WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ GMINY w 2007 roku

WYKAZ UCHWAŁ –2007 ROK      
1.
IV/12/2007
25 stycznia
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
2.
IV/13/2007
25 stycznia
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3.
IV/14/2007
25 stycznia
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
Wójt Gminy
4.
IV/15/2007
25 stycznia
W sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
5.
IV/16/2007
25 stycznia
W sprawie opłaty targowej
6.
V/17/2007
2 marca
W sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Gminy
7.
V/18/2007
2 marca
W sprawie wyboru reprezentantów gminy Drzycim w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy
8.
VI/19/2007
12 kwietnia
W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
9.
VI/20/2007
12 kwietnia
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu  w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek  Oświatowych w Drzycimiu
10.
VI/21/2007
12 kwietnia
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi dla pracowników Publicznego Gimnazjum w Gródku
11.
VI/22/2007
12 kwietnia
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników obsługi  w Szkole Podstawowej w Sierosławiu. 
12.
VI/23/2007
12 kwietnia
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Świetlicy Gminnej w Drzycimiu
13.
VI/24/2007
12 kwietnia
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu  
14.
VI/25/2007
12 kwietnia
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
15.
VI/26/2007
12 kwietnia
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Drzycim.
16.
VI/27/2007
12 kwietnia
Zmieniająca Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
17.
VI/28/2007
12 kwietnia
W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie terenu przy istniejącej hydroforni.
18.
VII/29/2007
27 kwietnia
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
19.
VII/30/2007
27 kwietnia
W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność prywatną z przeznaczeniem na budowę przepompowni
20.
VII/31/2007
27 kwietnia
W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na budowę przepompowni.
21.
VII/32/2007
27 kwietnia
W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych, w formie bezprzetargowej
22.
VII/33/2007
27 kwietnia
W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drzycim w latach 2007-2011
23.
VII/34/2007
27 kwietnia
W sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże na terenie gminy
24.
VII/35/2007
27 kwietnia
Zmieniająca Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
25.
VII/36/2007
27 kwietnia
W sprawie poinformowania Rady Gminy przez Przewodniczącego o wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
26.
VIII/37/2007
26 czerwca
W sprawie podziału sołectwa Drzycim na sołectwa Drzycim   i Jastrzębie
27.
VIII/38/2007
26 czerwca
W sprawie powołania Zespołu ds. przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2008-2011
28.
VIII/39/2007
26 czerwca
W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Drzycimiu.
29.
VIII/40/2007
26 czerwca
W sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy
30.
VIII/41/2007
26 czerwca
W sprawie nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie terenu przy istniejącej hydroforni
31.
VIII/42/2007
26 czerwca
W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w formie bezprzetargowej
32.
VIII/43/2007
26 czerwca
Zmieniająca Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
33.
VIII/44/2007
26 czerwca
W sprawie dokonania  zmian w składach komisji Rady Gminy
34.
VIII/45/2007
26 czerwca
W sprawie powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Drzycimiu
35.
VIII/46/2007
26 czerwca
W sprawie przejęcia opieki nad grobami wojennymi
36.
IX/47/2007
27 września
W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2008-2011.
37.
IX/48/2007
27 września
W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Drzycim
38.
IX/49/2007
27 września
W sprawie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu
39.
IX/50/2007
27 września
W sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.
40.
IX/51/2007
27 września
Zmieniająca Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
41.
IX/52/2007
27 września
W sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Gminy
42.
IX/53/2007
27 września
W sprawie przyjęcia oferty Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych
43.
X/54/2007
30 października
W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
44.
X/55/2007
30 października
W sprawie diet dla sołtysów
45.
X/56/2007
30 października
W sprawie przystąpienia gminy Drzycim do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn „Gminy Powiatu Świeckiego” i udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania gminy w stowarzyszeniu.
46.
X/57/2007
30 października
W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów powiatów: świeckiego i chełmińskiego.
47.
X/58/2007
30 października
Zmieniająca Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
48.
XI/59/2007
30 listopada
W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów powiatów: świeckiego i chełmińskiego.
49.
XI/60/2007
30 listopada
W sprawie zmiany w Uchwale Nr XX/151/2005 Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz uchwalenia statutów sołectw Drzycim i Jastrzębie.
50.
XI/61/2007
30 listopada
W sprawie zmiany Statutu Gminy Drzycim
51.
XI/62/2007
30 listopada
W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
52.
XI/63/2007
30 listopada
W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
53.
XI/64/2007
30 listopada
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
54.
XI/65/2007
30 listopada
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
55.
XI/66/2007
30 listopada
W sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.
56.
XI/67/2007
30 listopada
Zmieniająca Uchwałę Nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (4 stycznia 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (4 stycznia 2008, 09:25:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1136