kto ewentualnie ją dysponuje, gdzie ona ma być składowana, jest pracownik jakby bezpośrednio odpowiedzialny na stanowisku budowlańca krótko mówiąc i on decyduje o tym gdzie potrzeba i do niego należałoby bezpośrednio zgłaszać zapotrzebowanie jeśli chodzi o szlakę. Ja bezpośrednio nie zajmuję się szczegółami ile taczek i gdzie, tej szlaki trzeba wywieźć, bo niedałbym rady wszystkiego…  Panie sołtysie, jeżeli planujemy i to nie jest żadną tajemnicą, że będziemy równać drogi, że będziemy kupować szlakę, no to wszyscy wiedzą. Pan nie jest sołtysem od wczoraj. Pan wie, że co roku szlaka jest. Trudno, bo trudno, ale jest zdobywana i ta szlaka prędzej, czy później się gdzieś pokazuje. Wystarczy jakby troszeczkę zainteresowania i zapytać, kiedy będzie szlaka, ile tej szlaki, gdzie będzie zrzucona.
Sołtys sołectwa Biechówko  - Pan się później minie z tym, co chciałem usłyszeć na pytanie – czy będzie szlaka i czy będą równane drogi dostawałem odpowiedź, że jeżeli pan ujął w swoim funduszu sołeckim to to będzie zrobione.
Wójt – To musi być zrobione.
Sołtys sołectwa Biechówko – Tak,   to musi być zrobione. A mi chodzi o to, że po prostu poza funduszem powstała taka inicjatywa, ja nie mówię, że to jest złe, to jest bardzo dobre, tylko chodziło o to, że ja takiej informacji nie dostałem, że jest możliwość oprócz funduszu sołeckiego pozyskanie tej szlaki, gdzie pytała się Pani Gubańska i też dostała odpowiedź, że nie. Pytała Pana na poprzedniej sesji.
Wójt - Jeżeli ja odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości to znaczy, że wyczerpały się środki przeznaczone na tą szlakę być może. 
Sołtys sołectwa Biechówko – Po tej sesji dopiero były możliwości pozyskania szlaki.
Wójt - Trudno mi się odnieść tutaj do tego, czy…
Sołtys sołectwa Biechówko – Dlatego ja o tym mówię i nie mam żalu, bo chciałbym dla swojego sołectwa zrobić jak najwięcej, a po prostu podcina mi się skrzydła.  Jak ja mogę coś zrobić, jeżeli ja pytając dostaję negatywną odpowiedź a za kilka dni od osób postronnych dopiero się dowiaduję, że jest taka forma pomocy dla sołectw. Rozumie Pan?
Wójt – Nie jest to forma pomocy dla sołectw tylko ogólnogminna akcja równania dróg i każde sołectwo, które jest zainteresowane wie, jak zdziałać żeby na jego terenie była ta szlaka, żeby na jego terenie te drogi były wyrównane. Tak, jak powiedziałem od tygodnia czasu, pracuje firma wynajęta przez nas, która równa drogi gminne. Sierosław jest zrobiony, Jastrzębie jest zrobione, idą w kierunku Gródka. Wszystkie drogi, które wymagają takiego wyrównania, będą wyrównane. Chciałbym właśnie, aby sołtysi wskazywali dokładnie, jakie fragmenty dróg wymagają takiej pracy, którą my możemy zlecić. Z tym, że jest określona kwota pieniędzy, którą możemy przeznaczyć na to równanie. Może się okazać, że nie wszystkie drogi będą zrobione, tak jak byśmy chcieli. Ja swego czasu prosiłem o to żeby środki związane z wydatkowaniem na zimę uzupełnić innymi pieniędzmi żeby nie pomniejszać możliwości remontowania dróg gminnych. Rada nie wyraziła na to zgody, w związku z czym kwota, którą wydaliśmy na odśnieżanie po prostu o tyle pomniejszy remonty dróg. I tą świadomość Państwo radni pewnie mają. Jeżeli pieniądze się skończą no to po prostu albo poszukamy jakieś inne możliwości finansowania albo po prostu nie zrobimy. Możliwość pisania projektów – świetlica Biechówko. Tu jakby też nie czuję jakiejś winy w sobie czy też w pracownikach, z którymi tutaj współpracuję ponieważ każdy sołtys, każdy radny i każdy obywatel naszego kraju pewnie ma możliwość dostępu do internetu. Ma mozliwość korzystnia z innych form pozyskiwania wiedzy, tyle się mówi na temat pozyskiwania różnych dużych, małych projektów. To, co ja robię tutaj z urzędnikami to dotyczy zadań, do których my jesteśmy zobowiązani wykonywać dla dobra całej gminy. Natomiast projekty, o których tutaj Pan sołtys raczył wspomnieć to są właśnie projekty, które mają wychodzć nie z nakazu wójta, czy z jakiegos polecenia pracownika Urzędu Gminy tylko właśnie oddolnie, bo sens właśnie tych małych projektów jest taki żeby pomysł na wykorzystanie pieniędzy unijnych zrodził się u podstaw. Tam, gdzie ta potrzeba wynika. W Biechówku wynika potrzeba bramek, placu zabaw, czy cokolwiek innego, taką macie potrzebę, to podejrzewam, że są osoby, które potrafią skorzystać z internetu, wejść  na stronę Marszałka Województwa, tam gdzie są programy unijne i zagłębić się na tyle żeby przynajmniej wiedzieć o jakie środki, z jakiego programu mogę aplikować. Ja nie powiedziałem, że nasi pracownicy tutaj nie pomogą Państwu ale pomysł, zapotrzebowanie musi wypłynąć oddolnie, bo to wtedy dopiero rodzi szansę na zrealizowanie tego projektu. Wy bardzo musicie chcieć żeby coś takiego zrobić. Na siłę niestety urzędnik żaden Was nie zmusi żebyście napisali projekt, żebyście go później realizowali i rozliczali. Taka jest kolej rzeczy. Pan sołtys był na zebraniu tutaj, gdzie Lokalna Grupa Działania prezentowała swoje właśnie możliwości pozyskiwania. Nie wiem co Pan sołtys wyniósł z tej konferncji, z tego spotkania ale sądzę, że to jest pierwszy ruch do tego żeby rozpocząć realizowanie swojego pomysłu. Nie chcę się już więcej rozwodzić ale myślę, że dużo samozaparcia i jakiejś potrzeby oddolnej umożliwi Państwu pozyskanie pieniędzy, które trzeba sięgnąć ale umiejętnie.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk Wiesław Michalczyk – Czy ja mogę coś zasugerować? Niech mu Wójt daje szlakę, a mnie niech zrobi asfalt. Tak na poważnie Panie Wójcie, z tym ograniczeniem prędkości to ja się też zwracam z czymś takim. U mnie w Małym Dólsku jest taka dosyć wielodzietna rodzina i może nie tylko jedna ale jest dużo dzieci rzeczywiście, tam autobus też jeździ, dzieciaki się bawią jakby po drodze, a tak wracając do tego, naprawdę mówię o tym asfalcie. Dlaczego? Co sobotę, co niedzielę to jeździ taka kawalkada kładów  tych motorów krosowych, zrobili sobie taki dojazd na torowisko i staje się to coraz bardziej niebezpieczne. I moja taka sugestia żeby może się też tym zająć i z tą szybkością coś zrobić i być może z tym asfaltem tak samo.
Wójt – Akurat droga przebiegająca przez Mały Dólsk to jest droga gminna i teraz nie chcę jakby tutaj wyrokować ale podejrzewam, że tutaj chyba wolą zarządcy drogi jest ewentualne ustawienie znaku takiego, czy innego. Podejrzewam, że jest to dużo prostrza procedura niż postawienie ograniczenia prędkości na drodze powiatowej. Kwestia drogi gminnej? No musiłabym rozeznać temat, czy jest to do załatwienia w prosty sposób. A ile by miało być? 30?
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – 40 wystarczy. Jeszcze by się przydało jednego, czy dwóch „sierżantów leżących.”
Wójt – To już jak asfalt zrobimy Panie sołtysie.
Radny p. Michał Pamulak – Panie Wójcie nadmieniam, że w Dólsku jest już asfalt, tak że te „leżące” w Dólsku można zamontować.
Wójt – No właśnie Panie sołtysie. Widzi Pan problem mieszkańca Dólska? Były dziury, wolno jeździli. Mają asfalt, teraz dopiero jeżdżą.
Sołtys sołectwa Wery Alojzy Belt – Chciałem się spytać, czy ten bruk będzie zalany na drodze w Werach i przez wioskę? Kiedy to będzie zrobione, bo mnie stale się pytają?
Wójt – Projekt ten nie został zaakceptowany przez Radę Gminy w projekcie budżetu na 2010 rok, w związku z czym nie będzie realizowany teraz a kiedy będzie realizowany trudno mi powiedzieć. Radni w trakcie uchwalania budżetu wycofali różne nazwijmy to propozycje, między innymi również i tą która dotyczyła utwardzenia drogi w Werach. Cała inwestycja, która była planowana na 2010 rok nie będzie realizowana. 
Sołtys sołectwa Wery – No to proszę wtedy, niech radni sobie nie robią w Gródku, w Drzycimiu. Czy ten Wójt, czy ten. Zawsze głupie Wery są odrzucone.  Mogę to powiedzieć, bo w Werach nic nie jest zrobione. Ani kawałka. Radni sobie jeżdżą po asfaltach. A ja głupi sołtys, jeździ po bruku i po dziurach.
Wójt – Ja już nic na to nie poradzę.
 
Ad. 22.
 
        Dobrnęliśmy chyba do końca. Zamykam obrady XXXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu. Życzę wszystkim dobrego popołudnia.
 
                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                              Elżbieta Babińska
 
 
 
Uwaga: Opinie Komisji Rady stanowią załączniki nr 22,23 i 24 do protokołu.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 maja 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 maja 2010, 14:40:14)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (29 czerwca 2010, 13:11:00)
Zmieniono: Usunięcie błędu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2251